Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Скачати 423.92 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Дата31.05.2012
Розмір423.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________ (Р.І. Петришин)

«____» вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з навчального предмету «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНОЇ І ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ»

_____________________________________________________________________________________

(назва навчального предмета)


для напряму підготовки (спеціальності) _______0502 МЕНЕДЖМЕНТ______

_______________________7.050201 – Менеджмент організацій____________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)

Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу


Факультет_______________географічний_________________________________________


Кафедра географії та менеджменту туризму__________________ _______Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

5

9

135

3,5

34

34

-

-

67

-

9

-

Заочна

5

9

135

3,5

8

8

-

-

119

-

9

-

Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження):

Производственный и операционный менеджмент. 10-е издание: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 1184 с________________________________________


Робоча програма складена асистентом Бойко Іриною Дмитрівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена: на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму від 30.08.2011, протокол № 1._________________________


Завідувач кафедри ________________________ /__доц.__Явкін В.Г.___/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

« » вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ________________ / проф.. Руденко В.П. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Мета курсу – усвідомити роль «Операційного менеджменту» у виборі операційної стратегії при проектування продукту чи послуги, розуміти роль концепцій та можливостей операційного менеджменту у процесі створення конкурентоздатного туристичного продукту.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є:

 • усвідомлення сутності та принципів операційного менеджменту;

 • визначення проблеми управління операційною діяльністю підприємства;

 • набуття навичок застосування методологічного апарату та наукових підходів до управління операційною діяльністю сучасного підприємства; ·

 • засвоєння функцій і компетенційопераційного менеджера;

 • формування у майбутніх менеджерів уміння розробляти операційну стратегію;

 • освоєння сучасних методів управління операційною діяльністю бізнесових організацій як виробничої, так і невиробничої сфери;

 • засвоєння принципів та методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

 • уміння розробляти операційну стратегію підприємства;

 • вміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

 • вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

 • знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.


^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМІ” студент повинен:

знати і розуміти:

 • структуру та зміст навчальної дисципліни;

 • основні терміни, поняття і визначення;

 • основні методи стратегії і тактики управління виробництвом;

 • принципи ведення конкурентної боротьби при здійсненні господарської діяльності на підприємствах, в організаціях та комерційних фірмах туристичного профілю;

 • особливості операційного менеджменту на підприємствах різних галузей;

 • принципи та методи раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

 • необхідність впровадження інноваційних методів та технологій, що використовуються світовим турбізнесом для покращення виробництва туристичних послуг.

вміти:

 • створювати та використовувати галузеві операційні підсистеми як основу забезпечення досягнення місії організації;

 • знати принципи та методи раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

 • розробляти операційну стратегію підприємства;

 • обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

 • здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації.


2. Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

^ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНОЇ І ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ»

та навчальної діяльності студента


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

(к-сть год)


Види діяльності та поточного контролю на занятті

^ К-сть балів

ІНДЗ

(за ви-бором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Лек.

Сем.

с.р.

Пр.

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

^ НЕ 1.1. – ОПЕРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Знати і розуміти:

суть понятть ОМ, операції у сфері послуг, основні завдання ОМ

вміти:

застосовувати основні підходи та методологічний апарат операційного менеджменту


Лекція 1

Сутність операційного менеджменту

 1. Сутність понять «операційна система» (ОС) - їх класифікація; операційний менеджмент (ОМ)

 2. Операції у сфері послуг

 3. Завдання ОМ

[ 1, 10, 13]

2
4конспект лекцій


6

Практична робота №1

Понятійний апарат операційного менеджменту2
тестове завдання

3Лекція 2

Операційна стратегія та конкуренто-здатність

 1. Операційна стратегія

 2. Процес розробки корпоративної стратегії

 3. Використання операцій для досягнення конкурентних переваг

[ 2, 10, 12 ]

2
4конспект лекцій
+

5

^ Практична робота№2

Вплив чинників зовнішнього середовища на операційну стратегію турпідприємства2
таблиця

3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ НЕ. 1.2 – КРИВІ НАВЧАННЯ

Знати і розуміти:

обєктивність процесу вдоско-налення трудо-вих навичок

вміти: будувати та аналізувати криві навчання

Лекція 3

Виробничий досвід та криві навчання

 1. Сутність кривих навчання

 2. Побудова кривих навчання

 3. Оцінка норми навчання

[ 3, 10, 11 ]

2
4конспект лекцій


3

Практична робота №3

Побудова кривих навчання за запропо-нованими показниками


2
графіки

3^ НЕ. 1.3 – ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТУ ТА ВИБІР ПРОЦЕСУ

Знати і розуміти:

Необхідність проектування продукту та трудового процесу

вміти:

оцінювати норми праці, добирати адекватні засоби стимулювання праці, враховувати вимоги споживачів у роботі над створенням турпослуги

Лекція 4

Аналіз процесів

1. Сутність аналізу процесів

2. Типи процесів

3. Показники функціонування процесу

[ 4, 10, 9 ]

2
4конспект лекцій


9

Практична робота №4

Процеси перетворення у виробничих системах різних типів


2
таблиця

3Лекція 5

Проектування трудового процесу і вимірювання праці

 1. Методи праці

 2. Нормування праці

 3. Стимулювання праці

[ 5, 10, 8]

2
4конспект лекцій


Практична робота №5

Загальні та конкретні показники продуктивності підприємства


2
проведення обчислень

3Лекція 6

Проектування продукту і вибір процесу у виробничій сфері

1. Проектування продукту

2. Вимоги споживачів та проектування продукту

3. Вибір процесу. Види процесів

[ 6, 10, 7 ]

2
4конспект лекцій
+

5

Практична робота №6

Побудова сітьового графіку за формуляром Гантта


2
графік Ганта

3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 1.4. – РОЗМІЩЕННЯ ПРОЦЕСУ

Знати і розуміти:

Основні принципи розміщення процесів

вміти:

аналізувати особливості розміщення процесу, планувати

Лекція 7

Розміщення процесу

1. Основні способи розміщення процесу

2. Характеристика способів розміщення процесу

3. Особливості розташування приміщень організацій сервісу

[ 3,10,7 ]

2
4конспект лекцій


3

Практична робота №7

Аналіз ознак вдалого розташування виробничих, офісних та сервісних операцій


2
схема

3^ Н.Е. 1.5. – ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Знати і розуміти:

сутність послуг, типи сервісних систем

вміти: визначати пріоритети діяльності сервісного підприємства


Лекція 8

Проектування послуг та вибір процесу обслуговування

1. Сутність послуг. Гарантія якості

2. Операційна класифікація послуг

3. Типи сервісних систем

[ 4, 10, 8]

2
4конспект лекцій
+

5

3

Практична робота №8

Аналіз пріоритетів діяльності сервісного/туристичного підприємства, що забезпечуватимуть його конкурентоздатність


2
висвітлення пріоритетівдіяльності підприєм-ства сфери обслугову-вання

3^ Модульна контрольна робота
1

2411

^ ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 1

35
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Н.Е. 2.1. – УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Знати і розуміти:

Сутність управління операціями, якістю та чергами

вміти:

встановлювати

х-ки черги, мінімізувати час очікування, визначати критерії якості обслуговування у тур. діяльності

Лекція 9

Управління чергами

1. Економічна сутність проблем черг

2.Система масового обслуговування

3. Визначення часу очікування

[ 1, 10, 11]

2
4конспект лекцій
3

Практична робота №9

Черги у сфері туристичного бізнесу


2
аналіз досвіду

3Лекція 10

Управління якістю


 1. Якість. Загальне управління якістю

 2. Вимоги до якості та витрати на забезпечення якості

 3. Вимірювання якості обслуговування

[4, 10, 12]4конспект лекцій


^ Практична робота №10

Оцінка якості роботи менеджера туристичної агенції (офіціанта закладу харчування)


2
аналіз досвіду

3^ Н.Е. 2.2. – ПРОЕКТУВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК

Знати і розуміти:

Моделі ВЕБ бізнесу, необхідність впровадження Інтернет-технологій у роботу турпідприємства


Лекція 11

Електронна торгівля та електронні операції

1. Сутність електронної торгівлі та електронних операцій

2. Моделі ВЕБ-бізнесу

3.Управління поставками

[ 8, 10 ]

2
4конспект лекцій


9

^ Практична робота №11


Оцінка якості електронних послуг, що надаються турфірмою (аналіз сайту на вибір)


2
рейтингова оцінка

3Лекція 12

Стратегія ланцюга поставок

1. Суть та стратегії ланцюга поставок

2. Проектування поставок

3. Аутсорсинг та логістика

[ 1, 10, 12]

2
4конспект лекцій
+

5

Практична робота №12

Задача по вирішенню проблем товарно-матеріальних запасів підприємства


2
таблиця, графік

31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

вміти: планувати потужності та проектувати поставки

Лекція 13 Стратегічне управління потужністю

1. Поняття потужності

2. Концепція планування потужностей

3. Планування потужностей

[ 3, 10, 12]

2
4конспект лекцій

^ Практична робота №13

Робота парку розваг DisneyLand


2
семінар-диспут

3^ Н.Е. 2.3. – РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Знати і розуміти:

Критерії оптимального розміщення виробничих обєктів

вміти:

аналізувати розміщення об’єктів у сфері обслуговування (підприємстві туріндустрії)

Лекція 14

Розміщення виробничих та сервісних об’єктів

1. Критерії розміщення виробничих об’єктів

2. Методи розміщення виробничих об’єктів

3. Розміщення об’єктів сервісу

[ 7, 10, 13]


2
4конспект лекцій


6

^ Практична робота №14

Вибір місця розташування туристичного підприємства на території Чернівецької області


2
диспут

3Лекція 15

JIT – системи (реалізація принципу «точно і вчасно»)

1. Логістика JIT

2. Основи застосування JIT – систем

3. Варіанти і приклади використання JIT – систем

[ 6, 8, 10]

2
4конспект лекцій


^ Практична робота №15

Застосування можливостей JIT-систем у сфері обслуговування
прогноз

3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 2.4 – ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛІНГ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

Знати і розуміти:

необхідність планування і виробничого контролю

вміти:

прогнозувати та планувати послідовність робіт та роботу персоналу

Лекція 16

Прогнозування

 1. Управління попитом

 2. Види та компоненти попиту

 3. Методи прогнозування

[ 4, 8, 10]

2
4конспект лекцій


6

^ Практична робота №16

Взаємозв'язок операційного процесу та операційного циклу


2
письмовий аналіз

3Лекція 17

Складання виробничого графіку

 1. Виконавчі виробничі системи

 2. Методи планування послідовності робіт

 3. Виробничий контроль

[ 3, 8, 10 ]
конспект лекцій


^ Практична робота №17

Управлінські функції операційного менеджера
відповіді на питання

3


34

-

167

34

-


20

24

^ Модульна контрольна робота № 2

1
11

Всього за модуль 2

35

МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ

30

Разом

100

Додатково оцінюється робота студента:

 • Участь у роботі конференції з публікацією матеріалів

10

 • Призове місце у олімпіаді

10

 • Участь у олімпіаді

5

 • Стаття

10

 • Тези

5

^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

НЕ,

в яких

передбачена СР

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендо-ваної

літератури

НЕ 1.1. –

^ ОПЕРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

 • Проектування продуктів і процесів у сфері послуг

 • Вимірювання продуктивності

Самостійне опрацювання матеріалу.

Включення питання до модульної контрольної роботи

10, Інтернет-джерела

^ НЕ. 1.2 – КРИВІ НАВЧАННЯ

Рекомендації по вдосконаленню навчання

Те ж

10, Інтернет-джерела

^ НЕ. 1.3 – ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТУ ТА ВИБІР ПРОЦЕСУ

 • Скорочення часу перебування у процесі

 • Завдання проектування трудового процесу

 • Проектування і виробництво глобального продукту

Те ж

10, Інтернет-джерела

Н.Е. 1.4. –

^ РОЗМІЩЕННЯ ПРОЦЕСУ

Планування офісу

Те ж

10, Інтернет-джерела

Н.Е. 1.5. – ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Структуризація сервісних контактів

Те ж

10, Інтернет-джерела

Н.Е. 2.1. –

^ УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

 • Характеристики та моделі черг

 • Системи міжнародних стандартів якості (ISO 9000 та інші)

Те ж

10, Інтернет-джерела

^ Н.Е. 2.2. – ПРОЕКТУВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК

 • Проблеми електронних операцій

 • Кастомізація (масове виробництво за індивідуальними замовленнями)

 • Планування пропускної здатності сервісного підприємства

Те ж

10, Інтернет-джерела

Н.Е. 2.3. –

^ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

JIT у сфері обслу-говування

Те ж

10, Інтернет-джерела

Н.Е. 2.4 –

^ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛІНГ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

 • Прогнозування на основі Інтернету

 • Планування роботи персоналу у сфері послуг

Те ж

10, Інтернет-джерела

^ 4. мОДУЛЬ КОНТРОЛЬ (ПИТАННЯ)


Змістовий модуль - 1

 1. Сутність понять «операційна система» (ОС) - їх класифікація; операційний менеджмент (ОМ)

 2. Операції у сфері послуг

 3. Завдання ОМ

 4. Операційна стратегія

 5. Процес розробки корпоративної стратегії

 6. Використання операцій для досягнення конкурентних переваг

 7. Сутність кривих навчання

 8. Побудова кривих навчання

 9. Оцінка норми навчання

 10. Сутність аналізу процесів

 11. Типи процесів

 12. Показники функціонування процесу

 13. Методи праці

 14. Нормування праці

 15. Стимулювання праці

 16. Проектування продукту

 17. Вимоги споживачів та проектування продукту

 18. Вибір процесу. Види процесів

 19. Основні способи розміщення процесу

 20. Характеристика способів розміщення процесу

 21. Особливості розташування приміщень організацій сервісу

 22. Сутність послуг. Гарантія якості

 23. Операційна класифікація послуг

 24. Типи сервісних систем

 25. Проектування продуктів і процесів у сфері послуг

 26. Вимірювання продуктивності

 27. Рекомендації по вдосконаленню навчання

 28. Скорочення часу перебування у процесі

 29. Завдання проектування трудового процесу

 30. Проектування і виробництво глобального продукту

 31. Планування офісу

 32. Структуризація сервісних контактів


Змістовий модуль – 2

 1. Економічна сутність проблем черг

 2. Система масового обслуговування

 3. Визначення часу очікування

 4. Якість. Загальне управління якістю

 5. Вимоги до якості та витрати на забезпечення якості

 6. Вимірювання якості обслуговування

 7. Сутність електронної торгівлі та електронних операцій

 8. Моделі ВЕБ-бізнесу

 9. Управління поставками

 10. Суть та стратегії ланцюга поставок

 11. Проектування поставок

 12. Аутсорсинг та логістика

 13. Поняття потужності

 14. Концепція планування потужностей

 15. Планування потужностей

 16. Критерії розміщення виробничих об’єктів

 17. Методи розміщення виробничих об’єктів

 18. Розміщення об’єктів сервісу

 19. Логістика JIT

 20. Основи застосування JIT – систем

 21. Варіанти і приклади використання JIT – систем

 22. Управління попитом

 23. Види та компоненти попиту

 24. Методи прогнозування

 25. Виконавчі виробничі системи

 26. Методи планування послідовності робіт

 27. Виробничий контроль

 28. Характеристики та моделі черг

 29. Системи міжнародних стандартів якості (ISO 9000 та інші)

 30. Проблеми електронних операцій

 31. Кастомізація (масове виробництво за індивідуальними замовленнями)

 32. Планування пропускної здатності сервісного підприємства

 33. JIT у сфері обслуговування Прогнозування на основі Інтернту

 34. Планування роботи персоналу у сфері послуг6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за вивчення предмету автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання заліку. Допущеним до складання заліку студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів,

 • тестування,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

Для здійснення поточного контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.


Рівень знань студента після вивчення дисципліни «Операційний менеджмент в ГКТС» оцінюють за двома критеріями: „зараховано” і „незараховано”.

Рівень знань зараховується, коли студент оволодів матеріалом, передбаченим програмою курсу, вміє теоретично мислити, розуміє взаємозв’язки та взаємозалежності у сфері операційного менеджменту, можливість дати власну оцінку щодо тих чи інших процесів управлінської діяльності. У цьому випадку залік виставляється у відомість і залікову книжку.

Відповідь студента не зараховується у тому випадку , коли він не освоїв програмний матеріал з навчального предмету, не вміє теоретично мислити , не може пояснити сутності взаємозв’язків та взаємозалежності у сфері операційного менеджменту, не розуміє практичного значення студійованого матеріалу, не розуміє управлінських процесів, що здійснюються в ході функціонування підприємства туристичного профілю.

При оцінці відповідей на кожне питання можуть зніматися бали за неправильну, неповну, неточну відповідь.

7. ЛІТЕРАТУРА 1. Белінський Л.В., Довгань Л.Є. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. – К.: 2005. – 624 с.

 2. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. Посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.

 3. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Кондор, 2005. – 244 с.

 4. Гэлловэй Лес. Операционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с.

 5. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. – К.: МАУП, 2000. – 144 с.

 6. Лісовал В.П., Старосельський М.І. Операційний менеджмент: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. – К.: НАУ, 2004. – 61 с.

 7. Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 236 с.

 8. Операционный менеджмент / Ильдеменов С.В., Ильдеменов А.С, Лобов С.В. – М.: Инфра-М, 2007. – 354 с.

 9. Основы менеджмента: Перевод с английского/М. Мексон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 702 с.

 10. Производственный и операционный менеджмент, 10-е издание: Перевод с английского/Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николас Дж. Аквилано. – Москва – Санкт-Петербург-Киев: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 1184 с.

 11. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А.Козловского. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 288 с.

 12. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. – 2-ге вид. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2002. - 147 с.

 13. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: Підручник / Для студентів економ. спец. – Під ред. проф. О.Л. Яременка. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 416 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Медичної географії" (назва навчального предмета) для спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол №1 від “30”серпня...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І. В
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі на основі навчальної програми доц. Данилової О. М. «Ресурсний менеджмент», затвердженої на засіданні...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Менеджмент І адміністрування”, І охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи