Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка2/5
Дата31.05.2012
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   52. ^ СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ

Картографічне моделювання природних та соціально-економічних ресурсів

^ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид занять (годин)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибо

ром)

Кількість балів

за

ІНДЗ

Всього балів за видами навч. занять

лек

сем.


лаб.

сам. р.

9 семестр

^ ЗМ 1. Методологічні основи картографічного моделювання

Розуміти

поняття «модель», «моделювання», «картографічний метод пізнання». Знати види та принципи картографічного моделювання.^ НЕ 1. (лекція 1) Методологічні основи картографічного моделювання.


Вихідні поняття: модель, моделювання. Види та принципи картографічного моделювання. Картографічний метод пізнання дійсності.

Функції структурно-графічних моделей у вирішенні завдань картографічного моделювання

2


Знати і розуміти складові системи «суспільство-природа»

НЕ 1.1. (самостійна робота) Процес картографічних досліджень системи суспільство-природа. Класифікація картографічних моделей


Модель методології картографічних досліджень системи «суспільство-природа» (за Г.О. Пархоменко). Класифікація прийомів аналізу карт (за О.М. Берлянтом) Карта – модель реальної дійсності. Основні властивості картографічної моделі Ознаки-критерії класифікації картографічних моделей. Принципи та види картографічного моделювання.


10

Вивчити способи створення картографічної основи тематичної карти

НЕ 1.2. (лабораторна робота 1) Вивчення способів створення картографічної основи

Аналіз картографічних творів. Систематизація їх за різними ознаками-критеріями. Вибір способу створення карт основи за заданою умовою.2
Виконання лабораторної роботи3

Розуміти поняття об’єкту та предмету картографічного моделювання

^ НЕ 2. (лекція 2)

Об’єкт та предмет картографічного моделювання


Загальні поняття об’єкта картографічного моделювання. Природа і суспільство як об’єкт картографічного моделювання. Предмет картографічного моделювання.

2


Вміти аналізувати теоретичну модель системи «суспільство-природа»

^ НЕ 2.1 (самостійна робота) Графічна модель методологічного обґрунтування класифікації карт

Класифікація моделей природних комплексів (за А.Д.Армандом).

Загальна теоретична модель системи «суспільство-природа».

Графічна модель методологічної системи картографічного моделювання


5

Навчитися управляти інструментами вікон , шарів та списків в MapInfo

НЕ 2.2. (лабораторна робота 2,) Частина 1. Картографічне моделювання з використанням MapInfo Управління вікнами «Список» та «Карта»

Вивчення та засвоєння інструментів роботи з вікнами, шарами та списками в MapInfo2
Виконання лабораторної роботи3

Знати та розуміти мову карти.

^ НЕ 3. (лекція 3)

Засоби картографічного моделювання

Картографічна знакова система як мовне утворення. Картографічна синтактика, семантика, прагматика.

2


Навчитися управляти інструментами вікон , шарів та списків в MapInfo

^ НЕ 3.1 (лабораторна робота 2) Частина 2. Картографічне моделювання з використанням MapInfo. Управління вікнами «Список» та «Карта»

Вивчення та засвоєння інструментів роботи з вікнами, шарами та списками в MapInfo2
Виконання лабораторної роботи4

Вміти складати та аналізувати знакові системи тематичної картографії

^ НЕ 4 (лекція 4)

Знакові системи в картографії.


Знакові системи тематичної картографії. Способи зображення об’єктів.

2


Знати сучасні картографічні моделі суспільства і природи в Україні

^ НЕ 4.1 (самостійна робота) Аналіз сучасних картографічних творів в Україні де об’єктом картографування виступає природа та суспільство

Основні картографічні моделі природи та суспільства в Україні


10

Навчитися змінювати стилі оформлення об’єктів та закріпити навики вибору об’єктів за допомогою інструментів MapInfo

НЕ 4.2 (Лабораторна робота 3). Вибір та зміна стилів оформлення об’єктів з допомогою інструментів MapInfo

Аналіз атрибутів об’єктів таблиць з допомогою інструменту «інформація». Розміщення підписів по шарах. Створення нових шарів. Зміна стилів підписів по кожному шару.2
Виконання лабораторної роботи4

Знати та розуміти суть математико-картографічного моделювання, способи та прийоми математичного аналізу картографічної інформації

^ НЕ 5. (лекція 5).

Математико-картографічне моделювання

Функції карти в математико-картографічному моделюванні. Прийоми математичного аналізу картографічної інформації. Імовірнісні статистичні способи дослідження. Способи і прийоми досліджень з теорії інформації

2


Вміти проектувати систему знаків. Знати принципи їх розробки.

^ НЕ 5.1(самостійна робота) Теоретико-методичні основи проектування систем картографічних знаків

Системний принцип у проектування знаків. Три етапи моделювання спеціального змісту тематичних карт. Вихідні моменти розробки та приклади розробки системи знаків для тематичних карт за Ратайським Л. та ін.


5

Закріпити навики вибору об’єктів за допомогою інструментів MapInfo


^ НЕ 5.2 (лабораторна робота 4). Вибір об’єктів з допомогою інструментів MapInfo

Вибір об’єктів за заданою умовою з використання інструментів MapInfo
2
Виконання лабораторної роботи4
^ НЕ 6 (лекція 6, частина 1 ) Геоінформаційне картографування в системі картографічних досліджень

Теоретичні основи інформаційно-картографічного моделювання геосистем. ГІС як засіб інтеграції наук при географічних дослідженнях. Сутність, специфіка та види геоінформації.

2


Розуміти суть системного поєднання математичних та картографічних моделей для створення нових карт.

НЕ 6.1. (самостійна робота)

Основні методи дослідження та вирішення просторових завдань ГІС по картах

Загальна математична модель процесів та явищ реального світу.

Моделювання та прогнозування в ГІС. Моделювання просторово локалізованих об’єктів. Методи прогнозування в геоінформаційних технологіях


5

Набуття навиків здійснення операцій імпорту шарів в окремі таблиці, реєстрації растрів, редагування графічних об’єктів. з допомогою інструментів MapInfo


НЕ 6.2 (лабораторна робота 5) Імпорт графічної інформації. Реєстрація растрів.


Імпорт кожного шару в окрему таблицю. Реєстрація растрів. Редагування графічних об’єктів.2
Виконання лабораторної роботи4

Розуміти сутність автоматизованих картографічних систем. Вміти створювати бази картографічних даних.

НЕ 6.3. (лекція 6, частина 2 ). Автоматизовані картографічні системи. Картографічне моделювання в інтерактивному режимі

Поняття про автоматизовані картографічні системи та банки картографічних даних. Основні технічні засоби баз картографічних даних. Формування баз даних. Загальні вимоги до організації і функціонування баз даних. Основні проблеми картографічного моделювання в інтерактивному режимі.

2


Розуміти сутність ГІС аналізу

НЕ 6.4. (самостійна робота) Поняття про ГІС аналіз. Просторові моделі та взаємозв’язки

Поняття про ГІС аналіз. Аналіз місця знаходження об’єктів. Аналіз розподілу числових показників. Карти щільності. Пошук об’єктів всередині області. Аналіз оточення. Аналіз просторових змін.


10

Навчитися вибирати стилі оформлення графічних об’єктів з допомогою інструментів MapInfo


НЕ 6.5 (лабораторна робота 6) Робота з графічними об’єктами.Вибір стилів оформлення графічних об’єктів з допомогою інструментів MapInfo2
Виконання лабораторної роботи3

Всього за 1 модуль

35

Виконання лабораторних робіт за 1 модуль

25

Модульна контрольна

10

^ ЗМ 2. картографування природних умов та ресурсів.

Розуміти поняття, предмет і суть тематичної картографії. Знати особливості класифікації тематичних картографічних творів. Знати основні напрямки проблемного картографування.

^ НЕ 7 (лекція 7 ) Тематичне картографування та його основні завдання.


Головні напрямки загальнонаукового картографічного моделювання системи «суспільство-природа» в Україні. Поняття про «проблемне картографування». Концептуальні основи картографічного моделювання природокористування.

Методичні особливості картографічного моделювання природокористування. Основні напрямки проблемного картографування.

2


Знати основні тематичні розділи Національного атласу України . Вміти визначати способи та засоби зображення складових карт атласу.

НЕ 7.1. (самостійна робота) Загальнонаукове атласне картографування . Національний атлас України.Структура атласу. Карти що включені в тематичні розділи атласу.
10Вміти: обирати засоби та способи для картографування окремих компонентів природи.

НЕ 7.2. (лабораторна робота 7) Картографування природно-ресурсного потенціалу для областей УкраїниГеографічні принципи генералізації при складанні карт природи. Вибір способів зображення. Укладання статистичних рядів даних. Побудова шкал.

4
Виконання лабораторної роботи5

Розуміти особливості картографічного моделювання еколого-географічних проблем.

^ НЕ 8 (лекція 8) Медико-екологічне картографування та картографічне моделювання радіологічного моніторингу.


Поняття про еколого-географічне картографування. Зміст еколого-географічних карт. Екологічна специфіка регіонів.

2


Розуміти основні поняття та терміни що використовуються при створенні еколого-географічних картографічних моделях

НЕ 8.1. (самостійна робота) Зміст основних термінів та понять при еколого-географічному картографуванні

Еколого-географічні дослідження, медико-екологічні та медико-гігієнічні дослідження, еколого-географічна, еколого-гігієнічна та медико-екологічна ситуації, еколого-географічні та медико-екологічні карти. Екологічна безпека. Геоекосистема.5Розуміти поняття комплексного картографування природних умов та ресурсів

^ НЕ 9 (лекція 9) Теоретичні основи географічного картографування природних умов та ресурсів.

Комплексне і системне картографування природи. Територіальні системи картографування землі.

Особливості організації системного картографування.

2


Розуміти поняття про природний малюнок явищ природи. Вміти читати та відображати на карті динаміку явищ природи.

^ НЕ 9.1 (самостійна робота) Природний малюнок явищ на земній поверхні, в надрах та атмосфері.

Поняття про природний малюнок явищ природи. Географічні границі. Їх типи та зображення.


5

Навчитися створювати базу даних в MapInfo.

НЕ 9.2 (лабораторна робота 8) Створення атрибутивно-графічної бази даних в MapInfo. Оцифрування. «З’єднання» таблиць.

Створення атрибутивно-графічної бази даних в MapInfo за заданою умовою4
Виконання лабораторної роботи5

Зрозуміти загальні закони природи які є основою тематики карт та взаємозв’язок між ними.

^ НЕ 10 (лекція 10)

Географічні принципи розробки методів створення карт

Загальні закони природи що обумовлюють тематику та взаємозв’язок карт. Види природних зв’язків які відображаються на картах.

2


Розуміти динаміку природних явищ та знати способи їх зображення

НЕ 10.1 (самостійна робота) Динаміка явищ природи що зображується на картах.

Динаміка явищ природи на картах – їх види та способи зображення


5

Засвоїти особливості створення легенд карт природи.

^ НЕ 11 (лекція 11 ) Особливості створення легенд карт природи та співвідношення способів картографічного зображення

Співвідношення способів картографічного зображення. Створення візуальних образів та нових понять. Сутність реалістичності та умовності карт природи

Легенди карт природи. Їх типи. Графічна побудова.

2


Навчитися виконувати трансформацію растру та використовувати космічні знімки для уточнення картографічної моделі.

НЕ 11.1 (лабораторна робота 9) Трансформація растра та використання космічних знімків в MapInfo.

Створення нової таблицю за заданою умовою. Створення об’єкту по растровому конкретному зображенню. Виправлення розташування об’єктів відповідно до космічного знімку. Збереження нової таблицю.2
Виконання лабораторної роботи5
^ НЕ 12 (лекція 12) Методи складання карт природи та природних ресурсів.

Етапи створення картографічних творів. Особливості підготовчих робіт при картографічному моделюванні природи. Методика створення первинного оригіналу . Методи і прийоми локалізації змісту. Інтерполяція та екстраполяція ізоліній.

4


Розуміти особливості генералізації інформації на картах природи.

НЕ 12.1 (самостійна робота) Генералізація на картах природи.

Сутність і принципи генералізації природних явищ. Врахування «оптичної генералізації». Генералізація легенд. Прийоми відбору та узагальнення об’єктів і природних границь.


6

Використовуючи інструменти MapInfo вміти узагальнювати та розмежовувати дані.

НЕ 12.2. (лабораторна робота 10) Узагальнення та розмежування даних. Комбінування таблиць.

Об’єднання графічної інформації з одночасним аналізом атрибутивної інформації.2
Виконання лабораторної роботи5

Знати види оціночних карт і методи їх створення.

^ НЕ 13 (лекція 13) Особливості змісту та створення оціночних ресурсних карт

Види оціночних карт. Методи і прийоми створення карт оцінки природних ресурсів. Особливості картографування оцінки природних умов.

2


Вміти складати карти густоти розчленування поверхні.

НЕ 13. 1. (лабораторна робота 11) Карти рельєфу. Створення карти густоти розчленування поверхніСтворення карти густоти розчленування поверхні на заданій території.4
Виконання лабораторної роботи5

Вміти створювати карту глибини розчленування рельєфу.

НЕ 13.2.

(лабораторна робота 12)

^ Створення карти глибини розчленування рельєфу


Створення карти глибини розчленування рельєфу.4
Виконання лабораторної роботи5

Знати типи карт водних ресурсів, прийоми картографування живої природи та особливості картографування ґрунтового покриву.

^ НЕ 14 (лекція 14). Карти водних та біологічних ресурсів. Картографування ґрунтового покриву.

Типи карт водних ресурсів. Гідрографічні довідкові і оціночні карти. Карти режиму вод. Прийоми картографування ресурсів живої природи. Особливості картографування ґрунтового покриву.

4


Всього за 9 семестр

32
34

76

Всього 35 з них :

Виконання лабораторних робіт

25

Модульна контрольна

10

^ За змістовні модулі 1 та 2


За модуль-контроль (іспит)


Загалом


70


30


100

10 семестр

ЗМ 3. Картографічне моделювання соціально-економічних умов та ресурсів.

Розуміти місце соціально-економічного картографування в системі картографічних наук.

^ НЕ 15 (Лекція 15) Соціально-економічне картографування в системі картографічних наук

Соціально-економічне картографування – предмет, завдання та зв’язок із суспільною географією. Класифікація соціально-економічних карт. Економічні карти в географічних дослідженнях.


2


Знати етапи розвитку соціально-економічного картографування в Україні.

^ НЕ 15.1. (самостійна робота) Розвиток соціально-економічного картографування в Україні.

Значення соціально-економічного картографування для економіко географічних досліджень. Етапи формування соціально-економічного картографування в Україні.


4

Знати основні принципи та методи складання соціально-економічних карт. Розуміти поняття метричність та символічність соціально-економічних картографічних моделей.

^ НЕ 16 (лекція 16) Принципи, методи та підходи у складанні соціально-економічних картографічних моделей.

Принципи картографічного моделювання соціально-економічних умов та ресурсів. Методи картографічного моделювання соціально-економічних умов та ресурсів. Матеріали для складання соціально-економічних карт. Метричність та символічність зображень на соціально-економічних картах Модель легенди соціально-економічної карти.


2


Знати основні закономірності підготовки статистичного ряду при створенні соціально-економічної карти. Розуміти основні проблеми створення легенди цього виду карт.

НЕ 16.1. (самостійна робота) Основні закономірності підготовки статистичного ряду при створенні легенди соціально-економічної карти.

Поняття про статистичний ряд в соціально-економічному картографуванні. Вибір шкали відповідно до статистичного ряду. Особливості створення легенди соціально-економічної карти.


6

Знати структуру картографічних засобів створення картографічних соціально-економічних моделей.

^ НЕ 17. (лекція 17) Засоби і способи соціально-економічного картографування.

Структура та огляд картографічних засобів створення картографічних соціально-економічних моделей. Способи соціально-економічного картографування (статистичні, картографічні). Значки як особливий спосіб картографічного зображення.


2


Навчитися вибирати способи картографування за заданою умовою.

НЕ 17.1. (Лабораторна робота 13) Вибір способів картографування за заданою умовою.

Аналіз способів картографування. Структура та огляд картографічних засобів. Способи соціально-економічного картографування. Значки як особливий спосіб картографічного зображення. Спосіб картограм. Спосіб картодіаграм.
2

5

Розуміти процес передачі інформації через соціально-економічну карту.

НЕ 17.2. (самостійна робота) Трансформація інформації через соціально-економічну карту.

Характеристика способів трансформації інформації через кодування її в картографічній знаковій системі


6

Виконання лабораторних робіт

5

Модульна контрольна

10

Всього за модуль

15

^ ЗМ 4. Картографічне моделювання галузей господарської діяльності

Розуміти суть об’єкту та предмету картографування при створенні карт населення. Вміти картографувати демографічні, етнографічні та ін. особливості населення. Вміти обирати способи картографічного зображення.

^ НЕ 18. (лекція 18) Створення картографічних моделей населення та населених пунктів.

Карти населення, їх значення, підходи до систематизації. Об’єкт картографічного моделювання при створенні карт населення та населених пунктів. Карти розміщення населення і розселення. Структура предмету картографічного моделювання населення. Картографування демографічних і етнографічних особливостей населення. Картографування соціально-економічних особливостей населення. Карти трудових ресурсів.

2


Вміти складати карти густоти населення на заданій території.

НЕ 18.1 (лабораторна робота 14) Складання карт густоти населення та людності міст

Систематизація статистичних даних. Створення статистичного ряду карти за заданими умовами. Вибір шкали та способу зображення Оформлення карти.2

5

Знати сучасні тенденції в картографічному моделюванні соціально-економічних умов та ресурсів.

НЕ 18.2. (самостійна робота) Сучасні тенденції та напрями розвитку соціально-економічного картографування

Сучасні тенденції в картографічному моделюванні соціально-економічних умов та ресурсів. Застосування сучасних технологій при соціально-економічному картографуванні.


4

Розуміти головні сюжети економічних картографічних моделей. Вміти характеризувати карти розміщення та структури промислового виробництва.

^ НЕ 19 (лекція 19) Картографічне моделювання галузей промисловості. Картографічні моделі розміщення та структури галузей промисловості.

Головні сюжети економічних картографічних моделей промисловості. Карти розміщення та розвитку промислового виробництва. Карти сировинних ресурсів промисловості та енергетики. Кількісні та якісні показники. Вибір шкал, створення легенди та оформлення карт.

2


Навчитися створювати карти основних видів господарської діяльності.

НЕ 19.1. (лабораторна робота 15) Створення карти галузей промисловості за заданою умовою

Вибір матеріалів для картографування. Обчислення показників. Створення статистичного ряду за заданими умовами. Вибір способів зображення. Створення легенди карти. Оформлення карти.2

5

Розуміти та знати основні підходи до створення карт сільського господарства. Розуміти головні сюжети карт сільськогосподарського виробництва.

^ НЕ 20. (лекція 20) Картографічне моделювання сільськогосподарського та лісового господарства

Карти сільського господарства – підходи до їх систематизації та головні сюжети економічних карт сільського господарства. Карти умов і чинників сільського господарства. Карти матеріально-технічної бази та трудових ресурсів сільського господарства. Карти землеробства та тваринництва.


2


Навчитися сторювати карти спеціалізації сільського господарства та лісогосподарського комплексу.

НЕ 20.1. (лабораторна робота 16) Створення карт спеціалізації сільського господарства чи лісогосподарського комплексу (за вибором)

Визначення структури сільського господарства на заданій території. Види напрямків лісогосподарського комплексу. Відбір показників, способів зображення. Створення легенди карти2

5

Розуміти особливості відбору показників та створення статистичного ряду, вибір шкали та розробку легенди карт сільського господарства.

^ НЕ 20.2 (самостійна робота) Підготовка статистичного

ряду до картографування при створенні карт сільського господарства.Особливості відбору показників для створення карт сільського господарства. Джерела статистичних даних. Підготовка статистичного ряду, вибір шкали та створення легенди карт сільського господарства


6

Розуміти особливості картографічного моделювання будівельної індустрії та транспортно-економічних зв’язків.

^ НЕ 21 (лекція 21) Картографічне моделювання будівельної індустрії та транспортно-економічних зв’язків

Структура комплексу будівельної індустрії. Головні сюжети карт будівельної індустрії. Карти розміщення та розвитку будівельного комплексу. Роль та місце транспорту в здійсненні зв’язків. Головні сюжети карт транспортно-економічних зв’язків.

2


Навчитися створювати карти будівельної індустрії. Розуміти особливості картографічних способів зображення для таких карт.

НЕ 21.1. (лабораторна робота 17) Створення карт будівельної індустрії конкретної території.

Визначення структури будівельного комплексу. Відбір показників та створення статистичного ряду за заданими умовами. Вибір способів зображення. Створення легенди.2

5

Навчитися створювати карти транспортного господарства регіону. Розуміти особливості використання та побудови лінійних знаків.

НЕ 21.2. (лабораторна робота 18) Створення карт транспортного господарства конкретної території.

Визначення структури транспортного господарства. Визначення основних транспортних потоків території. Відбір показників та створення статистичного ряду за заданими умовами. Вибір способів зображення. Створення легенди.2

5

Розуміти структуру будівельної індустрії та сюжети основних картографічних моделей цього типу.

НЕ 21.3. (самостійна робота) Особливості структури будівельної індустрії.


Структура будівельної індустрії. Особливості показників які картографуються. Підготовка статистичного ряду та створення шкали і легенди карт елементів будівельної індустрії.


6

Розуміти роль і місце картографічних моделей сфери послуг у розвитку народногосподарського комплексу.

^ НЕ 22. (лекція 22) Карти сфери обслуговування та територіальної структури господарського комплексу.

Роль і місце соціальної сфери. Головні сюжети карт сфери послуг. Карти розміщення та розвитку сфери послуг. Елементи картографічного моделювання територіальної структури господарського комплексу. Дослідження структури господарського комплексу за соціально-економічними картами

2


Навчитися складати карти освіти та карти охорони здоровя.

^ 22.1 (лабораторна робота 19) Складання карт освіти та охорони здоров’я (за вибором).

Відбір матеріалів для створення карт соціальної сфери. Створення статистичного ряду Вибір способів зображення та створення легенди кати за обраною тематикою соціального напрямку.4

5

Розуміти особливості відбору показників при створенні карт сфери послуг.

^ НЕ 22.2 (самостійна робота) Особливості відбору показників при створенні карт сфери обслуговування.


Джерела інформації для створення карт сфери обслуговування. Особливості створення статистичного ряду при створенні карт сфери обслуговування.


4

Всього годин за 10 семестр

16
16

36
Виконання лабораторних робіт

30

Модульна контрольна

15

Всього за модуль

45

^ За змістовний модуль 3 та 4


За модуль-контроль (іспит)


Всього

70


30


100
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи