Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 437.9 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір437.9 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

___________(В.П.Руденко)

„ ” 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Географічні аспекти управління регіональним розвитком" _________________________________________________________________________________


(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.070904 (бакалавр) - "Землевпорядкування та кадастр"_____________________________________________ ___

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)

_______________________________________________________________________________________


Факультет Географічний______________________________________________


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями _______________


_______________________________________________________________________________________Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

3

6

90

2,5

32

16426

Заочна

3

6

90

2,5

.

8

4786
 1. Робоча програма складена на основі Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. для студентів екон. та екон.-геогр. спец. вищ. навч. закладів / [Ред. Н.А. Серебрякова]. - К.: Вища шк., 2000. - 222, [1] с.: іл., табл.

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена _асистентом Настюком Миколою Григоровичем___

(прізвище, ім'я, по батькові викладача,

______________________________________________________________________________________

який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями _____________________________________________

протокол №

" " 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /Сухий П.О./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

" " 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету __________________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ 1. Пояснювальна записка.

Мета навчальної дисципліни — формування у студентів знань про форми і методи державного управління соціально-економічним розвитком регіонів, особливості регіонального менеджменту  в умовах різних форм власності. Надати студентам знання про сучасні напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку та прогнозування.

Головними завданнями курсу є:

 • ознайомитися із основними поняттями регіонального розвитку;

 • набуття практичних навичок з управління регіональним розвитком;

 • вивчення особливостей прогнозування регіонального розвитку;

 • набуття практичних навичок з визначення в аналізі чинників регіонального розвитку;

 • вивчення тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів України;

 • оволодіння методами та прийомами аналізу регіонального розвитку;

 • розвиток здібностей до дослідницької діяльності, самостійності та відповідальності.

Основні компетенції яких повинен набути студент:

знати:

 • основи державної регіональної політики та регіональної економіки;

 •  форми і методи управління регіональною економікою, знати функції місцевих органів управління та самоврядування;

 • методи аналізу, прогнозування, програмування, побудови стратегій соціально-економічного розвитку регіону;

уміти

 • формулювати концепцію майбутнього розвитку, визначити шляхи її втілення у суспільно-економічну діяльність регіону, розуміти сутність і структуру регіонального економічного комплексу.

розуміти

закономірності та методи управління регіональним розвитком

^ 2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни «ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ »Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види

діяльності

і поточного

контролю

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів

за ІНДЗ

Всього балів

за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ 1. Теоретико-методологічні аспекти вивчення регіонального розвитку.


Знати основні поняття регіонального розвитку. Розуміти значення регіонального підходу до оцінки стану економіки країни. Уміти аналізувати нормативні документи, що використовуються для підвищення ефективності заходів управління регіонального розвитку.

НЕ1.1. (Лекція)

Вступ. Об’єкт, предмет, та методи управління регіональним розвитком

 • Поняття “регіон”.

 • Значення регіонального підходу до оцінки стану економіки країни.

 • Нормативні документи, направлені на підвищення ефективності заходів управління регіональним розвитком2

Конспект лекції

до НЕ 1.1.


Написання рефератів на тему: Поняття регіонального розвиткПроаналізувати регіональні відмінності чисельності та густоти населення України.

Ознайомитися із структурою зайнятості населення в сферах економічної діяльності. Навчитися будувати картосхеми природного приросту населення.

^ Практична робота.

Територіальні особливості розуміння населення та використання трудових ресурсів в Україні.

 • регіональні відмінності в чисельності та густоти населення України.

 • природній рух населення України.

 • побудова картосхеми природного приросту населення.

 • структура зайнятості населення в сферах економічної діяльності.

 • територіальні відмінності національного складу населення України.
24

Знати теорії економічного розвитку регіонів. Розуміти принципи управління регіональним розвитком. Уміти аналізувати особливості регіональної політики у сферах народного господарства.

НЕ1.2. (Лекція) Історичні аспекти еволюції проблеми управління регіональним розвитком.

 • Теорії економічного розвитку регіонів.

 • Принципи управління регіональним розвитком.

 • Суть та особливості регіональної аграрної політики.

 • Світовий досвід регіональної політики у сільському господарстві

3

Конспект лекції

до НЕ 1.2.Проаналізувати особливості паливно-енергетичного балансу України. Навчитися аналізувати показники енергетичного балансу.

^ Практична робота.

Особливості формування паливно-енергетичного балансу в регіонах України.

 • особливості формування енергетичного балансу України

 • структура паливно-енергетичного балансу енергетики України.

 • аналіз показників енергетичного балансу України.
24

Знати основні напрями вдосконалення системи територіальної організації державної влади та системи місцевого самоврядування. Розуміти етапи реалізації Державної стратегії та її нормативно-правове забезпечення.

НЕ1.3. (Лекція) Державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком.

 • Обґрунтування необхідності прийняття Державної стратегії.

 • Основні напрями вдосконалення системи територіальної організації державної влади та системи місцевого самоврядування.

 • Зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та ресурсне забезпечення місцевого та регіонального розвитку.

 • Етапи реалізації Державної стратегії та її нормативно-правове забезпечення.


4

Конспект лекції

до НЕ 1.3


Проаналізувати транспортну інфраструктуру України.

Вивчити основні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку транспортних систем регіонів України.

^ Практична робота.

Транспортно-інфраструктурна забезпеченість території, як чинник формування економічного потенціалу регіонів.

 • характеристика транспортного комплексу України.

 • побудова картосхеми транспортної інфраструктури України.
24

Розуміти методичні підходи до розробки регіональних галузевих програм. Знати інструменти управління регіональним розвитком.

НЕ1.4. (Лекція)

Інструменти управління регіональним розвитком.

 • Регіональна політика, як визначальна складова УРР.

 • Інструменти управління регіональним розвитком.

 • Методичні підходи до розробки регіональних галузевих програм.3


Конспект лекції

до НЕ 1.4


Уміти аналізувати економічне районування ринків та їх типізацію. Знати процес формування інфраструктури регіональних ринків та механізми їх регулювання; управління міжрегіональною торгівлею.

НЕ1.5. (Лекція)

Формування регіональних ринків. Міжрегіональна торгівля

 • Становлення регіональних ринкових відносин.

 • Економічне районування регіональних ринків та їх типізація.

 • Формування інфраструктури регіональних ринків та механізму їх регулювання.

 • Управління міжрегіональною торгівлею.4


Конспект лекції

НЕ 1.5.Проаналізувати методологію дослідження промислових вузлів та агломерацій. Визначити коефіцієнти територіальної концентрації та індекси рівня спеціалізації.

^ Практична робота.

Визначення типів і функціональних особливостей промислових вузлів та агломерацій в Україні.

 • методологія дослідження промислових агломерацій.

 • коефіцієнти територіальної концентрації

 • індекс рівня спеціалізації.
23

^ Модульна контрольна робота 1

20

Модуль 1

35

ЗМ 2. Управління та прогнозування регіонального розвитку.


Розуміти визначення поняття «Депресивні території» Знати основні аспекти управління розвитком депресивних територій. Уміти визначати перспективні програми подолання стану депресивності території.

НЕ 2.1.(Лекція)

Регулювання ринків депресивних регіонів.

 • Визначення поняття “Депресивні території ”.

 • Заходи державного стимулювання розвитку депресивних територій.

 • Управління розвитком депресивних територій.

 • Програма подолання стану депресивності території.4


Конспект лекції

до НЕ 2.1.Проаналізувати місце України у світовому поділі праці. Визначити закономірності розвитку і завдання подальшого вдосконалення зовнішніх зв’язків із різними країнами світу.

^ Практична робота.

Зовнішньоекономічні зв’язки суспільно-географічних районів України.

 • Аналіз експортно-імпортних операцій

 • Картографічне зображення експортно-імпортних операцій.

 • Характеристика інвестиційної ситуації в Україні.
24

Знати методологію суспільно-географічного прогнозування регіонального розвитку. Уміти аналізувати регіон, як об’єкт прогнозування. Розуміти значення прогнозування розвитку регіонів.

НЕ2.2.(Лекція) Суспільно – географічне прогнозування регіонального розвитку

 • Сучасні напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку та прогнозування.

 • Регіональний розвиток як об'єкт суспільно-географічного прогнозування.

 • Суспільно-географічний прогноз регіонального розвитку4


Конспект лекції

до НЕ 2.2..проаналізувати суспільно-географічне районування України. Навчитися проводити статистичне прогнозування регіонального розвитку; та оцінювати рейтинг регіонального розвитку.

^ Практична робота.

Суспільно-географічного прогнозування розвитку регіонів

 • статистичне прогнозування регіонального розвитку

 • рейтингові оцінки регіонального розвитку регіонів України

 • суспільно-географічне районування
24

Розуміти закономірності регіонального розвитку. Знати чинники регіонального розвитку. Уміти аналізувати еволюційність регіонального розвитку та його рейтингову оцінку.

НЕ2.3.(Лекція)

Аналіз та оцінювання регіонального розвитку.

 • Чинники регіонального розвитку.

 • Закономірності регіонального розвитку.

 • Аналіз еволюційності регіонального розвитку.

 • Рейтингові оцінки регіонального розвитку.


2

Конспект лекції

до НЕ 2.2.Знати диспропорційний характер регіонального розвитку. Розуміти особливості соціально-економічної дезінтеграції України.

НЕ2.4(Лекція)

Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України.


 • Диспропорційний характер регіонального розвитку.

 • Регіональна соціально-економічна дезінтеграція України.


2

Конспект лекції

до НЕ 2.3.Навчитися визначати територіальні відмінності у використанні водних ресурсів. Проаналізувати басейнові особливості використання водних ресурсів в Україні.

^ Практична робота.

Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів.

 • територіальні відмінності у використанні водних ресурсів

 • складання картосхеми «викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря»

 • складання пояснювальної записки про стан охорони природи та раціонального використання природних ресурсів в Україні.
23

Знати основні поняття та особливості Європейського регіоналізму. Розуміти Пріоритетні напрямки регіональної політики ЄС.

НЕ2.5.(Лекція)

Особливості Європейського регіоналізму.

 • Поняття Єврорегіон.

 • Пріоритети регіональної політики ЄС.

 • Інститути, що забезпечують регіональний розвиток.

 • Нормативна база ЄС.

 • Програми розвитку регіону.


4

Написання рефератів, усне опитування.


Навчитися аналізувати сутність і структуру ресурсного потенціалу регіонів України. Проаналізувати напрямки зміцнення виробничого потенціалу та розбудови виробничої інфраструктури.

^ Практична робота.

Залежність рівнів розвитку регіонів від природно-ресурсного та економічного потенціалів території

 • сутність і структура ресурсного потенціалів регіонів.

 • складання картосхеми природно-ресурсний потенціал регіонів України.

 • напрями зміцнення виробничого потенціалу та розбудови виробничої інфраструктури
24

^ Модульна контрольна робота 2

20

Модуль 2

35

Підсумковий модуль

30

Всього

3216

100
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи