Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 383.29 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата31.05.2012
Розмір383.29 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан географічного факультету

Проф. В.П. Руденко

“____” ___________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

для спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастрФорма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг год/кредитів

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.)

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

5

9

54/1.5

17

8

-

9

37

1

9

Вечірня
Заочна

5

9

54/1.5

6

648

9

Екстернат


Робоча програма складена на основі навчальної програми з методики викладання землевпорядкування у ВШ створеної на підставі освітньо – професійної програми ГСВО напряму 0801 геодезія, картографія і землеустрій

Робоча програма складена: к.г.н., доцентом Білокриницьким Сергієм Миколайовичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: геодезії, картографії та управління територіями

Протокол №1 від 31 серпня 2011 р.

Завідувач кафедрою П.О.Сухий

“______” вересня 2011 р.

Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

Протокол №1 від 31 серпня 2011р.

31 серпня 2011 р. Голова___________ П.О.Сухий


^

Пояснювальна запискаМета викладання дисципліни

Мета даного курсу – засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов’язані з загальними засадами методики викладання землевпорядкування у вищій школі. Розглянути систему вищої освіти в Україні, напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес, структуру системи вищої освіти в Україні, зміст освіти у вищій школі, методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі, форми організації навчання у вищій школі, сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі, контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, особливості викладання землевпорядкування у вищій школі.


^ Завдання вивчення дисципліни

 • надати студентам загальні поняття про загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні;

 • з’ясувати напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес;

 • розглянути зміст освіти у вищій школі;

 • з’ясувати методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі;

 • розглянути форми організації навчання у вищій школі та сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі;

 • ознайомити з компонентами, функціями і видами контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;

 • розглянути особливості викладання землевпорядкування у вищій школі.


^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

Крім того, студенти використовуючи методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі, форми організації навчання, сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі, компоненти, функції і види контролю, методи і форми успішності студентів повинні навчитися правильно і на високому методичному рівні проводити лекції, семінарські заняття, практичні і лабораторні заняття з землевпорядних дисциплін. Крім того, навчитися складати навчальні програми з дисциплін напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» та оцінювати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Кількість кредитів: 1.5

Загальна кількість годин: 54

Кількість годин на тиждень: 1

Дисципліна обов’язкова

Семестри: 9

Кількість годин: лекції – 8 год., практичні заняття – 9 годин, самостійна робота – 37 годин.

Підсумковий контроль: 9 семестр – екзамен.


^

Зміст лекційних тем


Тема 1. Система вищої освіти в Україні 2 год.

Тема 2. Зміст освіти у вищій школі 1 год.

Тема 3. Форми організації навчання у вищій школі 2 год.

Тема 4. Методи, засоби та сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі 1 год.

Тема 5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів 2 год.

Всього: 8 год.


^ Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Методика викладання землевпорядкування у вищій школі”.

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового (ЗМ) модуля або навчального елемента (НЕ)

Зміст навчального

елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за лаборат. роботу


Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ/ Кількість год. СР


Л

С
ПрЛаб

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Методика викладання землевпорядкування у вищій школі

Результати навчання

Знати й розуміти, загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні, напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес, структуру системи вищої освіти в Україні, управління вищої освітою.
^
НЕ 1.1. Система вищої освіти в Україні

- Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні

- Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес

- Структура системи вищої освіти в Україні

- Управління вищої освітою2
-
--


1.5


1.5


1.5


1.5


6.0/ 2

Знати й розуміти, що таке ступеневість вищої освіти, які нормативні документи визначають зміст вищої освіти, що таке навчальний план, навчальна програма і підручники вищої школи.

НЕ 1.2. Зміст освіти у вищій школі

- Ступеневість вищої освіти

- Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти

- Навчальний план, навчальна програма і підручники вищої школи
1---

1.0


1.5


1.54.0/2

Знати й розуміти методику підготовки і проведення лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять, а також як проводяться факультативи, спецкурси і спецсемінари, як правильно організувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність студентів, як проводиться науково-дослідна робота, навчальна і виробнича практика студентів.

НЕ 1.3. Форми організації навчання у вищій школі

- Лекції, методика їх підготовки і проведення

- Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення

- Практичне заняття, методика його підготовки і проведення

- Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення

- Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання

- Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів

- Науково-дослідна робота студентів

- Навчальна і виробнича практика студентів2-9-


Проведення лекцій, практичних і лабораторних робіт


1.5


1.5


1.5


1.5


1.5


1.5


1.5


1.536.0
48.0/ 27

Знати й розуміти у чому полягає диференційоване навчання у вищій школі, які проблеми навчання у вищій школі, що таке інформаційні технології навчання, зміст кредитно-модульної системи організації навчального процесу, у чому полягає особистісно орієнтоване навчання у вищій школі.

НЕ 1.4. Методи, засоби та сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі

- Особливості методів навчання у вищому навчальному закладі

- Засоби навчання у вищій школі

- Диференційоване навчання у вищій школі

- Проблемне навчання у вищій у вищій школі

- Інформаційні технології навчання

- Кредитно-модульна система організації навчального процесу

- Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі1---


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


1.5


1.0
7.5/ 4

Знати й розуміти компоненти, функції і види контролю, а також методи і форми контролю успішності студентів, як оцінюються результати навчально-пізнавальної діяльності студентів.

НЕ 1.5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів

- Компоненти, функції і види контролю

- Методи і форми контролю успішності студентів

- Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів2---

1.5


1.5


1.5


4.5/ 2

Всього за модулем: 34 36 70

Всього за 9 семестр 34 36 70Модуль контроль

Питання до НЕ 1.1 Система вищої освіти в Україні

 1. Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні

 2. Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес

 3. Структура системи вищої освіти в Україні

 4. Управління вищою освітою

Питання до НЕ 1.2 Зміст освіти у вищій школі

 1. Ступеневість вищої освіти

 2. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти

 3. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої освіти

Питання до НЕ 1.3 Форми організації навчання у вищій школі

 1. Лекції, методика їх підготовки і проведення

 2. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення

 3. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення

 4. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення

 5. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання

 6. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів

 7. Науково-дослідна робота студентів

 8. Навчальна і виробнича практика студентів

Питання до НЕ 1.4 Форми, засоби і сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі

 1. Особливості методів навчання у вищому навчальному закладі

 2. Засоби навчання у вищій школі

 3. Диференційоване навчання у вищій школі

 4. Проблемне навчання у вищій школі

 5. Інформаційні технології навчання

 6. Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 7. Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі

Питання до НЕ 1.5 Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів

 1. Компоненти, функції і види контролю

 2. Методи і форми контролю успішності студентів

 3. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентівЗміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання

Під час самостійної роботи при вивченні дисципліни «Методика викладання землевпорядкування у вищій школі» студент повинен опрацювати лекційний матеріал, ІНДЗ, реферати, а також підготувати проведення лекційного, практичного або лабораторного заняття.

№ НЕ в яких передбачена самостійна робота

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й опрацювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

НЕ 1.1

Опрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку №1, 2, 10, 14, 15

НЕ 1.2

Опрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку №1, 2, 5, 12, 15

НЕ 1.3Опрацювання лекціїМодульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку №1, 5, 11, 13, 16, 10


НЕ 1.4Опрацювання лекціїМодульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку №1, 5, 7, 11, 13, 17


НЕ 1.5Опрацювання лекції


Підготовка до проведення лекцій, практичних і лабораторних робіт

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Обговорення проведеного заняття і його оцінка

Згідно доданого списку №1, 5, 10, 16, 18

.

Згідно списків рекомендованої літератури дисципліни по який проводиться заняття^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: При вивченні курсу «Методика викладання землевпорядкування у ВШ» рекомендується використовувати таки методи навчання:

1. При проведенні лекційних занять доцільно використовувати словесні методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія з поєднанням наочних методів навчання: ілюстрування, демонстрування.

2. При проведенні лабораторних робіт доцільно використовувати такий словесний метод навчання як інструктаж з поєднанням наочних методів навчання ? ілюстрування та демонстрування.

^ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ: При вивченні дисципліни «Методика викладання землевпорядкування у ВШ» рекомендується використовувати таки методи і форми контролю:

1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий усний екзамен (залік).

2. Для контролю і оцінювання лабораторних робіт: практична перевірка і оцінювання кожної лабораторної роботи.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

9 семестр


Змістовий модуль 1


ІНЗ

Підсумковий контроль

Сума

7020*30100

НЕ 1

НЕ 2

НЕ 3

НЕ 4

НЕ 5

6.0

4.0

48.0

7.5

4.5

*Примітка: Індивідуальне навчальне завдання може отримати кожний студент (за бажанням) з метою підвищення кількості набраних балів.

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни по семестрам є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру, за поточне тестування, модульні контрольні роботи, виконання лабораторних робіт, оцінку (бали) за ІНЗ ? становить 70 балів. 30 балів відводиться на підсумковий контроль, тобто на іспит (залік). Оцінка за екзамен (залік) виставляється за сумою отриманих балів згідно шкали оцінювання. При цьому в екзаменаційній (заліковій) відомості зазначається кількість набраних балів, оцінка за шкалою ЕСТS і оцінка за національною шкалою.

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А); зараховано (А);

82-89 балів – добре (В); зараховано (В);

75-81 балів – добре (С); зараховано (С);

69-74 балів – задовільно (D); зараховано (D);

60-68 балів – задовільно (Е); зараховано (Е);

35-59 балів – незадовільно; (не зараховано) з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно; (не зараховано) з обов’язковим повторним курсом (F).

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти лекцій; методичний посібник; завдання і етапи виконання лабораторних робіт; нормативні документи; ілюстративні матеріали тощо.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Фіцула Михайло Миколайович. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с.

 2. Закон України «Про вищу освіту» // Держава і право. – 2002. - № 43

 3. Закон України «Про вищу освіту» // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 16.

 4. Закон України «Про освіту» - К., 1991.

Додаткова

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «Компас», 1997.

 1. Бондар В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти // Освіта і управління. – 1999. - №1.

 2. Верещак Є.П., Лозова О.М. Диференціація навчання за системою рейтингу // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 1.

 3. Коваленко О.Є. Проблеми методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін // Педагогіка і психологія. – 1996. - №4.

 4. Козак Ф.В., Свирида В.В. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів // Проблеми вищої школи: Наук.-метод. Збірник. – К.: Вища школа, 1994.

 5. Лебединський І.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні загальноосвітніх предметів // Нові технології навчання: Наук.-метод. Зб. – К., 1996 . Вип.. 17.

 6. Методика організації науково-дослідної роботи /за ред.. Г.І. Артемчик. – К., 2000.

 7. Мороз О.Г. Навчальний процес у вищій школі. – К., 2001.

 8. Немиш Н.В. Методи навчання у вищій школі // Науковий вісник УДУ: Педагогічна соціальна робота. – Ужгород, 2000. – Вип.. 3.

 9. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) - Тернопіль, 2004.

 10. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / за ред.. З.Н. Курлянд. – К, 2005.

 11. Фібула М.М. Педагогіка: Посібник. – К., 2000.

 12. Шостак Н.В. Вища школа: технології навчання. – К., 2000.

 13. Яблонський В. Вища школа України на рубежі тисячоліть. – К., 1999.Комплексна контрольна робота


Контрольна робота № 1

1. Визначте загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні.

2. Охарактеризуйте нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти

3. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення лекцій з землевпорядних дисциплін


Контрольна робота № 2

1. Охарактеризуйте основні напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес

2. У чому полягає сутність ступеневості вищої освіти по підготовці інженера-землевпорядника?

3. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення семінарських занять з землевпорядних дисциплін


Контрольна робота № 3

1. Поясніть структуру системи вищої освіти в Україні

2. Охарактеризуйте структуру і зміст навчальної програми і навчального плану вищої школи з напряму «Геодезія, картографія та землеустрій». Які вимоги ставляться до підручника вищої школи з даного напряму?

3. Визначте компоненти, функції і види контролю знань, умінь і навичок студентів з землевпорядних дисциплін

Контрольна робота № 4

1. Як здійснюється управління вищою освітою?

2. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення практичного заняття з землевпорядних дисциплін

3. Охарактеризуйте методи і форми контролю успішності студентів


Контрольна робота № 5

1. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення лабораторного заняття з землевпорядних дисциплін

2. Поясніть особливості методів навчання при викладанні землевпорядних дисциплін у вищому навчальному закладі

3. У чому полягають особливості проведення навчальних і виробничих практик студентів зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр»?


Контрольна робота № 6

1. Розкрийте методику підготовки і проведення факультативів, спецкурсів і спецсемінарів як форми організації навчання при викладанні землевпорядних дисциплін

2. Охарактеризуйте основні засоби навчання у вищій школі при підготовці інженерів-землевпорядників

3. Якими критеріями користуються викладачі вищого навчального закладу при оцінюванні результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів?

Контрольна робота № 7

1. Охарактеризуйте самостійну навчально-пізнавальну діяльність студентів при вивченні землевпорядних дисциплін

2. Розкрийте шляхи реалізації диференційованого навчання у вищій школі при підготовці інженерів-землевпорядників

3. У чому полягає сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу?

Контрольна робота № 8

1. Охарактеризуйте зміст і методику науково-дослідної роботи студентів на різних етапах навчання

2. Розкрийте роль проблемного навчання у формуванні активної, творчої особистості майбутнього інженера-землевпорядника

3. Як впливають інформаційні технології навчання на професійну кваліфікацію інженера-землевпорядника?

Контрольна робота № 9

1. Яке призначення державних стандартів освіти?

2. Охарактеризуйте методику рейтингового контролю знань, умінь та навичок студентів дисциплін землевпорядного спрямування

3. Охарактеризуйте основні форми науково-дослідної роботи студентів з напряму «Геодезія, картографія та землеустрій»

Контрольна робота №10

1. Охарактеризуйте основні шляхи створення проблемних ситуацій при викладанні дисциплін землевпорядного спрямування

2. Якими критеріями користуються викладачі вищого навчального закладу при оцінюванні знань, умінь і навичок студентів з землевпорядних дисциплін?

3. Розкрийте зміст понять освітньої і освітньо-кваліфікаційної характеристик

Контрольна робота № 11

1. Яке призначення нормативної і вибіркової частин змісту освіти? Чому існує такий поділ?

2. Охарактеризуйте вимоги до підручника вищої школи з дисциплін напряму «Геодезія, картографія та землеустрій»

3. Які вимоги ставляться до навчальної програми з дисциплін землевпорядного спрямування?

Контрольна робота № 12

1. Охарактеризуйте структуру і зміст навчального плану напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Землевпорядкування та кадастр»

2. У чому полягають переваги і недоліки лекції як організаційної форми навчання у вищій школі?

3. Розкрийте переваги комп’ютерної технології навчання над традиційною системою навчання

Контрольна робота № 13

1. Розкрийте сутність особистісно орієнтованої технології навчання студентів як майбутніх інженерів землевпорядників

2. У чому відмінність між практичним і лабораторним заняттям у вищому навчальному закладі при викладанні землевпорядних дисциплін?

3. Розкрийте зв'язок між словесними, наочними і практичними методами навчання

Контрольна робота № 14

1. Розкрийте можливі зв’язки між методами навчання і технічними засобами навчання при викладанні землевпорядних дисциплін

2. У чому сутність неперервної освіти?

3. У чому сутність робочої навчальної програми дисциплін землевпорядного спрямування?

Контрольна робота № 15

1. Яке призначення освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки?

2. Покажіть роль виробничої практики у фаховій підготовці майбутнього інженера-землевпорядника

3. Розкрийте суть методів проблемного навчання: проблемний виклад, частково-пошуковий і дослідницький


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Визначте загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні.

2. Охарактеризуйте нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти

3. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення лекцій з землевпорядних дисциплін


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте основні напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес

2. У чому полягає сутність ступеневості вищої освіти по підготовці інженера-землевпорядника?

3. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення семінарських занять з землевпорядних дисциплін


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Поясніть структуру системи вищої освіти в Україні

2. Охарактеризуйте структуру і зміст навчальної програми і навчального плану вищої школи з напряму «Геодезія, картографія та землеустрій». Які вимоги ставляться до підручника вищої школи з даного напряму?

3. Визначте компоненти, функції і види контролю знань, умінь і навичок студентів з землевпорядних дисциплін


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Як здійснюється управління вищою освітою?

2. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення практичного заняття з землевпорядних дисциплін

3. Охарактеризуйте методи і форми контролю успішності студентів


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Обґрунтуйте методику підготовки і проведення лабораторного заняття з землевпорядних дисциплін

2. Поясніть особливості методів навчання при викладанні землевпорядних дисциплін у вищому навчальному закладі

3. У чому полягають особливості проведення навчальних і виробничих практик студентів зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр»?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Розкрийте методику підготовки і проведення факультативів, спецкурсів і спецсемінарів як форми організації навчання при викладанні землевпорядних дисциплін

2. Охарактеризуйте основні засоби навчання у вищій школі при підготовці інженерів-землевпорядників

3. Якими критеріями користуються викладачі вищого навчального закладу при оцінюванні результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте самостійну навчально-пізнавальну діяльність студентів при вивченні землевпорядних дисциплін

2. Розкрийте шляхи реалізації диференційованого навчання у вищій школі при підготовці інженерів-землевпорядників

3. У чому полягає сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте зміст і методику науково-дослідної роботи студентів на різних етапах навчання

2. Розкрийте роль проблемного навчання у формуванні активної, творчої особистості майбутнього інженера-землевпорядника

3. Як впливають інформаційні технології навчання на професійну кваліфікацію інженера-землевпорядника?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Яке призначення державних стандартів освіти?

2. Охарактеризуйте методику рейтингового контролю знань, умінь та навичок студентів дисциплін землевпорядного спрямування

3. Охарактеризуйте основні форми науково-дослідної роботи студентів з напряму «Геодезія, картографія та землеустрій»


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте основні шляхи створення проблемних ситуацій при викладанні дисциплін землевпорядного спрямування

2. Якими критеріями користуються викладачі вищого навчального закладу при оцінюванні знань, умінь і навичок студентів з землевпорядних дисциплін?

3. Розкрийте зміст понять освітньої і освітньо-кваліфікаційної характеристик


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Яке призначення нормативної і вибіркової частин змісту освіти? Чому існує такий поділ?

2. Охарактеризуйте вимоги до підручника вищої школи з дисциплін напряму «Геодезія, картографія та землеустрій»

3. Які вимоги ставляться до навчальної програми з дисциплін землевпорядного спрямування?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Охарактеризуйте структуру і зміст навчального плану напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Землевпорядкування та кадастр»

2. У чому полягають переваги і недоліки лекції як організаційної форми навчання у вищій школі?

3. Розкрийте переваги комп’ютерної технології навчання над традиційною системою навчання


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Розкрийте сутність особистісно орієнтованої технології навчання студентів як майбутніх інженерів землевпорядників

2. У чому відмінність між практичним і лабораторним заняттям у вищому навчальному закладі при викладанні землевпорядних дисциплін?

3. Розкрийте зв'язок між словесними, наочними і практичними методами навчання


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Розкрийте можливі зв’язки між методами навчання і технічними засобами навчання при викладанні землевпорядних дисциплін

2. У чому сутність неперервної освіти?

3. У чому сутність робочої навчальної програми дисциплін землевпорядного спрямування?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з методики викладання землевпорядкування у ВШ

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 8.08010103 землевпорядкування і кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Яке призначення освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки?

2. Покажіть роль виробничої практики у фаховій підготовці майбутнього інженера-землевпорядника

3. Розкрийте суть методів проблемного навчання: проблемний виклад, частково-пошуковий і дослідницький


Тематика ІНДЗ

1. Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні

 1. Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес

 2. Структура системи вищої освіти в Україні

 3. Управління вищою освітою

 4. Ступеневість вищої освіти

 5. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти

 6. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої освіти

8. Лекції, методика їх підготовки і проведення

 1. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення

 2. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення

 3. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення

 4. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання

 5. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів

 6. Науково-дослідна робота студентів

 7. Навчальна і виробнича практика студентів

16. Особливості методів навчання у вищому навчальному закладі

17. Засоби навчання у вищій школі

18. Диференційоване навчання у вищій школі

19. Проблемне навчання у вищій школі

20. Інформаційні технології навчання

21. Кредитно-модульна система організації навчального процесу

22. Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі

23. Компоненти, функції і види контролю

24. Методи і форми контролю успішності студентів

25. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів


Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної практики з геодезії для

2 курсу спеціальності «Землевпорядкування та кадастр»

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового (ЗМ) модуля або навчального елемента (НЕ)

Зміст навчального

елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за лаборат. роботу


Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за

НЕЛСПрСр

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Полігонометрія 2-го розряду

Результати навчання

Знати, розуміти та вміти виконувати практично перевірки теодолітів та здійснювати компарування стрічок.
^
НЕ 1.1. Перевірки приладів та компарування стрічок

- Інструктаж з техніки безпеки

- Отримання приладів

- Перевірки теодолітів

- Компарування стрічок.--
5.5-


Контрольне завдання.5.0


1.0

6.0

Знати, розуміти та вміти виконувати практично рекогностування геодезичних пунктів, обирання місць для закладки геодезичних пунктів, а також порядок закладки геодезичних пунктів

НЕ 1.2. Закладка геодезичних пунктів

- Рекогностування геодезичних пунктів вихідної геодезичної мережі

- Обирання місць для закладки геодезичних центрів пунктів полігонометрії 2-го розряду

- Закладка геодезичних пунктів

- Складання абрисів закладки геодезичних пунктів--12-Контрольне завдання.

1.0


3.0


2.0


3.09.0

Знати, розуміти та вміти практично виконувати приведення приладу у робоче положення. Вимірювати горизонтальні і вертикальні кути та відстані між точками ходу. Вміти правильно вести польовий журнал.

НЕ 1.3. Прокладання полігонометричного ходу

- Встановлення приладу на точках ходу

- Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів

- Вимірювання відстаней

- Ведення польового журналу--38-
1.0


5.0


2.0


1.0

9.0

Знати, розуміти та вміти практично виконувати перевірку польових журналів, обчислення полігонометричного ходу та складання каталогу координат геодезичних пунктів

НЕ 1.4. Обчислення полігонометричного ходу

- Перевірка польових журналів

- Обчислення полігонометричного ходу

- Складання каталогу координат--3045
1.0


12.0


2.0

15.0

Всього за модулем 1: 3 9.0 39

Змістовий модуль 2. Нівелювання ІІІ класу

Знати, розуміти та вміти практично виконувати перевірки нівелірів та перевірки нівелірних рейок

НЕ 2.1. Перевірки нівелірів та нівелірних рейок

- Отримання приладів

- Перевірки нівеліра

- Перевірки нівелірних рейок---4.5

2.0

1.0


3.0

Знати, розуміти та вміти практично виконувати рекогностування пунктів вихідної мережі нівелювання, закладку пунктів нівелювання, складати абриси закладки пунктів нівелювання

НЕ 2.2. Закладка нівелірних пунктів

- Рекогностування пунктів вихідної мережі нівелювання

- Обирання місць для закладки пунктів нівелювання

- Закладка центрів пунктів нівелювання

- Складання абрисів закладки пунктів нівелювання-
-10
Контрольні завдання.


1.0


2.0


1.0


1.05.0

Знати, розуміти та вміти практично виконувати обирання станцій нівелювання з дотриманням всіх вимог, визначення перевищень на станціях ходу, ведення польового журналу

НЕ 2.3. Прокладання нівелірного ходу

- Обирання станцій нівелювання та встановлення приладів

- Визначення перевищень на станціях

- Ведення польового журналу--54
Контрольне завдання.


1.0


4.0


1.06.0

Знати, розуміти та вміти практично виконувати перевірку польових журналів, обчислення і врівноваження нівелірного ходу, побудову профілю траси

НЕ 2.4. Обчислення нівелірного ходу

- Перевірка польових журналів

- Обчислення нівелірного ходу

- Побудова профілю траси

- Знайомлення з роботою електор. тахеометра--30


645Контрольні завдання.


1.0


13.0


3.0

17
Всього за

модулем 2 31

31Разом за

модулями 70

70

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи