Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 367.21 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір367.21 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан географічного факультету

__________ (РуденкоВ.П.)

___” ________ 2009 року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Туристичний практикум”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.05040 Туризм

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет Географічний


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

IV

8

270
-

102


168

8
Заочна

-

-

-

-

--

-

Робоча програма складена на основі ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена к.г.н., асистентом Дутчак Світланою Вікторівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями

протокол № 1 від “_____”________________ 2009 р.


Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри кафедри геодезії, картографії та управління територіями

протокол № ____ від “___”______________ 20__ р.


Завідувач кафедри

____________________ /^ Сухий П.О./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


____” ________________ 2009 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /Бурка Й.А./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Навчальна програма курсу "Туристичний практикум" призначена для студентів 4-го курсу вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Туризм», складена з урахуванням сучасної кваліфікаційної характеристики фахівця з туризму

Метою викладання даного курсу є закріплення у студентів теоретичних знань отриманих при вивчення дисциплін за попередній період навчання та формування практичних навичок які пов’язані з господарською діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу.


1.2 Завдання вивчення дисципліни:

 • Формування навичок використання нормативно-законодавчої бази провадження господарської діяльності в туристичній сфері.

 • формуванні практичних навичок роботи з туристичними документами,

 • технологією створення турпродукту,

 • засвоєння методики підготовки та проведення екскурсій, розробки туристичних маршрутів1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.


Предмет "Туристичний практикум" передбачає практичну підготовку студентів та включає такі форми вивчення курсу:

 • практичні заняття;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота з вивчення і опрацювання додаткових тем та літературних джерел;

 • виконання індивідуальних самостійних завдань.

У процесі вивчення дисципліни «Туристичний практикум» студент повинен:

 • знати і розуміти основні положення нормативно-законодавчої бази яка забезпечує правове поле діяльності у сфері туризму,

 • знати та розуміти основні принципи роботи з документами в туристичному бізнесі,

 • розуміти сутність і структуру туристичного продукту,

 • знати і розуміти основні методичні прийоми створення туристичного продукту (туру, екскурсії)

 • вміти аналізувати та використовувати ресурсну базу туристсько-рекреаційної діяльності в регіоні діяльності туристичного підприємства.2. 2. Структура змістовних модулів, навчальинх елементів дисиципліни

Туристичний практикум” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного

контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Нормативно-правове забезпечення господарської діяльності у сфері туризму.

Студенти повинні оволодіти навиками та вміннями використовувати нормативно-законодавчу базу діяльності туристичного підприємства, навчитися подавати заявки на державну реєстрацію підприємства, ліцензування діяльності підприємства, забезпечити отримання ліцензії на право ведення діяльності у сфері туризму.

^ НЕ 1 (практична робота 1)

Нормативно-законодавча база господарської туристсько-рекреаційної діяльності.


- нормативно-правова база господарської діяльності в туризмі,

- нормативні акти загального законодавства України,

- правове забезпечення підприємницької діяльності у сфері туризму,

- законодавчі акти що регулюють організаційно-правові відносини в туризмі,

- організаційно-правові засади сільського туризму


10


Робота з нормативними документами

Усні відповіді,

Контрольна робота.

10 балів

^ НЕ 1.1.(самостійна робота)

Систематизація інформації що міститься в норматино-законодавчій базі здійснення туристсько-рекреаційної діяльності

- опрацювання нормативно-законодавчих актів, що формують правове поле діяльності туристичного підприємства40Усне опитування.

Відповіді на питання для самоконтролю


^ НЕ 2. (практична робота 2). Установчі документи туристичного підприємства

- Установчі документи підприємства – їх види, структура , методика створення .


8
Робота над створенням установчих документів туристичного підприємства.

Усні відповіді10 балів

^ НЕ 2.1 (самостійна робота) Вибір форми туристичного підприємствіа


- Опрацювання Закону України «Про господарські товариства».

- підготовка бланків та інформаційних даних про підприємство.10Усні відповіді.


^ НЕ 3. (практична робота 3.) Умови державної реєстрації туристичного підприємства (підприємця)

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», № 755, від 15.05.2003 року

- Документи що забезпечують державну реєстрацію підприємства (підприємця). Реєстраційна картка підприємства (підприємця).


6
Вивчення умов державної реєстрації туристичного підприємства

Оформлення документів, усні відповіді щодо правил та умов підготовки документів для державної реєстрації підприємства5 балів

^ НЕ 3.1 (самостійна робота)

Вивчення та систематизація інформації про умови державної реєстрації підприємств в Україні

- Опрацювання Закону України «Про державну реєстацію юридичних та фізичних осіб»10Усні відповіді


^ НЕ 4 (практична робота 4) Ліцензування туристичної діяльності

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності.

- Підготовка документів для отримання ліцензії на право провадження туристичної діяльності (відповідно до статуту підприємства)


6
Вивчення основних положень ліцензійних умов господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності.

Усні відповіді.

Оформлення документів для отримання ліцензії на право проводження туристичної діяльності.

5 балів

^ НЕ 4.1 (самостійна робота)

Вивчення та систематизація інформації про умови отримання ліцензії на право провадження туристичної діяльності в Україні

Опрацювання «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності».10Усні відповіді


^ НЕ 5. (практична робота 5) Дозволи на здійснення туристичного супроводу

- загальні умови отримання дозволу на туристичний супровід,

- оформлення документів для отримання туристичного супроводу


4
Вивчення «Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу.

Усні відповіді.

5 балів^ ЗМ 2 Вивчення ресурсної бази здійснення туристсько-рекреаційної діяльності в регіоні

Систематизація інформації щодо ресурсної бази та стану інфраструктури в регіоні діяльності туристичного підприємства. Аналіз потреби трудових ресурсів та інфраструктури що забезпечуватимуть можливість раціонального використання туристсько-рекреаційних ресурсів.

^ НЕ 6 (практична робота 6) Ресурси що забезпечують здійснення туристсько-рекреаційної діяльності в регіоні.

- вивчення сегментів туристсько-рекреаційної діяльності та ресурсної основи розвитку кожного із сегментів.

- картографічне забезпечення здійснення туристсько-рекреаційної діяльності


16
Дослідження ресурсної основи розвитку сегментів туристсько-рекреаційної діяльності. Створення тематичних карт ресурсного забезпечення здійснення туристсько-рекреаційної діяльності10

^ НЕ 6.1.(самостійна робота) Збір та систематизація інформації про туристсько-рекреаційні ресурси регіону здійснення туристсько-рекреаційної діяльності підприємства

- створення бібліографічних даних про туристсько-рекреаційні ресурси

- Робота з картографічними матеріалами,

- систематизація інформації про ресурсне забезпечення здійснення туристсько-рекреаційної діяльності підприємств.

- створення каталогів за даними дослідження60Усні доповіді про проведені дослідження.

Використання зібраних матеріалів на практичних заняттях


^ НЕ7 (практична робота 7) Аналіз насиченості туристсько-рекреаційними ресурсами території дослідження та основні напрями можливої спеціалізації туристсько-рекреаційного господарства.

- аналіз забезпеченості ресурсами сегментів туристсько-рекреаційної діяльності,

- аналіз туристичної інфраструктури в регіоні здійснення туристсько-рекреаційної діяльності.

- аналіз основних напрямів можливої спеціалізації туристсько-рекреаційного господарства.4
Виділення ареалів найбільшої концентрації туристсько-рекреаційних ресурсів,

Вироблення пропозицій щодо необхідності забезпечення трудовими ресурсами туристичних підприємств та створення туристичної інфраструктури.

5
^

ЗМ 3. Методика створення туристичного продукту, підготовка технологічної документації. Розрахунок ціни турпродукту.

Робота з туристичними документами

^ НЕ 8 (практична робота 8) Проектування туристських послуг. Схема розробки туристичного маршруту. Створення туру.

- Міждержавний стандарт «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Проектування туристських послуг»,

- Послідовність проектування туристської послуги.

- Розробка програми перебування туристів згідно мети їх подорожі.

- Схема розробки туристичного маршруту.

- Складання технологічної документації туристичної послуги (туру)

- Розробка паспортів об’єктів туризму.

- Підготовка інформаційного листка до туристичного маршруту.

- Розробка схеми маршруту.16
Виконання практичного завдання із створення туру, усні відповіді, контрольна робота

10 балів

^ НЕ 8.1 (самостійна робота)

Міждержавний стандарт «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Проектування туристських послуг»,

- Опрацювання Міждержавного стандарту «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Проектування туристських послуг».

- Аналіз головних положень даного документу.10Усні відповіді^ НЕ 9. (практична робота 9) Нормативно-правова база організації автобусних перевезень

- Організація перевезень туристів на міжнародних маршрутах.

- Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

- Правила проведення туристських подорожей з учнівською молоддю.

- Особливості організації спеціалізованого автобусного маршруту.

- Особливості роботи гіда (керівника туристичної групи).

- Техніко-економічні показники рухомого складу транспортного підприємства.

- Договірні відносини з авто перевізником, укладання договорів на обслуговування туристичних маршрутів.

- Створення паспорту автобусного туристичного маршруту


10
Вивчення основних нормативних документів щодо організації туристичних перевезень автомобільним транспотом.

10 балів

^ НЕ 9.1 (самостійна робота)

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською молоддю.


- Опрацювання основних положень «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».

- Опрацювання основних положень « Правил проведення туристських подорожей з учнівською молоддю»10^ НЕ 10.(практична робота 10) Ціноутворення в туризмі. Структура, ціни на тур

Продукт.

- Особливості ціноутворення в туризмі.

- Структура ціни на турпродукт.

- Ціна турпродукту та її залежність від договірних відносин між партнерами.

- Розрахунок ціни туру (собівартість туру, ціна продажу туру)


6
Розрахунок ціни туру за заданою умовою. Розрахунок ціни туристичної подорожі створеної на попередніх заняттях.

5 балів

^ НЕ 11. (Практична робота11) Туристичні документи

- Договірні відносини в туризмі, види договорів.

- Укладання договорів згідно міжнародних стандартів.

- Договір про співробітництво, його структура..

- Агентська угода, види договорів між туроператорами та турагентами.

- Документи що обслуговують процес організації туру.

- Договір на надання туристичних послуг туристу. Додаткові умови надання туристичних послуг по конкретному туру і з конкретним клієнтом.

- Анкета туриста.8
Вивчення видів договорів між партнерами та клієнтами турфірми.

Оформлення договорів та додаткових умов на обслуговування клієнтів.

5

^ НЕ 12. (практична робота 12) Паспортно-візові формальності в туризмі.

- Особливості візових формальностей в туристичному обслуговуванні. Види віз.

- Оформлення заявки на відкриття туристичної візи

Оформлення митної декларації Договірні відносини в туризмі, види договорів.

- Укладання договорів згідно міжнародних стандартів.

- Договір про співробітництво, його структура..

- Агентська угода, види договорів між туроператорами та турагентами.

- Документи що обслуговують процес організації туру.

- Договір на надання туристичних послуг туристу. Додаткові умови надання туристичних послуг по конкретному туру і з конкретним клієнтом.

- Анкета туриста.4
Вивчення особливостей візових формальностей різних країн для туристів.

Робота з документами.

5

^ НЕ 12.1 (самостійна робота)

Вивчення можливостей електронних носіїв інформації в питаннях відкриття віз для туристів.


- Систематизація інформації про електронні носії умов відкриття віз туристам

- Створення каталогу електронних джерел інформації18^ НЕ 13. (практична робота 13) Правила та умови використання туристичного ваучера.

- Рекомендації щодо використання туристичного ваучера.

- оформлення туристичного ваучера за заданою умовою.


2
Робота з оформлення туристичного ваучера.

Пошук туристичного підприємства за номером ваучера.

3 бали

^ НЕ 14

(практична робота 14) Подання заявки та отримання туристичним підприємством

референсу

- референс туристичної фірми.

- Оформлення подання про отримання референсу туристичною фірмою


2
Робота з методичними рекомендаціями.

Оформлення заявки на видачу референсу.

5 балів
Всього 168 102


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ ЗМНЕ, в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

1

2

3

4

НЕ 1.1.1

Систематизація інформації що міститься в норматино-законодавчій базі здійснення туристсько-рекреаційної діяльності

Усні відповіді
НЕ 1.2.1

Збір та систематизація інформації про туристсько-рекреаційні ресурси регіону здійснення туристсько-рекреаційної діяльності підприємства

Усні відповіді
НЕ 1.3.1

Міждержавний стандарт «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Проектування туристських послуг»,

Усні відповіді
НЕ 3.2.1

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською молоддю.


Усні відповіді
НЕ 3.5.1

Вивчення можливостей електронних носіїв інформації в питаннях відкриття віз для туристів.


Усні відповіді
5. Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


 1. Нормативно-правова база господарської діяльності в туризмі,

 2. Нормативні акти загального законодавства України,

 3. Правове забезпечення підприємницької діяльності у сфері туризму,

 4. Законодавчі акти що регулюють організаційно-правові відносини в туризмі,

 5. Організаційно-правові засади сільського туризму

 6. Нормативно-законодавчі актів, що формують правове поле діяльності туристичного підприємства

 7. Установчі документи підприємства – їх види, структура , методика створення

 8. Закон України «Про господарські товариства».

 9. підготовка бланків та інформаційних даних про підприємство

 10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», № 755, від 15.05.2003 року

 11. Документи що забезпечують державну реєстрацію підприємства (підприємця). Реєстраційна картка підприємства (підприємця).Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб.

 12. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності.»

 13. Підготовка документів для отримання ліцензії на право провадження туристичної діяльності (відповідно до статуту підприємства)

 14. Загальні умови отримання дозволу на туристичний супровід, оформлення документів для отримання туристичного супроводу.

 15. Вивчення сегментів туристсько-рекреаційної діяльності та ресурсної основи розвитку кожного із сегментів.

 16. Картографічне забезпечення здійснення туристсько-рекреаційної діяльності

 17. Створення бібліографічних даних про туристсько-рекреаційні ресурси. Робота з картографічними матеріалами,

 18. Систематизація інформації про ресурсне забезпечення здійснення туристсько-рекреаційної діяльності підприємств.

 19. Створення каталогів за даними дослідження

 20. Аналіз забезпеченості ресурсами сегментів туристсько-рекреаційної діяльності,

 21. Аналіз туристичної інфраструктури в регіоні здійснення туристсько-рекреаційної діяльності.

 22. Аналіз основних напрямів можливої спеціалізації туристсько-рекреаційного господарства.

 23. Міждержавний стандарт «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Проектування туристських послуг»,

 24. Послідовність проектування туристської послуги.

 25. Розробка програми перебування туристів згідно мети їх подорожі.

 26. Схема розробки туристичного маршруту.

 27. Складання технологічної документації туристичної послуги (туру)

 28. Розробка паспортів об’єктів туризму.

 29. Підготовка інформаційного листка до туристичного маршруту.

 30. Розробка схеми маршруту.

 31. Організація перевезень туристів на міжнародних маршрутах.

 32. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

 33. Правила проведення туристських подорожей з учнівською молоддю.

 34. Особливості організації спеціалізованого автобусного маршруту.

 35. Особливості роботи гіда (керівника туристичної групи).

 36. Техніко-економічні показники рухомого складу транспортного підприємства.

 37. Договірні відносини з авто перевізником, укладання договорів на обслуговування туристичних маршрутів.

 38. Створення паспорту автобусного туристичного маршруту Договірні відносини в туризмі, види договорів.

 39. Укладання договорів згідно міжнародних стандартів.

 40. Договір про співробітництво, його структура..

 41. Агентська угода, види договорів між туроператорами та турагентами.

 42. Документи що обслуговують процес організації туру.

 43. Договір на надання туристичних послуг туристу. Додаткові умови надання туристичних послуг по конкретному туру і з конкретним клієнтом.

 44. Анкета туриста.

 45. Особливості ціноутворення в туризмі.

 46. Структура ціни на турпродукт.

 47. Ціна турпродукту та її залежність від договірних відносин між партнерами.

 48. Розрахунок ціни туру (собівартість туру, ціна продажу туру)

 49. Систематизація інформації про електронні носії умов відкриття віз туристам

 50. Створення каталогу електронних джерел інформації

 51. Рекомендації щодо використання туристичного ваучера.

 52. Оформлення туристичного ваучера за заданою умовою.

 53. Референс туристичної фірми.

 54. Оформлення подання про отримання референсу туристичною фірмою

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінювання за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

Зараховано


82-89

B

4 (добре)

75-81

C

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу, уміє виконувати ряд польових та стаціонарних досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

25

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

10

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

-


7. Література до дисципліни

 1. 3акон України про туризм // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 2. Закон України про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листопада 2003 р. № 1282 – IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 50. – С. 2600.

 3. «Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки». Послання Президента України до Верховної Ради України.

 4. Yuill D. Regional Development Agencies in Europe (1982) / Цит. за: Лендьел М. Еволюція агентств регіонального розвитку в Європі // Агентства регіонального розвитку в Україні. Становлення та перспективи. К., 2002. С. 57.

 5. Агенції регіонального розвитку України. К., 2005. С. 3–4.

 6. Адилов В.Б., Плотникова Г.Н., Требухов Я.А. Гидроминеральные ресурсы // Рекреационные ресурсы СССР: Проблемы рационального использования. – М.: Наука, 1990. – С. 168 - 171.

 7. Багрова А.А., Багров Н.В., Преображенский В.С. Рекреационные ресурсы (подходы к анализу понятия) // Изв. АН СССР. Сер. географическая. – 1977. – №2. – С 5–12.

 8. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.

 9. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.

 10. Веденин Ю.А. Динамичность среды и ресурсов рекреационной деятельности // Рекреационные ресурсы и методы их изучения. – М.: МФГО СССР, 1981.– С. 3–13.

 11. Веденин Ю.А., Преображенский В.С. Основные тенденции развития рекреационных зон районов // География рекреационных систем СССР. – М., 1980. – С. 38–43.

 12. Волошин О.І., Пішак В.П. Оздоровчі ресурси Буковини. – Чернівці: Прут, 1999. – 240 с.

 13. Всесвітня туристична організація – Режим доступу: http://www.world-tourism.org

 14. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Редкол. О.М. Маринич (відповід ред.) та ін. - К.: УРЕ ім.. М. П. Бажана, 1989 - 1990. - Т.1-3

 15. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. Учебник. – М.,1998. – С.19.

 16. Гуляев В.Г. Организация туристкой деятельности: Учеб. пособие / В.Г.Гуляев. - М.: Нолидж, 1996. - 312 с.

 17. Данилова Н.А. Климатические ресурсы // Рекреационные ресурсы СССР: Проблемы рационального использования. – М.: Наука, 1990. – С. 16–30.

 18. Дементьєва Т., Сердюк О. Методологічні основи економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів // Економіка Радянської України. – 1989. –№12. – С. 42–47.

 19. Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм у системі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К., 2001. – С. 89–95.

 20. Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту та маркетингу. Навч. посібн. – К.: Альтерпрес, 2004. – 192 с.

 21. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм як регулюючий чинник урбанізації // Фізична географія і геоморфологія. – К.: Обрії, 2001. – № 40. – С.47–52.

 22. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм як дидактична основа раціонального природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні екологічні та геоекологічні проблеми: Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 45–50.

 23. Добрускин Э.В. Социально-экономические аспекты рекреационной деятельности // Географические аспекты исследований рекреационных систем. – М.: МФ ГО СССР, 1979. – С. 58–63.

 24. Дутчак С. Ландшафт – як основа досліджень придатності та збереження території для розвитку туризму та рекреації // ФГГ. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46. – Т.1. – С. 188–194.

 25. Дутчак С. Можливості території та мотивація споживача турпродукту в питаннях дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів // Науковий вісник Чернівецького університету, географія. – 2003. – Вип. 167. – С. 194–201.

 26. Дутчак С. Обґрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат та Середнього Подністров’я) // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 10 (2). – С. 57–63.

 27. Дутчак С. Проблеми використання природних національних парків у туристсько-рекреаційній діяльності та варіанти їх розв’язання // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – 2006. – Вип. 304 – С. 55–61.

 28. Дутчак С.В. Дві сторони впливу розвитку туристичної індустрії на збереження етнічної самобутності Карпатських гір // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. “Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат” (Рахів, 1–5 вересня 2005р.). – Рахів, 2005. – С. 56 – 61.

 29. Дутчак С.В. Основні проблеми стабільного функціонування туристичних центрів // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: Мат. V між нар. наук.-практ. конф.(м. Донецьк, 27–28 травня 2005 р.). – Донецьк, 2005. – С. 63.

 30. Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційний ландшафт – як клас антропогенних ландшафтів.// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія – 2005. – Вип. 9. – С. 18–23.

 31. Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційний потенціал ландшафтів – як основний чинник формування структури трудових ресурсів певного регіону та особливості підготовки фахівців у сферу туризму // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно видавничий відділ Галицького інституту імені В. Чорновола, 2006. – Випуск 2. – С. 85 –90.

 32. Дутчак С.В., Дутчак М.В Ландшафтний підхід до оцінки рекреаційного потенціалу території // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей Другої всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 38.

 33. Дутчак С.В., Дутчак М.В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території Чернівецької області // Туристсько-краєзнавчі дослідження. – Вип. 2. – К.: Кармаліта, 1999. – С. 123–136.

 34. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму (Методологія формування, механізм реалізації). – Чернівці: Прут, 1995. – 120 с.

 35. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. Методологія формування, механізм реалізації / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Чернівці: Прут, 1995. - 118 с.

 36. Європейська хартія про місцеве самоврядування // Медиаполис. – № 1-2. – 1996. – С.56-59.

 37. Жук М.В. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008 – 416 с. (серія Альма-матер).

 38. Иванов В.В., Невраев Г.А. Классификация подземных минеральных вод. М.: Недра, 1964. – 168 с.

 39. Інформація “Про стан реалізації державної політики в туристичній та курортно-рекреаційній галузях у 2005 році - Ш кварталі 2006 р.” // Матеріали Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. - 2006. - С. 127.

 40. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранные труды. В 5-и томах. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 987 с.

 41. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

 42. Кизима В.В. Человек   субъект или объект ландшафтных преобразований? // Людина в ландшафті XXI століття: гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. – Київ, 1998 – С.8–11.

 43. Климат України / За ред. В.М. Ліпінського. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.

 44. Лиханов Б.Н. Основные этапы развития рекреационного хозяйства // География рекреационных систем СССР. – М., 1980. – С 45–63.

 45. Лукьянова Л.Г., Цибух В.И. Рекреационные комплексы: Учебное пособие / Под общ. ред. В.К. Федорченко. – К.: Вища шк., 2004. – 346 с.

 46. Любіцева О.О. Географія туризму: зміна парадигм // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.. М Коцюбинського. Серія: Географія. – 2002 – Вип. 3. – С. 12 – 17.

 47. Любіцева О.О., Сташук К. Розвиток екологічного туризму в Україні // Економічна та соціальна географія: Наук. збірник. – К., 2002. – Вип. 53. – С.189–196.

 48. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Л., 1997. - 259 с.

 49. Мироненко Н.С. Территориальная структура рекреационных ресурсов (проблемы изучения) // Рекреационные ресурсы и методы их изучения. М.: МФГО СССР, 1981. – С. 14–27.

 50. Мухина Л.И. Некоторые вопросы методики производственной оценки природных комплексов // Проблемы методики ландшафтных исследований. – Москва, 1968. – С. 16–17.

 51. Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. – М.: Наука, 1973. – 94 с.

 52. Мухина Л.И. Сущность природно-антропогенных геосистем // Геосистемный мониторинг. – М., 1986. – С. 19–28.

 53. Недашковская Н.Ю. Вопросы экономико-географического изучения рекреационных систем (на примере Советских Карпат) // Экономическая география: Респ. межвед. науч. сб. – К., 1983. – Вып. 35. – С. 106.

 54. Овчинников А.М. Минеральные воды. – М.: Госгеолиздат, 1963. – С. 375.

 55. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Географія. – 2002. – Випуск 48. – С. 5–11.

 56. Организация туризма: Учеб. пособие / Ред. Н.Кабушкин. - Минск: Новое знание, 2003. - 632 с.

 57. Преображенский В.С., Веденин Ю.А., Филипович Л.С. Основные закономерности территориальной организации рекреационного хозяйства // География рекреационных систем СССР. – М., 1980. – С. 29–37.

 58. Преображенский В.С., Лиханов Б.Н. Основные факторы формирования и развития рекреационных систем // География рекреационных систем СССР. – М., 1980. – С. 7–11.

 59. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

 60. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: Ось-89, 1997. – 160 с.

 61. Сватков Н.М., Пушкова Л.Н., Свешников В.В., Путрик Ю.С., Ельчанинов А.Н. Оценка туристских ресурсов для укрупненной схемы организации зон отдыха и туризма в СССР // Проблемы территориальной организации туризма и отдыха. – Ставрополь, 1978. –С. 102–103.

 62. Свешников В.В. Картографические методы исследования туристских ресурсов // Рекреационные ресурсы и методы их изучения. – М.: МФГО СССР, 1981, - С 35–43.

 63. Статистичний бюлетень “Туризм в Україні” / Державна туристична адміністрація України. - К., 2006. - 48 с.

 64. Ступина Н.М., Преображенский В.С. Территориальная организация функциональных рекреационных сетей // География рекреационных систем СССР. – М., 1980. – С. 45–63.

 65. Твердохлебов И.Т., Русанов И.В. Опыт географического изучения кратковременного отдыха населения крупного города // Экономическая география. Республиканский межведомственный науч. сб. – Москва, 1983. –Вып. 35. – С. 96–103.

 66. Филипович Л.С. Подходы к определению понятия «рекреационные ресурсы» // Рекреационные ресурсы СССР. – М., 1990. – С. 5–8.

 67. Филипович Л.С. Эволюция представлений о рекреационных ресурсах и рекреационном ресурсопользованием // Рекреационные ресурсы СССР. – М., 1990. – С. 8–16.

 68. Чеботарь Ю.М. Туристический бизнес. – М.: Мир деловой книги, 1997. – 69с

 69. Швидченко Л.Г. Объекты исследования при рекреационной оценке территории // Ученые зап. Тарт. Ун-та. Научные труды по охране природы – 1981. – Вып. 495. – № 3. – С. 63–66.

 70. Школа І.М., Григорків В.Ф., Кифяк В.Ф. Розвиток міжнародного туризму в Україні. – Чернівці: Рута. 1997. – 142 с.

 71. Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.

 72. Экопросвещение и экотуризм: опыт и проблемы (сборник материалов).– М.: Эколого-просветительский центр «Заповедники», 1999. – 128 с.

 73. Эльдаров Э.М. Тенденции и перспективы развития економико-географического аспекта рекреалогии // География и природные ресурсы. – 1990. – №1. – С. 13–20.Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет Бібліометрія

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи