Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
НазваЧернівецький національний університет
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Чернівецького

національного університету

ім. Ю. Федьковича

______________ (Мельничук С.В.)

___” ____________ 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

із “Управління регіональним розвитком туризму”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.050400 Туризм_________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет Географічний


^

Кафедра географії та менеджменту туризму

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5
81
36

12


33

10
Заочна

-

-

-

-

--
Робоча програма складена на основі

________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к.г.н., асистентом ^ Заячук Оксаною Григорівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії та менеджменту

туризму

протокол № 1 від “___”__________________ 2012 р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

протокол № ____ від “___”________ 2012 р.


Завідувач кафедри


____________________ / Явкін В. Г. /

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


____” ____________________ 2012 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ / /

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Визначення основних проблем регіоналізації. Вивчення основних підходів до питань регіональної економіки та регіональної політики держави в туристичній галузі. Визначення основної мети провадження регіональної політики інструментів та способів її реалізації. Розуміння змісту регіонального управління економікою загалом та розвитком туристсько-рекреаційного комплексу зокрема. Розуміння об’єкту та суб’єкту управління регіональним розвитком туризму. Вивчення основних законодавчих актів та нормативних документів що визначають засади регіональної політики України загалом та щодо туризму зокрема. Розуміння функціонування інституційної інфраструктури регіонального розвитку, її сучасного стану, її проблем та шляхів розбудови. Оволодіння основними методами дослідження економічного розвитку регіону і туристичного господарства зокрема. Освоєння основних методів і принципів управління регіональним розвитком туризму.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

– охарактеризувати теоретико-методологічну основу дослідження регіонального економічного розвитку;

– засвоїти основні поняття та підходи щодо проблем регіонального розвитку загалом та туризму зокрема;

– охарактеризувати основні методи і принципи управління регіональним розвитком туризму;

– з’ясувати структуру управління регіональним розвитком в умовах розгортання туристсько-рекреаційного комплексу в окремо взятих регіонах України;

–– дати економічне обґрунтування територіальної організації туристсько-рекреаційного господарства і його ресурсного забезпечення.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення дисципліни «Управління регіональним розвитком туризму» студент повинен:

  • знати і розуміти основні поняття регіональної економіки, регіональної політики,

  • знати та розуміти основні принципи управління регіональним розвитком туризму, способи та інструментарій процесу управління;

  • розуміти сутність і структуру регіонального економічного комплексу;

  • знати і розуміти основні нормативні документи в галузі управління регіональним розвитком економіки в цілому та у сфері туризму зокрема

  • вміти аналізувати забезпеченість ресурсами розвитку туристсько-рекреаційного господарського комплексу.


2. 2. Структура змістовних модулів, навчальинх елементів дисиципліни

Управліннярегіональним розвитком туризму” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного

контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ. 1. Теоретичні засади регіоналізації та регіональної економіки

Знати і розуміти основи регіоналізації, основні чинники необхідності змін у питаннях управління регіональним розвитком. Розуміти сутність понять «регіональна політика», «регіональна економіка», «регіональне управління». Розуміти зміст понять «об’єкт» та «суб’єкт»регіонального управління.

НЕ 1.1. (лекція 1)

Сутність регіоналізації

- Регіоналізація. Підходи до визначення понятійної категорії.

- Економічний та етносоціальний чинник регіоналізації.

- Регіон як природно історична система. Базова трактовка регіоналізації

2

Конспект лекції


^ НЕ 1.2. (самостійна робота)

Сучасний стан регіональних проблем в Україні.

- Аналіз законодавчої бази щодо питань розвитку процесів регіоналізації в Україні.

- основні нормативні акти

що регулюють питання регіонального розвитку економіки в Україні5Доповідь на семінарі.

Контрольна робота

Пошуково інформаційна робота на тему: «Нормативно-правове забезпечення управління регіональним розвитком в Україні»

Макс.

5 балів
^ НЕ 1.3. (лекція2)

Аналіз основних підходів до понять регіоналістики.

Проблеми формування регіональної політики в Україні

- Поняття «регіон» та їх класифікація.

- Сутність поняття регіональної політики. Мета провадження регіональної політики, її ефективність, інструментарій та способи реалізації.

- Зміст поняття «регіональне управління». Об’єкт та суб’єкт регіонального управління.

2

Конспект лекції


^ НЕ 1.4 (лекція3)

Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні.

- державна політика у сфері розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку в Україні.

- Стан та проблеми розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку в Україні.

- Шляхи розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку в Україні.

2

Конспект лекції


НЕ 1.4.1. (семінар1). Сутність регіоналізації. Основні проблеми формування регіональної політики. Стан та перспективи розвитку інституційної інфраструктури регіонального розвитку в Україні.


- Основні чинники процесів регіоналізації.

- Проблеми розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку в Україні.

- Проблеми законодавчої бази регіонального розвитку в Україні.

- діяльність агенцій регіонального розвитку
2


Усні відповіді на семінарі по питаннях семінару. Доповіді по темах рефератівМакс.

10

балів
НЕ 1.5 (лекція 4) Регіональна економіка: предмет, об’єкт та методи дослідження.

- Поняття «регіональна економіка», предмет об’єкт та методи дослідження регіональної економіки як науки.

- Методи вивчення регіональної економіки

- Регіональна економіка як сфера реальної господарської діяльності.

- Регіональна спеціалізація.

2

Конспект лекції


НЕ 1.6(лекція 5) Методологія дослідження економічного розвитку регіону.

- Теоретичні основи економічного розвитку регіону.

- Методи дослідження і аналізу економічного розвитку регіону.

- Моделювання і прогнозування економічного розвитку регіону.

2

Конспект лекції


^ НЕ 1.7. (самостійна робота) Агенції регіонального розвитку України та їх мережі

Аналіз діяльності зареєстрованих агенцій регіонального розвитку.

Структура управління та координування діяльністю означених агенцій5Реферат,

доповідь на семінарі.

Пошуково інформаційна робота на тему: «Сучасний стан та основні види діяльності агенцій регіонального розвитку на території України

Макс.

5 балів
НЕ 1.8. (лекція 6) Теорія і практика організації управління регіональним розвитком

Методи і принципи управління регіональним розвитком.

- Структура управління регіональним розвитком.

2

Конспект лекції


НЕ 1.8.1. (семінар2) Регіональна економіка: теоретичні та методичні засади регіональної економіки.

- Теоретичні основи економічного розвитку регіону.

- Методи дослідження і аналізу економічного розвитку регіону

- Методи, принципи та структура управління регіональним розвитком
2


Усні відповіді, доповіді по темі самостійної пошуково-інформаційної роботиМакс.

10

балів

^ НЕ 1.9 (лекція7) Державне регулювання територіального розвитку . Особливості державної регіональної політики України

- Державне регулювання територіального розвитку.

- Взаємозв’язок між системою державного управління і регіональним розвитком.

- Особливості державної регіональної політики.

2

Конспект лекцій


НЕ 1.10. (лекція 8) Економічний простір. Економічне обґрунтування територіальної організації господарства і його ресурсного забезпечення.

- Поняття «економічний простір» як підхід регіоналістики до розуміння території.

- Сутність і структура регіонального економічного комплексу.

- Економічне обґрунтування організації виробництва.

- Спеціалізація регіону. Ресурсна база розвитку регіону.

2

Конспект

лекцій


НЕ 1.11. (лекція 9) Туризм з позиції господарського комплексу.

- Туристика, як наукова система.

- Основні структурні блоки туристсько-господарського комплексу.

-Туристсько-рекреаційний потенціал та його складові.

- Проблеми систематизації і класифікації в туризмі.

2

Конспект

лекцій


^ НЕ 1.12. (самостійна робота) Природна складова туристсько-рекреаційного комплексу

- Поняття про природний потенціал.

- Природний потенціал Чернівецької області.

- Природна складова туристсько-рекреаційного потенціалу Чернівецької області.8Усні доповіді на семінарі.НЕ 1.12.1.(семінар3) Державне регулювання територіального розвитку. Туристсько-рекреаційний господарський комплекс.

- Взаємозв’язок між системою державного управління і регіональним розвитком.

- Сутність і структура регіонального економічного комплексу.

- Спеціалізація регіону. Ресурсна база розвитку регіону.

-Туристсько-рекреаційний потенціал та його складові.

- Природна складова туристсько-рекреаційного потенціалу Чернівецької області.

2


Контрольна робота.

Усні доповіді по матеріалах самостійного опрацюванняМакс.

10

балів
^

ЗМ 2. Основи формування туристичного господарського комплексу регіону.
НЕ 2.1.(лекція 10) Теоретичні основи вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів.

- Еволюція організаційних і функціональних особливостей туризму.

- Трансформація понять «рекреаційні ресурси» та «рекреаційна діяльність» в поняття «туристсько-рекреаційні ресурси» та «туристсько-рекреаційна діяльність»

2

Конспект

лекції


^ НЕ 2.2 (лекція 11) Еволюція підходів вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів. Сегментація туристсько-рекреаційної діяльності.


- Обґрунтування поняття туристсько-рекреаційна діяльність».

- Еволюція підходів до вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів.

- Сегментація туристсько-рекреаційної діяльності.

2


Конспект лекції


^ НЕ 2.3. (лекція 12) Функціональна характеристика курортно-лікувального сегменту ТРД.


- Ресурсна основа функціонування в регіоні курортно-лікувального сегменту туристсько-рекреаційної діяльності.

- Кліматичний вид курортно-лікувального сегменту ТРД. Його основні показники.

- Бальнеологічний вид курортно-лікувального сегменту ТРД.

2

Конспект лекції


^ НЕ 2.4. (самостійна робота)

Характеристика ресурсної бази розвитку курортно-лікувального сегменту ТРД (на прикладі території Чернівецької обл.)

- Кліматичні рекреаційні ресурси Буковини.

- Мінеральні лікувальні води та лікувальні грязі на території Чернівецької обл.

5Доповіді на семінарі.


Пошуково-інформаційна робота на тему: « Кліматичні передумови розвитку кліматичного курортного господарства на території Чернівецької обл.»

Макс.

5 балів
^ НЕ 2.5 (лекція 13) Функціональна характеристика сегментів ТРД


- Організаційні особливості та специфіка ресурсної бази – комерційно-ділового, релігійного, пізнавально-розважального, спортивно-оздоровчого, екологічного та екзотичного сегментів туристсько-рекреаційної діяльності

2

Конспект лекції


^ НЕ 2.6. (самостійна робота)

Характеристика ресурсної бази розвитку комерційно-ділового, релігійного, пізнавально-розважального сегментів туристсько-рекреаційної діяльності

- Природні передумови та особливість ресурсної бази для розгортання екологічного, спортивно-оздоровчого, екзотичного сегментів ТРД (на прикладі території Чернівецької обл..)

- Особливості територіального розміщення та організаційних проблем ресурсної бази розвитку комерційно-ділового, пізнавально-розважального, релігійного сегментів ТРД5Доповіді на семінарі

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Ресурсна база і організаційні особливості розвитку сегментів ТРД (на прикладі території Чернівецької обл.)»

Макс.

5 балів
НЕ 2.6.1. (семінар 4)

Теоретичні основи вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів. Особливості ресурсної бази розвитку курортного господарства

- Трансформація понять «рекреаційні ресурси» та «рекреаційна діяльність» в поняття «туристсько-рекреаційні ресурси» та «туристсько-рекреаційна діяльність».

- Сегментація туристсько-рекреаційної діяльності.

- Ресурсна основа функціонування в регіоні курортно-лікувального сегменту туристсько-рекреаційної діяльності.
2


Усні відповіді та обговорення проблемних питань.

Доповіді по самостійній пошуковій роботі.
Макс.

10

балів

^ НЕ 2.7. (лекція 14) Ландшафтний підхід до дослідження можливостей розвитку туристсько-рекреаційної діяльності.


- Основні принципи ландшафтного підходу до дослідження ресурсної основи розвитку туристсько-рекреаційної діяльності.

Основні характеристики «туристсько-рекреаційних ландшафтів» - як середовища здійснення туристсько--рекреаційної діяльності

2

Конспект лекції
^ НЕ 2.8. (лекція 15) Туристсько-рекреаційний ландшафт як територія формування та функціонування туристсько-рекреаційного господарського комплексу.

- Обґрунтування поняття «туристсько-рекреаційний ландшафт».

- Ієрархічна структура таксономічних одиниць туристсько-рекреаційного класу антропогенних ландшафтів.

- Характеристика підкласів туристсько-рекреаційних ландшафтів.

2

Конспект лекції


^ НЕ 2.9. (лекція 16) Послідовність дослідження регіону для розвитку туристсько-рекреаційної діяльності на основі застосування ландшафтного пдходу.


- Алгоритм дослідження регіону на основі застосування ландшафтного підходу.

- Характеристика ареалів поширення туристсько-рекреаційних ресурсів.

2

Конспект лекції
НЕ 2.9.1. (семінар 5) Туристсько-рекреаційний ландшафт як територія формування та функціонування туристсько-рекреаційного господарського комплексу.

- Основні принципи ландшафтного підходу до дослідження ресурсної основи розвитку туристсько-рекреаційної діяльності.

- Основні характеристики «туристсько-рекреаційних ландшафтів» - як середовища здійснення туристсько--рекреаційної діяльності

- Ієрархічна структура таксономічних одиниць туристсько-рекреаційного класу антропогенних ландшафтів.

- Алгоритм дослідження регіону на основі застосування ландшафтного підходу.

- Характеристика ареалів поширення туристсько-рекреаційних ресурсів

2


Усні доповіді, контрольна робота,

Диспут з проблем застосування ландшафтного підходу в питаннях розгортання туристсько-рекреаційного комплексу.Макс.

10

балів

^ НЕ 2.10. (лекція 17) Механізми державного регулювання туристичної сфери України

 


- Аналіз сучасного стану та особливості механізмів державного регулювання, формування, управління та розвитку туристичної діяльності в Україні.

2

Конспект лекції


^ НЕ 2.11. (лекція 18) Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на рівні регіонів.

- Світовий досвід моделей участі держави в організації і регулювання розвитку туристичної діяльності регіонів.

- Механізми реалізації державної політики розвитку туризму на регіональному рівні.

2

^ НЕ 2.12 (самостійна робота) Основні положення державної та регіональних програм розвитку туризму в Україні та Чернівецької обл.. зокрема.

- Основні положення «Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки.

- Основні положення «Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2004 – 2010 роки.5


Пошуково-інформаційна робота з питань вивчення програмних документів .

Макс.

5 балів
НЕ 2.12.1. (Семінар 6) Державне регулювання розвитком туристичної сфери України. Механізми реалізації державної політики розвитку туризму на регіональному рівні.


- Сучасний стан та особливості механізмів державного регулювання, формування, управління та розвитку туристичної діяльності в Україні.

- Світовий досвід моделей участі держави в організації і регулювання розвитку туристичної діяльності регіонів.

- Основні положення «Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки.

- Основні положення «Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2004 – 2010 роки.

- Шляхи удосконалення державного регулювання розвитку туризму на рівні регіонів.

2Макс.

10

балів

Всього годин 8136

12

33
3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ ЗМНЕ, в яких передбачено СР

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

1

2

3

4

НЕ 1.1.1

Сучасний стан регіональних проблем в Україні.

Усна доповідь

3, 18, 19, 33, 36, 50, 51, 53, 81, 133, 137, 142

НЕ 1.6.1

Агенції регіонального розвитку України та їх мережі

Усна доповідь

5, 6

НЕ 1.11.2

Природна складова туристсько-рекреаційного комплексу

Усна доповідь

23, 24, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,

НЕ 2.3.1

Характеристика ресурсної бази розвитку курортно-лікувального сегменту ТРД (на прикладі території Чернівецької обл.)

Усна доповідь

48

НЕ 2.3.2

Характеристика ресурсної бази розвитку комерційно-ділового, релігійного, пізнавально-розважального сегментів туристсько-рекреаційної діяльності

Усна доповідь

48

НЕ 2.11.2.

Основні положення державної та регіональних програм розвитку туризму в Україні та Чернівецької обл. зокрема.

Усна доповідь

3, 133, 49
  1   2   3

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи