Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 203.89 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір203.89 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

________________Руденко В.П.


“___1__” ______09________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу

«ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОД»

Для спеціальностей – 6.092601- Гідротехніка

Факультет географічний

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Норматив-ні дані


Форма навчання

Курс

Семе-стри

Лекції

(год.)

Прак-тичні

(год.)

Лабо-раторні

(год.)

Само-стійна

робота

(год.)

Всього

годин

Заліки

(семестр)

Екза-мен

(се-местр)

Денна


3,4

6,7

60

53
90

216

6

7


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Водопостачання та водовідведення”


Робоча програма складена __асистентами _Шевчуком Ю.Ф., Шевчуком А.Ю.

(прізвище, ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення


протокол № 1 “_ 30_”_серпня__2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /


Схвалено методичною радою географічного факультету

1 вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./


^

1.Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.0926/01/4.07

 • Назва напряму - “Водні ресурси”

 • Спеціальність, для якої читається курс – Гідротехніка

 • Кількість кредитів – 6

 • Загальна кількість годин - 216

 • Кількість годин на тиждень – 4, з них – 2 години лекцій на тиждень, 2 години – практичні роботи

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “Гідротехніка”

 • Семестр, в якому читається – 6,7

Мета вивчення дисципліни - Основною метою викладання дисципліни підготувати майбутнього фахівця спеціальності 0926 "Гідротехніка" .

Завдання дисципліни:

 1. Ознайомлення з хімічними і фізико – хімічними властивостями води, як багатокомпонентного розчину;

 2. Ознайомлення з методами класифікації домішок у складі природних і стічних вод, обгрнунтуванням і методами підготовки води;

 3. Вивчення теоретичних основ підготовки питної води з підземних джерел водопостачання;

 4. ознайомлення з хімічними основами процесів прояснення води та їх технологією;

 5. Вивчення теоретичних основ процесів коагуляції і флокуляції, технологій очистки води флокулянтами;

 6. Вивчення теоретичних основ дегазації води;

 7. Ознайомлення з теоретичними основами процесів хімічного, електрохімічного та адсорбційного очищення природних і стічних вод;

 8. Вивчення теоретичних основ технологічних процесів дезодорації і знезараження води;

 9. Ознайомлення з спеціальними методами підготовки води (йонообміннні, мембранні, електрохімічні процеси);

 10. Ознайомлення з основами технологічних процесів з опріснення, знесолення та кондиціонування води;

 11. Вивчення теоретичних основ біохімічної очистки води;

Кількість годин, відведених на лекції - 60, практичні заняття – 53

 • Форми і методи навчання: лекції, групові семінари, практичні заняття

 • Вид підсумкового контролю – залік, екзамен3.Зміст дисципліни

3.1Зміст лекційного курсу - 3 курс (6 семестр)
п/п

Назва теми.

К – ть годин

1.

Хімічні й фізико – хімічні властивості води

2

2

Обгрунтування технології підготовки води2

3

Технологія підготовки води з підземних джерел


2

4.

Теоретичні основи технологічних процесів прояснення природних і стічних вод від грубодисперсійних завислих речовин


4

5

Теоретичні основи технологічних процесів коагуляційного очищення природних і стічних вод


4

6

Теоретичні основи процесів хімічного і електрохімічного очищення природних і стічних вод


4

7

Теоретичні основи процесів дегазації води


4

8

Теоретичні основиі технологічні процеси адсорбційного очищення природних і стічних вод


4

9

Теоретичні основи технологічних процесів дезодорації і знезараження води

4

^ 4 курс (7семестр)

1.

Теоретичні основи технологічних процесів йонообміну у водопідготовці


2

2.

Мембранні процеси в технології водопідготовки4

3.

Теоретичні основи спеціальних способів підготовки води4

4.

Екстракційні процеси в технології підготовки води


4

5.

Теоретичні основи процесів опріснення і знесолення води.


2

6

Методи кондиціонування якості води4

7

Теоретичні основи біологічних методів очистки води


4

8

Технологічні процеси очищення промислових стічних вод


4

9

Система контролю якості питної води


2


3.2 Зміст практичних занять (3 курс)


№ п/п

Назва роботи

Кількість годин

1

Визначення концентрацій хімреактивів в розчинах.

4

2

Окислювальні процеси

4

3

Розрахунки розбавлення в річках і озерах за методом Фролова-Родзіллера.

4

4

Гідроліз коагулянту. Електрокоагуляція.

6

5

Адсорбція.

4

6

Розрахунки необхідної степені очистки стічних вод по взваженим речовинам.

4

7

Розрахунки необхідної степені очистки стічних вод по БСКп.

4

8

Розрахунки необхідної степені очистки стічних вод по зміні значення рН.

6


Зміст практичних занять (4 курс)


№ п/п

Назва роботи

Кількість годин

1

Розрахунок зм’якшення води йонообмінним способом на катіонітоому фільтрі

4

2

Провести розрахунок електродіалізної опріснювальної установки

4

3

Провести розрахунок установки для реагентного зм’якшення води

2

4

Розрахувати місткість аеротенка для очищення міських стічних вод

2

5

Розрахунок орієнтовного об’єму стічних вод підприємства

2

6

Розрахунок розмірів збитків, заподіяних внаслідок забруднення вод

3^ 3.3 САМОСТІЙНА РОБОТА

Студентів стаціонарної форми навчання за напрямом

«Гідротехніка»НЕ

Теми для самостійної роботи

Години

НЕ1.1

Водні розчини і суспензії [1-с.34-40; 3-с.24-32]

6

НЕ1.2.

Вибір методів очистки води [2-с.12-16].Комунальне і промислове водопостачання. Системи водопостачання міст[1-с.122-125]

6

НЕ1.3.

Гігієнічні вимоги до якості питної води з підземних джерел [1-с.131-133; 5-8-14]

6

НЕ1.4.

Флотація домішок [1-с.181-188; 2-с.189-204;5-с.67-69]

6

НЕ1.5.

Коагулянти. Властивості й технологія виробництва[1-с.213-227; 3-с.55-59; 6-с.55-57]

6

НЕ2.1

Окисно-відновні процеси[1-с.308-317]

6

НЕ2.2

Хімічні способи дегазації води [1-с.330-336; 2-180-186]

6

НЕ2.3

Апаратурне оформлення адсорбційного очищення води [1-с.365-371; 2-с.152-175]

6

НЕ2.4

Знезараження води озоном, випромінюванням та іншими методами [1-с.387-393;2-с.129-141; 5-с.134-137]

6


Література

1. Запольський А.К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод.- К.: Лібра, 2000.- 551с.

2. Куликов Н.И. Теоретические основы очистки воды. Макеевка.-1999.- 277с.

3. Гурвич С.М., Кострикин Ю.М. Оператор водоподготовки.- М.:Энергоиздат, 1981.- 304с.

4. Вихрев В.С., Шкроб М.С. Водоподготовка.- М.: Энергия, 1973.- 416с.

5. Грабовский П.А., Ларкина Г.М., Прогульный В.И. Очистка природных вод: Учебное пособие. – Одесса, ОГАСА, 2003. -284с.

6. Орлов В.О.,Зощук А.М. Водопідготовка: Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП: 2004.-215с.

7. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка.- М.: Издательство МГУ.-1996.- 680с.


Тематика ІНДЗ (реферати).п/п

Тема реферату


1


2

3


Процеси гідролізу, гідратації,обміну та розкладання органічних та неорганічних домішок.

Екологічне значення структурних процесів води.

Особливості будови молекули води.


4

5

6


Класифікація систем водопостачання.

Способи забезпечення систем водопостачання.

Сучасні технологічні системи для підготовки води.


7

8

9


Децентралізоване водопостачання.

Гігієнічні вимоги до якості питної води з підземних джерел.

Підземне водопостачання.


10

11

12Флотація домішок, її способи і технологічні процеси.

Прояснення природних і стічних вод

Суспензії і емульсії, їх фізико – хімічні властивості.


13

14

15


Спосіб очистки стічних вод коагуляцією.

Спосіб очистки стічних вод флокацією.

Методи введення доз коагулянту та флокулянту.


16

17


Фізичні і хімічні способи дегазації води.

Схема для дегазації питної води.


18

19

20


Адсорбційний спосіб води, галузійного застосування.

Способи подачі адсорбентів.

Змішування реагентів з водою.


21

22

23


Способи дезодорації води та галузі їх застосування.

Методи знезараження води.

Знезараження води озоном.


24

25

26


Йонаобмінні способи очищення води і галузі їх застосування.

Йоніти та їх основні властивості.

Способи регенерації йонітів.


27


28

29


Боромембранні процеси та їх застосування для очищення природних і січних вод.

Електродіаліз та галузі його застосування.

Застосування мембранних способів для знезараження води.


30

31

32

33Зм’якшення води та галузі його застосування.

Корегування вмісту питній воді.

Очищення води від радіоактивних забрудників.

Видалення з води цинку, міді .Контрольні запитання по модулям.

Модуль 1 (6 семестр)

 1. Яка будова молекули води?

 2. Фізичні властивості води

 3. Коротко охарактеризуйте діаграму стану води.

 4. У чому полягає суть окисно – відновних властивостей води?

 5. Як впливає вода на корозію металів?

 6. Як можна отримати водень з води?

 7. Які є способи прояснення води і в яких апаратах вони відбуваються?

 8. Як класифікують технологічні системи підготовки води?

 9. Що визначає вибір технологічної системи підготовки води?

 10. Які є сучасні технологічні системи для підготовки води?

 11. Які переваги локального водопостачання?

 12. Які шляхи мікробіологічного забруднення підземних вод?

 13. Які вимоги до розташування водозаборів води з підземних джерел?

 14. Як облаштовують резервуари питної води ?

 15. Що впливає на якість води в розподіленій мережі?

 16. У чому полягає суть відведення стічних вод?

 17. Які фактори впливають на швидкість фільтрування?

 18. Які є способи фільтрування та межі їх застосування?

 19. Які фактори вплива.ть на швидкість осадження завислих речовин?

 20. У чому полягає суть способу очищення стічних вод коагуляцією і флокацією?

 21. Які коагулянти застосовуються для очищення природних і стічних вод?

 22. У чому полягає очищення води флокуляцією та який механізм очищення води флокулянтами?

 23. Які є способи коагулювання і в чому полягає суть кожного з них?

Модуль 2

1. У чому полягає суть процесу електрокаогуляції?

2. У чому полягає суть процесу виділення домішок з води ?

3. У чому полягає суть очищення вод хімічним осадженням?

4. Як здійснюється електрохімічне очищення водних розчинів?

5. Як гідролізує у воді хлор?

6. Що таке „активний хлор”?

7.У чому полягає суть способу електрохімічного очищення і які фактори на нього впливають?

8. Як можна виділити із води розчинні гази?

9.У чому полягає суть фізичних і хімічних способів дегазації води?

10. Які є хімічні способи дегазації води і в чому полягає їх суть?

11. Що таке адсорбційний спосіб очищення води та які галузі його застосування?

12. За якими показниками характеризується якість одсорбента?

13. Що таке статична і динамічна активність адсорбенту?

14.Які ви знаєте способи регенерації адсорбентів?

15. Які апарати застосовуються для адсорбційного очищення води?

16.Дати визначення процесу дезодорації води та галузі його застосування.

17.Які є способи дезодорації води?

18.Які очищення застосовуються для дезодорації води?

19. Як здійснюється дезодорація води ?

20.Як проводять знезараження води ?

21. Назвати переваги знезараження води озоном порівнянно з хлоруванням

У чому полягає знезараження води сріблом і міддю?

Запитання до підсумкового модуля

1.Яка будова молекули води?

2.Фізичні властивості води

3.Коротко охарактеризуйте діаграму стану води.

4.У чому полягає суть окисно – відновних властивостей води?

5.Як впливає вода на корозію металів?

6. Як можна отримати водень з води?

7.Які є способи прояснення води і в яких апаратах вони відбуваються?

8.Як класифікують технологічні системи підготовки води?

9.Що визначає вибір технологічної системи підготовки води?

10. Які є сучасні технологічні системи для підготовки води?

11. Які переваги локального водопостачання?

12. Які шляхи мікробіологічного забруднення підземних вод?

13. Які вимоги до розташування водозаборів води з підземних джерел?

14. Як облаштовують резервуари питної води ?

15. Що впливає на якість води в розподіленій мережі?

16. У чому полягає суть відведення стічних вод?

17. Які фактори впливають на швидкість фільтрування?

18. Які є способи фільтрування та межі їх застосування?

19.Які фактори вплива.ть на швидкість осадження завислих речовин?

20. У чому полягає суть способу очищення стічних вод коагуляцією і флокацією?

21. Які коагулянти застосовуються для очищення природних і стічних вод?

22. У чому полягає очищення води флокуляцією та який механізм очищення води флокулянтами?

23. Які є способи коагулювання і в чому полягає суть кожного з них? 1. У чому полягає суть процесу електрокаогуляції?

 2. У чому полягає суть процесу виділення домішок з води ?

 3. У чому полягає суть очищення вод хімічним осадженням?

 4. Як здійснюється електрохімічне очищення водних розчинів?

 5. Як гідролізує у воді хлор?

 6. Що таке „активний хлор”?

 7. У чому полягає суть способу електрохімічного очищення і які фактори на нього впливають?

 8. Як можна виділити із води розчинні гази?

 9. У чому полягає суть фізичних і хімічних способів дегазації води?

 10. Які є хімічні способи дегазації води і в чому полягає їх суть?

 11. Що таке адсорбційний спосіб очищення води та які галузі його застосування?

 12. За якими показниками характеризується якість одсорбента?

 13. Що таке статична і динамічна активність адсорбенту?

 14. Які ви знаєте способи регенерації адсорбентів?

 15. Які апарати застосовуються для адсорбційного очищення води?

 16. Дати визначення процесу дезодорації води та галузі його застосування.

 17. Які є способи дезодорації води?

 18. Які очищення застосовуються для дезодорації води?

 19. Як здійснюється дезодорація води ?

 20. Як проводять знезараження води ?

 21. Назвати переваги знезараження води озоном порівнянно з хлоруванням

 22. У чому полягає знезараження води сріблом і міддю?


Модуль 1(7 семестр).

 1. У чому полягає суть йонообмінного способу очищення води?

 2. Які основні галузі застосування йонообмінних принципів у технології водопідготовки?

 3. Які є види йонітів?

 4. Які основні властивості йонітів?

 5. Як здійснюється процес регенерації йонітів?

 6. У чому полягає суть електродіалізу та в яких галузях його застосовують?

 7. Як впливають технічні параметри на мембранні процеси?

 8. Що таке мембрани, які їх властивості?

 9. Які ви знаєте мембранні процеси?

 10. Боромембранні процеси?

 11. З якою метою здійснюють зм’якшення води?

 12. Які є способи зм’якшення води?

 13. Що впливає на вибір способу зм’якшення води?

 14. У чому полягає суть способів зм’якшення води?

 15. Як здійснюється фторування води?

 16. З якою метою знезалізнюють питну воду?

 17. Як очищують воду від радіоактивних забрудників?

 18. Як видаляють з води цинк і мідь?

 19. Як видаляють з води СПАР?

Модуль 2

1.Що називається опрісненням і знесоленням?

2. У чому полягає суть способів опріснення води дистиляцією?

3. У чому полягає суть опріснення води методом виморожування?

4. Які є способи йонообмінного способу опріснення води?

5. У чому полягає суть опріснення води?

6.Які вимоги ставлять до якості питної во

7. У чому полягає суть біологічного опріснення води?

8. Назвати способи біологічного опріснення води.

9. У чому полягає суть аеробного і анаеробного способів біологічного очищення води?

10. Як впливають різні фактори на процеси біологічного очищення води?

11. Охарактеризуйте грунтові методи біологічного очищення води?

12. Назвіть основні споруди біологічного очищення води.

13. Які є типи аеротенків?

14. Які є основні технологічні схеми очищення стічних вод біологічним способом?

15. В яких випадках доцільно застосовувати хімічне очищення промислових стічних вод?

16. В яких випадках доцільно застосовувати очищення стічних вод електрокоагуляційним способом?

17. Як нормується якість питної води?

18. Як забезпечується контроль якості питної води в мережах централізованого водопостачання?

19. Як оцінюється якість води?


Запитання до підсумкового модуля


 1. Перевищення яких із показників якості питної води найбільш шкідливо для здоров'я людей?

 2. Які показники якості води обмежені і зверху і знизу?

 3. Які речовини появляються у воді при її очистці?

 4. Яка максимально-допустима каламутність питної води?

 5. Який максимально-допустимий вміст заліза у питній воді?

 6. Солі яких металів найбільш ефективні для коагулювання?

 7. Як впливає підвищення температури води на ефект коагулювання?

 8. Як впливає попереднє хлорування на ефективність коагулювання?

 9. Для якої точки вводу коагулянту необхідно велика доза?

 10. Для чого використовуються флокулянти?

 11. Зберігання коагулянту мокре. Яка повинна бути ємність баку для розчинення 30т коагулянту?

 12. В якому із способів зберігання коагулянту буде найбільша площа реактивного господарства?

 13. Який тип змішувача доцільно використовувати при вапнуванні води?

 14. Як повинна змінюватись в камерах утворення пластівців швидкість води по ходу потоку?

 15. Для визначення об’єму та поперечного перерізу камери утворення пластівців необхідно знати ?

 16. Які із камер утворення пластівців рахуються більш ефективними ?

 17. Під дією яких сил проходить очистка води у відстійниках ?

 18. Потужність станції господарсько-питного призначення 4,5 тис.м3/добу. Які відстійники слід використовувати?

 19. Яка конструкція забезпечує більш надійний відвід осаду?

 20. Для якої зависі доцільно використання флотації ?

 21. Який із видів загрузки фільтрів рахується більш ефективним ?

 22. Площа фільтру з кварцовою загрузкою - 100 м2. Яка повинна бути витрата промивної води (л/с)?

 23. Які системи відводу промивної води використовують при водоповітряній промивці ?

 24. Які споруди повинні бути перед контактними освітлювачами ?

 25. Для очистки від яких домішок використовують барабанні сітки?

 26. Який із методів знезараження має найбільші наслідки ?

 27. Який із методів знезараження забезпечує найкращі смакові якості води ?

 28. З чого отримують озон і де його використовують?

 29. Який із методів видалення органічних домішок рахується найбільш ефективним?

 30. Який із методів знезалізнення найбільш економічний?

 31. Який із методів обробки осаду забезпечує мінімальний екологічний наслідок?^ Критерії оцінювання відповіді студентів на заліку з „ Технології очищення вод” у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

Залік зараховується студенту у випадку, якщо за рейтинговою оцінкою з дисципліни протягом семестру він набрав від 60 до 100 балів (з яких не менше 25 ….модуль), виконав усі практичні роботи і індивідуальні завдання. Диференціація оцінки за ….ESTS (А - Е) передбачає: оцінювання вільності викладення матеріалу, розуміння фізико – хімічних законів, що є основами технологій очищення вод, знання цих технологій, вміння підібрати обладнання для очистки природних і стічних вод.

Залік не зараховується:

  • оцінка Fx виставляється у випадку виконання практичних робіт, але неволодіння практичним матеріалом: нерозуміння теоретичних основ технологічних процесів очищення води.

  • оцінка F виставляється у випадку невиконання практичних робіт і незнання основних технологічних процесів очищення вод.


^ ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

1. Доливно-Добровольский Л.Б. Химия и микробиология воды. К., Вища школа, 1971, 306ст.

2. Запольський А.К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод.- К.: Лібра, 2000.- 551с.

3. Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология. М., Стройиздат, 1983, 169ст.

4. Таубе П.Р., Баранова А.Г. Химия и микробиология воды. М., Высшая школа, 1983, 280ст.

5. Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды. К., Наукова думка, 1991, 564ст.

6. Кульский Л.А. Справочник по свойствам , методам анализа и очистке воды. К., Наукова думка, 1980, 681ст.

7. Фрог Б.Н. Водоподготовка.- М.: 2001.- 677с.

8. Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Химия воды. К., Вища школа, 1983, 239ст.

9. Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. М., Химия, 1973, 376ст.

10. Рубина А.Л. Химия промышленных сточных вод. М. Химия, 1983, 359ст.

11. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Л., Химия, 1987, 208ст.

12. Сенявин М.М., Мясоедов Б.Ф. Определение нормируемых компонентов в природных и сточных водах. М., Наука, 1987, 624ст.

13. Резников А.А. Методы анализа природных вод. М., Госгеолтехиздат, 1963.

14. Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная. К., Радянська школа, 1982, 120 ст.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи