Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/4
Дата31.05.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


__________ (В.П. Руденко)

___”_________ 201__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

із Охорона праці в галузі_________________________

(назва навчального предмета)


для напряму підготовки (спеціальності): 8.08010101 – Геодезія

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічний

________________________________________________________________________________


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями


________________________________________________________________________________

Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

5

9

36

1

6

6

-

-

24

-

-

-

9
Робоча програма складена на основі 1.Охорона праці в галузі: типова навчальна програма з нормативної дисципліни для вищих навчальних закладів всіх спеціональностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» / МО і Н та МС України від 18.03.2011 р. – К. – 2011.- 14 с.

2. Пістун І.П. Охорона праці в галузі сільського господарства (землевпорядкування,геодезії): навчальний посібник / А.П. Березовецький, Ю.О. Ковальчук – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 375 с.

________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

_____________________________________


Робоча програма складена д. г. н., доцентом Сухим Петром Олексійовичем та асистентом Сабадаш Володимиром Іллічем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

____________________________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями

Протокол № 1

" 31 " серпня 2011 року


Завідувач кафедри ______________________ / Сухий П.О. /

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

Протокол № 1

" 31 " серпня 2011 року


^ Голова методичної комісії

з напряму геодезія,

картографія та землеустрій ________________________ / П.О.Сухий /

(підпис) (прізвище, ініціали) 1. пояснювальна записка
  1. ^ Мета викладання дисципліни


Мета вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці в галузі геодезії та картографії (землевпорядкуванні).


1.2. Завдання вивчення дисципліни

 • розкрити студентам зміст курсу «Охорона праці в галузі»;

 • ознайомити з основними поняттями охорони праці;

 • сформувати систему знань про охорону праці на виробництві;

 • ознайомити з нормативно-правовою базою охорони праці в Україні;

- надати необхідні навички для організації безпечного виконання камеральних та польових робіт;

- надати необхідні навички для організації гігієни праці, санітарії та побуту в польових умовах;

- ознайомити із заходами запобігання травматизму та захворюванням на виробництві;

- ознайомити з правилами розслідування нещасних випадків та їх обліком;

- надати навички із надання першої медичної допомоги при нещасних випадках та захворюваннях;

- ознайомити з вимогами пожежної безпеки та захистом довкілля при виконанні польових топогедезичних робіт.


  1. ^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» студент повинен:

знати:

 • основні поняття охорони праці в галузі;

 • нормативно-правову базу охорони праці в Україні;

 • систему управління охороною праці на підприємстві(організації);

 • нормативно-технічну документацію, щодо охорони праці;

 • відповідальність за порушення законодавства про охорону праці;

 • вимоги із безпечного ведення польових та камеральних топогеодезичних робіт;

 • вимоги із організації польової бази і побуту, дотримання гігієни праці та санітарії;

 • вимоги техніки безпеки при виконанні робіт на промислових об’єктах і об’єктах спеціального призначення;

 • основні причини травматизму на виробництві;

 • дії та порядок проведення розслідування і ведення обліку нещасних випадків, робити аналіз наслідків травматизму та профзахворювань;

 • правила надання першої медичної допомоги при нещасних випадках;

 • вимоги пожежної безпеки при виконанні топогеодезичних робіт.

вміти:

 • застосовувати на практиці отриманні знання з охорони праці;

 • вести нормативно-технічну документацію, що до охорони праці;

 • організовувати безпечне виконання топогеодезичних робіт;

 • організовувати безпечне розміщення людей у польових умовах із дотриманням гігієни праці побуту та санітарії;

 • проводити розслідування нещасних випадків і вести їх облік;

 • проводити аналіз і профілактику виробничого травматизму та професійних захворювань, здійснювати заходи щодо їх попередженню;

 • надавати першу медичну допомогу при нещасних випадках;

 • вживати необхідні заходи із попередження пожеж згідно з вимогами пожежної безпеки.
2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни

^ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елемента (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття (к-ть год.)

Види

діяльності та поточного контролю на занятті

Кілкість балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-ть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л.

С

Ср

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

змістовний модуль 1. Загальні положення охорони праці

^ Знати і розуміти:

Суть та визначення предмету, Основні поняття та визначення з охорони праці. Органи державного управління охороною праці та їх повноваження Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в державі та у галузі.


НЕ 1.1

(Лекція)

Міжнародні норми в галузі охорони праці. Органи державного управління охороною праці та їх повноваження.Основні законодавчі і нормативно-правові акти з охорони праці.

[1-4,9-19,23,25,33-35,60-63]

Предмет, місце і значення курсу «Охорона праці в галузі». Основні поняття та визначення з охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці. Органи державного управління охороною праці та їх повноваження. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в державі та у галузі геодезії.

.

2

0

0

0

0

конспект лекцій;

тестування

6

реферати на

індивідуальну тему

за вибором


10

22

Розуміти і знати:завдання системи менеджменту охорони праці і промислової безпеки(СМОПіПБ).


Вміти:

застосовувати міжнародний стандарт в розробці та впровадженні СМОПіПБ

(Самостійна робота №1)

Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки

[1-6,25,33,61-65]

Загальні положення. Завдання системи менеджменту охорони праці і промислової безпеки(СМОПіПБ). Світова специфікація СМОПіПБ – міжнародний стандарт OHSAS 18001 і OHSAS 18002.

Порядок розробки і впровадження СМОПіПБ згідно OHSAS 18001, принципи розробки.

0

0

4

0

0

конспект;

тестування

6


^ Знати і розуміти:

основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

Функціональні обов'язки з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Проведення планування, контролю та ведення обліку стану охорони праці.

^ НЕ 1.2

(Лекція)

Система управління охороною праці в організації(на підприємстві)


[1,3,6,9,10,17,25,32-35,56]


Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

Розподіл функціональних обов'язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців організації, підприємства галузі.

Контроль за станом охорони праці.

Планування заходів з охорони праці. Облік, аналіз і оцінка стану охорони праці.

2

0

0

0

0

конспект лекцій;

тестування

618

^ Розуміти та знати:

основні шляхи здійснення навчання з охорони праці.

Вміти:

проводити інструктажі з персоналом.

(Самостійна робота №2 )

Завдання управління щодо навчання працюючих з охорони праці, пропаганда охорони праці.

[1-6,13-21,25,28,29,33,34,46,47,54,56,60]


Завдання управління щодо навчання працюючих з охорони праці, пропаганда охорони праці. Безпека виробничого обладнання та виробничих процесів, будівель і споруд, санітарно-гігієнічні умови праці,засоби ІЗ і спецодяг. Професійний відбір працюючих.

0

0

6

0

0

конспект лекцій

6


^ Розуміти та знати: як порядок, структуру та вимоги до складання інструкцій з охорони праці

Вміти:розробляти інструкції

Практична робота №1

Опрацювання інструкцій з охорони праці для посадових осіб організації(підприємства) та інструкцій при виконанні геодезичних,картографічних(землевпорядних)робіт

[25,33,34,35,43]

Складання посадової інструкції з охорони праці:

 • головного інженера організації(підприємства);

 • начальника партії (бригадира);

 • працівника.

Опрацювання інструкції (організації) з охорони праці при виконанні геодезичних, картографічних (землевпорядних) робіт.


0

0

0

2

0

виконання завдання згідно методичних вказівок. Оцінювання виконання роботи

6


за змістовний модуль 1

4

-

10

2

0

-

30

-

10

40

змістовний модуль 2. Безпека і гігієна праці в геодезії, картографії (землевпорядкуванні)

^ Знати та розуміти:

суть безпеки і гігієни праці при виконанні польових та камеральних топографо-геодезичних робіт. Як захиститись від небезпек та пожежі при цьому.

Вміти:

застосовувати вимоги до організації безпечного ведення польових та камеральних топографо-геодезичних робіт..

НЕ 2.1

(Лекція)

Безпека і гігієна праці при виконанні польових та камеральних топографо-геодезичних робіт. Захист від небезпек та пожежна безпека при цьому.

[1-5,8-12,15,17,19,25-28,31-37,50,55,60,61]

Причини виробничого травматизму та вимоги до організації безпечного ведення польових робіт. Виробнича санітарія і гігієна праці та безпечна експлуатація виробничого обладнання, апаратури та інструментів.

Робота та пересування в гірських, лісових районах та в заболоченій місцевості і при подоланні водних переправ.

Вимоги безпеки під час проведення геодезичних робіт: при рекогносцировці геодезичних мереж, земельних роботах, спорудженні та знесенні геодезичних знаків, закладенні центрів, при проведенні кутових і лінійних вимірювань та при використанні світлодалекомірів, електронних тахеометрів, GPS- приймачів.

Вимоги безпеки під час виконання камеральних робіт (фотолабораторні, поліграфічні і стереофотограмметричні роботи та при роботі з комп’ютерною технікою).

Захист від небезпек та домедична допомога.

Експедиційні протипожежні заходи та пожежна безпека в камеральних умовах.

2

0

0

0

0

конспект лекцій.

тестування

6
10

30

^ Розуміти та знати мету та завдання розслідування нещасних випадків. Обов'язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Вміти: проводити розслідування, вести їх облік та звітність.

(Самостійна робота №3)

Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.


[1-10, 17-19, 25, 27, 30-33-40]

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов'язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Розслідування та облік аварій.

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Розподіл травм за ступенем тяжкості.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.


0

0

14

0

0

конспект лекцій.

тестування

4


^ Розуміти та знати:

як визначати відповідність заходів евакуації людей із приміщень встановленим нормам пожежної безпеки та розрахову­вати терміни евакуації.

Вміти:

Проводити розрахунки.


Практична робота №2

Евакуація людей із приміщень і будівель.

[1,2,12,25,33-35,44]

Розрахувати можливий час евакуації з приміщень і проаналізувати відповідність заходів пожежної безпеки евакуації людей встановленим пожежним нормам. Розрахунок виконати згідно із заданими варіантами вихідних даних.

0

0

0

2

0

виконання завдань згідно методичних вказівок.

Оцінювання виконання роботи

5


^ Розуміти та знати: як визначати кількість комп'ютеризованих робочих місць залежно від площі та категорії приміщення.

Вміти:

проводити розрахунки


Практична робота №3

Розрахунок кількості комп'ютеризованих робочих місць.

[1,2,8,10,17,25,33-37,44,50,57]

Визначити, яку кількість комп'ютеризованих робочих місць можна встановити у приміщенні, і як їх розташувати відповідно до встанов­лених норм з охорони праці. Розрахунок виконати згідно із заданими варіантами вихідних даних


0

0

0

2

0

виконання завдань згідно методичних вказівок.

Оцінювання виконання роботи

5


за змістовниЙ модуль 2

2

0

14

4

0
20
10

30
Всього за змістовні модулі

6

0

24

6

0
50
20

70

За модуль-контроль (іспит)
30

всього
100

 1. зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання

№ ЗМ НЕ в яких передбачено СМТема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


Список

рекомендованої літератури до теми

ЗМ1

не 1.1

Самостійна робота №1. Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки.

Загальні положення. Завдання системи менеджменту охорони праці і промислової безпеки(СМОП і ПБ). Світова специфікація СМОП і ПБ – міжнародний стандарт OHSAS 18001 і OHSAS 18002.

Порядок розробки і впровадження СМОП і ПБ згідно OHSAS 18001, принципи розробки

конспект,

тестування

[1-6, 25, 33, 61-65]

не 1.2

Самостійна робота №2. Завдання управління, щодо навчання працюючих із охорони праці, пропаганда охорони праці.

Завдання управління, щодо навчання працюючих із охорони праці, пропаганда охорони праці. Безпека виробничого обладнання та виробничих процесів, будівель і споруд, санітарно-гігієнічні умови праці,засоби ІЗ і спецодяг. Професійний відбір працюючих.

конспект,

тестування

[1-6, 13-21, 25, 28, 29, 33, 34, 47, 48,55, 57, 61]


ЗМ2

не 2.1

Самостійна робота №3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов'язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Розслідування та облік аварій.

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Розподіл травм за ступенем тяжкості.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.конспект ,

тестування

[1-10, 17-19, 25, 27, 30-33-40]

Усього 24 години  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи