Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк»
Скачати 241.81 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк»
Дата28.07.2012
Розмір241.81 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Декан географічного факультету

___________ (В.П. Руденко)

« 1» вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


із «Організація та прогнозування АПК»

для напрямку підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій

спеціальності 8.08010103 – Землевпорядкування та кадастр

спеціалізація «Управління територіями»


^ Факультет – географічний


Кафедра – геодезії, картографії та управління територіямиФорма навчання

курс

семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичні (семінарські) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Курсові роботи (год.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

5

9

54

1,0

17

-

-

-

37

-

-

9

заочна

5

9

54

1,0

6

-

-

-

48

-

-

9


^ Робоча програма складена на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти»:

1. з дисципліни «Географія промислових комплексів». ( Шищенко П.Г. Концепції стандарту вищої базової географічної освіти / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник , О.Ю. Дмитрук – К., Тандем, 2000. – С. 501-510.)

2. на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти» – з дисципліни «Територіальна організація міжгалузевих промислових комплексів». ( Шищенко П.Г. Концепції стандарту вищої базової географічної освіти / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук – К., Тандем, 2000. – С. 486-501.)

3. авторської робочої програми з курсу «Міжнародні аграрні ринкові відносини»


Робоча програма складена д.геог.н., доцентом Сухим Петром Олексійовичем.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями (протокол № 1 від « 31 » серпня 2011 р.)


^ Завідувач кафедри

доцент / ____________/ / П.О. Сухий /


Схвалено методичною комісією географічного факультету

напряму геодезія, картографія та землеустрій


Протокол № ­1

«31 » серпня 2011 р.


Голова методичної комісії

напряму геодезія, картографія

та землеустрій /____________/ / П.О. Сухий /

1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни

Формування у студентів знань про суспільно-географічні особливості становлення та розвитку агропромислових та агропродовольчих комплексів за умов переходу до ринкових відносин. Вивчення курсу сприяє підготовці спеціалістів до роботи в умовах господарської свободи й самостійності.


^ 1.2 Компетенції, якими має володіти студент в процесі вивчення дисципліни


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- особливості формування і розвитку агропромислових та агропродовольчих комплексів;

- сфери АПК, їх роль у його розвитку;

- особливості формування виробничої та соціальної інфраструктури АПК; продуктові підкомплекси як основу організації агропромислових формувань;

- дію економічних механізмів у розвитку АПК України та зарубіжних країн;

Уміти:

- аналізувати системи державних прогнозів програм і планів соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу України;

- прогнозувати і планувати розвиток систем ведення сільського господарства;

- розробляти моделі регіональних і продуктивних підкомплексів;

- складати бізнес-плани розвитку основних складових комплексу.

^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки та виконання


^ ЗМ НЕ

В яких передбачено

СМ

Тема, завдання

самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

Кількість балів

НЕ 1.1

Перша сфера. Її роль у розвитку АПК.

Об’єктивна необхідність виділення в ТП АПВ самостійної ланки – І сфери АПК. Галузевий склад І сфери. Особливості І сфери АПК. Техніко-технологічні вимоги до підприємств і галузей І сфери. Основи формування ринку матеріально-технічних ресурсів.


Конспект, письмове тестування

[1-3,12,13,21, 28, 30]

5 балів

НЕ 1.2

^ Третя сфера та її роль у створенні кінцевого продукту АПК.

Економічна сіть, особливості і роль ІІІ сфери в доведенні до споживача кінцевого продукту АПК. Система заготівлі та зберігання сировини – поєднувальна ланка між її виробництвом і промисловою переробкою. Особливості організації заготівель в умовах ринкових перетворень. Вибір форм і методів заготівлі сільськогосподарської продукції. Формування механізму економічних відносин у системі заготівлі сільськогосподарської продукції. Переробка сільськогосподарської продукції – центральна ланка ІІІ сфери АПК.

Конспект, письмове тестування

[4,5,6,10, 17, 24, 31]

5 балів

НЕ 2.1

^ Соціальна інфраструктура АПК.

Суть і функціональне призначення соціальної інфраструктури. Особливості та галузевий склад соціальної інфраструктури. Загальна оцінка сучасного стану розвитку соціальної сфери села. Об’єктивна необхідність реанімації соціальної інфраструктури села. Основні напрями і підходи становлення сучасної соціальної сфери села в умовах ринкових трансформацій.


Конспект, письмове тестування

[ 1, 10, 15, 17, 19, 27, ]

5 балів

НЕ 2.2

^ Прогнозування і планування розвитку системи ведення сільського господарства.

Загальні підходи до планування системи господарювання та основні етапи обґрунтування системи господарювання. Планування систем ведення рослинництва і тваринництва. Методи обґрунтування регіональних систем ведення сільського господарства.

Конспект, письмове тестування

[ 5, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 30 ]

5 балів

НЕ 2.3.

^ Прогнозування і програмне планування соціального розвитку. Соціальна структура села. Основні розділи плану соціального розвитку. Інформаційне забезпечення соціальних прогнозів. Завдання державного регулювання розвитку соціальної інфраструктури.

Конспект, письмове тестування

[ 5. 15, 17, 24, 26, 30]

5 балів

НЕ 2.4

^ Прогнозування і державне регулювання інвестицій.

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. Джерела фінансування інвестицій. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Економічна оцінка інвестиційних проектів.

Конспект, письмове тестування

[ 6, 17, 19, 20, 24, 29, 30]

5 балів


^ 4. Тематика ІНДЗ

Змістовний модуль 1

Реферати на індивідуальну тему за вибором

1. Агропродовольчий комплекс як об’єкт вивчення суспільно-географічної науки та його роль у стратегії розвитку України.

2. Методи, методичні підходи та основи суспільно-географічного вивчення АПрК.

3. Умови і чинники територіальної організації АПК.

4. Природно-географічні чинники та їх роль в агрокомплексоутворенні.

5. Соціально-економічні складові формування АПрК.

6. Еколого-географічні аспекти природокористування в АПрК.

7. Регіональні особливості використання земельних ресурсів у сільськогосподарському виробництві.

8. Агропромислова інтеграція, суть, види. Особливості розвитку в ринкових умовах.

9. Особливості функціональної структури АПрК.

10. Особливості територіальної організації АПрК.

11. Соціально-географічні особливості становлення різноукладності в умовах аграрної реформи.

12. Особливості розвитку приватних аграрних селянських господарств та здійсніть їх класифікацію.

13. Регіональні відмінності розвитку приватно-фермерського укладу.

14. Основні категорії сільськогосподарських підприємств в агробізнесі України та організаційно-правові відміни між ними.

15. Територіальна організацію сировинної сфери АПрК.

16. Структура й особливості розміщення підприємств по випуску засобів виробництва для АПК.

17. Основні тенденції розвитку харчової промисловості в умовах аграрної реформи.

Змістовний модуль 2

Реферати на індивідуальну тему за вибором

1. Прості та складні елементи територіальної структури агропромислових територіальних комплексів.

2. Особливості формування Поліського АПТК.

3. Особливості формування Лісостепового АПТК.

4. Особливості формування Степового АПТК.

5. Особливості формування Карпатсько-Прикарпатського АПТК.

6. Особливості формування Кримського АПТК.

7. Особливості формування Приміських АПТК.

8. Соціально-економічні аспекти формування агропродовольчих ринків.

9. Територіальні особливості формування потенціалу споживчого попиту.

10. Просторово-часові відмінності формування місткості ринку продовольства.

11. Перспективи розвитку АПрК у зв’язку зі вступом України до СОТ.

12. Проблеми розвитку АПрК у зв’язку зі вступом України до СОТ.

13. Зовнішньоекономічні зв’язки АПК України.

14. Роль і місце сільського господарства України у світовому агровиробництві.

15. Сучасна інвестиційна ситуацію в АПК України.

16. Сутність геомаркетингового підходу в дослідженні агропродовольчих ринків.

^ 5. Модуль контроль

Питання до змістовного модуля 1

1. Охарактеризуйте предмет, методи та завдання курсу «Організація та прогнозування АПК».

2. Зазначте місце курсу «Організація та прогнозування АПК» у системі географічних та економічних дисциплін.

3. Агропродовольчий комплекс як об’єкт вивчення суспільно-географічної науки та його роль у стратегії розвитку України.

4. Методи, методичні підходи та основи суспільно-географічного вивчення АПрК.

5. Охарактеризуйте умови і чинники територіальної організації АПК.

6. Природно-географічні чинники та їх роль в агрокомплексоутворенні.

7. Охарактеризуйте соціально-економічні складові формування АПрК.

8. Зазначте еколого-географічні аспекти природокористування в АПрК.

9. Розкрийте регіональні особливості використання земельних ресурсів у сільськогосподарському виробництві.

10. Агропромислова інтеграція, суть, види. Особливості розвитку в ринкових умовах.

11. Розкрийте особливості функціональної структури АПрК.

12. Розкрийте особливості територіальної організації АПрК.

13. Розкрийте соціально-географічні особливості становлення різноукладності в умовах аграрної реформи.

14. Зазначте особливості розвитку приватних аграрних селянських господарств та здійсніть їх класифікацію.

15. Охарактеризуйте регіональні відмінності розвитку приватно-фермерського укладу.

16. Основні категорії сільськогосподарських підприємств в агробізнесі України та організаційно-правові відміни між ними.

17. Розкрийте територіальну організацію сировинної сфери АПрК.

18. Структура й особливості розміщення підприємств по випуску засобів виробництва для АПК.

19. Зазначте основні тенденції розвитку харчової промисловості в умовах аграрної реформи.

20. Територіальна організація та структура харчової промисловості України.

21. Охарактеризуйте сучасний стан аграрного виробництва в сільгосппідприємствах України.

22. Приватні господарства населення в перехідній та ринковій моделі економіки.

Питання до змістовного модуля 2

1. Загальна оцінка і структура рослинницько-продуктових підкомплексів.

2. Загальна оцінка і структура тваринницько-продуктових підкомплексів.

3. Розкрийте роль та місце зернопродуктового підкомплексу в АПрК України.

4. Розкрийте роль та місце буряко-цукрового підкомплексу в АПрК України.

5. Розкрийте роль та місце картоплепродуктового підкомплексу в АПрК України.

6. Розкрийте роль та місце плодоовочеконсервного підкомплексу в АПрК України.

7. Розкрийте роль та місце олійнопродуктового підкомплексу в АПрК України.

8. Розкрийте роль та місце садівничо-виноградарського підкомплексу в АПрК України.

9. Розкрийте роль та місце непродовольчих підкомплексів в АПрК України.

10. Охарактеризуйте територіальну організацію та галузеву структуру мясопродуктового підкомплексу.

11. Охарактеризуйте територіальну організацію та галузеву структуру молокопродуктового підкомплексу.

12. Охарактеризуйте територіальну організацію та галузеву структуру яйцепродуктового підкомплексу.

13. Охарактеризуйте територіальну організацію та галузеву структуру рибопродуктового підкомплексу.

14. Охарактеризуйте територіальну організацію та галузеву структуру бджолопродуктового підкомплексу.

15. Сучасна сільськогосподарська спеціалізація різноукладних типів господарств та її економічна ефективність.

16. Охарактеризуйте прості та складні елементи територіальної структури агропромислових територіальних комплексів.

17. Розкрийте особливості формування Поліського АПТК.

18. Розкрийте особливості формування Лісостепового АПТК.

19. Розкрийте особливості формування Степового АПТК.

20. Розкрийте особливості формування Карпатсько-Прикарпатського АПТК.

21. Розкрийте особливості формування Кримського АПТК.

22. Розкрийте особливості формування Приміських АПТК.

23. Охарактеризуйте соціально-економічні аспекти формування агропродовольчих ринків.

24. Територіальні особливості формування потенціалу споживчого попиту.

25. Просторово-часові відмінності формування місткості ринку продовольства.

26. Охарактеризуйте перспективи розвитку АПрК у зв’язку зі вступом України до СОТ.

27. Охарактеризуйте проблеми розвитку АПрК у зв’язку зі вступом України до СОТ.

28. Зовнішньоекономічні зв’язки АПК України.

29. Розкрийте роль і місце сільського господарства України у світовому агровиробництві.

30. Охарактеризуйте сучасну інвестиційну ситуацію в АПК України.

31. Розкрийте сутність геомаркетингового підходу в дослідженні агропродовольчих ринків.


Література до дисципліни


  1. Аграрна реформа в Україні / [П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.]; за ред. П. І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

2. Аграрний сектор України на шляху до Євроінтеграції: монографія / за ред. О. М. Бородіна. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.

3. Агропромисловий комплекс сьогодні / [С.І.Іщук, М.Д. Пістун, Д.М. Стеченко]; за ред. С.І.Іщука. – К.: Радянська школа, 1985. – 136 с.

4. Агропродовольственные рынки России: Опыт исследования [Е. Серова, И. Храмова, Н.Карлова, О.Колинько]; за ред. Е.В.Серовой. – М.: ИЭПП, 2000. – С.60-105.

5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В. Г. Андрійчук – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

6. Балабанов Г. В. Продовольчий ринок України та суть геомаркетингового підходу до його дослідження / Г. В. Балабанов // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 4. – С. 8–13.

7. Балян А. В. Наукове узагальнення зарубіжного досвіду в сільському господарстві / А. В. Балян – К.: Нічлава, 2000. – 222 с.

8. Будник С. В. Оптимизация агроландшафтов / С. В. Будник. – Житомир: – Изд-во ЖГУ им. И. Франка, 2007. – 311 с.

9. Джаман В. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти / Василь Джаман. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

10. Дорогунцов С. І. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: навч. посібник. / С. І. Дорогунцов, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко – К.: СТАФЕД – 2, 2001. – 143 с.

11. Ильина З. М. Рынки сельскохозяйственного сырья и про­довольствия / З. М. Ильина, И. В. Мирочинская. – Минск : БЭГУ, 2000. – 225 с.

12. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва / С. І. Іщук. – К.: Вид-во Паливода А. , 2002. – 260 с.

13. Канінський П. К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств: монографія / П. К. Канівський. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 348 с.

14. Лихочвар В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. – Видання 2-ге, випр. / В. В. Лихочвар – К.: ЦНЛ, 2004. – 808 с.

15. Лопатинський Ю. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю. Лопатинський. – Чернівці: Рута, 2006. – 344 с.

16. Майовець Є. Й. Теорія аграрних відносин: навчальний посібник / Є. Й. Майовець. – К.: ЦНЛ, 2005. – 276 с.

17. Могильний О. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки / О. Могильний. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

18. Національний атлас України / голова редколегії Б. Є. Патон; гол. ред. Л. Г. Руденко. – К.: ДНВП Картографія, 2008. – 604 с.

19. Нова економічна парадигма формування стратегії Національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті / за ред. П. П. Каблука. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с.

20. Основи аграрної економіки / за ред. В. Галушка і Г. Хулєнбрука. – К.: Вища освіта, 2003. – 339 с.

21. Пістун М. Д. Розробка ситуаційної моделі соціально-економічного розвитку сільського регіону / М. Д. Пістун, К. В. Мезенцев, В. М. Пересекін // Еко­ном. та соц. географія: міжвід. наук. зб. – К., 1999. – Вип. 48. – С. 63–72.

22. Попов Н. А. Экономика сельскохозяйственного производства с основами рыночной агроэкономики и сельского предпринимательства: учебник / Н. А. Попов. – М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 1999. – 352 с.

23. Предпринимательство в АПК: учебник. / Н. А. Попов, В. Р. Захарьин, Н. П. Карпусь, В. Ф. Федоренко. – М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 2001. – 352 с.

24. Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК. / за ред. П. Г. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 296 с.

25. Серова Е. В. Аграрная экономика: учеб. для студ. эконом. вузов, факульт. и спец-ностей / Е. В. Серова.– М.: ГУ ВШЭ. – 2000. – 480 с.

26. Сільське господарство України: стат. збірник / Держкомстат України. – 2000. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2000. – 2001. – 262 с. – С. 259; 2003. – 2004. – 314 с. – С. 25; 2004. – 2005. – 340 с. – С. 27; 2005. – 2006. – 366 с. – С. 30, 150; 2006. – 2007. – 368 с. – С. 28.

27. Сільськогосподарський сектор України на рубежі тисячоліть [у 2 т.] / [упор. Л. О. Шепотько та ін.]. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2000. Т. 1. – 2000. – 396 с.

28. Сухий П.О. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону: монографія / П.О. Сухий – Чернівці, Рута, 2008. – 400 с.

29. Управління розвитком регіону: навч. посібник / Т. Л. Миронова, О. П. Добровольська, А. Ф. Процай та ін. – К.: ЦНЛ, 2006. – 328 с.

30. Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК : навч. посібник / Г. В. Черевко. – К.: Знання, 2006. – 339 с.

31. Справочник экономиста аграрника / Н. П. Кононенко, Н. Я. Кушвид, П. Т. Саблук и др.; под. ред. Н. П. Кононенко, Н. Я. Кушвида. – К.: Урожай, 1991. – 520 с.


2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни

« організація та прогнозування Апк» та навчальної діяльності студентів


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид занять (годин)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибо

ром)

Кількість балів

за

ІНДЗ

Всього балів за видами навч. занять

НЕ

Л

С

Ср.

Пр.

Змістовний модуль 1.

Результати навчання.

Знати і розуміти

Поняття, предмет, суть та визначення АПК.^ НЕ 1.1

Вступ. Формування АПК – об’єктивний процес поглиблення суспільного поділу праці


Агропромисловий комплекс та його суть. Особливості АПК. Завдання АПК. Поняття про структуру НГ АПК. Основні аспекти структурної побудови АПК. Функціонально-галузева стуктура АПК. Кінцева продукція АПК. Місце АПК в єдиному народно-господарському комплексі. Критерії і показники ефективності функціонування АПК.


2

0

0
Конспект лекцій^ Рефе-

рати на індивідуальну тему15

12Знати передумови, принципи та стадії розвитку агропромислового комплексу.

^ НЕ 1.2

АПК – логічне звершення процесу агропромислової інтеграції.


Передумови та фактори винекнення і становлення агропромислового комплексу. Стадії розвитку агропромислового комплексу. Загальна оцінка процесу розвитку АПК в Україні. Агропромислова інтеграція та її суть. Технологічний процес агропромислового виробництва. Якісна оцінка процесу агропромислової інтеграції. Фактори і види зв’язків агропромислової інтеграції. Агропромислове виробництво та його особливості. Протиріччя агропромислового виробництва. Переваги агропромислового виробництва. Особливості входження АПК в ринкові умови.


2

0

0
Конспект лекціїЗнати галузевий склад І сфери. Особливості І сфери АПК.

^ НЕ 1.3

Перша сфера. Її роль у розвитку АПК.


Об’єктивна необхідність виділення в ТП АПВ самостійної ланки – І сфери АПК. Галузевий склад І сфери. Особливості І сфери АПК. Техніко-технологічні вимоги до підприємств і галузей І сфери. Основи формування ринку матеріально-технічних ресурсів.


2

0

0
Конспект лекцій

Розуміти особливості сільськогосподарського виробництва, ресурси сільського господарства та особливості їх відтворення. Загальну характеристику головних ресурсів сільського господарства України.

^ НЕ 1.4

Друга сфера – головна ланка агропромисло-

вого комплексу

Фактори, що обумовили центральне місце сільського господарства і структурі АПК. Загальна соціально-економічна характеристика сільського господарства. Особливості сільськогосподарського виробництва. Ресурси сільського господарства та особливості їх відтворення. Загальна характеристика головних ресурсів сільського господарства України. Земельні ресурси. Водні ресурси. Трудові ресурси. Матеріально-технічні ресурси. Інтенсифікація сільського господарства – головний шлях ефективного використання ресурсів. Сільське господарство в системі ринкових відносин в АПК.2

0

0

Розкрити закономірності та зв’язки впливу ПРП на розвиток АПК

Практична

робота № 1

Особливості використання ПРП в сільському господарстві

5


Розкривати особливості інфраструктурної ланки у функціонуванні та розвитку АПК.

^ НЕ 1.5

Третя сфера та її роль у створенні кінцевого продукту АПК.


Економічна сіть, особливості і роль ІІІ сфери в доведенні до споживача кінцевого продукту АПК. Система заготівлі та зберігання сировини – поєднувальна ланка між її виробництвом і промисловою переробкою. Особливості організації заготівель в умовах ринкових перетворень. Вибір форм і методів заготівлі сільськогосподарської продукції. Формування механізму економічних відносин у системі заготівлі сільськогосподарської продукції. Переробка сільськогосподарської продукції – центральна ланка ІІІ сфери АПК. Політика узгоджень як обов’язковий елемент агробізнесу. Склад і класифікація переробних галузей та їх вимоги до сільськогосподарської сировини. Збалансованість потужностей сировинних зон і переробних підприємств. Система оцінювання діяльності переробних підприємств. Торгівля – завершальна ланка ІІІ сфери АПК. Маркетинг і системі функціонування ІІІ сфери АПК. Продовольча проблема і продовольча безпека.

2

0

0

Всього за модуль10
10

510

35

Змістовний модуль 2.

Розуміти і знати: суть, особливості та основні види інфраструктури.

^ НЕ 2.1

Виробнича інфраструктура та її функціональне призначення.


Суть, особливості та основні види інфраструктури. Виробнича інфраструктура АПК та її галузевий склад. Агросервіс і системі виробничої інфраструктури АПК. Агросервіс та його завдання в сучасних умовах розвитку АПК. Місце агросервісу в сучасній технічній політиці АПК. Особливості функціонування окремих напрямів агросервісної діяльності. Умови функціонування агросервісу в ринковому середовищі.

Рефе-

ратиРозкривати основні напрями і підходи становлення сучасної соціальної сфери села в умовах ринкових трансформацій.


^ НЕ 2.2

Соціальна інфраструктура АПК.


Суть і функціональне призначення соціальної інфраструктури. Особливості та галузевий склад соціальної інфраструктури. Загальна оцінка сучасного стану розвитку соціальної сфери села. Об’єктивна необхідність реанімації соціальної інфраструктури села. Основні напрями і підходи становлення сучасної соціальної сфери села в умовах ринкових трансформацій.


Розуміти передумови створення агропромислових формувань та організаційні засади їх створення

^ НЕ 2.3

Агропромислові формування та основи їх функціонування.


Економічна сіть та особливості агропромислових формувань. Передумови створення агропромислових формувань. Основні види агропромислових формувань. Господарські агропромислові формування. Територіальні агропромислові формування. Переваги агропромислових формувань. Організаційні засади створення агропромислових формувань. Обґрунтування механізму створення агропромислових формувань.


Знати економічну суть і головні ознаки продуктових підкомплексів.

^ НЕ 2.4 Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань.


Економічна суть і головні ознаки продуктових підкомплексів. Агропромисловий цикл та його роль у формуванні продуктивних вертикалей. Різновиди та особливості продуктивних підкомплексів. Організаційно-виробнича характеристика головних продуктових підкомплексів. Зернопродуктовий підкомплекс. Бурякоцукровий підкомплекс. М’ясопродуктовий підкомплекс. Ринкові перетворення в продуктових підкомплексах.


Розкрити особливості продовольчого балансу в регіонах України

Практична робота № 2

Виробництво та споживання основних продуктів в регіонах України

5

Знати і розуміти основні методологічні аспекти планування АПК і вимоги до програмно-цільового планування.

НЕ 2.5.

Економічний механізм АПК.


Поняття про економічний механізм та його роль у системі АПК. Управління в системі економічного механізму АПК. Основні методологічні аспекти планування АПК. Вимоги до програмно-цільового планування. Цільові комплексні програми розвитку АПК. Цільові комплексні програми в умовах становлення ринкових відносин. Цінові та фінансово-кредитні важелі економічного механізму. Регулювання міжгалузевих відносин. Державне замовлення і роль держави у становленні економічного механізму АПК. Особливості формування економічного механізму АПК за сучасних умов. Моніторинг у системі економічного механізму.


Всього за змістовний модуль 2 20 5 10 35

Всього за змістовні модулі 10 30 10

20

70

За модуль-контроль (іспит, залік)
30

Всього за ІНДЗ

20
Всього
100

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи