Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Скачати 350.9 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Дата31.05.2012
Розмір350.9 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________ (Р.І. Петришин)

« » вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з навчальної дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ»


для напряму підготовки (спеціальності) ________________________________________

0504 ТУРИЗМ _


_________________6.050400 ТУРИЗМ (Міжнародний туризм)__________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


факультет_______________географічний_________________________________________


кафедра географії та менеджменту туризму_______________________Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

4

8

54

1,5

18

16

-

-

20

-

8

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження):

авторської навчальної програми, затвердженої на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму від 30 серпня 2009 р., протокол № 1___


Робоча програма складена асистентом Бойко Іриною Дмитрівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена: на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму від 30.08.2011, протокол № 1 _____________________


Завідувач кафедри ________________________ /__доц.__Явкін В.Г.__/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

« » вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ________________ /проф. Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1.Мета:

Метою викладання дисципліни є усвідомлення студентами спеціальності “ТУРИЗМ” місця, ролі та можливостей анімаційного обслуговування туристів у сучасному світовому та національному туристичному бізнесі; розуміння необхідності використання рис національних традицій, свят, звичаїв, обрядів та інших форм народної творчості українців для покращення організації дозвілля відпочиваючих; застосування різноманітних програм анімаційного обслуговування для підвищення привабливості національного турпродукту, формування мотивації до їх запровадження на різних етапах обслуговування вітчизняних та іноземних туристів.

^ 1.2. Завдання курсу :

 • Розкрити сутність явища анімації у туристичному бізнесі та її ролі на сучасному етапі;

 • Розглянути історичні засади зародження та розвитку анімаційних форм дозвілля різних культур та народів;

 • Познайомити з основними видами та формами рекреаційної анімації;

 • Розкрити суть основних форм туристичної анімації;

 • Сформувати у студентів поняття про важливе значення запровадження різноманітних форм та методів анімаційного обслуговування туристів для підвищення привабливості вітчизняного туристичного продукту;

 • Познайомити студентів зі сценарно-режисерськими основами анімації в туризмі;

 • Виявити сучасні проблеми організації анімаційних послуг на різних етапах формування національного турпродукту та проблеми підготовки анімаційних кадрів.


^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „АНІМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТУРИЗМІ” студент повинен:

знати і розуміти:

 • структуру та зміст навчальної дисципліни;

 • основні терміни, поняття і визначення;

 • сутність туристично-рекреаційної анімації;

 • необхідність розширення професійних можливостей та світогляду за рахунок підбору та впровадження у туристичну діяльність програм анімаційного обслуговування;

 • основні положення організації та запровадження принципів анімації в організації дозвілля туристів та рекреантів;

 • основні тенденції розвитку анімаційного обслуговування туристів на курортах Світу;

 • пісенну, танцювальну та святкову культуру українців, національні традиції та звичаї (по регіонам) та уміти використовувати їх при створенні анімаційного турпродукту.

вміти:

 • визначати шляхи упровадження видів і форм туристичної та рекреаційної анімації у практику вітчизняного туризму;

 • запроваджувати інноваційні методи, технології та досвід, що використовуються для покращення організації дозвілля на курортах Світу та в Україні;

 • розробляти та запроваджувати анімаційні проекти по розвитку регіону (міста, населеного пункту, підприємства) як туристичного центру;

 • адекватно оцінювати, добирати чи складати ситуаційні та тематичні анімаційні програми, розробляти (підбирати) сценарії;

 • здійснювати постановку анімаційних програм обслуговування туристів та екскурсантів у музеях, готелях, на підприємствах харчування, транспортних маршрутах, у шоу-бізнесі, чи приймати у них участь тощо;

 • запроваджувати елементи національної культури (костюм, танець, пісня, гра тощо) в туризмі та активно використовувати їх при створенні анімаційних програм;

 • використовувати анімаційні технології в туроператорській та турагентській діяльності (бізнесі) а також у сферах реклами і просування турпродукту.

^ 2. Структура змістових модулів, навчальних елементів

та навчальної діяльності студента

дисципліни „організація анімаційних послуг у туризмі”


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементуВид заняття

(к-сть год)


Види діяльності та поточного контролю на занятті

^ К-сть балів

ІНДЗ

(за ви-бором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Лек.

Сем.

с.р.

Пр.

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1^ . ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

НЕ 1.1. – Теоретичні засади анімації в туризмі

^ Знати і розуміти:

мету та структуру курсу, основні поняття, історію виникнення та сучасні тенденції розвитку;

вміти: використовувати різноманітні джерела для пошуку необхідної інформації з навчальної дисципліни


Лекція

Сутність анімації в туризмі

 1. Сутність поняття «дозвілля»

 2. Сутність анімації в туризмі

 3. Види анімації

[12, 26, 32, 33, 56, 60]

2
1конспект лекцій, співбесіда


10

^ Практична робота

Анімаційні форми дозвілля у практиці роботи закладів туризму та відпочинку (готельно-курортних, спортивних, оздоровчих тощо) - аналіз побаченого


2
творча робота

5Лекція

Зародження та розвиток анімаційних форм дозвілля

 1. Анімаційні форми дозвілля Стародавньої Греції

 2. Дозвіллєва культура Стародавнього Риму

 3. Анімаційні форми дозвілля Середньо-віччя та епохи Ренесансу

[4, 7, 19, 26, 42]

2
1конспект лекцій, співбесіда


^ Практична робота

Давня та сучасна святкова культура українців: можливості використання для організації анімаційних програм в туристичній галузі

[5, 8, 10, 28, 29, 31, 49, 50]


2
пошукова робота, аналіз, таблиця

5

+

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ НЕ. 1.2 – КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНІМАЦІЇ В ТУРИЗМІ

Знати і розуміти: чинники та можливості формування матеріально-технічної бази анімації; важливість проблеми підготовки та підбору кадрів для туристичної анімації;

вміти: приймати рішення у практичній діяльності про наповнення матеріально-технічної бази; визначати характеристики і можливості майбутнього аніматора.


Лекція

Матеріально-технічна база анімації в туризмі

 1. Об’єкти, що формують матеріально-технічну базу анімації в туризмі

 2. Чинники, що впливають на організацію матеріально-технічної бази

 3. Рівні забезпеченості

[12, 26, 33, 52, 56, 60]


2
1конспект, співбесіда

^ Самостійна робота


Підготовка анімаційних кадрів в Україні та за кордоном: стан, проблеми, перспективи (аналіз підготовки кадрів по навчальним закладам України, Росії та інших країни для організації анімаційної діяльності в туристичній сфері)

[12, 26, 32, 52, 54, Інтернет-джерела]
3пошукова робота в

І-неті, перелік НЗ, в яких готують фахівців з анімації дозвілля81

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ НЕ. 1.3 – СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКІ ОСНОВИ АНІМАЦІЇ В ТУРИЗМІ

Знати і розуміти:

основні етапи та особливості ство-рення сценаріїв різножанрових анімаційних програм

вміти: підбирати та аналізувати інформацію з точки зору можливостей її використання для розробки і ство-рення сценаріїв програм анімацій-ного обслугову-вання туристів


Лекція

Сценарно-режисерські основи анімації в туризмі


 1. Сценарна розробка анімаційних програм

   1. Класифікації сценаріїв

   2. Етапи розробки

 1. Методика організації режисерсько-постановочного процесу

   1. Особливості режисури ані-

маційних програм різних видів

   1. Роль і обов’язки шеф-аніматора

   2. Етапи постановочного процесу

[1, 11, 22, 26, 34, 36, 59]


4
1конспект, співбесіда


5


^ Практична роботаСценарна розробка анімаційних программ – розробка (підбір) та аналіз сценарію святкового заходу (за вибором студента)

[3, 6, 13, 17, 20, 24, 25, 38, 53, 57, 58]


2
презентація

та аналіз

макету сценарію

5^ Модульна контрольна робота

2
15

Всього за модуль, год

10

2

12

6

-
ВСЬОГО ЗА 1 МОДУЛЬ, балів

35
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. – ТУРИСТИЧНА ТА РЕКРЕАЦІЙНА АНІМАЦІЯ: ВИДИ, ФОРМИ, МЕТОДИ

Н.Е. 2.1. – РЕКРЕАЦІЙНА АНІМАЦІЯ

Знати і розуміти: сучасні класифікації видів анімації в туризмі; роль та значення пісенної та танцювальної культури народів Світу;

вміти: визначати профіль вид та форму анімаційного заходу співвідносно з визначеними класифіка-ціями; викори-стовувати національні ігри, танці, пісні, музику в підготовці анімаційних шоу

Лекція

Види та форми рекреаційної анімації

 1. Особливості ігрової анімації

 2. Спортивно-розважальна анімація

 3. Специфіка вербальної анімації

 4. Різновиди анімаційних шоу

 5. Особливості музично-пісенної анімації

 6. Специфіка танцювальної анімації

 7. Свято як основа комплексної анімації

[2, 9, 15, 18, 23, 26, 27, 39, 41, 43, 44, 48, 51, 55]


4
2конспект


5

^ Семінарське заняття


Особливості ігрової, музично-пісенної, та танцювальної культури народів Світу [16, 37, 47, Інтернет-джерела]
4


виступи, доповіді, обгово-рення

5^ Самостійна робота

Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняття туристського іміджу України

[21, Інтернет-джерела]
2робота

з І-нет ресурсами та періодикою, співбесіда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 2.2. – ТУРИСТИЧНА АНІМАЦІЯ

Знати і розуміти: сучасні класифікації видів анімації в туризмі; роль карнавальної культури та паркової анімації в туризмі;

вміти:

використовува-ти знання та інформацію для створення етноніма-

ційних програм


Лекція

Види та форми туристичної анімації

 1. Карнавал як складова туристичної анімації

 2. Особливості паркової анімації

 3. Азартна гра як основа туристично-ігрової анімації

 4. Анімація як складова екскурсії

 5. Особливості етнічної анімації

[26, 30, 35, 40, 45, 46, 60]

4
2конспект


10

Семінарське заняття

Карнавальна та святкова культура народів Світу

[26, 56, 61, І-нет джерела]
2


пові-домлення

5^ Самостійна робота

Підбір інформації та розробка рейтингу карнавалів і тематичних парків світу

[Інтернет-джерела]2співбесіда, рейтинг


^ Семінарське заняття

Тематичні парки Світу: принципи організації та національні особливості

[14, 35. 40, 46, 56, І-нет джерела]
2


виступ-доповідь з демон-страцією наочності

5^ Модульна контрольна робота № 2

1
20

Всього за 2 модуль, год

8

8

8

-

-
Всього за модуль 2, балів

35

МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ

30

Разом

100

^ ДОДАТКОВО ОЦІНЮЄТЬСЯ РОБОТА СТУДЕНТА:

 • Участь у роботі всеукраїнської або міжнародної конференції з публікацією матеріалів

10

 • Призове місце у олімпіаді

10

 • Участь в олімпіаді

5

 • Стаття у співавторстві чи тези

5

^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ


НЕ,

в яких

передба-чена

СР

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендо-ваної

літератури

1.2

Підбір сценарного матеріалу і формування блоків для щорічної посвяти студентів-першокурсників


сценки, пісні, вірші, конкурси, завдання

І-нет-жерела, 3, 6, 13, 17, 20, 24, 25, 38,

53, 57, 58

1.4

Підготовка анімаційних кадрів в Україні та за кордоном: стан, проблеми, перспективи (аналіз підготовки кадрів по навчальним закладам України, Росії та інших країни для організації анімаційної діяльності в туристичній сфері)


пошукова робота в

І-неті, аналіз у формі таблиці

[12, 26, 32, 52, 54, Інтернет-джерела]

Інтернет-джерела

2.1

^ Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняття туристського іміджу України


робота

з І-нет ресурсами та періодикою, співбесіда

21, Інтернет-джерела

2.2

^ Підбір інформації та розробка рейтингу карнавалів і тематичних парків світу


співбесіда, рейтинг

Інтернет-джерела

^ 4. мОДУЛЬ КОНТРОЛЬ (ПИТАННЯ)


 1. Розрізняють два основних види анімації у туристичній діяльності: рекреаційна і туристична

 2. У перекладі з латині «anima» означає «душа»

 3. Розважальні центри індустрії обслуговування, що являють собою добре продумані комплекси з власною складною інфраструктурою, призначеною для розміщення, харчування та навчання. Їх головною рисою є театралізоване дійство, яке розгортається навколо відвідувачів – тематичні парки.

 4. Залучення туристів до участі у різноманітних мистецько-розважальних, етнографічних або рекламних заходах (фестивалях, карнавалах, святах тощо). Також анімаційне обслуговування на теплоході, в автобусі тощотуристична анімація

 5. Вистава розважального характеру, основними засобами виразності якої є театралізація, танець, музика, яскрава сценографія, сценічні костюми, світло, звук, піротехнічні ефекти. Дещо показове, розраховане на шумний зовнішній ефект: шоу.

 6. Розглядаючи анімаційний процес з т.з. системного підходу, виділяють кілька видів анімації. Один із видів, що задовольняє потребу людини у духовному розвитку особистості через залучення до культурно-історичних пам’яток і автентичних зразків культури країни, регіону, народу, нації: етнічна анімація.

 7. ^ Спортивна анімація включає: спортивні заняття, змагання, конкурси.

 8. Невеликі кафе, де з метою залучення більшої кількості клієнтів влаштовувались концерти шансоньє – авторів і виконавців своїх пісень: кафешантани.

 9. Для організації анімаційного обслуговування дітей у 4* та 5* готелях діють: міні клуби.

 10. Народне гуляння у вигляді вуличного дійства, параду, маскараду – карнавал.

 11. Назвіть три різновиди тематичних парків – історичні, архітектурні, мистецькі, природні, екологічні, фантастичні, казкові.

 12. Гра, участь у якій дає змогу отримати приз (виграш), результат якої визначається подіями, цілком або повністю залежними від випадку і умовою участі в якій є внесення гравцем ставки – азартна гра.

 13. Назвіть 1 приклад організації у Світі (Європі) зони азартного бізнесу Сан-Сіті (ПАР), Монте-Карло (Монако), Лас-Вегас (США).

 14. Карнвал у Ріо-де-Жанейро відбувається щорічно у лютому.

 15. Назвіть 2 найбільші тематичні парки США: Дісней Ленд, Атлантіс, Sea World Adventure Park, Леголенд.

 16. Хто виконує роль аніматора у казино – круп’є або дилер.

 17. Які прийоми може використати екскурсовод для анімації екскурсійного обслуговування (два) – театралізація, історична реконструкція, етношоу, пізнавально-розважальна гра, участь у святі, дегустація страв, напоїв.

 18. ^ Члени animation team, безпосередніми обовязками яких є підготовка, розробка і втілення різноманітних розважально-спортивних заходіваніматори-виконавці.

 19. Логічним завершенням ігрової конкурсної програми – підведення підсумків, вручення призів і нагород.

 20. Організаційний план вистави, в якому зосереджено і виражено образне бачення теми, ідеї та дії, заради яких здійснюється той чи інший анімаційний захід – сценарій.

 21. Готелі якого рівня можуть пропонувати скористатись анімаційними послугами сусідніх закладів чи об’єктів загального користування?- 2* та 3*

 22. Музичне оформлення програми та шумові ефекти становлять звукоряд програми.

 23. Найбільший цирк світу, побудований римлянами для споглядання боїв гладіаторів: колізей

 24. Головна думка анімаційного заходу, втілена у подіях, що зображуються – ідея.

 25. Своєрідна геометрія сценічної або ігрової дії, що виходить з задуму сценариста-постановника, його ідейного й образного бачення програмимізансцена анім. програми.

 26. Підберіть вірне тлумачення слова «менестрелі» - співаки та музиканти

 27. За принципом віку учасників ігри можуть розподілятися на: дитячі, юнацькі, молодіжні, для людей середнього віку, для людей третього віку, універсальні, сімейні.

 28. Назвіть технічні засоби анімації дозвілля – світлова, звукова, відео-апаратура.

 29. Назвіть 2 види музичних програм: концерт, музичний конкурс (караоке), муз.фестиваль, камерний (салонний) захід.

 30. Комплекс активізуючих, комунікативних заходів, основним засобом виразності яких є слово – вербальна анімація5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання заліку. Допущеним до складання заліку студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів,

 • тестування,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи.

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.


 1. ЛІТЕРАТУРА

 1. Аль Д. Н Основы драматургии: Учеб. пособие для студентов института культуры. - Л.: ЛГИК, 1988. - 65 с

 2. Аникеева Н. Т. Воспитание игрой: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1983. - 144 с.

 3. Бакланова И. К., Пономаречко В. Н. Организация культурно-массовой работы в туристических учреждениях: Учеб. пособие. - М.: ЦРИБ "Турист". 1983. - 76 с.

 4. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса - М.: Наука, 1992. - 318 с.

 5. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. - К.: Унісерв, 2000. -191 с.

 6. В часы досуга: Сборник сценарных материалов клубных вечеров отдыха. - Запорожье: ОНМЦ, 1992. - 78 с.

 7. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. - М.: Высшая школа, 1988. -496 с.

 8. Войнаровський Ю. В. Роль Міжнародної ради Організації фольклору і традиційних мистецтв (СІОFF) в розвитку та популяризації традиційної культури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Процес соціалізації у контексті, традиційної народної культури." - Харків: Регіон-Інформ, 2000. - С. 42-45.

 9. Волкова Л. В. Вечера и дни отдыха в клубе. - М.: Советская Россия, 1986.- 134с.

 10. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг, 1993-590 с.

 11. Гальперина Т. И. Режиссура курортно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2006. - 168 с.

 12. Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2003. - 128 с.

 13. Генкин Д. М. Массовые праздники. - М.: Просвещение, 1975. -140с.

 14. Горохов В. А., Лунц Л. Б. Парки мира. - М., 1985. - 328 с.

 15. Гулина Т. П., Швед У. М. Путешествие в мир музыки. - Мн.: Беларусь, 1990.-30с.

 16. Дайнин Ж. Я познаю мир: Праздники и обычаи народов мира: Энциклопедия. - М.: АСТ, 2002. - 322 с.

 17. Данек К., Теплы З. Искусство отдыхать / Пер. с чеш. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 27 с.

 18. Даринский А. В. Культурно-массовая работа в здравницах и на турбазах: Организация и методика. - М.: Профиздат, 1980. -112с.

 19. Даркевич В. П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве ІХ-ХУІ вв. - М.: Наука, 1988. - 344 с. :

 20. Дени Г., Дасевиль Л. Все танцы / Сокр. пер. с фр. - 2-е изд. - К.: Музична Україна, 1987. - 336 с.

 21. Жученко В. Г. Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняттятуристського іміджу України//Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Витяг з матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: КУТЕП, 2002. - С. 195-198. :

 22. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ. - К.: Дакор, 2003. - 304 с.

 23. Запесоцкий А. С. Методика работы молодежной дискотеки: Учеб, пособие. -Л.: ВПШК, 1990. - 103 с.

 24. Играй с нами, играй как мы, играй лучше нас: Методические рекомендации в помощь вожатому, руководителю внеклассной работы. - Одесса: ОНМЦ, 1993. - 90 с.

 25. Игры звездного костра: Сборник сценариев в помощь педагогу-организатору: В 2 ч. - Одесса:ДЦ "Молодая Гвардия", 1998. - 80с.

 26. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: Навчальний посібник. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.

 27. Килимистий С. М. Дискотека як одна з популярних форм дозвіллєвої діяльності // Збірник наукових матеріалів кафедри МКДД / Гол. ред. М. М. Поплавський. - К.: Мустанг,1997. - 180с.

 28. Килимник С. Український рік в народних звичаях в історичному освітленні. - Вінніпег-Торонто, 1955-1965. -Т. 1-5.

 29. Климчук В. П. Ярмарок: Інсценовані розповіді про народні свята і обряди. - Луцьк, 1996. - 96 с.

 30. Ковтун В. Соціально-педагогічний аналіз діяльності парків культури і відпочинку в Україні. – К.: УЦДК.2001. – 52 с.

 31. Культура і побут населення України: навчальний посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх та ін. – К.: Либідь, 1993. - 288с.

 32. Культурно-досуговая деятельность: учебник / Под ред.В. Жарова. - М.: МГУК, 1998. - 491 с.

 33. Курило Л В. Теория и практика анимации: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2006. -195 с.

 34. Левшина Е. А., Шевлячин К. В. Модели принятия и анализа решений в процессе управления театрально-зрелищными предприятиями. - Л., 1988. - 96 с.

 35. Лихачев Д. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей: Сад как текст. - М.: Согласие, 1998. - 365 с.

 36. Макаров О. И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба: Учеб. пособие для студентов института культуры. - М.: Просвещение, 1988. - 158с.

 37. Мамбеков Е. Б. Организация досуга во Франции: Анимационная модель: Диссертация на соискание звания кандидата педагогических наук. - СПб., 1992. - 196 с.

 38. Молодежь и время: Сборник сценариев. - К.: Молодь, 1988.-95с.

 39. Морозова Т. П. Художньо-масові форми дозвілля як продукт туристичної індустрії // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Вип. 1: У 2 ч. - Ч. 1. - К.: КМ-Трейдінг, 1998. -С. 88-94.

 40. Некоторые направления и формы работы с посетителями в парках США // Культура и искусство за рубежом / Серия "Культ.-просвет. работа". - М.: Гос. б-ка СССР им. Ленина, 1987.- Вып. 5. - С. 8-12.

 41. Ножин Е. А. Мастерство устного выступления: Учеб. пособие. - М.: Политиздат, 1978. - 100 с.

 42. Обертинська А. П. Історія масових свят. - К.: НМКВО, 1992. -128 с.

 43. Обертинська А. П. Масові ігри і свята. - К.: Вища школа, 1980.-180 с.

 44. Організація культурно-масової роботи в санаторно-курортних закладах ЗАТ "Укрпрофоздоровниця". - К.: Денеб, 2005.-160 с.

 45. Павлкжова Т. Бизнес казино. Крупье. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 256 с.

 46. Парки развлечений http://www.tourbus.ru

 47. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

 48. Седова Н. А. Культурно-просветительный туризм: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2003. - 96 с.

 49. Скуратівський В. Кину кужіль на полицю: Сценарії традиційних українських вечорниць у сільському клубі. - К., 1991. - 36 с.

 50. Скуратівський В. Т. Дідух: Свята українського народу. - К.:Освіта, 1995. -128с.

 51. Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы на турбазах, принимающих родителей с детьми. - М.: ЦРИБ "Турист", 1985.-126с.

 52. Сокол Т. Г. Анимация отдыха - профессиональная подготовка специалистов // Сборник материалов II международной научно-практической конференции "Туризм на пороге III тысячелетия" (г. Ялта, 26-28 сентября 2001 г.). - С. 109-111.

 53. Соломянская Л, Глязер С. Игры молодежи // Библиотечка в помощь сельскому клубному работнику. - 1980. - № 11. - 92с.

 54. Социально-педагогические основы зрелищно-игровых форм массовой работы. -Л.: ВПШК, 1998. - 112 с.

 55. Страхова В. А. Приглашаем на дискотеку: Сборник сценариев.- К.: Музична Україна, 1988. - 55 с.

 56. Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу: зб. наук. праць 6-Ї міжн. нак.–пр конф. «Розвиток сфери розваг основа сучасн. концепції підвищ. ефект. тур. бізнесу», Святогірськ – Донецьк, 2006.- 287 С.

 57. Твой друг - игра: Репертуарный сборник и методические рекомендации по организации детских игр. - Винница: ОНМЦ, 1990.-85 с.

 58. Формы организации физкультурно-оздоровительной работы среди трудящихся зарубежных стран//Библиотечка физкультурного работника России. - М.: РРС ВДФСОП, 1990. -27с.

 59. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для студентов высших театральных учебных заведений. - М.: Просвещение, 1986. - 463 с.

 60. http://www.tours.ru

 61. Килимистий С.М. Карнавал як складова туристичної анімації// Туристично-краєзнавчі дослідження: збірник наукових статей. – Вип. 6. – К.: Вид-во ФПУ, 2005.- 473 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання)
...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І. В
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі на основі навчальної програми доц. Данилової О. М. «Ресурсний менеджмент», затвердженої на засіданні...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи