Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 315.71 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір315.71 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Декан географічного факультету


______________ (В.П. Руденко)

«_____» __________ 2011року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


із предмету «менеджмент у землеустрої та інформаційні технології»


Для спеціальності 6.070904 «землевпорядкування та кадастр»


Факультет – географічний.

Кафедра – геодезії, картографії та управління територіямиФорма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитівв

Лекції (год.)

Практичні (семінарські) (год)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Курсові роботи (год.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

3

5

54
16
17
20

-

4
заочна
5

54
8


46
4


Робоча програма складена к.г.н., асистентом Дутчак С.В. на основі сучасних розробок з питань теорії та практики менеджменту та землеустрою.


Робоча програма з дисципліни «Менеджмент у землеустрої та інформаційні технології» затверджена на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями протокол № 1

від «_____» ______________ 2011 р.


Завідувач кафедри

_______________________ /доц. Сухий П.О./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою

географічного факультету

«­______» ________________ 2011р.


Голова методичної ради

географічного факультету

_______________________ / /

(Підпис) (прізвище, ініціали)

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальної дисципліни

«менеджмент у землеустрої та інформаційні технології»


1.1 Метою навчальної дисципліни «Менеджмент у землеустрої та інформаційні технології» є вивчення студентами основ менеджменту, сучасних методів управління земельними ресурсами, шляхів вирішення проблем що виникають у результаті управлінських рішень.


1.2 Основні завдання навчальної дисципліни:

– ознайомити студентів із загальною теорією менеджменту у сфері землеустрою;

– навчити застосовувати набуті знання у практичній діяльності практичній діяльності;

– показати значення та роль менеджменту в сучасному житті суспільства;

– розвинути у студентів уміння самостійно та відповідально ставитися до прийняття управлінських рішень щодо питань землеустрою.

1.3 Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни «Менеджмент у землеустрої та інформаційні технології» студент повинен:

Знати:

 • види земельних ресурсів,

 • організаційну структуру системи управління земельними ресурсами в Україні,

 • компетенції органів виконавчої влади з щодо управління земельними ресурсами.

 • принципи функціонування системи управління земельними ресурсами.

Вміти:

 • систематизувати та опрацьовувати інформацію з питань землеустрою та земельних ресурсів,

 • створювати бази даних щодо земельних ресурсів,

 • застосовувати на практиці сучасні інформаційні технології у сфері землеустрою.


^ ТЕМИ ЗАНЯТЬ
п/п


Тема

години

лекції

семінари

лабораторні

1.

Землекористування та управління земельними ресурсами: основні поняття та види

2

-

4

2.

Інституційний механізм системи управління земельними ресурсами

2

-
3.

Інформаційне забезпечення системи управління земельними ресурсами

4

-

2

4.

Комп’ютеризація управління земельними ресурсами в ринкових умовах. «Digitals» – огляд основних можливостей програми

2
2

5.

Поняття підприємства і менеджменту у землевпорядкуванні

2
4

6.

Організація роботи менеджера

2
2

7.

Особливості організації автоматизованого робочого місця менеджера у сфері землеустрою

2
3
Всього

16
172. ^ СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ

МЕНЕДЖМЕНТ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид занять (годин)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибо

ром)

Кількість балів

за

ІНДЗ

Всього балів за видами навч. занять

лек

сем.


лаб.

сам. р.

^ ЗМ 1. Теоретичні основи менеджменту у сфері землеустрою

Знати основні поняття що стосуються землі – як об’єкту управління.

Вміти дати визначення цим поняттям.

НЕ 1. Лекція 1. Землекористування та управління земельними ресурсами: основні поняття та види

1. Земля як цілісний об’єкт управління.

2. Поняття «управління» та «менеджмент»

2


^ Знати основні функціональні можливості табличного процесора

Microsoft Excel 2007

Вміти вести обробку (введення, редагування та форматування) статистичних даних в середовищі табличного процесора Microsoft Excel 2007

^ Лабораторна робота 1. Знайомство та робота з табличним процесором Microsoft Excel 2007


 1. Формування навичок введення, обробки та представлення статистичних даних в середовищі табличного процесора Microsoft Office Excel 2007.

 2. Введення, редагування та форматування даних.

 3. копіювання та перенесення фрагментів4

5

^ Знати основні положення нормативно-правових актів у сфері землеустрою.

Вміти використовувати їх при вирішення практичних завдань

^ Самостійна робота

Нормативно- правові акти в сфері землевпорядкування та землеустрою.


 1. Положення про державне агентство земельних ресурсів.

 2. Наказ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 }

 3. Постанова Кабміну (від 1 серпня 2011 № 835) «Деякі питання надання державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг» Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978 ( 978-2011-п ) від 14.09.2011


42
^ Знати ієрархічну структуру державного управління земельними ресурсами.

Вміти відрізняти повноваження органів управління відповідно до їх ієрархічної структури

НЕ 2. Лекція 2

Інституційний механізм системи управління земельними ресурсами

Органи державного управління. Компетенція вертикальної ієрархії в галузі управління. Підготовка кадрів для державних земельних органів


2


^ Знати особливості та послідовність формування звіту землевпорядника в середовищі Microsoft Excel 2007.

Вміти створювати таблиці «Звіт землевпорядника»

Лабораторна робота 2. Формування звіту землевпорядника в середовищі Microsoft Excel 2007


 1. Вивчення особливостей та послідовності формування звіту землевпорядкування в середовищі табличного процесора Microsoft Excel 2007.

 2. Створення таблиці “Звіт землевпорядника”.


2

5

^ Знати історичні етапи формування земельних відносин на території України.

Вміти порівнювати сучасні земельні відносини із відносинами в певні історичні періоди.

^ Самостійна робота

Історія розвитку системи управління земельними ресусрами

Управління земельними ресурсами в дохристиянський, ранній християнський періоди. Формування земельних відносин та управління земельними ресурсами в Київській русі. Управління земельними ресурсами в період Литовської та Польської доби. Управління земельними ресурсами в Україні за царсько-російської доби. Управління земельними ресурсами в період Столипінської реформи. Розвиток системи управління земельними ресурсами в Галичині. Особливості управління земельними ресурсами в Україні (1917 р. – кінець 30-х років ХХ ст.). Управління земельними ресурсами в післявоєнні роки (1945 – початок 90-х р. ХХ ст.).


4

^ Знати теоретичні основи поняття «інформація».

Вміти вибрати із сукупності інформації таку що належить до земельно-кадастрової; вказати відмінності між поняттям нормативно-грошової та експертної оцінки землі.

НЕ 3. Лекція 3.

Інформаційне забезпечення системи управління земельними ресурсами

Теоретичні основи інформаційного забезпечення. Земельно-кадастрова інформація. Грошова оцінка земель - як механізм управління. Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Планово-картографічне забезпечення.

4


^ Знати основні особливості проведення мультимедійних графічних презентацій.

Вміти створювати нову презентацію, додавати слайди, рисунки, графіки, формувати верхні та нижні колонтитули та візуальні ефекти

^ Лабораторна робота 3. Створення мультимедійної презентації засобами Microsoft Power Point 2007

 1. Формування навичок створення та проведення мультимедійних графічних презентації в середовищі Microsoft Office Power Point 2007.

 2. додавання слайдів, рисунків, фігур, графіки та ін. об’єктів,

 3. формування верхніх та нижніх колонтитулів та візуальних ефектів2

5

^ Знати нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини при ведені Державного земельного кадастру.

Вміти використовувати на практиці положення відповідних нормативно-правових актів.

^ Самостійна робота

Нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини при веденні Державного земельного кадастру

Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України Про землеустрій, Про оцінку земель, Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність.4

Всього за 1 модуль

25

Виконання лабораторних робіт за 1 модуль

10

Модульна контрольна

15

^ ЗМ 2. Інформаційні технології у землеустрої

Знати основні програмні продукти які використовуються в землеустрої.

Вміти охарактеризувати основні можливості програми «Digitals»

НЕ 4 Лекція 4

Комп’ютеризація управління земельними ресурсами в ринкових умовах

ГІС як системи управління земельними ресурсами.

«Digitals» – огляд основних можливостей програми для використаня в системі землеустрою.

2


^ Знати особливості роботи та функціонування редактора діаграм і блок-схем Microsoft Office Visio 2007

Вміти розробляти діаграми Ганта та використовувати її для потреб управління виробничим процесом, моделювати робочі інтерфейси програмного забезпечення для оптимізації і автоматизації робочих місць за допомогою шаблонів Windows XP.Лабораторна робота 4

Знайомство, особливості роботи та функціонування редактора діаграм і блок-схем Microsoft Office Visio 2007

 1. Формування навичок створення професійних схем для покращення розумінння, документування і аналізу даних, систем та процесів організації виробництва.

 2. Вивчення особливостей інтерфейсу та роботи з різними типами файлів.

 3. Розробка діаграм PERT для управління проектами. Дослідження структури, календарного плану, розпису, графіку та життєвого циклу проекту.

 4. Моделювання робочих інтерфейсів програмного забезпечення для оптимізації і автоматизації робочих місць за допомогою шаблонів Windows XP.2

5

Знати основні властивості ГІС пакету МapInfo Professional.

Вміти порівняти його із іншими програмними продуктами що використовуються в землеустрої.


^ Самостійна робота

Характеристика основних функцій програмних продуктів що використовуються у сфері землеустрої

ГІС-пакет МapInfo Professional.

Програма створення та оновлення цифрових карт Digitals.

Тенденції розвитку програмного ГІС-забезпечення.


42
^ Знати види та організаційні форми підприємств у сфері землеустрою.

Вміти охарактеризувати внутрішнє і зовнішнє середовище землевпорядного підприємства.


НЕ 5 Лекція 5

Поняття підприємства і менеджменту у землевпорядкуванні

Поняття про види та організаційні форми підприємств згідно Господарського кодексу України. Внутрішнє управління землевпорядного підприємства. Менеджмент і зовнішнє середовище землевпорядного підприємства.

2


Знати основні функціональні можливості персонального інформаційного менеджера Microsoft Office Outlook 2007

Вміти застосовувати електронні засоби ведення календарного планування, зберігання інформації про особисті контакти, керувати інформацією особистих контактів.

Лабораторна робота 5

Знайомство та робота з персональним інформаційним менеджером Microsoft Office Outlook 2007


1. Вивчення можливостей застосовувати електронних засобів ведення календарного планування, зберігання інформації про особисті контакти, здобуття навичок налаштування вбудованого планувальника задач для підвищення ефективності розподілу робочого часу.

2. Керування інформацією особистих контактів

3. Вивчення особливостей роботи Outlook з найуживанішими сучасними поштовими сервісами.

4

5

Знати основні методи прийняття управлінських рішень.

Вміти охарактеризувати основні функції процесу прийняття рішення.


^ Самостійна робота

Особливості прийняття управлінських рішень у сфері землеустрою.

Основні поняття, методологія та методи прийняття управлінських рішень. Стандартний процес прийняття рішення. Функції процесу прийняття рішення.


2


2

^ Знати основні вимоги до менеджера як суб’єкта управлінської діяльності.

Вміти створити робоче місце менеджера та управляти його робочим часом.

НЕ 6 Лекція 6

Організаційна робота менеджера


Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності . Управління робочим часом. Загальні принципи роботи Microsoft Office Outlook 2007. Робоче місце менеджера.

2


^ Знати основні функціональні можливості персонального органайзера Task Leader

Вміти встановлювати та налаштовувати персональний органайзер під власні потреби перед початком роботи, працювати із поштовими клієнтами, захищати та шифрувати дані

Лабораторна робота 6

Загальний огляд функціональних можливостей персонального органайзера Task Leader


 1. Ознайомитися з найпоширенішим органайзером в сфері управління ресурсами часу та праці підприємств та організацій різних розмірів.

 2. Ознайомитись із особливостями завантаження, встановлення та налаштування перед початком роботи.

 3. робота із поштовим клієнтом,

 4. управління проектами,

 5. хронометраж і статистика, захист і шифрування даних2

5

^ Знати зміст і призначення ділової атрибутики менеджера.

Вміти її використовувати у практичній діяльності при ділових зустрічах.

Самостійна робота

Специфіка ділової атрибутики менеджера.

Візитні картки та їх види. Діловий одяг менеджера.


2
НЕ 7

Лекція 7

Особливості організації автоматизованого робочого місця менеджера у сфері землеустрою
2


^ Знати основні особливості процесу налаштування робочого місця землевпорядника

Вміти працювати в мереженому середовищі, копіювати, резервувати, архіву вати дані.

Лабораторна 7

Особливості створення та налаштування робочого місця на землевпорядному підприємстві 1. Отримати навички налаштування та вдосконалення робочого місця землевпорядника.

 2. Знайомство з ососбливстями мереженого обладнання, робочого сервера,

 3. Отримати навички копіювання, резервування, архівації даних та їх синхронізації.1,5

2,5

^ Знати основні функціональні можливості інтерфейсу та робочих панелей FastReport.

Вміти шаблонувати каталоги координат, планову документацію, довідкову інформацію.

Лабораторна робота 8

Використання шаблонів FastReport для оптимізації виробничого процесу землевпорядних робіт


1. Отримати навички автоматизованого виготовлення документації на основі формування обмінних файлів IN4.: загальні особливості інтерфейсу й робочих панелей FastReport, шаблонування каталогів координат, шаблонування планової документації (планів земельної ділянки, кадастрових планів, збірних кадастрових планів, схем розташування), шаблонування довідкової інформації1,5

2,5

Всього за 5 семестр

16
17

20

Всього 54 з них :

^ За змістовні модулі 1 та 2


За модуль-контроль (залік)


Загалом


70


30


100^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ


^ ЗМ НЕ

В яких передбачено

СР

Тема, завдання

самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1

Нормативно-правові акти в сфері землевпорядкування та землеустрою.


Вивчення основних положень нормативно-правових актів. Тести включені до модульної контрольної

^ Основна літ-ра: 1, 2, 3.

НЕ 2

Історія розвитку системи управління земельними ресусрами

Вивчення літературних джерел щодо питань становлення земельних на території України. Тести включені до модульної контрольної

Основна літ-ра: 5

НЕ 3

Нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини при веденні Державного земельного кадастру

Вивчення основних положень нормативно-правових актів що регулюють земельні відносини при ведені Державного земельного кадастру. Тести включені до модульної контрольної

^ Основна літ-ра: 1, 2, 3.

НЕ 4

Характеристика основних функцій програмних продуктів що використовуються у сфері землеустрої

Набуття практичних навичок при роботі з програмними продуктами МapInfo Professional та Digitals. Здача лабораторних робіт.


Основна літ-ра: 16

НЕ 5

Особливості прийняття управлінських рішень у сфері землеустрою.

Вивчення особливостей прийняття управлінських рішень у сфері землеустрою тести включені до модульної контрольної

^ Основна літ-ра: 8, 10, 12, 14

НЕ 6

Специфіка ділової атрибутики менеджера.

Знайомство з діловою атрибутикою та правилами ділового спілкування. Тести включені до модульної контрольної.

Основна літ-ра: 5

Дадаткова л-ра : 4^ 4. ТЕМАТИЧНА ІНДЗ

.Назва реферату

1

Управління земельними ресурсами в дохристиянський, ранній християнський періоди.

2

Формування земельних відносин та управління земельними ресурсами в Київській русі.

3

Управління земельними ресурсами в період Литовської та Польської доби.

4

Управління земельними ресурсами в Україні за царсько-російської доби.

5

Управління земельними ресурсами в період Столипінської реформи.

6

Розвиток системи управління земельними ресурсами в Галичині.

7

Особливості управління земельними ресурсами в Україні (1917 р. – кінець 30-х років ХХ ст.).

8

Управління земельними ресурсами в післявоєнні роки (1945 – початок 90-х р. ХХ ст.)

9

Ринок землі та перспектив його розвитку в Україні .

10

Основні положення проекту Закону України «Про ринок землі»^ 5. МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ


Питання до змістового модуля 1


Запитання до лекції 1

 1. Розкрийте зміст поняття «господарська діяльність» згідно Господарського кодексу України.

 2. Охарактеризуйте поняття «земля» з позиції простору в якому відбувається господарська діяльність людини.

 3. Охарактеризуйте особливості використання землі – як об’єкта управління при здійсненні господарської діяльності людини.

 4. Охарактеризуйте основні положення на яких базується система управління земельними ресурсами.

 5. Поясніть необхідність розробки такої системи управління земельними ресурсами яка б вирішувала проблеми раціонального використання і охорони земель, збереження родючості грунту, захист прав громадян України в наш час.

 6. Охарактеризуйте загальносвітові тенденції щодо стану сільськогосподарських угідь що відбуваються у світі загалом та Україні зокрема.

 7. Вкажіть та охарактеризуйте земельні ресурси України за їх цільовим призначенням.

 8. Поясніть які землі не належать до земель лісового фонду.

 9. Розкрийте зміст поняття «управління земельними ресурсами» з позиції трьох сфер – управління діяльністю в живій природі, процесами що відбуваються в суспільстві та процесами функціонування і взаємодії технічних систем.

 10. Розкрийте роль інформаційного забезпечення управлінського процесу у сфері землеустрою.

 11. Розкрийте економічний зміст процесу управління земельними ресурсами.

 12. Поясніть твердження: «Суб’єкт управління (людина, колектив) одночасно є й об’єктом управління».

 13. Охарактеризуйте основні види менеджменту.

 14. Охарактеризуйте основні функції менеджменту.


Запитання до лекції 2:

 1. Поясніть хто в Україні є суб’єктами земельних відносин згідно Земельного кодексу України.

 2. Вкажіть та охарактеризуйте об’єкти земельних відносин в Україні згідно Земельного кодексу України.

 3. Вкажіть структури на які покладено відповідальність регулювання земельних відносин в Україні.

 4. Охарактеризуйте повноваження Держземагенства України згідно Положення про Державне Агентство земельних ресурсів України.

 5. Порівняйте повноваження у сфері земельних відносин Міністерства аграрної політики та Міністерства охорони здоров’я України.

 6. Охарактеризуйте повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері земельних відносин в межах України.

 7. Охарактеризуйте повноваження районних рад у галузі земельних відносин на території адміністративних районів.

 8. Охарактеризуйте повноваження сільських, селищних та міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ та міст.


Запитання до лекції 3:

 1. Поясніть зміст теоретичних основ інформаційного забезпечення процесу управління та поняття «інформація».

 2. Охарактеризуйте чинники які викликали необхідність впорядкування інформації щодо земельно-управлінських цілей.

 3. Охарактеризуйте зміст звітної інформації яка використовується при розв’язанні задач землевпорядкування.

 4. Охарактеризуйте зміст планової інформації яка використовується при розв’язанні задач землевпорядкування.

 5. Охарактеризуйте структуру і зміст кадастрового реєстру автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.

 6. Назвіть та розкрийте зміст нових термінів (понять) що пов’язані із процедурою присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам.

 7. Охарактеризуйте структуру кадастрового номера земельної ділянки.

 8. Поясніть значення грошової оцінки землі в сучасних умовах розвитку земельних відносин в Україні.

 9. Поясніть основні відмінності між нормативно-грошовою та експертною оцінками землі.

 10. Поясніть та охарактеризуйте економічну основу визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

 11. Охарактеризуйте особливості інформаційної бази для проведення експертної оцінки земельної ділянки.

 12. Поясніть роль планово-картографічних матеріалів у системі управління земельними ресурсами та охарактеризуйте їх типи.

 13. Вкажіть на які групи за своїми ознаками поділяються планово-картографічні матеріали виходячи із завдань управління земельними ресурсами та охарактеризуйте їх особливості (зміст та масштаб)Питання до змістового модуля 2


Перелік запитань до заліку


^ 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ЕСТS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів,

 • тестування,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

 • розв’язання задач.

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.

^ 7. ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

Основна література

 1. Земельний кодекс Украъни , 2768-III, 25.10.01 р. (в редакції від 27.04.10 р.)

 2. Про землеустрій, Закон України, 858-IV, 22.05.03 р.(в редакції від 05.11.09 р.)

 3. Нормативно-правові акти в сфері землевпорядкування та земельного кадастру . http://geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.php?part=land

 4. М.О.Володін, "Про сутність земельного менеджменту і тенденції в його інтерпретації", Вісник геодезії і картографії, №1, 2001.

 5. Горлачук В.В. Управління Земельними ресурсами: Навчальний посібник / В. В. Горлачук, В. Г. В'юн, А. Я. Сохнич; За ред. В. Г. В'юна. - Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. -316с.

 6. Сохнич А.Я. Менеджмент у землевпорядкуванні: інфрмаціні технології. Навчальний посібник / Сохни А.Я., Худякова І.М., Наход А.В. (за редакцією А.Я. Сохнича). – Львів: Ліга-Пресс, 2009. 384 с.

 7. Биков І.Ю., Жирнов М.В. Худякова І.М. Microsoft Office в задачах економіки та управління. – К.: ВД «Професіонал», 2006. 264 с.

 8. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 9. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке (пер. с англ.): Учебн. пособие – М.: Вильямс, 2000. – 272 с.

 10. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. – К.: КДТЕУ, 1995 р.

 11. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «Екс об», 2000.- 392с.

 12. Папки А.И. Основы практического менеджмента: учебн. пособ. для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ – Дана, 2000.

 13. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 14. Карданская Н.А. Основы принятия управленческих решений: Учебн. пособ. – М.: Русская делоая література 1998.

 15. Світличний О. О., Злотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного . – Суми : ВТД «Університетська книга» , 2006. – 295 с.

 16. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов. Digitals для Windows 95|98|NT. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 2. г. Винница, 2001.

Додаткова література

 1. Абуталипов Р.Н. Полезные програмы для офисных работников: Microsoft Office 2003. – Альфа-Пресс, 2005.

 2. Аглицкий И. Автоматизація управления предприятиями: нове решения // Финансовая газета. - № 15 /2001г.

 3. Фалмер Р.А. Энциклопедия современного управления. – Т. 4. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 4. Лэнд П.Э. Менеджмент – искусство управлять (секрет и опыт). – М.: ИФРА-М, 1995. - 144с.

 5. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. – М.: Наука, 1997.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи