Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 358.72 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата31.05.2012
Розмір358.72 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан географічного факультету

Проф. В.П. Руденко

“____” ___________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з інженерної фотограмметрії

напряму підготовки: 0801 «Геодезія, картографія і землеустрій»

для спеціальності: 8.08010101 «Геодезія»Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг год/кредитів

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.)

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

5

10

108/3

38

8

30

-

70

2

5
10

-

Вечірня
Заочна
Екстернат


Робоча програма складена на основі навчальної програми з геодезії створеної на підставі освітньо – професійної програми ГСВО напряму 0801 геодезія, картографія і землеустрій

Робоча програма складена: к.г.н., доцентом Білокриницьким Сергієм Миколайовичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: геодезії, картографії та управління територіями

Протокол №1 від 31 cерпня 2011 р.

Завідувач кафедрою П.О.Сухий

“____1__” вересня 2011 р.

Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

Протокол №1 від 31 серпня 2011р.

31 серпня 2011 р. Голова___________ П.О.Сухий


^

СТРУКТУРА ПРОГАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНЖЕНЕРНА ФОТОГРАММЕТРІЯ»


  1. Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: Інженерна фотограмметрія

^ Шифр та назва напряму: 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Шифр та назва спеціальності: 8.08010101 «Геодезія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Обов’язкова

Рік підготовки: 5

Семестр: 10

Програмою передбачені: Лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота студентів, індивідуальні навчальні завдання

Кількість кредитів: 3

Кількість модулів: 1

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 7

Види контролю: залік


^

Пояснювальна запискаМета викладання дисципліни

Мета даного курсу – засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов’язані з загальними поняттями про інженерну фотограмметрію, питаннями про фотограмметричні методи вимірювань, системи координат, елементи орієнтування, основні випадки зйомок, основні формули фототеодолітної зйомки, точністю наземної фотограмметричної зйомки, приладами для зйомок і фотограмметричної обробки її матеріалів, виконавчою зйомкою споруд, розрахунком оптимальних параметрів зйомки, польових фото зйомочних і геодезичних робіт, аналітичної обробки знімків, визначенню крену споруд, основ фотограмметричних способів визначення деформацій, застосування фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд, використання фотограмметрії в архітектурі, розв’язання гірнично-метричних задач, використання методів фотограмметрії у сільському господарстві і земельному кадастрі, використання інших методів зйомок для розв’язання метричних задач.


Завдання вивчення дисципліни

  • розглянути теоретичні основи наземної фотограмметричної зйомки;

  • з’ясувати геометричні властивості наземних знімків;

  • охарактеризувати методи зйомки і обробки фототеодолітних знімків;

  • розглянути основні напрями використання фотограмметричної зйомки у будівництві й архітектурі та в інших галузях;

  • охарактеризувати використання інших методів зйомок для розв’язання метричних задач


^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

Крім того, студенти використовуючи нормативні документи, фотограмметричні прилади і обчислювальну техніку розраховувати параметри фототеодолітної зйомки і точність виконання робіт, виконувати фотознімальні роботи і обробку матеріалів зйомок, виконувати контрольно-вимірювальні роботи, спостереження за деформаціями споруд й архітектурні виміри, виконувати лінійні та гідротехнічні вишукування за матеріалами наземної фототеодолітної та аерофотозйомок, розв’язувати гірсько-метричні задачі, використовувати методи фотограмметрії у сільському господарстві і земельному кадастрі.


^ Змістовно-діяльнісна структура модулів, навчальних елементів навчальної дисципліни “Інженерна фотограмметрія” та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Назва змістового модуля або навчального елемента

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю, тема лабораторної роботи

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за лаб. роб.

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за

НЕ /Кількість годин на сам . роботу

Л

С
ПрЛаб

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Інженерна фотограмметрия

Результати навчання.

Знати і розуміти предмет і задачі інженерної фотограмметрії, основні формули фототеодолітної зйомки, точність виконання наземної фотограмметричної зйомки, прилади для фотозйомки і для фотограмметричної обробки матеріалів наземної фототеодолітної зйомки.

НЕ 1.1. Основи наземної фотограмметрії

- Основні поняття про фотограмметричні методи вимірювань;

- Системи координат;

- Елементи орієнтування;

- Основні формули фототеодолітної зйомки;

- Точність наземної фотограмметричної зйомки;

- Прилади для фотозйомки;

- Прилади для фотограмметричної обробки матеріалів наземної фототеодолітної зйомки.
2
-
--Контрольне завдання.

1.0


1.0

1.0


1.0


1.0


1.0


1.0

7.0

Знати і розуміти, як здійснити розрахунок оптимальних параметрів зйомки, аналітичну обробку знімків, у яких випадках застосовуються нормальні і конвергентні випадки зйомки, як визначити точність монтажу панелей поперечних стін фотограмметричним способом.

НЕ 1.2. Виконавча зйомка споруд


- Загальні відомості; -

- Розрахунок оптимальних параметрів зйомки;

- Застосування нормального і конвергентного випадків зйомки;

- Польові фотознімальні і геодезичні роботи;

- Аналітична обробка знімків;

- Визначення крену споруд;

- Визначення точності монтажу панелей поперечних стін фотограмметричним способом.
2--10


Контрольне завдання.

Складання проекту фототеодолітної зйомки

1.0

1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


1.013


20,0

Знати й розуміти теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій, польові роботи при визначенні деформацій споруд, польові роботи при визначенні деформацій споруд, застосування фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд і при гірничних вимірюваннях

НЕ 1.3. Визначення деформацій будівель та інженерних споруд


- Теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій;

- Визначення деформацій при загальному випадку зйомки;

- Визначення великих деформацій;

- Польові роботи при визначенні деформацій споруд;

- Камеральна обробка знімків;

- Дослідження роботи будівельних машин;

- Застосування фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд;
2--2


2


2Контрольне завдання

Визначення висот об’єктів

Визначення елементів внутрішнього орієнтування фотокамери

Визначення координат точки методом фотограмметричної засічки

1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


2.0

3


3


4
18.0

Знати загальні відомості застосування фотограмметрії в архітектурі. Розуміти особливості застосування аналітичного методу для архітектурних обмірів та порядок визначити параметрів споруд, які мають форму тіл обертання.

НЕ 1.4. Фотограмметрія в архітектурі


- Загальні відомості;

- Польові фотограмметричні і геодезичні роботи;

- Особливості застосування аналітичного методу для архітектурних обмірів;

- Визначення параметрів споруд, які мають форму тіл обертання.
0,5--2
1.0

1.0


1.0


1.04.0

Знати й розуміти порядок дешифрування по аерофотознімкам сільськогосподарських і несільськогосподарських угідь. Знати, як можна використати фотограмметрію при складанні проектів землеустрою, інвентаризації земель, створенні земельного кадастру тощо.

НЕ 1.5. Фотограмметрія у сільському господарстві, землевпорядкуванні та кадастрі


- Дешифрування по аерофотознімкам сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, пасовищ, сіножаті, перелогів);

- Дешифрування несільськогосподарських угідь;

- Використання фотограмметрії при складанні проектів землеустрою, інвентаризації земель, створенні земельного кадастру; дешифруванні соціально-економічних територіальних систем.
1--14

Контрольне завдання

Дешифрування по фотознімкам інженерних об’єктів, сільськогосподарських і несільськогосподарських угідь, соціально-економічних територіальних систем


1.0


1.0


1.0
16
19.0

Знати й розуміти порядок використання інших методів зйомок для розв’язання метричних задач, особливо цифрових технологій зйомок.

НЕ 1.6. Використання інших методів зйомок для розв’язання метричних задач


- Телевізійна, багатоспектральна, радіолокаційна, інфрачервона та інші види зйомок;

- Цифрові технології зйомок.
0,5---
1.0


1.0


2.0Всього за 10 семестр: 31.0 39.0 70.0


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекційних занять з курсу «Інженерна фотограмметрія»

Змістові модулі, навчальні елементи і питання лекційних занять

Кількість годин

ЗМ 1. Інженерна фотограмметрія

НЕ 1.1. Основи наземної фотограмметрії

1. Основні поняття про фотограмметричні методи вимірювань

2. Системи координат

3. Елементи орієнтування

4. Основні формули фототеодолітної зйомки

5. Точність наземної фотограмметричної зйомки

6. Прилади для фотозйомки

7. Прилади для фотограмметричної обробки матеріалів наземної фототеодолітної зйомки


2

НЕ 1.2. Виконавча зйомка споруд

1. Загальні відомості

2. Розрахунок оптимальних параметрів зйомки

3. Застосування нормального і конвергентного випадків зйомки

4. Польові фотознімальні і геодезичні роботи

5. Аналітична обробка знімків

6. Визначення крену споруд

7. Визначення точності монтажу панелей поперечних стін фотограмметричним способом

2

НЕ 1.3. Визначення деформацій будівель та інженерних споруд

1.Теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій

2. Визначення деформацій при загальному випадку зйомки

3. Визначення великих деформацій

4. Польові роботи при визначенні деформацій споруд

5. Камеральна обробка знімків

6. Дослідження роботи будівельних машин

7. Застосування фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд

8. Застосування фотограмметрії при гірничих вимірюваннях

2

НЕ 1.4. Фотограмметрія в архітектурі

1. Загальні відомості

2. Польові фотограмметричні і геодезичні роботи

3. Особливості застосування аналітичного методу для архітектурних обмірів

4. Визначення параметрів споруд, які мають форму тіл обертання

0.5

НЕ 1.5. Фотограмметрія у сільському господарстві, землевпорядкуванні та кадастрі

1. Дешифрування по аерофотознімкам сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, пасовищ, сіножаті, перелогів)

2. Дешифрування несільськогосподарських угідь

3. Використання фотограмметрії при складанні проектів землеустрою, інвентаризації земель, створенні земельного кадастру; дешифруванні соціально-економічних територіальних систем

1

НЕ 1.6. Використання інших методів зйомок для розв’язання метричних задач

1. Телевізійна, багатоспектральна, радіолокаційна, інфрачервона та інші види зйомок

2. Цифрові технології зйомок

0.5

Всього 8 год.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лабораторних занять з курсу «Інженерна фотограмметрія»

Теми лабораторних занять

Кількість годин

1. Складання проекту фототеодолітної зйомки

10

2. Визначення висот об’єктів

2

3. Визначення елементів внутрішнього орієнтування фотокамери

2

4. Визначення координат точки методом фотограмметричної засічки

2

5. Дешифрування по фотознімкам інженерних об’єктів, сільськогосподарських і несільськогосподарських угідь, соціально-економічних територіальних систем


14

Всього 30 год.


^ МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ

Питання до НЕ 1.1. Основи наземної фотограмметрії

1. Основні поняття про фотограмметричні методи вимірювань

2. Системи координат

3. Елементи орієнтування

4. Основні формули фототеодолітної зйомки

5. Точність наземної фотограмметричної зйомки

6. Прилади для фотозйомки

7. Прилади для фотограмметричної обробки матеріалів наземної фототеодолітної зйомки

Питання до НЕ 1.2. Виконавча зйомка споруд

1. Загальні відомості

2. Розрахунок оптимальних параметрів зйомки

3. Застосування нормального і конвергентного випадків зйомки

4. Польові фотознімальні і геодезичні роботи

5. Аналітична обробка знімків

6. Визначення крену споруд

7. Визначення точності монтажу панелей поперечних стін фотограмметричним способом

Питання до НЕ 1.3. Визначення деформацій будівель та інженерних споруд

1.Теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій

2. Визначення деформацій при загальному випадку зйомки

3. Визначення великих деформацій

4. Польові роботи при визначенні деформацій споруд

5. Камеральна обробка знімків

6. Дослідження роботи будівельних машин

7. Застосування фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд

8. Застосування фотограмметрії при гірничих вимірюваннях

Питання до НЕ 1.4. Фотограмметрія в архітектурі

1. Загальні відомості

2. Польові фотограмметричні і геодезичні роботи

3. Особливості застосування аналітичного методу для архітектурних обмірів

4. Визначення параметрів споруд, які мають форму тіл обертання

Питання до НЕ 1.5. Фотограмметрія у сільському господарстві, землевпорядкуванні та кадастрі

1. Дешифрування по аерофотознімкам сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, пасовищ, сіножаті, перелогів)

2. Дешифрування несільськогосподарських угідь

3. Використання фотограмметрії при складанні проектів землеустрою, інвентаризації земель, створенні земельного кадастру; дешифруванні соціально-економічних територіальних систем

Питання до НЕ 1.6. Використання інших методів зйомок для розв’язання метричних задач

1. Телевізійна, багатоспектральна, радіолокаційна, інфрачервона та інші види зйомок

2. Цифрові технології зйомок


Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання

^ НЕ в яких передбачена самостійна робота

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки і оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

^ Кількість годин

НЕ 1.1

Основи наземної фотограмметрії

Опрацювання лекційного матеріалу

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1, 2, 3, 7, 12, 21

2

НЕ 1.2


ЛР № 1

Виконавча зйомка споруд

Опрацювання лекційного матеріалу

Складання проекту фототеодолітної зйомки

Доопрацювання лабораторної роботи

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Перевірка виконання та отримання балів


Згідно доданого списку № 1, 2, 7, 3, 12, 21


№ 1, 2 та завдання і методичних рекомендацій на лаб. роб.

2


18

НЕ 1.3


ЛР № 2


ЛР № 3


ЛР № 4

Визначення деформацій будівель і інженерних споруд

Опрацювання лекційного матеріалу


Визначення висот об’єктів

Доопрацювання лабораторної роботи

Визначення елементів внутрішнього орієнтування фотокамери

Доопрацювання лабораторної роботи

Визначення координат точки методом фотограмметричної засічки

Доопрацювання лабораторної роботи


Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання та отримання балів


Перевірка виконання та отримання балів


Перевірка виконання та отримання балів

Згідно доданого списку № 1, 2, 3, 21, 7, 12

№ 1, 28 та завдання і методичних рекомендацій на лаб. роб.

№ 1, 2 та завдання і методичних рекомендацій на лаб. роб.

№ 1, 2 та завдання і методичних рекомендацій на лаб. роб.


№ 1, 2 та завдання і методичних рекомендацій на лаб. роб.

4


5


6


5


НЕ 1.4Фотограмметрія в архітектурі

Опрацювання лекційного матеріалу


Модульна контрольна робота по закінченні 2 ЗМ

Перевірка виконання та отримання балів

Згідно доданого списку № 1, 2, 3, 21, 7, 12


4

НЕ 1.5


ЛР № 5

Фотограмметрія у сільському господарстві, землевпорядкуванні та кадастрі

Опрацювання лекційного матеріалу

Дешифрування по фотознімкам інженерних об’єктів, сільськогосподарських і несільськогосподарських угідь, соціально-економічних територіальних систем

Доопрацювання лабораторної роботи

Модульна контрольна робота по закінченні 2 ЗМ


Перевірка виконання та отримання балів

Згідно доданого списку № 1, 2, 3, 21, 12, 7


№ 1, 2 та завдання і методичних рекомендацій на лаб. роб.

4


16

НЕ 1.6

Використання інших методів зйомок для розв’язання метричних задач

Опрацювання лекційного матеріалу

Модульна контрольна робота по закінченні 2 ЗМ

Згідно доданого списку № 1, 2, 3, 21, 12, 7

4

Примітка. Під час самостійної роботи при вивченні дисципліни «Інженерна фотограмметрія» студент повинен опрацювати лекційний матеріал, ІНЗ, реферати, а також допрацьовувати лабораторні роботи, якщо вони не були опрацьовані у повному обсязі під час виконання лабораторних робіт.


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Варіанти індивідуальних навчальних завдань)

1. Прилади для фототеодолітної зйомки

2. Прилади для фотограмметричної обробки матеріалів фототеодолітної зйомки

3. Розрахунок оптимальних параметрів фототеодолітної зйомки

4. Основні формули і точність наземної фотограмметричної зйомки

5. Визначення крену споруд

6. Теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій

7. Польові і камеральні роботи при визначенні деформацій споруд

8. Використання фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд

9. Фотограмметрія в архітектурі

10. Принципи і методи дешифрування соціально-економічних територіальних систем за матеріалами аерокосмічних зйомок

11. Дешифрування сільськогосподарських об’єктів і систем

12. Польові фотограмметричні і геодезичні роботи при зйомці архітектурних об’єктів

13. Визначення параметрів споруд, які мають форму тіл обертання

14. Дослідження роботи будівельних машин

15. Методика застосування фотограмметричних методів вимірювань при випробуваннях моделей

16. Особливості фототеодолітної зйомки з малих відстаней

18. Вимірювання параметрів осідання споруд

19. Складання фронтальних планів методом фото трансформування

20. Фотограмметричні способи визначення координат коректурних точок


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: При вивченні курсу «Інженерна фотограмметрія» рекомендується використовувати таки методи навчання:

1. При проведенні лекційних занять доцільно використовувати словесні методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія з поєднанням наочних методів навчання: ілюстрування, демонстрування.

2. При проведенні лабораторних робіт доцільно використовувати такий словесний метод навчання як інструктаж з поєднанням наочних методів навчання ? ілюстрування та демонстрування.

^ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ: При вивченні дисципліни «Інженерна фотограмметрія» рекомендується використовувати таки методи і форми контролю:

1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий усний екзамен (залік).

2. Для контролю і оцінювання лабораторних робіт: практична перевірка і оцінювання кожної лабораторної роботи.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

10 семестр


Змістовий модуль 1


ІНЗ

Підсумковий контроль

Сума

7020*30100

НЕ 1

НЕ 2

НЕ 3

НЕ 4

НЕ 5

НЕ 67.0

20.0

18.0

4.0

19.0

2.0*Примітка: Індивідуальне навчальне завдання може отримати кожний студент (за бажанням) з метою підвищення кількості набраних балів.

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни по семестрам є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру, за поточне тестування, модульні контрольні роботи, виконання лабораторних робіт, оцінку (бали) за ІНЗ ? становить 70 балів. 30 балів відводиться на підсумковий контроль, тобто на іспит (залік). Оцінка за екзамен (залік) виставляється за сумою отриманих балів згідно шкали оцінювання. При цьому в екзаменаційній (заліковій) відомості зазначається кількість набраних балів, оцінка за шкалою ЕСТS і оцінка за національною шкалою.

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А); зараховано (А);

82-89 балів – добре (В); зараховано (В);

75-81 балів – добре (С); зараховано (С);

69-74 балів – задовільно (D); зараховано (D);

60-68 балів – задовільно (Е); зараховано (Е);

35-59 балів – незадовільно; (не зараховано) з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно; (не зараховано) з обов’язковим повторним курсом (F).

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти лекцій; методичний посібник; завдання і етапи виконання лабораторних робіт; нормативні документи; ілюстративні матеріали тощо.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Сердюков В. М. Фотограмметрия в промышленном и гражданском строительстве / В.М. Сердюков. – М. : Недра, 1997. – 245 с.

2. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500. Фототеодолитная съемка. М. : Недра, 1977. – 135 с.

Додаткова

3. Аэрокосмические методы географических исследований / В.М. Сердюков, Г.А. Патыченко, Д.А. Синельников. – К. : Вища шк. Главное изд-во, 1987. – 223 с.

4. Білокриницький С.М. Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі: Навчальний посібник. / Сергій Миколайович Білокриницький. – Чернівці: Рута, 2007. – 320 с.

5. Дорожинський О.Л. Фотограмметрія : Підручник / О.Л. Дорожинський, Р. Тукай. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 332 с.

6. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрія : Підручник / О.Л. Дорожинський. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 214 с.

7. Аэрокосмические методы в социально-економической географии / [Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова, И.А. Лабутина и др.]; под ред. Ю.Ф. Книжникова. ? М.: МГУ, 1983. – 204 с.

8. Смирнов Л.Е. Аерокосмические методы географических исследований / Л.Е. Смирнов. ? Л.: Изд-во Ленинград. унив., 1975. – 303 с.

9. Печенюк О.О. Аерокосмічні методи географічних досліджень: Методичні вказівки до лабораторних робіт з АКМД. / Олег Печенюк. ? Чернівці: Рута, 2002. – 28 с.

10. Фотограмметрія. / [Р.М. Хрущ, Д.А. Волков, П.Я. Волков, Б.А. Глухов] – М.: Воениздат, 1989. – 432 с.

11. Фототопография. / [В.П. Литвиненко, Б.И. Приданцев, В.Ф. Кручинин и др.] – М.: Воениздат, 1981. – 464 с.

12. Руководство по фотограмметрическим работам. Ч.1. Создание и обновление топографических карт масштабов 1: 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000. Полевые работы. – М.: РИО ВТС, 1981. – 276 с.

13. Дробышев Ф.В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии / Федор Висильевич Дробышев. – М.: Недра, 1973. – 288 с.

14. Коншин М.Д. Аерофототопография / М.Д. Коншин. ? М.: Издательство геодезической и картографической литературы, 1952. – 360 с.

15. Руководство по фотограмметрическим работам. Ч. 2. – М.: РИО ВТС, - ч.2. – 192 с.

16. Карпович Н.К. Аерофототопография / Н.К. Карпович. – М.: ВИ МО, 1956. – 180 с.

17. Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии / А.С. Валуев. – М.: Геоиздат, 1961. – 320 с.

18. Куштин И.Ф. Фотограмметрия / И.Ф. Куштин. ? Ростов н/Д.: Рост. инж.-строит. инст., 1983. – 192 с.

19. Литвиненко І.В. Розробка технології створення ортофотознімків на базі цифрової фотограмметричної станції “Дельта”// Інженерна геодезія: Наук.-технічн. Збірник. – К.: - Вип. 39. – С. 99-103.

20. Тимчасові правила по збору та встановленню географічних назв при виконанні топографічних робіт// Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. – ч.1. – Вінниця: Антекс, 2000. – С. 352-356.

21. Кравцова В.И. Космическое картографирование / В.И. Кравцова. – М.: Изд-во Моск. унив-та, 1977. – 170 с.

22. Бобир Н.Я. Фотограмметрия / Н.Я. Бобир. – М.: Недра, 1965. – 290 с.

23. Бобир Н.Я. Фотограмметрия / Бобир Н.Я., Лобанов А.Н., Федорук Г.Д. – М.: Недра, 1974. – 471 с.

24. Бурштинська Х.В. Аерофототопографія / Х.В. Бурштинська. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 1999. – 356 с.

25. Дорожинский А.Л. Фотограмметрическое инструментоведение / А.Л. Дорожинский. – Львов: ЛПИ, 1981. – 99 с.

26. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія / О.Л. Дорожинський. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 163 с.

27. Ильинский Н.Д. Фотограмметрия и дешифрирование снимков / Ильинский Н.Д., Обиралов А.И., Фостиков А.А. – М.: Недра, 1980. – 375 с.

28. Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – М.: Недра, 1971. – 560 с.


Комплекс контрольних робіт

Контрольна робота № 1

1. Надайте основні поняття про фотограмметричні методи вимірювань

2. Визначте теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій

3. Охарактеризуйте телевізійну, багатоспектральну, радіолокаційну та інфрачервона види зйомок

Контрольна робота № 2

1. Визначте порядок дешифрування по аерофотознімкам сільськогосподарських угідь

2. Охарактеризуйте системи координат наземної фотограмметрії

3. Як здійснюється визначення деформацій при загальному випадку зйомки?

Контрольна робота № 3

1. Охарактеризуйте елементи орієнтування при наземній зйомці

2. Як здійснюється розрахунок оптимальних параметрів зйомки?

3. Визначте порядок дешифрування несільськогосподарських угідь

Контрольна робота № 4

1. Визначте основні формули фототеодолітної зйомки

2. Охарактеризуйте порядок застосування нормального і конвергентного випадків зйомки

3. Як здійснюється визначення великих деформацій?

Контрольна робота № 5

1. Охарактеризуйте прилади для наземної фотозйомки

2. Як здійснюється аналітична обробка знімків?

3. Визначте порядок виконання польових робіт при визначенні деформацій споруд

Контрольна робота № 6

1. Охарактеризуйте польові фотознімальні і геодезичні роботи при виконавчій зйомці споруд

2. Як здійснюється камеральна обробка знімків при визначенні деформацій споруд?

3. Визначте порядок виконання польових фотограмметричних і геодезичних робіт в архітектурі

Контрольна робота № 7

1. Обґрунтуйте точність наземної фотограмметричної зйомки

2. Охарактеризуйте порядок дослідження роботи будівельних машин

3. Визначте особливості застосування аналітичного методу для архітектурних обмірів

Контрольна робота № 8

1. Охарактеризуйте прилади для фотограмметричної обробки матеріалів наземної фототеодолітної зйомки

2. Обґрунтуйте порядок визначення крену споруд

3. Визначте порядок застосування фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд

Контрольна робота № 9

1. Надайте загальні відомості виконавчої зйомки споруд

2. Як здійснюється визначення точності монтажу панелей поперечних стін фотограмметричним способом?

3. Охарактеризуйте цифрові технології при розв’язанні метричних задач

Контрольна робота № 10

1. Надайте загальні відомості про фотограмметрію в архітектурі

2. Як використовуються фотограмметрія при складанні проектів землеустрою, інвентаризації земель, створенні земельного кадастру?

3. Визначте порядок дешифрування несільськогосподарських угідь

Контрольна робота № 11

1. Визначте порядок дешифрування соціально-економічних територіальних систем

2. Визначте теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій

3. Як здійснюється визначення деформацій при загальному випадку зйомки?

Контрольна робота № 12

1. Охарактеризуйте прилади для наземної фотозйомки

2. Як здійснюється камеральна обробка знімків при визначенні деформацій споруд?

3. Визначте порядок виконання польових робіт при визначенні деформацій споруд

Контрольна робота № 13

1. Охарактеризуйте польові фотознімальні і геодезичні роботи при виконавчій зйомці споруд

2. Охарактеризуйте порядок дослідження роботи будівельних машин

3. Охарактеризуйте телевізійну, багатоспектральну, радіолокаційну та інфрачервона види зйомок

Контрольна робота № 14

1. Визначте основні формули фототеодолітної зйомки

2. Обґрунтуйте порядок визначення крену споруд

3. Визначте порядок виконання польових фотограмметричних і геодезичних робіт в архітектурі

Контрольна робота № 15

1. Надайте загальні відомості про фотограмметрію в архітектурі

2. Як здійснюється аналітична обробка знімків?

3. Визначте порядок дешифрування несільськогосподарських угідь


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Надайте основні поняття про фотограмметричні методи вимірювань

2. Визначте теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій

3. Охарактеризуйте телевізійну, багатоспектральну, радіолокаційну та інфрачервона види зйомок


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Визначте порядок дешифрування по аерофотознімкам сільськогосподарських угідь

2. Охарактеризуйте системи координат наземної фотограмметрії

3. Як здійснюється визначення деформацій при загальному випадку зйомки?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте елементи орієнтування при наземній зйомці

2. Як здійснюється розрахунок оптимальних параметрів зйомки?

3. Визначте порядок дешифрування несільськогосподарських угідь


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Визначте основні формули фототеодолітної зйомки

2. Охарактеризуйте порядок застосування нормального і конвергентного випадків зйомки

3. Як здійснюється визначення великих деформацій?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте прилади для наземної фотозйомки

2. Як здійснюється аналітична обробка знімків?

3. Визначте порядок виконання польових робіт при визначенні деформацій споруд


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте польові фотознімальні і геодезичні роботи при виконавчій зйомці споруд

2. Як здійснюється камеральна обробка знімків при визначенні деформацій споруд?

3. Визначте порядок виконання польових фотограмметричних і геодезичних робіт в архітектурі


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Обґрунтуйте точність наземної фотограмметричної зйомки

2. Охарактеризуйте порядок дослідження роботи будівельних машин

3. Визначте особливості застосування аналітичного методу для архітектурних обмірів


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте прилади для фотограмметричної обробки матеріалів наземної фототеодолітної зйомки

2. Обґрунтуйте порядок визначення крену споруд

3. Визначте порядок застосування фотограмметрії при дослідженні гідротехнічних споруд


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Надайте загальні відомості виконавчої зйомки споруд

2. Як здійснюється визначення точності монтажу панелей поперечних стін фотограмметричним способом?

3. Охарактеризуйте цифрові технології при розв’язанні метричних задач


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Надайте загальні відомості про фотограмметрію в архітектурі

2. Як використовуються фотограмметрія при складанні проектів землеустрою, інвентаризації земель, створенні земельного кадастру?

3. Визначте порядок дешифрування несільськогосподарських угідь


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Визначте порядок дешифрування соціально-економічних територіальних систем

2. Визначте теоретичні основи фотограмметричних способів визначення деформацій

3. Як здійснюється визначення деформацій при загальному випадку зйомки?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте прилади для наземної фотозйомки

2. Як здійснюється камеральна обробка знімків при визначенні деформацій споруд?

3. Визначте порядок виконання польових робіт при визначенні деформацій споруд


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте польові фотознімальні і геодезичні роботи при виконавчій зйомці споруд

2. Охарактеризуйте порядок дослідження роботи будівельних машин

3. Охарактеризуйте телевізійну, багатоспектральну, радіолокаційну та інфрачервона види зйомок


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Надайте загальні відомості про фотограмметрію в архітектурі

2. Як здійснюється аналітична обробка знімків?

3. Визначте порядок дешифрування несільськогосподарських угідь


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010101 геодезія

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Визначте основні формули фототеодолітної зйомки

2. Обґрунтуйте порядок визначення крену споруд

3. Визначте порядок виконання польових фотограмметричних і геодезичних робіт в архітектурі

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи