Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 253.79 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата31.05.2012
Розмір253.79 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан географічного факультету

Проф. В.П. Руденко

“____” ___________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

для спеціальності: 8.08010101 ГеодезіяФорма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг год/кредитів

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.)

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

5

9

54/1.5

17

8

9

-

37

1

49

Вечірня
Заочна
Екстернат


Робоча програма складена на основі навчальної програми з геодезичної астрономії створеної на підставі освітньо – професійної програми ГСВО напряму 0801 геодезія, картографія і землеустрій

Робоча програма складена: к.г.н., доцентом Білокриницьким Сергієм Миколайовичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: геодезії, картографії та управління територіями

Протокол №1 від 31 серпня 2011 р.

Завідувач кафедрою П.О.Сухий

“______” вересня 2011 р.

Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

Протокол №1 від 31 серпня 2011р.

31 серпня 2011 р. Голова___________ П.О.Сухий


^

Пояснювальна запискаМета викладання дисципліни

Мета даного курсу – засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов’язані з визначенням істинного азимута астрономічним способом. З’ясувати, що собою являє небесна сфера; системи координат, які використовуються в астрономії; як вимірюється час в астрономії; що собою являє зоряне небо; як визначити азимут по висоті і по часовому куту Сонця, по часовому куту Полярної; як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута.


Завдання вивчення дисципліни

  • надати студентам поняття про визначення істинного азимута астрономічним способом;

  • з’ясувати, що собою являє небесна сфера;

  • розглянути системи координат, які використовуються в астрономії;

  • з’ясувати як вимірюється час в астрономії;

  • з’ясувати, що таке зоряне небо;

  • розглянути, як визначити азимут по висоті і по часовому куту Сонця та по часовому куту Полярної;

  • обґрунтувати, як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута.


^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

Крім того, студенти використовуючи геодезичні прилади повинні виконувати спостереження по визначенню азимута по висоті і часовому куту Сонця та часовому куту Полярної з різною точністю . Вміти, знати і розуміти порядок обчислення азимута по висоті і часовому куту Сонця та по часовому куту Полярної.

Кількість кредитів: 1,5

Загальна кількість годин: 54

Кількість годин на тиждень: 1

Дисципліна вибіркова

Семестри: 9

Кількість годин: лекції – 8 год., лабораторні роботи – 9 годин, самостійна робота – 37 годин.

Підсумковий контроль: 9 семестр – іспит.


^

Зміст лекційних тем


Тема 1. Загальні поняття про визначення астрономічних азимутів 2 год.

Тема 2. Вимірювання часу в астрономії 4 год.

Тема 3. Визначення азимуту по висоті і часовому куту Сонця та часовому куту Полярної 2 год.

Всього: 8 год.


^ Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

“Геодезична астрономія”.

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового (ЗМ) модуля або навчального елемента (НЕ)

Зміст навчального

елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за лаборат. роботу


Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ/ Кількість год.. СР

НЕ

Л

С
ПрЛаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Визначення істинного азимута астрономічним способом

Результати навчання

Знати й розуміти, що таке астрономічний азимут і його призначення, у чому полягає сутність визначення азимута, що таке небесна сфера. Знати системи координат, які використовуються в астрономії.
^
НЕ 1.1. Загальні поняття про визначення астрономічних азимутів

- Вступ

- Астрономічний азимут і його призначення

- Сутність визначення астрономічного азимута

- Небесна сфера

- Системи координат, які використовуються в астрономії2
-
--


Контрольне завдання.

2.0

2.0


2.0


2.0

2.0


10.0

Знати й розуміти, що таке зоряна доба, зоряний час, істинна сонячна доба, істинний сонячний час, середня сонячна доба, середній сонячний час, тропічний рік, співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної і середньої сонячної доби, місцевий, всесвітній, поясний і декретний час. Знати як здійснити перевірку годинників і визначити їх поправки. Розуміти, що таке зоряне небо.

НЕ 1.2. Вимірювання часу в астрономії

- Зоряна доба. Зоряний час

- Істинні сонячна доба. Істинний сонячний час

- Середня сонячна доба. Середній сонячний час

- Тропічний рік. Співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної доби

- Місцевий, всесвітній, поясний і декретний час

- Хронометр і годинники

- Визначення поправки і перевірка годинників

- Зоряне небо4---

Контрольне завдання

2.0


2.0


2.0


2.0


2.0


2.0


2.0


2.0

16.0

Знати й розуміти, як визначається азимут по висоті і годинному куту Сонця, по висотам яскравих зірок та за годинним кутом Полярної. Знати, як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута.

НЕ 1.3. Визначення азимуту по висоті і годинному куту Сонця та часовому куту Полярної

- Загальні відомості про способи визначення астрономічного азимута

- Визначення азимута по висоті Сонця

- Визначення азимута по висотам яскравих зірок

- Визначення азимута за годинним кутом Полярної

- Визначення азимута за годинним кутом Сонця

- Перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута2--9

Контрольне завдання

Визначення азимута по висоті Сонця

Визначення азимута за годинним кутом Сонця

Визначення азимута за годинним кутом Полярної

Визначення азимута по висоті яскравих зірок

2.0


2.0


2.0


2.0


2.0


2.0
8.0


8.0


8.0


8.0
12.0/ 32

Всього за модулем: 38 32 70

Всього за 8 семестр 38 32 70

Зміст лабораторних робіт

1. Визначення азимута по висоті Сонця 2 год.

2. Визначення азимута за годинним кутом Сонця 2 год.

3. Визначення азимута за годинним кутом Полярної 2 год.

4. Визначення азимута по висоті яскравих зірок 3 год.

Всього: 9 год.


Модуль контроль

Питання до НЕ 1.1. Загальні поняття про визначення астрономічних азимутів

1. Вступ

2. Астрономічний азимут і його призначення

3. Сутність визначення астрономічного азимута

4. Небесна сфера

5. Системи координат, які використовуються в астрономії


Питання до НЕ 1.2. Вимірювання часу в астрономії

1. Зоряна доба. Зоряний час

2. Істинні сонячна доба. Істинний сонячний час

3. Середня сонячна доба. Середній сонячний час

4. Тропічний рік. Співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної доби

5. Місцевий, всесвітній, поясний і декретний час

6. Хронометр і годинники

7. Визначення поправки і перевірка годинників

8. Зоряне небо


Питання до НЕ 1.3. Визначення азимуту по висоті і часовому куту Сонця та годинному куту Полярної

1. Загальні відомості про способи визначення астрономічного азимута

2. Визначення азимута по висоті Сонця

3. Визначення азимута по висотам яскравих зірок

4. Визначення азимута за годинним кутом Полярної

5. Визначення азимута за годинним кутом Сонця

6. Перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута


Тематика ІНДЗ

1. Астрономічний азимут і його призначення

2. Сутність визначення астрономічного азимута

3. Небесна сфера

4. Системи координат, які використовуються в астрономії

5. Зоряна доба. Зоряний час

6. Істинні сонячна доба. Істинний сонячний час

7. Середня сонячна доба. Середній сонячний час

8. Тропічний рік. Співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної доби

9. Місцевий, всесвітній, поясний і декретний час

10. Хронометр і годинники

11. Визначення поправки і перевірка годинників

12. Зоряне небо

13. Загальні відомості про способи визначення астрономічного азимута

14. Визначення азимута по висоті Сонця

15. Визначення азимута по висотам яскравих зірок

15. Визначення азимута за годинним кутом Полярної

16. Визначення азимута за годинним кутом Сонця

17. Перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута


Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання

^ НЕ в яких передбачена самостійна робота

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки і оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

НЕ 1.1

Доопрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1- 4

НЕ 1.2Доопрацювання лекціїМодульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1- 4


НЕ 1.3


ЛР № 1


ЛР № 2


ЛР № 3


ЛР № 4

Доопрацювання лекції


Визначення азимута по висоті Сонця

Визначення азимута за годинним кутом Сонця

Визначення азимута за годинним кутом Полярної

Визначення азимута по висоті яскравих зір

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Перевірка виконання та отримання балів

Згідно доданого списку № 1- 4


Згідно доданого списку № 2, 3, 4^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: При вивченні курсу «Геодезична астрономія» рекомендується використовувати таки методи навчання:

1. При проведенні лекційних занять доцільно використовувати словесні методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія з поєднанням наочних методів навчання: ілюстрування, демонстрування.

2. При проведенні лабораторних робіт доцільно використовувати такий словесний метод навчання як інструктаж з поєднанням наочних методів навчання ? ілюстрування та демонстрування.

^ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ: При вивченні дисципліни «Геодезична астрономія» рекомендується використовувати таки методи і форми контролю:

1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий усний екзамен (залік).

2. Для контролю і оцінювання лабораторних робіт: практична перевірка і оцінювання кожної лабораторної роботи.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


Змістовий модуль 1Змістовий модуль 2


ІНЗ

Підсумковий контроль

Сума

20

5020*30100

НЕ 1.1

НЕ 1.2

НЕ 1.3

НЕ 1.4

НЕ 2.1

НЕ 2.2

НЕ 2.33.0

1.0

3.5

12.5

2.0

1.5

46.5*Примітка: Індивідуальне навчальне завдання може отримати кожний студент (за бажанням) з метою підвищення кількості набраних балів.

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни по семестрам є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру, за поточне тестування, модульні контрольні роботи, виконання лабораторних робіт, оцінку (бали) за ІНЗ ? становить 70 балів. 30 балів відводиться на підсумковий контроль, тобто на іспит (залік). Оцінка за екзамен (залік) виставляється за сумою отриманих балів згідно шкали оцінювання. При цьому в екзаменаційній (заліковій) відомості зазначається кількість набраних балів, оцінка за шкалою ЕСТS і оцінка за національною шкалою.

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А); зараховано (А);

82-89 балів – добре (В); зараховано (В);

75-81 балів – добре (С); зараховано (С);

69-74 балів – задовільно (D); зараховано (D);

60-68 балів – задовільно (Е); зараховано (Е);

35-59 балів – незадовільно; (не зараховано) з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно; (не зараховано) з обов’язковим повторним курсом (F).

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти лекцій; методичний посібник; завдання і етапи виконання лабораторних робіт; нормативні документи; ілюстративні матеріали тощо.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Астрономия: учебник для физико-математических факультетов педагогических институтов / [П. И. Попов, К. Л. Бабаев, Б. А. Воронцов-Вельяминов, Р. В. Куницкий]. – М. : Учпедгиз, 1953. – 544 с.

2. Геодезия. Ч.1 / [А. Ф. Соловьев, П. Н. Тарасов, Ф. В. Тарасенко и др.] ; под ред. А. Ф. Соловьева. – М. : ВИ МО, 1966. – 502 с.

3. Руководство по геодезическим работам, РГ-2. – М. : РИО ВТС, 1961. – 458 с.

4. Руководство по астрономо-геодезическим работам. Ч. 2 : Астрономические и гравиметрические работы. – М. : РИО ВТС, 1980. – с.


Додаткова

1. Вентцель М. К. Сферическая астрономия / М. К. Вентцель. – М. : Геодезиздат, 1952. – 335 с.

2. Уралов С. С. Курс геодезической астрономии / С. С. Уралов. – М. : издание ВИА, 1972. – 398 с.

3. Уралов С. С. Общая теория методов геодезической астрономии / С. С. Уралов. – М. : Недра, 1973. – 270 с.

4. Макаров Н. П. Курс геодезической астрономии / Н. П. Макаров, М.М. Машимов. – М. : ВИА, 1973. – 248 с.

5. Халхунов В. З. Сферическая астрономия / В. З. Халхунов. – М. : Недра, 1972. – 303 с.

6. Пособие по геодезическим, астрономическим и гравиметрическим работам. Ч.2. – М. : ВИ МО СССР, 1963. – 359 с.

7. Пособие по геодезическим, астрономическим и гравиметрическим работам. Ч.3. – М. : ВИ МО СССР, 1968. – 386 с.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Білет № 1

1. Визначте, що таке астрономічний азимут і охарактеризуйте його призначення

2. Як визначити азимут за годинним кутом Сонця?

3. Охарактеризуйте систему горизонтних координат


Білет № 2

1. Поясніть сутність визначення астрономічного азимута

2. Як визначити азимут за годинним кутом Полярної?

3. Охарактеризуйте першу систему екваторіальних координат


Білет № 3

1. Охарактеризуйте небесну сферу

2. Як визначити азимут за висотами яскравих зірок?

3. Охарактеризуйте другу систему екваторіальних координат


Білет № 4

1. Що таке паралактичний трикутник? Який існує зв'язок між різними системами координат?

2. Як визначити азимут за висотою Сонця?

3. Поясніть, що таке зоряна доба і зоряний час?


Білет № 5

1. Поясніть, що таке істинна сонячна доба і істинний сонячний час?

2. Охарактеризуйте хронометр і годинники

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?


Білет № 6

1. Охарактеризуйте зоряне небо

2. Поясніть, що таке середня сонячна доба і середній сонячний час?

3. Надайте загальні відомості про способи визначення астрономічного азимута


Білет № 7

1. Як визначити поправки годинника і здійснити його перевірки?

2. Поясніть, що таке тропічний рік і яке співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної доби?

3. Охарактеризуйте місцевий, всесвітній, поясний і декретний час


Білет № 8

1. Охарактеризуйте небесну сферу

2. Як визначити азимут за годинним кутом Сонця?

3. Поясніть, що таке зоряна доба і зоряний час?


Білет № 9

1. Охарактеризуйте зоряне небо

2. Як визначити азимут за висотою Сонця?

3. Охарактеризуйте місцевий, всесвітній, поясний і декретний час


Білет № 10

1. Визначте, що таке астрономічний азимут і охарактеризуйте його призначення

2. Поясніть, що таке середня сонячна доба і середній сонячний час?

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?


Білет № 11

1. Поясніть, що таке істинна сонячна доба і істинний сонячний час?

2. Як визначити азимут за висотами яскравих зірок?

3. Охарактеризуйте другу систему екваторіальних координат


Білет № 12

1. Поясніть сутність визначення астрономічного азимута

2. Охарактеризуйте хронометр і годинники

3. Охарактеризуйте першу систему екваторіальних координат


Білет № 13

1. Як визначити поправки годинника і здійснити його перевірки?

2. Поясніть, що таке тропічний рік і яке співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної доби?

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?


Білет № 14

1. Що таке паралактичний трикутник? Який існує зв'язок між різними системами координат?

2. Поясніть, що таке середня сонячна доба і середній сонячний час?

3. Надайте загальні відомості про способи визначення астрономічного азимута


Білет № 15

1. Охарактеризуйте місцевий, всесвітній, поясний і декретний час

2. Поясніть, що таке істинна сонячна доба і істинний сонячний час?

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання


1. Визначте, що таке астрономічний азимут і охарактеризуйте його призначення

2. Як визначити азимут за годинним кутом Сонця?

3. Охарактеризуйте систему горизонтних координат


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Поясніть сутність визначення астрономічного азимута

2. Як визначити азимут за годинним кутом Полярної?

3. Охарактеризуйте першу систему екваторіальних координат


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте небесну сферу

2. Як визначити азимут за висотами яскравих зірок?

3. Охарактеризуйте другу систему екваторіальних координат


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Що таке паралактичний трикутник? Який існує зв'язок між різними системами координат?

2. Як визначити азимут за висотою Сонця?

3. Поясніть, що таке зоряна доба і зоряний час?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Поясніть, що таке істинна сонячна доба і істинний сонячний час?

2. Охарактеризуйте хронометр і годинники

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте зоряне небо

2. Поясніть, що таке середня сонячна доба і середній сонячний час?

3. Надайте загальні відомості про способи визначення астрономічного азимута


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Як визначити поправки годинника і здійснити його перевірки?

2. Поясніть, що таке тропічний рік і яке співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної доби?

3. Охарактеризуйте місцевий, всесвітній, поясний і декретний час


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте небесну сферу

2. Як визначити азимут за годинним кутом Сонця?

3. Поясніть, що таке зоряна доба і зоряний час?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте зоряне небо

2. Як визначити азимут за висотою Сонця?

3. Охарактеризуйте місцевий, всесвітній, поясний і декретний час


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Визначте, що таке астрономічний азимут і охарактеризуйте його призначення

2. Поясніть, що таке середня сонячна доба і середній сонячний час?

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Поясніть, що таке істинна сонячна доба і істинний сонячний час?

2. Як визначити азимут за висотами яскравих зірок?

3. Охарактеризуйте другу систему екваторіальних координат


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Поясніть сутність визначення астрономічного азимута

2. Охарактеризуйте хронометр і годинники

3. Охарактеризуйте першу систему екваторіальних координат


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Як визначити поправки годинника і здійснити його перевірки?

2. Поясніть, що таке тропічний рік і яке співвідношення між тривалістю зоряної і середньої сонячної доби?

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Що таке паралактичний трикутник? Який існує зв'язок між різними системами координат?

2. Поясніть, що таке середня сонячна доба і середній сонячний час?

3. Надайте загальні відомості про способи визначення астрономічного азимута


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезичної астрономії

напряму підготовки: 0801 Геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 Геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте місцевий, всесвітній, поясний і декретний час

2. Поясніть, що таке істинна сонячна доба і істинний сонячний час?

3. Як здійснити перехід від астрономічного азимута до дирекційного кута?

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи