Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 249.63 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір249.63 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший проректор ____ Петришин Р.І.

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Астрономії”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.040105 - Гідрометеорологія

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________


або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

1

1

54

1,5

17
17
20/1

Заочна

1

1
1


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти _______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к.геогр.н., асист. Кирилюком Сергієм Миколайовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладення дисципліни

Виявлення об’єкту дослідження астрономії. Характеристика структури астрономії, ознайомлення з основними завданнями та історією становлення астрономії та ксенографії. З’ясування головних природних закономірностей будови Сонячної системи та Всесвіту. Розглянути глобальні природні утворення та їх вплив на розвиток Сонячної системи та Всесвіту.


1.2. Завдання вивчення дисципліни

- навчити студентів аналізувати та характеризувати астрономічні закони;

- вільно володіти астрономічною номенклатурою;

- вільно володіти ксенографічною номенклатурою та вміти знаходити і показувати її на загально географічних картах планет Сонячної системи;

- оцінювати сучасний стан астрономічних та ксенграфічних наукових позицій. Орієнтуватися в сучасних поглядах на світобудову та світосприйняття.


1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

- вільне володіння теоретичним матеріалом;

- вироблення навичок в орієнтуванні серед астрономічних об’єктів та вміння показувати їх на загально-географічних картах планет Сонячної системи;

- засвоєння головних понять в астрономії, астрофізиці, ксеногроафії та космології та вміння їх вільного трактування.


^ 2. змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

«астрономія»


І семестр

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності, тип поточного контролю

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Вступ до астрономії. практичні основи астрономії

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 1.1.

(Лекція) Вступ до астрономії

Мета і завдання дисципліни, зв’язок з іншими науками. Що вивчає астрономія. Зв'язок астрономії з іншими науками її значення. Масштаби Всесвіту.

7

^ Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Гіпотези формування Всесвіту»
2,5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 1.2. (практичне заняття) Астрономічні спостереження і телескопи

Телескопи. Особливості астрономічних спостережень. Ваші спостереження


11
Захист практичної роботи2,5

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 1.3. (лекція) Сузір’я. зоряні карти. Небесні координати

Сузір’я. Видима яскравість і колір зір. Видимий добовий рух зір. Небесна сфера. Зоряні карти і небесні координати.

10

^ Усне опитування5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 1.4. (Практичне заняття)

Практичні основи астрономії

Визначення географічної широти за астрономічними спостереженнями. Висота полюса світу над горизонтом. Добовий рух світил на різних широтах. Висота світил у кульмінації. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця. Рух Місяця. Сонячні й місячні затемнення. Фази Місяця. Час і календар. Точний час і визначення географічної довготи. календар


8
Захист практичної роботи5

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 1.5. (Лекція)

Рух небесних тіл

Боротьба за науковий світогляд. Склад і масштаби Сонячної системи. Конфігурації та умови видимості планет. Синодичні періоди обертання планет і їх зв'язок із сидеричними періодами.

10

^ Усне опитування5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 1.6. (Практичне заняття)

Закони Кеплера. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

Визначення відстаней. Розмір і форма Землі. Паралакс. Значення астрономічної одиниці. Визначення розмірів світил. Космічні швидкості і форма орбіт. Збурення в русі планет. Відкриття Нептуна. Припливи. Маса і густина Землі. Визначення мас небесних тіл.


8
Захист привичної роботи5

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 1.7. (Лекція)

Методи астрономічних досліджень

Дослідження електромагнітного випромінювання небесних тіл. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами.

5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 1.8. (Практичне заняття)

Методи астрономічних досліджень

Обсерваторії. Радіотелескопи. Застосування спектрального аналізу. Позаатмосферна астрономія.

5


Всього за Модуль 1
35

ЗМ. 2. ксенографія

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 2.1. (Лекція) Природа тіл Сонячної системи

Загальні характеристики планет. Фізична обумовленість їхньої природи

10

^ Усне опитування2,5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 2.2. (Практичне заняття)

Планети земної групи

Планета Земля – будова, атмосфера, магнітне поле. Місяць – природний супутник Землі (фізичні умови на Місяці, рельєф). Меркурій. Венера. Марс.


8
Захист практичної роботи2,5

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 2.3. (Лекція) Планети гіганти та малі тіла Сонячної системи

Загальні характеристики планет-гігантів. Фізична обумовленість їхньої природи та їх супутників

10

^ Усне опитування5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 2.4. (Практичне заняття)

Планети гіганти та малі тіла Сонячної системи

Особливості планет гігантів. Супутники і кільця планет. Астероїди. Боліди і метеорити. Комети. Їх відкриття і рух. Фізична природа комет. Метеори і метеорні потоки. Сонячна система – комплекс тіл, які мають спільне походження.


8
Захист практичної роботи5

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 2.5. (Лекція) Сонце і зорі

Сонце – найближча зоря. Енергія Сонця. Будова Сонця. Сонячна атмосфера й сонячна активність. Сонячно-земні зв’язки. Маси і розміри зір. Подвійні зорі. Густина речовини зір.
^ Усне опитування5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 2.6. (Практичне заняття)

Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

Річний паралакс і відстані до зір. Видима й абсолютна зоряна величина. Світність зір. Колір. Спектри і температура зір. Змінні і нестаціонарні зорі. Цефеїди. Наднові зорі. Нові зорі. Найважливіші закономірності у світі зір. Еволюція зір.
^ Захист практичної роботи5

Знати та розуміти теоретичний матеріал

НЕ. 2.7. (Лекція) Будова та еволюція Всесвіту

Молочний Шлях і Галактика. Зоряні скупчення й асоціації. Рухи зір у Галактиці. Рух Сонячної системи. Обертання Галактики. Міжзоряний пил і газ. Виникнення зір. Нейтральний водень і молекулярний газ. Магнітне поле, космічні промені й радіовипромінювання. Основні характеристики галактик. Радіогалактики і квазари.
^ Усне опитування5

Вміти вирішувати теоретичні, логічні та фізичні задачі

^ НЕ. 2.8. (Практичне заняття)

Матеріалістична картина світу

Метагалактика і космологія.
^ Захист практичної роботи5


Всього за Модуль ІІ
35
Модуль контроль (підсумковий)


30
Всього
42
48

43100


Тематика ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)


 1. Формування всесвіту. Гіпотези походження Всесвіту

 2. Зоряні карти

 3. Сузір’я зоряного неба

 4. Класифікація зір

 5. Класифікація галактик

 6. Червоне та фіолетове зміщення Хабла

 7. Космічні телескопи – «Хабл», «Чандра»

 8. Туманності галактики Чумацький Шлях

 9. Кульові зоряні скупчення

 10. Розсіяні зоряні скупчення

 11. Топонімія планет земної групи

 12. Топонімія супутників планет гігантів

 13. Самохідні апарати

 14. Міжпланетні космічні станції

 15. Магнітні поля планет

 16. Ксерографія комет

 17. Внутрішній астероїдний пояс

 18. Зовнішній астероїдний пояс – пояс Койпера

 19. Хмара Оорта

 20. Квантові світоглядні позиції – прості-час

 21. Дифузна матерія

 22. Темна матерія

 23. Темна енергія


^ 3. Самостійна робота студентів


ЗМ, НЕ, у яких передбачено СР

Тема, завдання самостійної роботи

^ Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1.

Етапи розвитку Всесвіту. Гіпотеза Гарячого Всесвіту
^

Письмовий контроль


45, 46; 57; 58

ЗМ 1, НЕ 1.3.

Походження та авторство сузір’їв. Топонімія сузір’їв.

20, 49

ЗМ 1, НЕ 1.5.

Закони руху небесних тіл

34; 60

ЗМ 1, НЕ 1.7.

Геофізичні поля Землі та фізичні поля небесних тіл

14; 60

ЗМ 2, НЕ 2.1.

Географічні оболонки планет. Їх співвідношення з земною

14; 60

ЗМ 2, НЕ 2.3.

Зоряна будова планет гігантів. Схожі та відмінні риси супутників планет гігантів

68; 69; 70

ЗМ 2, НЕ 2.5.

Сонячні цикли

51; 68; 69; 70

ЗМ 2, НЕ 2.7.

Метагалактика

72; 73

^ 4. Модуль контроль

(контрольні питання)


Модуль 1. (семестр 1)


 1. Що характеризує зоряна величина?

 2. Як за виглядом зоряного неба і його обертання установити, що ви прибули на Північний полюс Землі?

 3. Яку умову має задовольняти схилення зорі, щоб для місця з географічною широтою (х) вона не заходила? Не сходила?

 4. На якій географічній широті Сонце в день літнього сонцестояння кульмінує в зеніті?

 5. Через які проміжки часу зорі кульмінують на Місяці?

 6. Як відрізнити фазу затемнення Місяця від однієї з його звичайних фаз?

 7. Яка тривалість місячних затемнень на Місяці порівняно з тривалістю їх на Землі?

 8. Якою має бути тривалість зоряного і синодичного періодів обертання планети, якщо вони дорівнюють один одному?

 9. Суть закону Кеплера

 10. Чому дорівнює густина Місяця, якщо його маса у 81 раз, а радіус у 4 рази менші, ніж у Землі?


Модуль 2. (семестр 1)


 1. чи видно з Місяця ті самі сузір’я (чи видно їх так само), що й з Землі?

 2. Чому на Марсі більш різкі, ніж на Землі, коливання температури протягом доби?

 3. Чи може комета, періодично повертаючись до Сонця, вічно зберігати свій вигляд незмінним?

 4. Яка потужність випромінювання в середньому припадає на 1 кг сонячної речовини?

 5. Назвіть основні кольори зір. Означте основні спектральні класи зір.

 6. Про класифікуйте зорі

 7. По класифікуйте галактики

 8. Що таке дифузна матерія

 9. Означте основні космологічні гіпотези

 10. Метагалактика

Модуль-контроль

Білет 1

 1. Об’єкт та предмет астрономії

 2. Ксерографія Меркурія

 3. Видима яскравість і колір зір


Білет 2

 1. Масштаби Всесвіту

 2. Ксенографія Венери

 3. Видимий добовий рух зір. Небесна сфера


Білет 3

 1. Телескопи. Їх класифікація

 2. Ксенографія Марса

 3. Зоряні карти та небесні координати


Білет 4

 1. Висота полюса світу над горизонтом

 2. Ксенографія Юпітера та його супутників

 3. Космічні швидкості і форма орбіт


Білет 5

 1. Добовий рух світил на різних широтах

 2. Ксенографія Сатурна та його супутників

 3. Збурення в русі планет


Білет 6

 1. Висота світил у кульмінації

 2. Ксенографія Урана та його супутників

 3. Визначення мас небесних тіл


Білет 7

 1. Фази Місяця. Місячні і сонячні затемнення

 2. Ксенографія Нептуна

 3. Визначення розмірів світил


Білет 8

 1. Точний час і визначення географічної довготи

 2. Астероїди. Їх класифікація

 3. Паралакс. Значення астрономічної одиниці


Білет 9

 1. Календар

 2. Міжнародне співробітництво у мирному освоєні космосу

 3. Геофізичні та фізичні сфери


Білет 10

 1. Конфігурації планет

 2. Боліди і метеорити

 3. Енергія Сонця


Білет 11

 1. Синодичні періоди обертання планет і їх зв'язок із сидеричними періодами

 2. Будова Сонця

 3. Комети. Їх відкриття і рух


Білет 12

 1. Сонячна атмосфера і сонячна активність

 2. Фізична природа комет

 3. Цефеїди


Білет 13

 1. Сонячно-земні зв’язки

 2. Подвійні зорі. Маси зір

 3. Радіогалактики і квазари


Білет 14

 1. Річний паралакс і відстані до зір

 2. Молочний Шлях і Галактика

 3. Магнітне поле, космічні промені і радіовипромінювання


Білет 15

 1. Наднові зорі

 2. Основні характеристики галактик

 3. Розміри зір. Густина їх речовини


Білет 16

 1. Видима й абсолютна зоряна величина. Світність зір

 2. Зоряні скупчення і асоціації

 3. Метагалактика і космологія


Білет 17

 1. Рухи зір у Галактиці

 2. Колір, спектри і температура зір

 3. Туманності


Білет 18

 1. Рухи зір у Галактиці

 2. Міжзоряний пил і газ

 3. Виникнення зір


Білет 19

 1. Нейтральний водень і молекулярний газ

 2. Рух Сонячної системи

 3. Нові зорі


Білет 20

1. Метеори і метеорні потоки

2. Позаатмосферна астрономія

3. Особливості астрономічних спостережень


5. критерії оцінювання досягнень студентів, узгоджені зі шкалою ECTS


Оцінка
Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90-100 балів /А

зараховано

Виставляється у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Вміє логічно і грамотно викладати матеріал з використанням термінології астрономії, наведенням конкретних прикладів серед ксенографічної номенклатури. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, а саме – розуміє суть понять та законів астрономії та астрофізики. Студент повинен уміти вирішувати завдання пов’язані з практичними роботами курсу, тобто вільно володіти основами розв’язку астрономічних завдань.

дуже добре”

82 – 89 балів /ВСтудент опускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальний характер та достовірність відповіді. Програмний матеріал знає добре, відповідь логічна і послідовна.

добре”

75 – 81 балів / С

Усе вище вказане студент виконує не повною мірою. Володіння теоретичним матеріалом недосконале і при відповідях відчутні прогалини. Практичний матеріал засвоєний не повністю, але відчувається деяка впевненість при його застосуванні.

задовільно”

69 – 74балів /D

Студент відповідає не повністю при розкритті програмного матеріалу, не зовсім точно трактує поняття і терміни, не може навести приклади. Недосконало орієнтується в теоретичних і практичних питаннях. В цілому студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. Лабораторні роботи захищені своєчасно. Самостійно працює мало. Знання систематизовані не повністю.

достатньо”

60 – 68 балів /E

Студент при відповіді практично не розкриває програмного матеріалу, але його ази розуміє і може дати відповідь на окремі питання. Не всі практичні роботи захищені, а практичний матеріал засвоєний слабо, що веде до слабкого орієнтування в матеріалі курсу.

незадовільно”

35 – 59 балів /Fx

незараховано

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє теоретичних і практичних питань. Допускає грубі помилки, при відповіді. Визначення основних характеристик і параметрів при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності астрономічних явищ. Студент неспроможний викласти та застосувати відповідні знання і навики.


^ 6. Література до модулю 1

1. Михельсон Н. И. Оптические телескопы: Теория и конструкция.— М.: Наука, 1976.

2. Максутов Д. Д. Астрономическая оптика.— М.; Л.: Наука, 1979

3. Максутов Д. Д. Изготовление и исследование астрономической оптики.— М.: Наука, 1984.

4. Навашин М. С. Телескоп астронома-любителя.— 4-е изд.— М.: Наука, 1979.

5. Наумов Д. А. Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль.—М.: Наука, 1988.

6. Сикорук Л. Л. Телескопы для любителей астрономии.— М.: Наука, 1982.

7. Любительское телескопостроение/Сост. М. М. Шемякин; Под ред. М. С. Навашина.— М.: Наука, 1964.

8. Любительское телескопостроение. Вып. 2/Сост. М. М. Шемякин; Под ред. М. С. Навашина.— М.: Наука, 1966.

9. Любительские телескопы/Под ред. М. М. Шемякина.— М.: Наука, 1975.

10. Телескопы/Под ред. Дж. Койпера и Б. Миддлхёрста, пер. с англ.— М.: ИЛ, 1963.

11. Дмитров Г., Бэйкер Д. Телескопы и принадлежности к ним: Пер. с англ.— М.: Гостехиздат, 1947.

12. Сулим Л. В. Производство оптических деталей, 2-е изд., до-полн.— М.: Высшая школа, 1969.

13. Белоросова Г. С., Максутов Д, Д., СоснинаМ. А., Мерман Н. В. О расчете менисковых систем // Труды ГАО АН СССР, сер. 1177, 1969.

14. Мартынов Д. Я. Курс практической астрофизики.— М.: Наука. 1977.

15. Amateur Telescope Making: Book one/Ed, A. Ingails.—- Scientific American Inc., 1957.

16. Amateur Telescope Making Advance: Book two/Ed. A. Ingails.— Munn and Co. Inc., 1952.

17. Amateur Telescope Making: Book there/Ed. A. Ingails.— Scientific American, Inc. 1953.

18. Мельников О. Л., Слюсарев Г, Л, Марков А. 5., Купревич Н, Ф. Современный телескоп.— М.: Наука, 1968.

19. Куликовский П. Г. Справочник астронома-любителя.— 4-е изд.— М.: Наука, 1971.

20. Астрономический календарь: Постоянная часть,— 6-е изд.— М.: Наука, 1973.

21. Безгубов Д. О., Чарин А, Н., Ольхов Д. Н, Использование алмазных паст для обработки зеркал// Земля и Вселенная.— 1987.— № 4.

22. Mattewson G. Constracting an Astronomical Telescope.— Blackie and Son kimited, 1947.

23. Гурков А. В. История создания телескопа// Историко-астрономические исследования: Вып. 7115.—М.: Наука, 1980.

24. Заруба Ю. Б. Объектив «МТО-1000» — универсальный телескоп II Земля и Вселенная.— 1988.— № 5.

25. Крылов А. Н. Портативный телескоп// Земля и Вселенная — 1981.—№3.

26. /О/ото П. Наблюдение визуально-двойных звезд.— М.: ИЛ, 1982.

27. Warner В. A Forgotten 41-inck Refractor // Sky and Telescope.— 1975.—V. 50. № 1.

28. Стропа Дж. Техника физического эксперимента.—Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1948.

29. Magee R. Pinhole and Knife-Edge — How Far Apart // Sky and Telescope.— 1974.— V. 49.— № 3.

30. Ashbrook I. Leon Foucault’s Heritage to Telescope Making // Sky and Telescope.—1975.—V. 50.—№ 1.

31. Millies-Lacroix A. A Graphical Approach to Foucault Test // Sky and Telescope.— 1976.— V. 51.— № 2.

32. Мажуга А. В. Точность измерений продольных аберраций// Земля и Вселенная.— 1988.— № 6.

33. Воронин А. Т. Графический метод проверки качества параболического зеркала // Земля и Вселенная.—1988.—№ 1.

34. Щеглов П. В. Проблемы оптической астрономии,— М.: Наука 1980.

35. Peters W., Pike R. The Science of the Newtonian Diagonal // Sky and Telescope.— 1977.- V. 53.— № 3.

36. Технология оптических деталей/Под ред. М. Н. Семибратова.— М.: Машиностроение, 1978.

37. Наумов Д. А, Изготовление 400-миллиметрового зеркала/ Земля и Вселенная.— 1983.— № 2.

38. Сикорук Л. Л. Спрингфилдская монтировка (ответы на вопросы читателей) // Земля и Вселенная.— 1980.— № 3.

39. Hamon A. A Tangent Arm with a Specially cut Cam // Sky and Telescope.— 1974.— V. 48.— № 2.

40. Fagen E. Same Three Jear Sidereal Drive Arrangement // Sky and Telescope.- 1967.— V. 34.— № 1.

41. Richter J. A Test for Figuring Cassegrain Secondary Mirrors// Sky and Telescope,— 1970.— V. 39.— № 1.

42. Sheehan W. Setting Circles Made at Home/'' Sky and Telescope.— 1974.-V. 48.- №2.

43. Tuthill R. A Maksutov 11-inch of Newtonian Form // Sky and Telescope.— 1964.- V. 27,— № 3.

44. Sigler R. A High-Performance Maksutov Telescope// Sky and Telescope.— 1975.— V. 50.— № 3.

45. Tichenor C. Note on Modern Telescope Mounting // Sky and Telescope.— 1968.— V. 35.— № 5.

46. Калиненков Н. Д. Обсерватория Николаевского пединститута // Земля и Вселенная,—1987.—№ 2.

47. Курцман А. С. Электронно-механический привод телескопа// Земля и Вселенная.— 1987.— № 3.

48. Сикорук Л. Л. Новосибирский клуб им, Д, Д, Максутова // Земля и Вселенная.— 1981.— № 1.

49. Александров С. Б. Фотографирование небесных объектов // Земля и Вселенная.— 1983.— № б.

50. Сикорук Л. Л. 150-миллиметровый телескоп-рефлектор // Земля и Вселенная.— 1986.— № 5.

51. Гришин Ю. А. Как мы наблюдаем Солнце// Земля и Вселенная.— 1980.— № 5.

52. Савельев А. Г. Все началось с «Алькора» // Земля и Вселенная,— 1988.— № 6.

53. Бекяшев Р. X. 400-миллиметровый рефлектор Ньютона — Кассегрена // Земля и Вселенная.— 1989.—№ 1.

54. Оптические и инфракрасные телескопы 90-х годов/Под ред. А. Хьюита; пер. с англ.— М.: Мир, 1983.

55. Чурюмов К.. И. Кометы и их наблюдения.—М.: Наука, 1980.

56. Сикорук Л. Д., Шпольский М. Р. Любительская астрофотография,— М.: Наука, 1987.


Література до модулю 2

 1. Астрономия. Учебник для 10 кл. Воронцов-Вельяминов Б.А. М.: Просвещение, 1983. - 144 с.

 2. Астрономия. Саймон и Жаклин Миттон (сер.: Оксфордская библиотека). М.: РОСМЭН, 1995. - 160 с.

 3. Астрономия. Век XXI: — Санкт-Петербург, Век 2, 2008 г.- 624 с.

 4. Астрономия. Энциклопедия: Житомирский С.В., Итальянская Е.Г. и др. — Санкт-Петербург, Росмэн-Пресс, 2006 г.- 128 с.

 5. Астрономия: А. В. Засов, Э. В. Кононович — Санкт-Петербург, ФИЗМАТЛИТ, 2008 г.- 256 с.

 6. Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 7. Из истории науки. Книга 1: Вяч. Вс. Иванов — Санкт-Петербург, Знак, 2010 г.- 736 с.

 7. Иллюстрированный словарь практической астрономии: Крис Китчин — Москва, АСТ, Астрель, 2006 г.- 304 с.

 8. История астрономии: А. Паннекук — Москва, ЛКИ, 2010 г.- 594 с.

 9. Космический астрометрический эксперимент ОЗИРИС: Рыхлова Л.В., Куимов К.В. — Москва, 2007 г.- 352 с.

 10. Справочник любителя астрономии: П. Г. Куликовский — Санкт-Петербург, Либроком, 2009 г.- 704 с.

 11. Судьба и звезды: — Москва, Диля, 2007 г.- 352 с.

 12. Труды Института прикладной астрономии РАН. Вып. 12: — Москва, 2005 г.- 142 с.

 13. Труды Института прикладной астрономии РАН. Вып. 14: — Москва, 2006 г.- 214 с.

 14. Труды Института прикладной астрономии РАН. Вып. 15: — Москва, 2006 г.- 165 с.

 15. Наблюдаем Солнце. Степанян Н.Н. М.: Наука, 1992. - 128 с.

 16. Расширяя границы Вселенной. История астрономии в задачах. Гусев Е.Б., Сурдин В.Г. М.: МЦНМО, 2003. - 176 с.

 17. Александров Ю. В. Небесная механика: Учебник. - Х.: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2006.-256 с.

 18. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Под редакцией проф. Ю. Г. Шкуратова. - Х.: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2008.-632 с.

 19. Шкуратов Ю.Г. Луна далекая и близкая. - Х.: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2006.-184 с.

 20. Mishchenko M. I., Rosenbush V. K., Kiselev N. N., Lupishko D. F., Tishkovets V. P., Kaydash V. G., Belskaya I. N., Efimov Y. S., Shakhovskoy N. M. Polarimetric remote sensing of Solar System objects. - K.: Akademperiodyka, 2010. - 291 p., 24 p

 21. Institute of Astronomy of Kharkiv V.N. Karazin National University / Prof. Yu.G. Shkuratov, Editor. - Х.: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2008.-40 с.

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет Бібліометрія

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи