Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 481.62 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір481.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


__________ (В.П. Руденко)

30”серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

із                  Математична обробка геодезичних вимірів_

(назва навчального предмета)


напряму підготовки: 0709 геодезія, картографія і землевпорядкування

для спеціальності: 6.070901 землевпорядкування і кадастр


Факультет ___географічний______________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________

Кафедра __геодезії, картографії та управління територіями______________________


____________________________________________________________________________________________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

3

6

180

5

32

30

32

2

84

-

-

-

6

Заочна

3

6

180
6

-

20

-

154


6

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму 0709 геодезія, картографія і землевпорядкування

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена асистентом Крупелою Леонтієм Миколайовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

____________________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями

протокол № __1____

" 30 " __серпня 2011 року


В. о. завідувача кафедри ______________________ /____Сухий П.О. _____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011року


Голова методичної комісії

з напряму геодезія,

картографія та землеустрій ____________________ / _____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


пояснювальна записка

  1. Мета та викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів» полягає у розкриті основних методів обробки геодезичних, астрономічних та фотограмметричних вимірів, а також тих чи інших сторін вимірювального процесу для отримання найбільш надійних результатів та ймовірної оцінки їх точності та надійності.

  1. ^ Завдання вивчення дисципліни

- розкрити студентам зміст курсу «Математична обробка геодезичних вимірів» як наукової дисципліни;

- на базі нових методів теорії ймовірностей та математичної статистики навчити студентів особливостям вимірювального процесу, аналізу та характеристикам результатів вимірів, встановленню законів виникнення дій похибок вимірів, а також вивчення методів обчислень, які дозволяють одержати найбільш надійні кінцеві результати, а також правил оцінки точності;

- показати значення математичної обробки геодезичних вимірів;

- розвинути у студентів уміння аналізувати, урівнювати та оцінювати результати геодезичних вимірів.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів» студент повинен:

Знати:

 • структуру дисципліни та її зв'язок з іншими науками;

 • сутність та актуальність вивчення дисципліни;

 • елементи теорії ймовірностей – як математичної науки, що вивчає кількісні закономірності випадкових явищ;

 • елементи математичної статистики – як науки, що вивчає методи обробки дослідних даних отриманих в результаті спостережень над випадковими явищами;

 • онови теорії похибок вимірів;

 • суть методу найменших квадратів;

 • основні способи зрівнювання результатів вимірів.

Вміти:

 • знаходити ймовірність подій;

 • обчислювати числові характеристики випадкових величин та будувати довірчі інтервали;

 • визначати середні квадратичні похибки одного виміру. Результату вимірів, функцій виміряних величин;

 • знаходити найбільш надійні значення виміряних величин та характеристики точності;

 • встановлювати допуски, що обмежують використання результатів спостережень в заданих межах точності;

 • виконувати математичну обробку результатів вимірів та їх оцінку точності;

 • урівнювати різні види геодезичних мереж параметричним та корелатним методами, виконувати їх оцінку точності.^ 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів»
^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елемента (НЕ)^ Зміст навчального елементу

Вид заняття (к-ть год.)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

Кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-ть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л.

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

змістовний модуль 1. основи теорії помилок вимірів
^ Знати і розуміти: Суть та визначення предмету та вимірювального процесу. Причини виникнення, класифікацію, закони розподілу, та критерії точності вимірів

НЕ 1.1 (лекція) Вступ. Основні поняття теорії похибок

[2,4.7,9,10]

Мета, завдання, структура і предмет курсу. Теорія похибок в системі наук. Значення курсу для спеціалістів «Землевпорядкування і кадастр». Основні завдання теорії похибок суть вимірювального процесу. Класифікація вимірів. Поняття «похибка», «поправка». Класифікація похибок та їх властивості. Критерії точності вимірів.

2

Конспект лекцій

2

Реферати на індивідуальну тему за вибором

10

4

^ Розуміти та знати: основні поняття теорії ймовірностей. Вміти: застосовувати закони розподілу

(Самостійна робота) Теорія похибок та її тісний зв'язок з теорією ймовірностей

[2,3,4,5,6]

Елементи комбінаторики. Закон розподілу, числові характеристики випадкової величини форми закону, розподілу, числові характеристики. Закони розподілу дискретних і неприливних випадкових величин. Біноміальний закон розподілу. Рівномірний закон розподілу. Нормальний закон розподілу. Параметри, числові хар-ки нормального розподілу. Інтеграл ймовірностей (функція Лапласа та її види). Система випадкових величин. Закон розподілу систем, моменти розподілу системи. Залежні, незалежні величини. Кореляційний момент, коефіцієнт кореляції. Поняття про композицію законів розподілу.10Конспект лекцій

2


^ Знати та розуміти суть СКП одного виміру, результату вимірів та функцій виміряних величин, а також ваги виміру, одиниці ваги та ваги виміряних величин. Вміти: застосовувати форму для оцінки точності вимірів.

НЕ 1.2

Середні квадратичні похибки результатів вимірів та ваги вимірів

[2,7,8,9,10,11]

Середні квадратичні похибки виміру та результатів вимірів. Методи обчислень СКП, формули Гаусса, Бесселя. Середні квадратичні похибки функцій виміряних величин. Поняття ваги виміру. Поняття ваги нерівноточного виміру. Середня квадратична похибка одиниці ваги. Вага функцій виміряних величин

4

Конспект лекцій.

Тестування216

^ Розуміти та знати основні поняття математичної статистики. Вміти: робити статистичні числові характеристики розподіли деяких статистик

(Самостійна робота) Теорія похибок та її тісний зв'язок з математичною статистикою.

[2,3,4,5,6]

Закони великих чисел та задачі математичної статистики. Основні теореми великих чисел. Центральна гранична теорема (поняття). Предмет математичної статистики. Основні поняття математичної статистики. Статистичні форми законів, статистичні числові характеристики (оцінки). Властивості оцінок. Стандартні розподіли деяких статистик (Фішера, Х2 – розподіл)11Конспект лекцій. Тестування2


^ Розуміти та знати: методику оцінки результатів геодезичних вимірів.

Вміти: робити оцінку результатів вимірів.

Лабораторна робота №1

Оцінка результатів вимірів за істинними та ймовірними похибками

[7,8,9,10,11,12]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- відбір, опрацювання та аналіз результатів геодезичних вимірів за отриманими істинними та ймовірними похибками.

- застосування методів обчислень СКП за допомогою формул Гаусса та Бесселя.

8

Виконання завдань згідно методичних вказівок.

Оцінювання виконання роботи

4


Практична робота №1

Обчислення середніх квадратичних похибок функцій незалежних (виміряних)величин

[7,8,9,10,11,12]

Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції

- оцінка результатів функцій виміряних величин. Загальна функція, лінійна, алгебраїчної суми, множення вимірної величини на постійний множник.


6
Виконання завдань згідно методичних вказівок.

Оцінювання виконання роботи

4


^ Лабораторна робота № 2

Оцінка результатів нерівно точних вимірів

[7,8,9,10,11,12]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- обчислення СКП одиниці ваги, СКП нерівноточного виміру, СКП функцій виміряних величин.

6

Виконання завдань згідно методичних вказівок.

Оцінювання виконання роботи

4


^ Знати та розуміти суть обробки рядів вимірів.

Вміти робити оцінку рядів рівноточних та нерівноточних вимірів

НЕ 1.3

Обробка рядів вимірів

[2,7,8,9,10,11,12]

Обробка ряду рівноточних вимірів однієї виличини. Оцінка точності за різницями подвійних рівноточних вимірів. Обробка ряду нерівноточних вимірів однієї величини. Оцінка точності за різницями подвійних нерівноточних вимірів.

4

Конспект лекцій


12

^ Знати та розуміти: основні поняття математичної статистики. Вміти: будувати довірчі інтервали. Урівнювати статистичні ряди

Самостійна робота

Теорія похибок та математична статистика

[2,3,4,5,6,8]

Особливості обробки малих вибірок. Довірчі інтервали. Побудова довірчих інтервалів для різних оцінок. Вимірювання статистичних рядів. Критерії згоди. Статистичні гіпотези. Поняття про перевірку статистичних гіпотез. Постановка задачі, похибки 1-го та 2-го роду. Перевірка гіпотез про рівність центрів розподілу, про рівність дисперсій. Статистичні методи обробки результатів вимірів. Одно- та двофакторний дисперсійний аналіз.10Конспект лекцій. Тестування2


^ Розуміти та знати: методику оцінки рядів вимірів.

Вміти: оцінювати результати рядів вимірів

Практична робота №2

Обробка ряду рівноточних вимірів однієї величини. Оцінка результатів за різницею подвійних рівноточних вимірів

[2,7,8,9,10,11,12]

Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції:

- оцінка ряду рівноточних вимірів

- оцінка результатів за різницями подвійних рівноточних вимірів.


6
Виконання завдань згідно методичних вказівок.

Оцінювання виконання роботи

4

^ Лабораторна робота №3

Обробка ряду нерівноточних вимірів однієї величини. Оцінка точності за різницями подвійних нерівноточних вимірів

[2,7,8,9,10,11,12]

Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції:

- оцінка ряду нерівноточних вимірів

- оцінка результатів за різницями подвійних нерівноточних вимірів

6

Виконання завдань згідно методичних вказівок.

Оцінювання виконання роботи

модульне тестування за змістовний модуль 1

10
31


32


змістовний модуль 2. метод найменших квадратів
^ Знати та розуміти сутність параметричного методу зрівнювання геодезичних вимірів. Вміти: складати рівняння поправок та нормальні рівняння

^ НЕ 2.1 (лекція)

Параметричний метод розв’язування задач

[1,3,4,6,9,10,12]

Загальні поняття про метод найменших квадратів (МНК). Загальна теорія параметричного методу. Рівняння поправок і нормальні рівняння

2

Конспект лекцій.

Тестування1
20

2

^ Розуміти та знати суть зрівноваження геодезичних вимірів за методом НК. Вміти: складати рівняння поправок та нормальні рівняння.

Самостійна робота

Метод найменших квадратів

[1,3,4,6,9,10,12]

- зрівноваження отриманих результатів геодезичних вимірів

- зрівноваження геодезичних вимірів за МНК

- зрівноваження параметричним способом7Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати: суть методів рішення нормальних рівнянь.

Вміти: розв’язувати нормальні рівняння застосовуючи різні методи

НЕ 2.2 (лекція)

Методи розв’язування нормальних рівнянь

[1,3,4,6,9,10,12]

Метод Гаусса (алгоритм, схема). Метод обертання матриці коефіцієнтів нормальних рівнянь. Складання нормальних рівнянь по способу вузлів проф.. В.В. Попова. Контроль складання та рішення нормальних рівнянь.

4

Конспект лекцій.

Тестування

12

^ Розуміти та знати: суть контролю складання та рішення нормальних рівнянь.

Вміти: виконувати контроль складання та рішення нормальних рівнянь

Самостійна робота

Розв’язування нормальних рівнянь. Контроль складання та рішення.

[1,3,4,5,6,10,12]

Рішення системи нормальних рівнянь методом Гаусса. Послідовне виключення із неї всіх невідомих. Метод квадратних коренів, невизначених коефіцієнтів та ітерацій (послідовних наближень).7Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати: суть оцінки точності урівняних значень невідомих. Вміти: обчислювати СКП вимірів та урівняних невідомих

НЕ 2.3 (лекція)

Оцінка точності результатів зрівноваження параметричним методом.

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Оцінка точності урівняних значень невідомих. Оцінка точності функцій урівняних невідомих. Вага функцій виміряних величин. Вага невідомих

2

Конспект лекцій.

Тестування

1
2
^ Розуміти та знати: суть оцінки точності урівняних невідомих та функцій урівняних невідомих. Вміти: оцінити точність урівняних невідомих

Самостійна робота

Оцінка точності урівняних невідомих та функцій урівняних невідомих

[4,6,9,10,12]

Вираження урівняних невідомих у вигляді ліній функцій безпосередньо виміряних величин або вільних членів рівнянь поправок. Вагові коефіцієнти. Схема Гаусса.7Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати порядок урівнювання параметричним методом. Вміти: приміняти параметричний метод. урівнювання в геодезичних вимірах

НЕ 2.4 (лекція)

Приклади урівнювання параметричним методом

[4,6,9,10,12]

Порядок дій при розв’язуванні задачі урівнювання параметричним методом:

- урівнювання виміряних кутів у всіх комбінаціях.

- урівнювання нівелірної мережі

- урівнювання геодезичної мережі.

4

Конспект лекцій.

Тестування

1
18
^ Розуміти та знати: порядок дій при урівнюванні рівноточних та нерівно точних вимірів параметричним методом. Вміти: застосовувати параметричний метод урівнювання для урівнювання різних геодезичних мереж

Самостійна робота

Урівнювання параметричним методом

[1,3,4,6,9,10,12]

Урівнювання рівноточних вимірів параметричним способом. Урівнювання нерівноточних вимірів параметричним способом. Урівнювання тріангуляції за напрямами, за кутами. Урівнювання трилатерації. Урівнювання лінійно-кутових мереж. Урівнювання полігонометричних ходів та засічок.8Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати: порядок практичного урівнювання рівноточних вимірів. Вміти: урівнювати отримані результати рівноточних вимірів.

Практична робота №3 урівнювання рівноточних вимірів параметричним методом [9,10,12]

Виконання практичної роботи № 3 згідно методичної інструкції:

- урівнювання кутів виміряних способом кругових прийомів


10
Виконання завдання згідно методичних вказівок. Оцінювання виконання роботи

8


^ Розуміти та знати: порядок урівнювання нерівноточних вимірів параметричним методом. Вміти: урівнювати результати нерівноточних вимірів параметричним методом.

Лабораторна робота № 4

Урівнювання нерівноточних вимірів параметричним методом.

[9,10,12]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- зрівнювання нівелірної мережі параметричним методом

12

Виконання завдання згідно методичних вказівок. Оцінювання виконання роботи

8


^ Розуміти та знати: сутність кореляційного методу зрівнювання геодезичних вимірів. Вміти: застосовувати корелатний метод зрівноваження при обчислені геодезичних вимірів

НЕ 2.5

Коре латний метод розв’язування задачі

[1,3,6,9,10,12]

Загальна теорія коре латного методу зрівнювання. Умовні та нормальні рівняння корелат. Види умовних рівнянь, які найчастіше використовуються при зрівнюванні геодезичних мереж.

2

Конспект лекцій.

Тестування

12

^ Розуміти та знати: суть складання умовних рівнянь. Вміти: застосовувати їх при обчислені та зрівнюванні геодезичних вимірів

(Самостійна робота) Види умовних рівнянь, що найчастіше примінюються при обчислені геодезичних [1,3,6,9,10,12]

Тріангуляційні побудови. Полігонометричний хід. Нівелірна мережа.8Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати: суть складання і рішення та контролю нормальних рівнянь. Вміти: рішати нормальні рівняння та робити контроль обчислень.

НЕ 2.6

Складання, контроль складання та рішення нормальних рівнянь корелат [1,2,3,4,7,8,10,

12]

Складання та рівняння системи нормальних рівнянь корелат. Контроль складання нормальних рівнянь корелат. Матричні формули зрівнювання корелатним способом. Складання нормальних рівнянь корелат по способу проф. В.В. Попова

2

Конспект лекцій.

Тестування

12

^ Розуміти та знати: суть методів урівнювання корелатним методом. Вміти: скласти, рішити та виконати контроль складання нормальних рівнянь у корелатному методі урівнювання

(Самостійна робота)

Методи урівнювання корелатним способом

[1,2,3,4,8,9,12]


Рішення системи рівнянь за схемою Гаусса. Контроль № 1. контроль № 2. рішення системи рівнянь у математичному вигляді. Діагональна матриця обернених ваг. Вектор корелат. Вагові коефіцієнти функцій. Спосіб Попова. Алгоритм дій.8Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати: як оцінюються результати вимірів при корелатному урівнюванні . вміти: виконувати оцінку точності при корелатному урівнюванні.

НЕ 2.7

Оцінка точності урівнювання корелатним методом.

[2,3,4,8,9,10,12]


Оцінка точності функцій при корелатному урівнюванні. Вага функцій виміряних величин. Визначення допустимих нев’язок умовних рівнянь.


2

Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати: порядок урівнювання корелатним методом. Вміти: урівнювати геодезичні мережі корелатним методом.

НЕ 2.8

Приклади урівнювання корелатним методом

[1,2,3,9,10,12]


Порядок дій при розв’язуванні задачі урівнювання нівелірної мережі коре латним способом. Спосіб Крюгера-Урмаєва

4

Конспект лекцій.

Тестування

19

^ Розуміти та знати: суть та порядок урівнювання різних геодезичних мереж корелатним способом. Вміти: урівнювати геодезичні виміри корелатним методом.

(Самостійна робота) Урівнювання корелатним методом

[1,2,3,4,6,8,10, 12]


Урівнювання рівноточних вимірів корелатним методом. Урівнювання нерівноточних вимірів корелатним методом. Урівнювання триангуліції, полігонометрії, трилатерації корелатним методом. Двохгруповий спосіб Урмаєвап-Крюгера8Конспект лекцій.

Тестування

1


^ Розуміти та знати: суть урівнювання нерівноточних вимірів корелатним способом. Вміти: урівнювати нівелірні мережі корелатним способом

Практична робота № 4

Урівнювання нівелірної мережі корелатним методом.

[2,9,10, 12]


Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції. Урівнювання нівелірної мережі корелатним методом.

8

Виконання завдання згідно методичних вказівок. Оцінювання виконання роботи

7

^ За змістовним модулем 2

22

0

53

18

12
38
20

38
^ Всього за змістовні модулі

32

0

84

30

32
70
30

70
^ За модуль-контроль (іспит, залік)
30
всього за індз

30всього
100
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи