Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 317.42 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата31.05.2012
Розмір317.42 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан географічного факультету

Проф. В.П. Руденко

“____” ___________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

для спеціальності: 6.08010103 землевпорядкування і кадастрФорма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг год/кредитів

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.)

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

4

8

90/2.5

32

16

16

-

58

1

2
8Вечірня
Заочна

4

8

90/2.5

16

4

12

-

74

1

2
8
Екстернат


Робоча програма складена на основі навчальної програми з проектування доріг місцевого значення створеної на підставі освітньо – професійної програми ГСВО напряму 0801 геодезія, картографія і землеустрій

Робоча програма складена: к.г.н., доцентом Білокриницьким Сергієм Миколайовичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: геодезії, картографії та управління територіями

Протокол №1 від 31 серпня 2011 р.

Завідувач кафедрою П.О.Сухий

“______” вересня 2011 р.

Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

Протокол №1 від 31 серпня 2011р.

31 серпня 2011 р. Голова___________ П.О.Сухий


^

Пояснювальна запискаМета викладання дисципліни

Мета даного курсу – засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов’язані з загальними поняттями про автомобільні дороги, питаннями дорожніх вишукувань і проектуванням сільськогосподарських доріг із мінімально необхідним для інженера-землевпорядника ступенем повноти. З’ясувати, що таке автомобільна дорога як інженерна споруда, вимоги до неї; види дорожніх вишукувань; як здійснюється проектування дороги в плані та повздовжньому профілі; як проектуються переходи через водотоки і як здійснюється розрахунок водоперепускних споруд; що собою являє земляне полотно у поперечному профілі і що таке дорожній одяг.


Завдання вивчення дисципліни

 • надати студентам загальні поняття про автомобільні дороги, їх класифікацію;

 • з’ясувати, що собою являє автомобільна дорога як інженерна споруда. Вимоги до неї;

 • розглянути дорожні вишукування і проектування сільськогосподарських доріг;

 • з’ясувати як здійснюється проектування дороги в плані і в повздовжньому профілі;

 • обґрунтувати як здійснюються переходи через водотоки і розрахунок водоперепускних споруд;

 • розглянути, що являє собою земляне полотно у поперечному профілі і дорожнє водовідведення;

 • ознайомити з дорожнім одягом, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.


^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

Крім того, студенти використовуючи вихідні дані для проектування здійснювати вивчення вантажообігу між кількома вантажообіговими пунктами та розробляти схеми транспортних зв’язків між ними. Вміти, знати і розуміти порядок розробки робочого проекту автомобільної дороги місцевого значення, а саме: проектування дороги в плані, розрахунок малих водоперепускних споруд, проектування дороги в повздовжньому профілі, проектування земляного полотна й елементів дорожнього водовідведення, дорожнього одягу та визначення об’ємів земляних робіт.

Кількість кредитів: 2,5

Загальна кількість годин: 90

Кількість годин на тиждень: 2

Дисципліна вибіркова

Семестри: 8

Кількість годин: лекції – 16 год., лабораторні роботи – 16 годин, самостійна робота – 22 годин.

Підсумковий контроль: 8 семестр – залік.
^

Зміст лекційних тем


Тема 1. Загальні поняття про автомобільні дороги 2 год.

Тема 2. Дорожні вишукування і проектування сільськогосподарських

доріг 2 год.

Тема 3. Проектування дороги в плані 2 год.

Тема 4. Переходи через водотоки і розрахунок водоперепускних споруд 2 год.

Тема 5. Проектування дороги в повздовжньому профілі 2 год.

Тема 6. Земляне полотно у поперечному профілі і дорожнє

водовідведення 2 год.

Тема 7. Дорожній одяг 2 год.

Тема 8. Техніко-економічний аналіз проекту дороги 1 год.

Тема 9. Ремонт і утримання автомобільних доріг 1 год.

Всього: 16 год.


Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

“Проектування доріг місцевого значення”.

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового (ЗМ) модуля або навчального елемента (НЕ)

Зміст навчального

елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за лаборат. роботу


Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ/ Кількість год.. СР

НЕ

Л

С
ПрЛаб

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Проектування доріг місцевого значення

Результати навчання

Знати й розуміти, що таке автомобільний транспорт, його особливості і роль у сільськогосподарському виробництві. Знати класифікацію автомобільних доріг, що собою являє автомобільна дорога як інженерна споруда, земляне полотно і його елементи.
^
НЕ 1.1. Загальні поняття про автомобільні дороги

- Вступ

- Автомобільний транспорт, його особливості і роль у сільськогосподарському виробництві

- Класифікація автомобільних доріг

- Автомобільна дорога як інженерна споруда. Вимоги до неї

- Земляне полотно і його елементи2
-
--


Контрольне завдання.


1.0


1.0


1.0


1.0


4.0/ 2

Знати й розуміти види дорожніх вишукувань, особливості проведення економічного обґрунтування внутрішньогосподарської дорожньої мережі, комплексні і титульні економічні вишукування, технічні дорожні вишукування і складання робочого проекту дороги

НЕ 1.2. Дорожні вишукування і проектування сільськогосподарських доріг

- Види дорожніх вишукувань

- Комплексні економічні вишукування

- Особливості проведення економічного обґрунтування внутрішньогосподарської дорожньої мережі

- Титульні економічні вишукування

- Технічні дорожні вишукування і складання робочого проекту дороги2--6

Контрольне завдання.

Вивчення вантажообігу між кількома вантажообіговими пунктами та розробка схеми транспортних зв’язків між ними

1.0


1.0


1.0


1.0


1.015,0


20.0/ 6

Знати й розуміти, що таке план траси, прямі і криві; призначення радіусів кривих в плані; розрахунок і оформлення плану траси; забезпечення видимості в плані; смуга відводу дороги; визначення висотних відміток

НЕ 1.3. Проектування дороги в плані

- План траси, прямі і криві

- Призначення радіусів кривих в плані

- Розрахунок і оформлення плану траси

- Забезпечення видимості в плані

- Смуга відводу дороги

- Визначення висотних відміток2--10

Контрольне завдання

Розробка робочого проекту автомобільної дороги місцевого значення

1.0


1.0


1.0


1.0


1.0

1.0
22,0
28.0/ 8

Знати й розуміти як здійснюється аналіз понижених місць траси, вибір типу споруди, визначення максимальних витрат від зливового стоку, розрахунок водоперепускних труб і малого мосту

НЕ 1.4. Переходи через водотоки і розрахунок водоперепускних споруд

- Аналіз понижених місць траси

- Вибір типу споруди

- Визначення максимальних витрат від зливового стоку

- Розрахунок водоперепускних труб

- Розрахунок малого мосту ( на періодично діючому і на постійному водотоках)2---

Контрольні завдання.

1.0


1.0

1.0


1.0


1.05.0


5.0/2

Знати й розуміти, що являє собою дорога в повздовжньому профілі

НЕ 1.5. Проектування дороги в повздовжньому профілі

- Дорога в повздовжньому профілі2--
Контрольні завдання.


1.01.0/ 1

Знати й розуміти форми земляного полотна і як визначити об’єм земляних робіт

НЕ 1.6. Земляне полотно у поперечному профілі і дорожнє водовідведення

- Форми земляного полотна

- Визначення об’ємів земляних робіт2--
Контрольне завдання.


1.0


1.02.0/1

Знати й розуміти конструкцію дорожнього одягу, що таке дороги з покриттям нижчих класів, з перехідними типами покриття і з покриттям досконалого типу

НЕ 1.7. Дорожній одяг

- Конструкція дорожнього одягу

- Короткі відомості про дорожньо-будівельні матеріали

- Дороги з покриттям нижчих типів

- Дороги з перехідними типами покриття

- Покриття досконалого типу2--
Контрольні завдання.


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0

5.0/1


Знати й розуміти основні техніко-економічні показники проекту дороги

НЕ 1.8. Техніко-економічний аналіз проекту дороги

- Основні техніко-економічні показники проекту дороги1--
Контрольні завдання.


1.01.0Знати й розуміти види дорожньо-ремонтних робіт, як здійснюється утримання і ремонт сільських доріг, захист доріг від снігових наметів та облаштування доріг

НЕ 1.9. Ремонт і утримання автомобільних доріг

- Види дорожньо ремонтних робіт

- Утримання і ремонт сільських доріг

- Захист доріг від снігових наметів

- Облаштування доріг


1


-


-
Контрольні завдання.


1.0


1.0


1.0


1.0


ІНДЗ згідно доданої тематики за змістом дисципліни
4.0/ 1

Всього за модулем: 33 37 70

Всього за 8 семестр 33 37 70Зміст лабораторних робіт

 1. Вивчення вантажообігу між кількома вантажообіговими пунктами

та розробка схеми транспортних зв’язків між ними 6 год.

 1. Розробка робочого проекту автомобільної дороги місцевого

значення 10 год.

Всього: 16 год.


Модуль контроль

Питання до НЕ 1.1. Загальні поняття про автомобільні дороги

 1. Автомобільний транспорт, його особливості і роль у сільськогосподарському виробництві

 2. Класифікація автомобільних доріг

 3. Автомобільна дорога як інженерна споруда. Вимоги до неї

 4. Земляне полотно і його елементи

Питання до НЕ 1.2. Дорожні вишукування і проектування сільськогосподарських доріг

 1. Види дорожніх вишукувань

 2. Комплексні економічні вишукування

 3. Особливості проведення економічного обґрунтування внутрішньогосподарської дорожньої мережі

 4. Титульні економічні вишукування

 5. Технічні дорожні вишукування і складання робочого проекту дороги

Питання до НЕ 1.3. Проектування дороги в плані

 1. План траси, прямі і криві

 2. Призначення радіусів кривих в плані

 3. Розрахунок і оформлення плану траси

 4. Забезпечення видимості в плані

 5. Смуга відводу дороги

 6. Визначення висотних відміток траси

Питання до НЕ 1.4. Переходи через водотоки і розрахунок водоперепускних споруд

 1. Аналіз понижених місць траси

 2. Вибір типу споруди

 3. Визначення максимальних витрат від зливового стоку

 4. Розрахунок водоперепускних труб

 5. Розрахунок мосту на періодично діючому водотоці

 6. Розрахунок мосту на постійному водотоці

Питання до НЕ 1.5. Проектування дороги в повздовжньому профілі

 1. Дорога в повздовжньому профілі

Питання до НЕ 1.6. Земляне полотно у поперечному профілі і дорожнє водовідведення

 1. Форми земляного полотна

 2. Визначення об’ємів земляних робіт

Питання до НЕ 1.7. Дорожній одяг

 1. Конструкція дорожнього одягу

 2. Короткі відомості про дорожньо-будівельні матеріали

 3. Дороги з покриттям нижчих класів

 4. Дороги з перехідними типами покриття

 5. Покриття досконалого типу

Питання до НЕ 1.8. Техніко-економічний аналіз проекту дороги

 1. Основні техніко-економічні показники проекту дороги

Питання до НЕ 1.9. Ремонт і утримання автомобільних доріг

 1. Види дорожньо-ремонтних робіт

 2. Утримання і ремонт сільських доріг

 3. Захист доріг від снігових наметів

 4. Облаштування дорігТематика ІНДЗ

 1. Автомобільний транспорт

 2. Класифікація автомобільних доріг

 3. Автомобільна дорога як інженерна споруда

 4. Земляне полотно і його елементи

 5. Дорожні вишукування

 6. Комплексні економічні вишукування

 7. План траси

 8. Прямі і криві

 9. Смуга відводу дороги

 10. Вибір типу споруди

 11. Визначення висотних відміток траси

 12. Визначення максимальних витрат від зливового стоку

 13. Розрахунок водоперепускних труб

 14. Розрахунок мосту на періодично діючому водотоці

 15. Розрахунок мосту на постійному водотоці

 16. Дорога в повздовжньому профілі

 17. Форми земляного полотна

 18. Конструкція дорожнього одягу

 19. Дороги з покриттям різних типів

 20. Ремонт і утримання автомобільних дорігЗміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання

^ НЕ в яких передбачена самостійна робота

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки і оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

НЕ 1.1

Доопрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1- 11

НЕ 1.2


ЛР № 1


Доопрацювання лекції


Вивчення вантажообігу між кількома вантажообіговими пунктами та розробка схеми транспортних зв’язків між ними

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Перевірка виконання та отримання балів

Згідно доданого списку № 1- 11


Згідно доданого списку № 1, 2

НЕ 1.3


ЛР № 2


Доопрацювання лекції


Розробка робочого проекту автомобільної дороги місцевого значення

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Перевірка виконання та отримання балів

Згідно доданого списку № 1- 11


Згідно доданого списку № 1, 2

НЕ 1.4Доопрацювання лекціїМодульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1- 11

НЕ 1.5

Доопрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1 - 11

НЕ 1.6

Доопрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1 - 11

НЕ 1.7

Доопрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1- 11

НЕ 1.8

Доопрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1- 11

НЕ1.9

Доопрацювання лекції

Модульна контрольна робота по закінченні 1 ЗМ

Згідно доданого списку № 1- 11^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: При вивченні курсу «Проектування доріг місцевого значення» рекомендується використовувати таки методи навчання:

1. При проведенні лекційних занять доцільно використовувати словесні методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія з поєднанням наочних методів навчання: ілюстрування, демонстрування.

2. При проведенні лабораторних робіт доцільно використовувати такий словесний метод навчання як інструктаж з поєднанням наочних методів навчання ? ілюстрування та демонстрування.

^ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ: При вивченні дисципліни «Проектування доріг місцевого значення» рекомендується використовувати таки методи і форми контролю:

1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий усний екзамен (залік).

2. Для контролю і оцінювання лабораторних робіт: практична перевірка і оцінювання кожної лабораторної роботи.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

8 семестр


Змістовий модуль 1


ІНЗ

Підсумковий контроль

Сума

7020*30100

НЕ 1

НЕ 2

НЕ 3

НЕ 4

НЕ 5

НЕ 6

НЕ 7

НЕ 8

НЕ 9

4.0

20.0

28.0

5.0

1.0

2.0

5.0

1.0

4.0

*Примітка: Індивідуальне навчальне завдання може отримати кожний студент (за бажанням) з метою підвищення кількості набраних балів.

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни по семестрам є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру, за поточне тестування, модульні контрольні роботи, виконання лабораторних робіт, оцінку (бали) за ІНЗ ? становить 70 балів. 30 балів відводиться на підсумковий контроль, тобто на іспит (залік). Оцінка за екзамен (залік) виставляється за сумою отриманих балів згідно шкали оцінювання. При цьому в екзаменаційній (заліковій) відомості зазначається кількість набраних балів, оцінка за шкалою ЕСТS і оцінка за національною шкалою.

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А); зараховано (А);

82-89 балів – добре (В); зараховано (В);

75-81 балів – добре (С); зараховано (С);

69-74 балів – задовільно (D); зараховано (D);

60-68 балів – задовільно (Е); зараховано (Е);

35-59 балів – незадовільно; (не зараховано) з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно; (не зараховано) з обов’язковим повторним курсом (F).

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти лекцій; методичний посібник; завдання і етапи виконання лабораторних робіт; нормативні документи; ілюстративні матеріали тощо.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

Білокриницький С.М. Проектування доріг місцевого значення: Конспект лекцій / Сергій Миколайович Білокриницький. – Чернівці: Рута, 2005. – 135 с.

Білокриницький С.М. Проектування доріг місцевого значення: Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт / Сергій Миколайович Білокриницький. – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с.


Додаткова

 1. Бондаренко А.И. Сельские транспортные коммуникации. Проектирование / А.И. Бондаренко. – К: Наук. думка, 1979. – 20 с.

2. Дороги местного значения/ Кузнецов Г.А. и др. – М.: Недра, 1986. – 350 с.

3. Першай Л.К. Дороги местного значения: Учебное пособие / Л.К. Першай. – Харьков: ХГАУ, 1972. – 106 с.

4. Першай Л.К. Проектирование автомобильных дорог местного значения: Учебное пособие / Л.К. Першай, А.Б. Гопций. – Харьков: ХАГУ, 1999. – 106 с.

5. Ройзман А.К. Пособие по проектированию автомобильных дорог / А.К. Ройзман. – М.: Недра, 1968.–239 с.

 1. Строительные нормы и правила. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. СниП 2.05.11-83. – М., 1984. – 22 с.

 2. Республиканский проектный институт по землеустройству «Укрземпроект». Временные указания по разработке генеральных схем развития внутрихозяйственных дорог в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях Украинской ССР. ПП-03-83. – К., 1983. – 50 с.

 3. Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги. СниП 2.05.02-85. – М., 1986.–51 с.

 4. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень. ДБН 360-92. – К., 1992. – 120 с.^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Білет № 1

 1. Визначте, що таке автомобільний транспорт, його особливості і роль у сільськогосподарському виробництві

 2. Поясніть, що таке план траси

 3. Охарактеризуйте види дорожньо-ремонтних робіт


Білет № 2

 1. Дайте класифікацію автомобільних доріг

 2. Охарактеризуйте титульні економічні вишукування

 3. Поясніть, як здійснюється захист доріг від снігових наметів


Білет № 3

 1. Поясніть, що собою являє автомобільна дорога як інженерна споруда

 2. Охарактеризуйте комплексні економічні вишукування

 3. Визначте, що таке покриття досконалого типу


Білет № 4

 1. Обґрунтуйте вимоги до автомобільної дороги

 2. Охарактеризуйте вимоги до дорожніх вишукувань

 3. Поясніть, як здійснюється утримання і ремонт сільських доріг


Білет № 5

 1. Поясніть, що собою являє земляне полотно і охарактеризуйте його елементи

 2. Визначте, що таке прямі і криві

 3. Охарактеризуйте дороги з перехідними типами покриття


Білет № 6

 1. Визначте особливості проведення економічного обґрунтування внутрішньогосподарської дорожньої мережі

 2. Поясніть, що таке смуга відводу дороги

 3. Дайте короткі відомості про дорожньо-будівельні матеріали


Білет № 7

 1. Охарактеризуйте технічні дорожні вишукування і порядок складання робочого проекту дороги

 2. Поясніть, як забезпечується видимість в плані

 3. Охарактеризуйте дороги з покриттям нижчих класів


Білет № 8

 1. Поясніть призначення радіусів кривих в плані

 2. Охарактеризуйте конструкцію дорожнього одягу

 3. Поясніть порядок визначення об’ємів земляних робіт


Білет № 9

 1. Охарактеризуйте порядок визначення максимальних витрат від зливового стоку

 2. Поясніть, як відбувається облаштування доріг

 3. Визначте основні форми земляного полотна


Білет № 10

 1. Поясніть порядок визначення висотних відміток траси

 2. Визначте, як відбувається аналіз понижених місць траси

 3. Обґрунтуйте порядок розрахунку і оформлення траси


Білет № 11

 1. Поясніть, що собою являє дорога в повздовжньому профілі

 2. Охарактеризуйте основні техніко-економічні показники проекту дороги

 3. Визначте порядок розрахунку мосту на періодично діючому водотоці


Білет № 12

 1. Визначте порядок розрахунку мосту на постійному водотоці

 2. Поясніть, як здійснюється вивчення вантажообігу між кількома вантажообіговими пунктами

 3. Охарактеризуйте основні елементи поперечного профілю земляного полотна


Білет № 13

 1. Поясніть, як здійснюється вибір типу споруди

 2. Охарактеризуйте випадки проектування водоперепускних споруд

 3. Поясніть на основі чого призначають технічну категорію доріг


Білет № 14

 1. Поясніть, що таке вантажообіг, вантажопотік, вантажонапруженість

 2. Охарактеризуйте режими протікання води в трубі

 3. Поясніть, як визначаються параметри елементів земляного полотна


Білет № 15

 1. Охарактеризуйте типи покриття дорожнього одягу

 2. Поясніть, як будується поперечний профіль русла річки і заплави

 3. Визначте порядок побудови схем вантажопотоків^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання


 1. Визначте, що таке автомобільний транспорт, його особливості і роль у сільськогосподарському виробництві

 2. Поясніть, що таке план траси

 3. Охарактеризуйте види дорожньо-ремонтних робіт^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Дайте класифікацію автомобільних доріг

 2. Охарактеризуйте титульні економічні вишукування

 3. Поясніть, як здійснюється захист доріг від снігових наметів^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Поясніть, що собою являє автомобільна дорога як інженерна споруда

 2. Охарактеризуйте комплексні економічні вишукування

 3. Визначте, що таке покриття досконалого типу^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Обґрунтуйте вимоги до автомобільної дороги

 2. Охарактеризуйте вимоги до дорожніх вишукувань

 3. Поясніть, як здійснюється утримання і ремонт сільських доріг^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Поясніть, що собою являє земляне полотно і охарактеризуйте його елементи

 2. Визначте, що таке прямі і криві

 3. Охарактеризуйте дороги з перехідними типами покриття^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Визначте особливості проведення економічного обґрунтування внутрішньогосподарської дорожньої мережі

 2. Поясніть, що таке смуга відводу дороги

 3. Дайте короткі відомості про дорожньо-будівельні матеріали^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Охарактеризуйте технічні дорожні вишукування і порядок складання робочого проекту дороги

 2. Поясніть, як забезпечується видимість в плані

 3. Охарактеризуйте дороги з покриттям нижчих класів^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання


 1. Поясніть призначення радіусів кривих в плані

 2. Охарактеризуйте конструкцію дорожнього одягу

 3. Поясніть порядок визначення об’ємів земляних робіт^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Охарактеризуйте порядок визначення максимальних витрат від зливового стоку

 2. Поясніть, як відбувається облаштування доріг

 3. Визначте основні форми земляного полотна^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Поясніть порядок визначення висотних відміток траси

 2. Визначте, як відбувається аналіз понижених місць траси

 3. Обґрунтуйте порядок розрахунку і оформлення траси^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

1. Поясніть, що собою являє дорога в повздовжньому профілі

 1. Охарактеризуйте основні техніко-економічні показники проекту дороги

 2. Визначте порядок розрахунку мосту на періодично діючому водотоці^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Визначте порядок розрахунку мосту на постійному водотоці

2. Поясніть, як здійснюється вивчення вантажообігу між кількома вантажообіговими пунктами

3.Охарактеризуйте основні елементи поперечного профілю земляного полотна


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Поясніть, як здійснюється вибір типу споруди

 2. Охарактеризуйте випадки проектування водоперепускних споруд

 3. Поясніть на основі чого призначають технічну категорію доріг^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Поясніть, що таке вантажообіг, вантажопотік, вантажонапруженість

 2. Охарактеризуйте режими протікання води в трубі

 3. Поясніть, як визначаються параметри елементів земляного полотна^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з проектування доріг місцевого значення

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

спеціальності: 7.08010103 землеустрій та кадастр

Студент___________________________________________

Курс_______________

Група______________


Початок роботи _______год._______хв.

Завершення роботи______год.______хв.


Питання контрольного завдання

 1. Охарактеризуйте типи покриття дорожнього одягу

 2. Поясніть, як будується поперечний профіль русла річки і заплави

 3. Визначте порядок побудови схем вантажопотоків

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи