Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета
Скачати 408.16 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета
Дата31.05.2012
Розмір408.16 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________ (Р.І. Петришин)

« » вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з навчального предмета

«РЕКРЕАЦІЙНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ»


для напряму підготовки (спеціальності) ________________________________________

___________________6.030601 – Менеджмент організацій________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


факультет_______________________географічний__________________________________


кафедра ____географії та менеджменту туризму_______________________Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

4

8

162

4

28

14

-

4

120

-

8

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження):

авторської навчальної програми курсу, затвердженої на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму від 30 серпня 2008 року___________________


Робоча програма складена асистентом Бойко Іриною Дмитрівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена: на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму від 30.08.2011, протокол № 1._________________________


Завідувач кафедри ________________________ /__доц._Явкін В.Г._____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

«______» вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ________________ / проф. Руденко В.П. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1.Мета:

Метою викладання дисципліни є усвідомлення студентами напряму підготовки «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельно-курортного та туристичного сервісу» ролі та можливостей рекреаційного лісокористування у організації туристсько-рекреаційної діяльності, покращенні фізичного та психоемоційного здоров’я населення під час перебування у лісовому середовищі; використання рекреаційного потенціалу лісових ресурсів для відновлення самопочуття людини – в особистому житті та професійній діяльності; формування мотивації до здорового способу життя та збереження довкілля.


^ 1.2. Завдання курсу :

 • Сформувати у студентів поняття про рекреаційне лісокористування в контексті загального поняття «природокористування»;

 • Розкрити значення лісу, як важливого джерела задоволення матеріальних та духовних потреб людини;

 • Познайомити студентів з впливом лісу на здоров’я людини;

 • Сформувати у студентів поняття про ліси, призначені для рекреаційного використання, познайомити їх з класифікацією рекреаційних лісів;

 • Виявити сучасні проблеми рекреаційного лісокористування та можливі шляхи їх подолання;

 • Сформувати у студентів бережливе ставлення до лісу, як джерела задоволення моральних, духовних, фізичних та естетичних потреб людини;

 • Познайомити з основними принципами та методами ведення господарства в лісах рекреаційного призначення;

 • Познайомити студентів з природою лісових пожеж, причинами їх виникнення та способами гасіння;

 • Познайомити студентів з принципами побудови комплексної зеленої зони міста, її складовими елементами.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни


У результаті вивчення дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ» студент повинен:


знати і розуміти:

 • структуру та зміст навчальної дисципліни;

 • основні терміни, поняття і визначення;

 • сутність рекреаційного лісокористування;

 • основні положення організації та запровадження принципів рекреаційного лісокористування та екологічного туризму в організації дозвілля туристів та рекреантів;

 • основні проблеми та наслідки рекреаційного лісокористування та можливі оптимальні шляхи їх вирішення або попередження;

 • необхідність розширення професійних можливостей за рахунок підбору та використання у туристсько-рекреаційній діяльності можливостей організації відпочинку в лісовому середовищі.


вміти:

 • визначати шляхи упровадження видів і форм рекреаційного лісокористування у практику туризму;

 • обєктивно оцінювати роль і значення зелених насаджень в житті людини;

 • організовувати лісовий відпочинок: запроваджувати різні його види, оцінювати наслідки;

 • давати рекреаційну оцінку та визначати рекреаційну ємність лісових ділянок, призначених для відпочинку;

 • пропонувати систему організаційно-технічних та лісівничо-біологічних заходів, з метою покращення умов лісового відпочинку;

 • долучатися до дій по охороні та збереженню рекреаційних лісів.

 • розробляти та запроваджувати проекти по розвитку комплексної зеленої зони міста (регіону) з метою покращення умов відпочинку населення.

^ 2. Структура змістових модулів, навчальних елементів

та навчальної діяльності студента

дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ»

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

(к-сть год)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

^ К-сть балів

ІНДЗ

(за ви-бором), год

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Лек.

Сем.

с.р.

Пр.

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1^ . ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «РЕКРЕАЦІЙНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ».

НЕ 1.1. – Теоретичні засади рекреаційного лісокористування

^ Знати і розуміти:

мету, завдання та структуру курсу, основні поняття та визначення;

вміти: використовувати законодавчу базу галузі у організації професійної діяльності


Лекція 1

Поняття рекреаційного лісокористування в контексті загального поняття «природокори-стування»

 1. Суть поняття природокористування

 2. Рекреація і туризм як складові рекреаційного лісокористування

 3. Види лісової рекреації та відпочинку

 4. Історичний досвід рекреаційного освоєння лісів європейських країн

[ 5, 15,19,20,27]

2
2конспект


5

Практична робота

Лісовий кодекс України

[http://zakon.rada.gov.ua]4

2
знайомство з основн. положен. Лісового кодексу України, виконання тестового завдання

5


^ НЕ. 1.2 – РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЛІСУ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

Знати і розуміти: роль та сучасне значення лісу для суспільства;

вміти: оцінювати рекреаційне середовище лісових масивів з позицій їх позитивного впливу на здоров’я та самопочуття людини.


Лекція 2

Лісові екосистеми та навколишнє середовище

 1. Ліс як джерело кисню

 2. Санітарно-захисні властивості лісу

 3. Роль лісів та захисних смуг в ізоляції від шуму

Роль лісу у пом’якшенні кліматичних умов [ 4, 13,14,24]

2
2конспект
+

10

5

Самостійна робота

Виявлення проблем та наслідків рекреаційного лісокористування шляхом анкетного опитування населення5Проведення письмового опитування за зразком
Лекція 3

Вплив лісу на здоров’я людини


 1. Загальнозміцнююче значення лісу (фітонциди, іонізація повітря)

 2. Курортологічне значення лісів

 3. Лікарські ресурси лісу та їх використання

 4. Психогігієнічне значення лісів

[13,14,23,24 ]

2
3конспект
Лекція 4

Естетичні властивості лісу

 1. Естетичне значення лісів

 2. Естетична оцінка насадження

 3. Породний склад рекреаційного лісу

 4. Поняття атракторності лісової ділянки

[ 1,2,8,19]

2
3конспект
^ Практична робота

Виявлення вподобань населення, що відпочиває в рекреаційному лісі, а також проблем та наслідків рекреаційного лісокористування шляхом проведення письмового опитування (анкетування)5

4
Підведення підсумків анкетування, графічний та письмовий аналіз

5

Лекція 5

Харчові й лікарські ресурси лісу

 1. Правила побічного користування в рекреаційних лісах

 2. Їстівні рослини та їх використання

 3. Лікарська сировина: правила збору і заготівлі [ 23, 28 - 33]

2
4
Лекція 6

Гриби

 1. Загальні відомості

 2. використання

 3. Отруєння: симптоми та допомога

 4. Правила збирання, заготівлі та зберігання

[28 - 34]6
^ Семінарське заняття

Їстівні, неїстівні, отруйні та галюциногенні гриби лісів України
2

4Виступи з демонстра-цією наочності

5
^ НЕ. 1.3 – ЛІСОВИЙ ВІДПОЧИНОК: ВИДИ, ПРОБЛЕМИ, НАСЛІДКИ

Знати і розуміти:

значення організації відпочинку людей у лісовому середовищі для оптимального його використання і мінімалізації негативного впливу на середовище

вміти: підбирати та аналізувати ділянки лісу з точки зору можливостей їх

використання для потреб туризму та відпочинку

^ Практична робота

Організація РЛ на території ПНП України [ Інтернет-джерела ]4

45

+

10
Лекція 7

Наслідки та проблеми РЛ

 1. Види рекреаційних навантажень

 2. Стадії рекреаційної дигресії

 3. Стійкість лісів до антропогенних навантажень

3.1. Стійкість лісів до рекреаційних навантажень навантаження

3.2. Стійкість насаджень до хімічних впливів [ 5,15,17,23]

2
4

^ Самостійна робота

Основні лісотвірні породи - едифікатори Українських Карпат та Прикарпаття (екологічне, економічне та естетичне значення) [ Інтернет-джерела ]8

^ Модульна контрольна робота

1

615

ВСЬОГО ЗА 1 МОДУЛЬ, балів

35

Всього за модуль, год

14

-

60

6

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. – ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Н.Е. 2.1.– ВИЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ЛІСІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

^ Знати і розуміти: принципи та методи проведення ландшафтної оцінки (таксації) рекреаційних ділянок лісу та визначення їх рекреаційної ємності

вміти: аналізувати рекреаційну діяльність людей з позицій можливості нанесення шкоди лісовому середовищу, встановлювати стадію рекреаційної дигресії за значенням показника витоптаної площі


Лекція 8

Морфологія лісу

 1. Морфологія деревостану

 2. Морфологія лісового масиву

 3. Об’єкти та методи ландшафтної таксації

[ 10, 26]


4
6конспект
+

10

5

^ Самостійна робота


4конспект
^ Практична робота


Аналіз лісотаксаційних і рекреаційних показників лісового масиву на прикладі території рекреаційних лісів НПП «Вижницький»4

2
робота з таксаційним описом лісництва

5

Лекція 9

Рекреаційна ємність лісових ландшафтів

 1. Рекреаційні навантаження та методи їх визначення

 2. Класифікація рекреаційних навантажень за ступенем їх впливу на природні комплекси

 3. Рекреаційна ємність лісових територій


[ 1,17,19,23]

2
4конспект^ Н.Е. 2.2. – СИСТЕМА ЗАХОДІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ У РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСАХ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ВІДПОЧИНКУ

Знати і розуміти:

критерії поділу лісів України на групи та категорії, принципи функціонального зонування території рекреаційного лісу;

вміти:

проектувати комплекс заходів по покращенню рекреаційного середовища лісових ландшафтів

Лекція 10

Класифікація та організація рекреаційних лісів

 1. Групи лісів і категорії захисності

 2. Організація території рекреаційного лісу (функціональне зонування)

 3. Система заходів у лісах рекреаційного призначення

[ 9,10,16.23]

2
2конспект
+

10

5

Лекція 11

Система заходів у лісах рекреаційного призначення

 1. Лісівничо-біологічні заходи в лісах рекреаційного призначення

 2. Організаційно-технічні заходи в лісах рекреаційного призначення

 3. Профілактичні та запобіжні заходи

[ 1,9,22,26]

2
4конспект
^ Практична робота

Формування насадження заданої конфігурації (типу лісового ландшафту) шляхом проведення лісівничо-біологічних заходів (рубок догляду і формування ландшафтів)


2
проект, рисунок-схема

5
^ Н.Е. 2.3. – КОМПЛЕКСНА ЗЕЛЕНА ЗОНА МІСТА

Знати і розуміти: основні завдання ландшафтної організації території населеного пункту

вміти: оцінювати наявність та потребу в зелених насадженнях

Лекція 12

Комплексна зелена зона міста

 1. Основні завдання ландшафтної організації території

 2. Система міських парків

 3. Інші елементи КЗЗМ (сквери, алеї, газони тощо)

[ 3,9,12,17 ]

2
4конспект

^ Практична робота

Еколого-географічна характеристика рекреаційного об’єкту за заданим планом (на прикладі міського парку)
6

2
звіт-опис

5^ Н.Е. 2.4. - ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСІВ

Знати і розуміти: необхідність раціонального, бережливого та дбайливого ставлення до лісу, як важливого джерела задоволення особистих та суспільних потреб населення

вміти:Лекція 13

Охорона та збереження рекреаційних лісів

 1. Природа та причини лісових пожеж

 2. Природоохоронна та протипожежна пропаганда

 3. Екологічне виховання відпочиваючих

 4. Охорона та збереження рідкісних видів рослин та тварин

[ 6,11,21,23]

2
4конспект
+

10
^ Самостійна робота

Природоохоронна пропаганда серед молоді, як найбільш дієвий спосіб формування екологічного мислення підростаючого покоління: шляхи та методи4проект
^ Практична робота

Характеристика основних лісотвірних порід – едифікаторів Українських Карпат та Прикарпаття
4

4повідо-млення

5

Модульна контрольна робота № 2

1


15

Всього за 2 модуль, год

14

-

54

8

-
Всього за модуль 2, балів

35

МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ

30

Разом

100

ОДАТКОВО (бонусами) ОЦІНЮЄТЬСЯ РОБОТА СТУДЕНТА:

 • Участь у роботі всеукраїнської або міжнародної конференції з публікацією матеріалів

10

 • Призове місце у олімпіаді

10

 • Участь у олімпіаді

5

 • Стаття у співавторстві

5

 • Тези

5

 1. ^ ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


ТЕМАТИКА ІНДЗ – МОДУЛЬ І (презентація - до 10 балів)
Тематика лекційних занять

Тематика презентаційних робіт

2

^ Лісові екосистеми та навколишнє середовище


 1. Киснетвірна здатність деревних та чагарникових порід

 2. Санітарне значення деревних та чагарникових порід (здатність до адсорбції, шумопоглинання тощо)

 3. Стійкість деревних та чагарникових порід до забруднення повітряного басейну

3

^ Вплив лісу на здоров’я людини

 1. Фітонцидність деревних та чагарникових порід (за Борисом Токіним)

4

^ Естетичні властивості лісу

 1. Багатогранність проявів краси та естетики лісу

5

Харчові й лікарські ресурси лісу


 1. Лікарська сировина лісу та її використання

 2. Харчові ресурси лісу та їх використання (ягоди, горіхи, плоди, листя, коренеплоди тощо)

6

Гриби

 1. Їстівні гриби лісів України (трубчасті та пластинчасті)

 2. Умовно їстівні гриби

 3. Неїстівні гриби лісів України (трубчасті та пластинчасті)

 4. Отруйні гриби лісів України (трубчасті та пластинчасті)

 5. Галюциногенні гриби лісів України

 6. Гриби, занесені до Червоної книги України

 1. Вірші та прозові твори про ліс – 3 бТЕМАТИКА ІНДЗ – МОДУЛЬ ІІ (презентація - до 10 балів)
Тематика лекційних занять

Тематика презентаційних робіт

1

Морфологія лісу


 1. Породний склад рекреаційного лісу – дерева (біоекологічні, економічні та естетичні властивості)

 2. Породний склад рекреаційного лісу – кущі та чагарники

 3. Морфологія лісу: породний склад, вік, повнота, бонітет, підріст, підлісок, живе надґрунтове покриття, поза ярусна рослинність, рослинний опад, відпад. Узлісся, галявина, поляна

2

^ Наслідки та проблеми РЛ


 1. Види рекреаційних навантажень (витоптування, випалювання, засмічування, механічні пошкодження дерев, вилучення, вплив на тваринний світ)

 2. Стадії рекреаційної дигресії (п’ять)

 3. Класифікація трав’янистих рослин за їх стійкістю до рекреаційних навантажень:

 • малостійкі (лісові і лісо-лучні рослини) – зірочник, копитняк європейський, зеленчук жовтий, медунка темна, переліска багаторічна, квасениця звичайна, підлісник європейський, маренка запашна, барвінок малий, веснівка дволиста, осока волосиста і трясунковидна, купина кільчаста і лікарська, герань темна і Робертова, підмаренник весняний, жовтець повзучий, жовтозілля дібровне, чорниця, конвалія тощо;

 • відносно стійкі (лісові злаки та лучні рослини) – костриця лісова, живокіст серцевидний і лікарський, польовиця звичайна, хвощ лучний, королиця звичайна, тонконіг лучний, деревій звичайний, калюжниця болотна, горошок лучний, конюшина лучна та інші;

 • стійкі (переважно бур’яни) пирій повзучий, осот польовий, подорожник великий і ланцетовидний, кульбаба лікарська, лопух та інші

4

Система заходів у лісах рекреаційного призначення

 1. Впорядкування території рекреаційного лісу (вказівники, щити, плакати – тематика

 2. Впорядкування території рекреаційного лісу (лісові меблі, місця для розведення багаття, джерела питної води, містки, переходи тощо)

5

^ Природа, причини та наслідки лісових пожеж

 1. Лісові пожежі: причини, розвиток, наслідки

6

Охорона та збереження рекреаційних лісів

 1. Червонокнижні види трав’янистих рослин

 2. Види тваринного світу (лісові мешканці), занесені до Червоної книги України

 3. Лісові птахи та їх роль в екосистемі лісу

 4. Плазуни і земноводні та їх роль в екосистемі лісу

 5. Лісові комахи та їх роль в екосистемі лісу


^ 4. мОДУЛЬ КОНТРОЛЬ (ПИТАННЯ)


1. Поняття рекреаційного лісокористування в контексті загального поняття “природокористування”.

2. Загальнозміцнююче значення лісу (фітонциди, іонізація повітря).

3. Курортологічне значення лісів та психогігієнічне значення лісів.

4. Породний склад рекреаційного лісу.

5. Поняття атракторності лісової ділянки.

6. Види лісового відпочинку (за вибором студента):

7. Поради туристам та правила виживання в екстремальних умовах.

8. Побічні користування в рекреаційних лісах.

 1. Вибір місць відпочинку і організація відпочинку.

 2. Рекреаційні навантаження (за вибором студента):

 • витоптування,

 • механічні пошкодження,

 • вилучення,

 • засмічення,

 • випалювання,

 • розполохування лісової фауни.

 1. Зміни основних компонентів лісу та їх наслідки (за вибором студента):

  • деградація трав’яного покриву,

  • трансформація лісової підстилки,

  • ущільнення грунту,

  • відпад підросту, ослаблення підліску, з

  • міни у складі та структурі деревостану та деградація лісових екосистем.

 2. Групи лісів і категорії захисності.

 3. Організація території рекреаційного лісу (зонування).

 4. Система заходів у лісах рекреаційного призначення.

 5. Лісівничо-рекреаційна оцінка лісових територій (за вибором студента).

 • Стійкість природних комплексів до рекреаційних навантажень.

 • Стадії рекреаційної дигресії.

 • Естетична оцінка. Пішохідна доступність

 • Типи ландшафтів (за Тюльпановим).

 1. Класифікація рекреаційних навантажень за ступенем їх впливу на природні комплекси.

 2. Рекреаційна ємність лісових територій.

 3. Основні лісівничо-біологічні заходи в лісах рекреаційного призначення (за вибором студента).

 • ландшафтні рубки.

 • рубки догляду і формування насаджень та реконструкція малоцінних насаджень. Санітарні рубки.

 • захисні і ландшафтні посадки та формування узлісь.

 • догляд за підліском, догляд за галявинами і живим покривом.

 1. Організаційно-технічні заходи в лісах рекреаційного призначення.

 2. Благоустрій території.

 3. Профілактичні та запобіжні заходи.

 4. Умови виникнення лісових пожеж. Небезпека виникнення пожеж в різних за природою лісах.

 5. Класифікація лісових пожеж.

 6. Комплексна зелена зона міста.

 7. Охорона та збереження рекреаційних лісів.

^ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИКТАНТ

 1. Яке з видів рекреаційних навантажень, на ваш погляд, справляє найбільш негативний вплив на лісові екосистеми? – 1 Витоптування, 2 Розполохування лісової фауни, 3 Механічні пошкодження рослин

 2. Розрізняють таке число стадій рекреаційної дигресії: 3, 4, 5, 6, 7

 3. Як називається загальна кількість осіб які можуть одночасно перебувати на даній території, не завдаючи шкоди природному середовищу? – 1 Рекреаційна місткість, 2 екологічна місткість, 3 екологічна стійкість, 4 психологічна місткість

 4. Сукупність явищ, що виникають у зв’язку з експлуатацією лісу для відпочинку; не тільки процес споживання благ, але і як результат впливу цього споживання на людину – лісокористування 1 головне, 2 побічне, 3 рекреаційне, 4 туристсько-екскурсійне

 5. Якою повинна бути ширина стежок у рекреаційному лісі 1 – до 3 метрів, 2 – до2 метрів, 3 – до1, 5 м, 4 – до 0,5 м

 6. Як називається процес прогресуючого погіршення стану, структури, естетичних властивостей та санітарно-гігієнічних характеристик лісового масиву? – 1 деструкція лісових екосистем, 2 деградація , 3 –регрес, 4 – занепад

 7. Який із компонентів лісових екосистем буде найбільш резистентним до впливу рекреаційних навантажень? – 1 живе надґрунтове покриття, 2 лісова підстилка, 3 підлісок

 8. Шумозахисні властивості зелених насаджень залежать від ширини, густоти, дендрологічного складу, а також від висоти дерев і конструкції смуги

 9. Улітку температура повітря у лісі на (1)2 – 3, (2)4 – 7, (3) 8 - 10 оС нижча, ніж на відкритому просторі

 10. Ліси активно впливають на клімат даної місцевості, змінюючи 1 радіаційно-температурний режим, 2 вологість повітря, 3 розподіляючи опади, 4 захищаючи від вітру, 5 вирівнюючи атмосферний тиск, 6 змінюючи кількість заморозків, 7 регулюючи

 11. 1 Гербіциди, 2 Фітонциди, 3 антибіотики, 4 ефірні масла, 5 терпени, 6 фунгіциди – леткі, або розчинні у воді хімічно активні речовини (продукти виділення рослин), здебільшого газоподібні, що пригнічують життєдіяльність патогенної мікрофлори або мають згубний вплив на мікроорганізми.

 12. ^ 1 утилітарна (добувальницька), 2 спортивно-туристична, 3 пізнавальна – Як називається форма лісового відпочинку, при якій рекреанти збирають дари лісу, рибалять, полюють, знищуючи окремі елементи біоценозу

 13. Як називаються особливі маршрути – “стежки здоров’я”, які прокладають для загальнозміцнюючих прогулянок у великому зеленому масиві на ділянках із гарними санітарно-гігієнічними умовами – терренкури

 14. Який з елементів благоустрою, проводиться з метою створення сприятливих умов для пересування відпочиваючих, стабілізації маршрутів, обмеження рекреаційних навантажень на лісові насадження – 1 створення майданчиків різного призначення (стоянки для автотранспорту, видові, ігрові, спортивні, дитячі та інші) 2 Формування дорожно-стежкової мережі, 3 упорядкування території малими архітектурними формами та різноманітними лісовими мебями.

 15. До якого класу естетичної цінності насадження відносять ділянки з недостатньо виразним пейзажем, невеликими порушеннями гармонії і симетрії просторово-конструктивної побудови; елементи насадження знаходяться в основному відповідно до екології ділянки, але вимагають деякого переформовування - І (вищий) клас естетичної цінності , ІІ(середній) клас естетичної цінності , ІІІ (низький) клас естетичної цінності:

 16. Атракторність рекреаційного лісу – це здатність ділянки лісу привертати до себе людей.

 17. До харчових лісових ресурсів відносять ягоди, горіхи, трав'янисті рослини, гриби

 18. Вітаміни біологічно активні речовини, необхідні для нормальної життєдіяльності організму. Вони сприяють правильному обміну речовин, підвищують працездатність, витривалість, стійкість до інфекцій

 19. 1 Шипшина , 2 горобина, 3 малина, 4 ліщина, 5 ожина. Рослина, що росте в підліску. Використовують в основному плоди , що містять багато вітаміну С. Висушені ягоди містять 5500 мг% аскорбінової кислоти, 0,03 мг% вітаміну В2, 0,4 мг% вітаміну К и 2,2 мг% вітаміну Р. У листі знайдено від 0,38 до 0,55 мг% вітаміну С. Насіння містить жирну олію разом з вітаміном Е. В аптеках продають сушені ягоди і холосас – сироп, який застосовують для лікування захворювань печінки у молодому віці.

 20. ^ Коли викопують корені і кореневища, заготовляючи їх у вигляді лікарської сировини, - 1 – навесні, 2 – влітку, 3 - восени після закінчення періоду росту

 21. Які форми витоптування виділяють у рекреаційних лісах?1 стежкове, 2 точкове, 3 площинне, 4 концентричне, 5 периферійне

 22. Інтенсивність витоптування оцінюється з допомогою 1 -коефіцієнта рекреації, 2-коефіцієнта лісорекреаційного використання, 3 - коефіцієнта навантаження – відношення витоптаної площі до загальної площі ділянки, виражене у відсотках.

 23. Вилученнязбирання і винесення з лісу дикорослих плодів, грибів, лікарської сировини (трав'янистих рослин, бруньок, листя, хвої, кори, коренів і кореневищ, гілок, пагонів).

 24. 1 Стійкість, 2 стабільність, 3 опір, 4 витривалість – Як називається здатність природних комплексів та лісових екосистем залишатись відносно незмінними протягом певного періоду, незважаючи на вплив рекреаційних навантажень.

 25. ^ Природоохоронну і протипожежну пропаганду здійснюють 1 засобами наочної агітації і пропаганди у лісі, 2 виступами у пресі, по радіо і телебаченню , 3 пропагандою природоохоронних акцій 4 – демонстрацією рекламних відеороликів перед сеансами кінофільмів, 5 роздачею рекламної продукції – буклетів, каталогів, 6 - запровадженням штрафів, 7 через заборону відвідувати певні ділянки в пожежонебезпечний період

 1. Залежно від будови спороносного шару плодового тіла шапкові гриби поділяють на пластинчасті та трубчасті.

 2. За трофічною приуроченістю до субстрату гриби поділяють на еколого-трофічні групи: сапротрофів, паразитів та симбіотрофів.

 3. Умовно їстівні гриби, плодові тіла яких містять гіркоту, шкідливі речовини, неприємний смак тощо і в їжу вживаються тільки після тривалого вимочування, соління або відварювання з обов'язковим видаленням відвару

 4. Найбільша кількість отруйних (смертельно отруйних) грибів належить до пластинчатих їх форм

 5. У хворих, що отруїлися грибами, спостерігаються такі спільні ознаки недуги: болить усередині, розладнується шлунок, нудить, починається блювота, людина відчуває загальну слабкість. Спостерігається також зміна зіниць. Одна стає вужча, друга - ширша. Буває, що іноді у хворого з'являються зорові і слухові галюцинації, конвульсії, марення. Після збудження наступає втрата свідомості, при цьому спостерігається посмикування деяких м'язів, найчастіше обличчя і пальців рук.


5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів,

 • тестування,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.


 1. ЛІТЕРАТУРА
 1. Атрохин В.Г., Курамшин В.Я. Ландшафтное лесоводство. – М.: Экология, 1991. – 175 с.

 2. Бобров Р.В. Лесная эстетика. – М.: Агропромиздат, 1989. – 191 с.

 3. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест. – М.: Агропромиздат, 1990. – 239 с.

 4. Большаков Н.М. Постиндустриальный лес: современное состояние и перспективы. – Сыктывкар, Изд-во СЛИ, 2006. – 136 с.

 5. Большаков Н.М. Рекреационное лесопользование. – Сыктывкар, Изд-во СЛИ, 2006. – 312 с.

 6. Большаков Н.М. Система экономической оценки рекреационных лесов. – Сыктывкар, Изд-во СЛИ, 2006. – 216 с.

 7. Бондар В.С., Телішевський Д.А. Комплексне використання і охорона лісів. – К.: Урожай, 1985 . – 179 с.

 8. Борейко В. Введение в природоохранную эстетику. – Киев: киевский эколого-культурный центр, 2001. – 200 с.

 9. Гаврилов Г.М., Игнатенко М.М. Благоустройство лесопарков. – М.: Агропромиздат, 1987. – 180 с.

 10. Горшенин Н.М., Швиденко А.И. Лесоводство. – Львов: Вища школа, 1997. – 302 с.

 11. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 576 с.

 12. Кучерявый В.А. Природная среда города. – Львов: Вища школа, 1984. – 141 с.

 13. Лес и здоровье человека. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 109 с.

 14. Лес и отдых. – М.: Лесная промышленность, 1975. – 192 с.

 15. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери/Кравців В.С., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. – Львів: НАН України. – ІРД НАН України. – 1999.

 16. Основы лесного хозяйства, таксация леса и охрана природы. – М.: Агропромиздат, 1985. – 317 с.

 17. Павлов В.І., Черчик Л.М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 1998.– 124 с.

 18. Пронин М.И. Лесопарковое хозяйство. – М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 174 с.

 19. Рекреационное использование лесов. – К.: Урожай, 1987. – 245 с.

 20. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты. Под ред. Мамутова В. К. и др. – К.: Наук. думка, 1992. – 143 с.

 21. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Швиденко А.Й. Лісова пірологія. – К.: Агропромвидав, 1999. – 170 с.

 22. Свириденко В.Є., Швиденко А.Й. Лісівництво. – К.: Сельгоспосвіта, 1995. – 359 с.

 23. Середін В.І., Парпан В.І. Ліс – база відпочинку. – Ужгород: Карпати, 1988. – 109 с.

 24. Тульчинская В.П., Юргелайтис Н.Г. Растения против микробов. – К.: Урожай, 1975. – 81 с.

 25. Тюльпанов Н.М. Лесопарковое хозяйство. – М.: Стройиздат, 1975. – 112 с.

 26. Швиденко А.Й., Остапенко Б.Ф. Лісознавство. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 351 с.

 27. Швиденко А.Й., Руденко В.П. Гищук Р.М. Лісокористування в Україні. – Чернівці, Рута, 2002. – 39 с.

 28. http://pmos.vstu.vinnica.ua/kursov/gribs/zbiran.htm

 29. http://revolution.allbest.ru/biology/00026105_0.html

 30. http://www.refine.org.ua/pageid-318-1.html

 31. www.likar.info/health/articles/1376.html

 32. http://ua.textreferat.com/referat-2058-2.html

 33. http://franko.lviv.ua/faculty/geology/phis_geo/fourman/Nature%20foods/Gryby%20Karpat.htm

 34. http://uk.wikipedia.org/wiki/Гриби

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Медичної географії" (назва навчального предмета) для спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол №1 від “30”серпня...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи