Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
Скачати 253.51 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
Дата28.07.2012
Розмір253.51 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________ (Р.І. Петришин)

«_ _» вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з н.п. «Корпоративне управління

готельно-курортною сферою»

____________________________________________________________________________________

(назва навчального предмета)


для напряму підготовки (спеціальності) __0502 Менеджмент______________

__7.050201 – Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу __

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет_______________географічний_________________________________________


Кафедра географії та менеджменту туризму__________________________Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

5

9

108

3

32

-

-

-

76

-

9

-

Заочна

5

9

108

3

8

-

-

-

100

-

9

-

Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження):

Євтушевський В.А. «Корпоративне управління»: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 406 с._________________________________________________________ _____________

Робоча програма складена асистентом Бойко Іриною Дмитрівною

____________________доц. Заячук Оксаною Григорівною _______ _______

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена: на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму від 30.08.2011, протокол № 1.__________________________


Завідувач кафедри ________________________ /____Явкін В.Г._____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету, протокол № 1

«____» вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ________________ / проф. Руденко В.П. /

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1.Мета

Формування недержавного сектору, який представлений в основному акціонерними товариствами, викликало необхідність створення принципово нової системи управління, з якою вітчизняні менеджери раніше не стикались – управління корпоративними структурами. Ще більш новим є явище корпоративного управляння в готельно-курортній сфері, яка відзначається з однієї сторони багатогранністю, а з іншої – справді прямує в напрямку корпоратизації.

Корпоративне управління в готельно-курортній сфері варто розглядати з двояких позицій – з одного боку – як управління корпоративними структурами в інтересах їх власників, а з іншого – основи корпоративного управління, оскільки в широкому плані цей предмет потребує комплексного дослідження з точки зору менеджменту організації, персоналу та ін.

Викладання дисципліни передбачає її вивчення в трьох блоках. До першого з них ввійшли питання сутності корпоративного управління загалом і в туризмі зокрема, з’ясування особливостей поняття корпорацій, сутність господарських товариств корпоративного типу і місце серед них корпоративних акціонерних товариств, специфіка корпоративної власності й управління акціонерним капіталом. У другому блоці розглянуто зовнішню сферу корпоративного управління: особливості державного регулювання корпоративного сектору, функції антимонопольного регулювання, депозитарної системи, управління рухом акцій на первинному та вторинному ринках, особливості діяльності фінансових посередників у корпоративному секторі. Третій блок присвячений особливостям внутрішньо корпоративного регулювання різних сторін діяльної акціонерних товариств – формуванню організаційно-економічної структури, повноваження і обов’язків органів управління, управління капіталом та працею, особливостям антикризового управляння акціонерними товариствами.

1.2. Завдання

 • розкрити зміст курсу «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» як наукової дисципліни;

 • подати системний виклад основних положень, визначень та дефініцій, що розкривають зміст, характер, тенденції корпоративного управління у готельно- курортній сфері;

 • сформувати у студентів систему знань про моделі корпоративного управління, систематизувати їх;

 • сформувати знання про зовнішню та внутрішню сфери корпоративного управління.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Корпоративне управління готельно-курортною сферою ” студент повинен:

Знати:

 • основи корпоративного управління;

 • суть та види акціонерних товариств в Україні;

 • основи управління капіталом у корпораціях;

 • основи державного регулювання корпоративного сектору;

 • загальні елементи регулювання виробничої та фінансової діяльності корпорації.

Вміти:

 • оперувати термінами та поняттями, щодо корпоративного управління;

 • аналізувати положення Закону України «Про акціонерні товариства»;

 • прогнозувати розвиток системи корпоративних відносин та корпоративного управління;

 • визначати рівні впливу в корпоративному управлінні.

^ 2. Структура змістових модулів, навчальних елементів

дисципліни „КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНОЮ СФЕРОЮ”

та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементуВид заняття

(к-сть год)


Види діяльності та поточного контролю на занятті

^ К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

НЕ 1. Суть корпоративного управління й економічна роль господарського товариства. Корпоративне управління в туризмі

^ Знати і розуміти: мету та структуру курсу, основні поняття

Вміти: формулювати основні терміни та поняття.


Лек.1

^ СУТЬ І ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Корпоративні права в системі управління. Суб’єкти корпоративного управління. Поняття про суб’єкти корпоративного управління туристичної сфери.

2
4


Лек. 2

^ ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Cуть господарських товариств і умови їх виникнення. Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу. Загальна характеристика господарських товариств.

2
6– конспект
Лек. 3.

^ МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОГО В СУЧАСНИХ СВІТОВИХ СОЦ.-ЕК. СИСТЕМАХ

Вплив акціонерних товариств на соціально-економічний розвиток. Стан корпоративного сектору у розвинутих країнах

2
6

^ Розуміти і знати:

форми корпоративного капіталу

Вміти: модулювати ситуацію створення акціонерних товариств


Лек. 4.

^ ТУРИСТИЧНІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ: СУТЬ І ВИДИ, ОСОБЛИ-ВОСТІ ФОРМУВАН-НЯ

Відкриті і закриті акціонерні товариства. Особливості виникнення акціонерних товариств. Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств. Засновники, учасники, акціонери як суб’єкти корпоративного управління.


4
6


Лек. 5. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ У КОРПОРАЦІЯХ. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ ГОТ ЕЛЬНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ

Форми корпоративного капіталу. Поняття корпоративної власності. Економічна роль статутного фонду. Способи формування капіталу акціонерного товариства. Вплив відносин власності на повноваження учасників і контроль у товаристві. Обіг корпоративних цінних паперів як об’єкт управління.

2
6


Лек. 6.^ ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНОЮ СФЕРОЮ

Загальна система управління в акціонерних товариствах. Система управління готельно-курортними підприємствами акціонерного типу.

2
6
ЛЕк 7. ^ ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ.

Побудова цілісної системи внутрішньокорпоративного управління. Приклади внутрішньокорпоративних документів туристичних підприємств. Відносини учасників. Регулювання основних організаційно-економічних відносин. Інтелектуальні власність у корпораціях.

4
6


НЕ 2 Внутрішня сфера корпоративного управління в туристичних підприємствах

^ Розуміти і знати:

Основні елементи регулювання господарської діяльності

Вміти: оцінювати ситуацію та застосовувати елементи антикризового управління


Лек. 8.

^ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ ТУРИСТИЧ-НОГО СПРЯМУВАННЯ

Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу. Фонди акціонерного товариства. Комерційна таємниця. Договірна робота. Регулювання доходів. Форма розподілу прибутків. Форма оплати праці.

2
6


Лек. 9 АНТИКРИЗОВЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМ-СТВАХ АКЦІОНЕРНОГО ТИПУ

Суть антикризового управління. Необхідність антикризового управління в турпідприємтсвах. Визначення кризового стану підприємства. Основні поняття антикризового управління. Заходи з антикризового управління. Основні підходи до комплексного аналізу стану підприємства.

2
6

НЕ 3. Цінні папери та дивіденди в корпораціях

^ Розуміти і знати:

Роль депозитарної системи, основи управління цінними паперами, норми корпоративної кеультури

Вміти: критично оцінювати функції та роль фінансових посередників, довірчих товариств, інвестиційних фондів


Лек. 10

^ РОЛЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ В КОРПОРАТИВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Структура депозитарної системи України. Види депозитарної діяльності та її суб’єкти. Депозити та зберігачі цінних паперів. Ведення реєстру власників цінних паперів. Організація зберігання й обігу цінних паперів. Особливості електронного обігу цінних паперів. Особливості і переходу власності на цінні папері. Кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

4
6


Лек 11 ^ УПРАВЛІННЯ РУХОМ АКЦІЙ НА ПЕРВИННИХ ТА ВТОРИННИХ РИНКАХ

Суть управління рухом акцій. Основи управління цінними паперами, на первинному і вторинному ринку. Організація розміщення акцій. Роль фондової біржі в регулюванні руху акцій.

2
6


Лек. 12.^ ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Суть фінансового посередництва і його функції. Види фінансового посередництва. Основні організаційні форми фінансового посередництва. Інвестиційні компанії. Інвестиційні фонди. Довірчі товариства.

2
6


Лек. 13.^ КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Корпоративна культура тур підприємств. Рівні корпоративної культури на підприємствах туристичного спрямування.. Стилі управління в корпораціях.


2
6


^ Всього годин

32
76

0

0
130


Модуль-контроль
100 б.

^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ


Опираючись на пропоновану нормативну та додаткову літературу, розглянути наступні проблемні питання:


 1. Відмінні риси корпоративного управління та загального менеджменту.

 2. Форми державного корпоративного управління.

 3. Зовнішня сфера корпоративного управління.

 4. Внутрішня сфера корпоративного управління.

 5. Господарські товариства, їх характеристика.

 6. Напрямки регулювання корпоративного сектору.

 7. Основні форми державного регулювання корпоративного управління.

 8. Департамент з управляння державними корпоративними правами.

 9. Форми функціонування цінних паперів.

 10. Особливості функціонування виконавчих органів у акціонерних товариствах.

 11. Дочірня підприємства, їх діяльність.

 12. Джерела для аналізу антикризового управління.


^ 4. ТЕМАТИКА ІНДЗ


Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни ”Корпоративне управління в туризмі” виконується самостійно кожним тудентом на основі опрацювання літературних, статистичних матеріалів, законодавчих, нормативних актів та методичних вказівок з дисципліни. Індивідуальні навчально-дослідні завдання охоплює усі основні теми дисципліни.

Метою виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань – поглиблення знань студентів щодо особливостей корпоративного управління в туризмі


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 1. Господарські товариства України.

 2. Права учасників господарських товариств.

 3. Командатні товариства, їх характеристика.

 4. Історія виникнення акціонерних товариств.

 5. Шляхи створення акціонерних товариств в Україні.

 6. Види акцій.

 7. Антимонопольний комітет та його діяльність.

 8. Державна акціонерна компанія.

 9. Напрямки діяльності Департаменту з управляння державними корпоративними правами.

 10. Національна депозитарна система.

 11. Основні напрямки діяльності Національної депозитарної системи.

 12. Особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.

 13. Фондові біржа в Україні.

 14. «Позабіржова фондова торгівельна система».

 15. Фонди, що утворюються в корпорації.

 16. Комерційна таємниця.

 17. Форми стимулювання персоналу в корпоративному управлінні.

 18. Антикризове управління, його характеристика.

 19. Реструктуризація, її форми.

 20. «Положення про надання позик і забезпечення житлом акціонерних товариствах».

 21. Кодекс поведінки працівника Акціонерного товариства.

 22. Положення про персонал Акціонерного товариства.

 23. Положення про інтелектуальну власність в Акціонерному товаристві.


ІНДЗ подається на листках формату А4, обсяг – від 7 ст. Робота має пошуковий характер і повинна містити виклад актуальності дослідження, розкриття сутності проблеми та висновки. В переліку літератури має бути не менше семи джерел.

Одна тема може опрацьовуватись не більше як двома студентами.

^ 5. мОДУЛЬ КОНТРОЛЬ (ПИТАННЯ)


 1. Сутність корпоративного управління.

2. Суть поняття «корпоративні права».

3. Суб’єкти корпоративного управління.

4. Поняття про суб’єкти корпоративного управління в туризмі.

5. Зовнішня сфера корпоративного управління.

6. Характеристика елементів внутрішньої сфери корпоративного управління.

7. Основні риси сучасного корпоративного управління. Умови корпоративного управління на підприємствах туристичного профілю.

8. Господарські товариства, мета їх створення.

9. Характеристика основних економічних рис господарських товариств корпоративного типу.

10 Вимоги до установчих документів господарських товариств.

11. Порядок створення господарських товариств.

12. Права та зобов’язання учасників господарських товариств.

13.Історія формування акціонерних товариств.

 1. Особливості виникнення акціонерних товариств.

15.Акціонерні товариства туристичного профілю.

16.Засновники, учасники, акціонери як суб’єкт корпоративного управління.

17.Управління створенням акціонерного товариства.

18. Випуск цінних паперів. Цінні папери на підприємствах готельно-курортної сфери.

19. Установчі збори, їх роль та значення.

20. Форми корпоративної власності.

21. Дифеніція «корпоративна власність». Корпоративна власність в туризмі.

22. Статутний фонд, його роль.

     1. 23. Способи формування капіталу акціонерного товариства.

24. Обіг корпоративних цінних паперів.

25. Суть корпоративних цінних паперів.

26. Акції, їх види та особливості обігу.

 1. Чинники, що впливають на систему управління.

 2. Структура управління акціонерним товариством.

 3. Роль загальних зборів в управлінні корпорацією.

 4. Організаційно-функціональна структура управління акціонерним товариством в період між загальними зборами.

31. Роль і функції ради акціонерного товариства.

32. Виконавчі органи в акціонерних товариствах.

33. Особливості організаційної структури управління в товариствах з обмеженою відповідальністю. Товариства з обмеженою відповідальністю туристичного спрямування.

34. Побудова цілісної системи внутрішньокорпоративного управління.

35. Методологія створення внутрішньокорпоративної системи управління в туризмі.

 1. Внутрішньокорпоративні документи для проведення зборів.

 2. Акціонерні товариства туристичного спрямування.

 3. Акціонерні товариства готельно-курортної сфери.

 4. Відносини учасників.

 5. Інтелектуальна власність у корпораціях.

41. Положення про цінні папери. Цінні папери на турпідприємствах.

42. Управління працею в корпорації.

43. Положення про персонал корпорацій туристичного спямування.

44. Внутрішній трудовий розпорядок туристичної фірми акціонерного типу.

45. Комерційна таємниця.

46. Регулювання доходів готельно-курортних підприємств.

47. Форми розподілу прибутків в готельно-курортних підприємствах.

48. Форми оплати праці туристичних підприємств акціонерного товариства.

 1. Суть антикризового управління.

50.Заходи з антикризового управління в турпідприємствах.

51. Основні підходи до комплексного аналізу стану підприємства туристичного спрямування.

52.Програми антикризових заходів. Приклади антикризових розробок турпідприємств.

  1. 53. Реструктуризація в системі антикризового управління.

54. Банкрутство і санація підприємств.

55. Суть депозитарної системи в корпоративному управління.

56. Корпоративні цінні папери як об’єкт депозитарного регулювання.

  1. 57.Структура депозитарної системи.

 1. Види депозитарної діяльності та її суб’єкти.

 2. Депозитарії та зберігачі цінних паперів.

 3. Організація зберігання та обігу цінних паперів.

61.Особливості електронного обігу цінних паперів.

62.Особливості переходу власності на корпоративні права.

 1. Перехід і реалізація права власності на цінні папери.

 2. Кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

 3. Суть фінансового посередництва та його функції.

 4. Види фінансового посередництва.

 5. Обмеження діяльності фінансових посередників.

 6. Основні організаційна форми фінансового посередництва.

 7. Інвестиційна компанія.

 8. Інвестиційні фонди.

 9. Довірчі товариства.

 10. Суть корпоративної культури. Корпоративна культура тур підприємств.

 11. Рівні корпоративної культури на підприємствах туристичного спрямування.

 12. Стилі управління в корпораціях готельно-курортної сфери

 13. Корпоративна культура готельно-курортних підприємств.6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів,

 • тестування,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.

^ 7. Список рекомендованої літератури

1. Закон України «Акціонерні товариства» від 18 вересня 2008 р. / Джерело: www.nau.kiev.ua/druk.php?name=274170.txt.

 1. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ.

3. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР.

4. Акціонерні товариства. Організація та діяльність. – К.: Фонд державного майна України, 1997. – 344 с.

 1. Демб Ада, Нойбауер Ф.-Фрідріх. Корпоративне управління. – К.: Основи, 1997. – 302 с

 2. Дем’яненко П.В. Вдосконалення управління акціонерними товариствами // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Вип. 41. – 2000. – С 44-47.

 3. Иванова Е.А., Шишкина Л.В. Корпоративное управление. – М.: Феникс, 2007.

 4. Задихайло Д.В. Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х:Еспада, 2003. –C.378.

 5. Економічна енциклопедія. – Т. І. – К., 2000. – С. 33-36.

 6. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управляння: Нач. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

 7. Камінський А.Б., Кияк А.Т,, Шепелява О.П. Оптимізація інвестиційного портфеля на вторинному ринку акцій України. – К.: Рант, 2000. – 48 с.

 8. Канага Вільям С. Корпорації повинні діяти етично // Економічні реформи сьогодні. – 1999. – № 25. – С. 2-5.

 9. Карлофф Б. Деловая стратегия (концепция, содержание, символы). – М.: Экономика, 1991. – 239 с.

 10. Коваль АФ. Органы управления акционерного общества: регламенты деятельности // Вестник фондового рынка. – К., 1999. – 64 с.

 11. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах // За ред. І. Розпутенка, Б. Лессер.

 12. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: Дело, 1992. – 144 с.

 13. Лысенков Ю.М., Коваль А.Ф., Соловьев В.В., Крисан А.В. Подготовка и проведение общего собрания акционеров. // Вісн. фондового ринку. – К., 1999. – 64 с.

 14. Мальська М.А., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. К.: Центр навч. літ., 2004.

 15. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: Підручник. – К.: Каравелла, 2008. –424c.

 16. Новиков В.С. Менеджмент в туризме. – М.: Феникс, 2006.

21. Петруня Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. – 100 с.

22. Пішпек Є. Теорії корпоративного управління та становлення корпоративного сектору // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Вип. 41. – 2000. – С 12-14.

23. Полонский В.Г., Белоусова С.В., Белоусов А.М. Корпоративное управление в непроизводственной сфере. – Херсон: Олди-плюс, 2009. – 460с.

24. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії. – Чернівці: ЦТЕІКНТЕУ, - 2003.

25. www.archive.kraina.org.ua/ua/idea/64

26. www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp79/pdf/knp79_60-64.pdf

27.www.lnu.edu.ua/faculty/geography/6Lok_res/1Publik/Period/visn/34/Pandiak.pdf

 1. www.proftrader.biz

 2. www.csc.com.ua/howstart.html

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи