Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 349.55 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір349.55 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Географії ґрунтів і земельних ресурсів

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070501 Географія

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

3

6

135

4

32

18

-

4

81


6


Заочна

3

6

135
4

4

-
127


6

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена доц. Проскурняком М.М.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”______ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


___01_” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

Дисципліні “Географія ґрунтів і земельні ресурси” в циклі наук про Землю належить суттєва методологічна роль. Мета курсу – не тільки закласти знання про певне коло понять і явищ, а й показати на конкретних прикладах загальний зв’язок і взаємодію між компонентами географічної оболонки, які призводять до формування особливого природно-історичного тіла – ґрунту; розкрити сутність ґрунту як головної складової земельних ресурсів, з’ясувати проблеми їх використання та збереження.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни.

Поряд з розглядом загальних закономірностей географії ґрунтів, важливо показати роль окремих факторів у диференціації ґрунтового покриву. Студенти повинні знати основні типи ґрунтів України і світу, вміти пояснити їх приуроченість до певних природних умов, уявляти, наскільки забезпечені зональні типи ґрунтів теплом і вологою, і які меліорації необхідні для підвищення їх родючості.

На завершення курсу повинні бути показані основні завдання, що стоять перед географією ґрунтів у зв’язку з обліком земельних фондів, їх оцінкою, охороною ґрунтів від ерозії, забруднення та інших несприятливих процесів.


^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни.

Студент повинен знати і розуміти основні поняття і закономірності географії грунтів і земельних ресурсів. На практичних заняттях студенти повинні навчитися читати ґрунтові карти, знати принципи їх складання і способи зображення. На основі співставлення серії карт компонентів природи і теоретичних знань про зв’язок ґрунтів з факторами ґрунтоутворення, вміти скласти комплексний профіль з показом не тільки ґрунтів, але й інших компонентів ландшафту.


2. структура Змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ),

навчального

елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль І. Теорія та методологія ландшафтознавства (20 балів).

Розділ 1. Вступ до курсу

Знати і розуміти основні поняття

НЕ 1.1. Вступ до курсу

[1,2,4,5,9,10,11,12]

Зміст, історія і завдання географії ґрунтів

1
1
Письмове опитування

11

Розділ 2. Основи теорії та методології

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.1. Фактори і географічне поширення ґрунтів [1,2,4,8,11]

Основні фактори: клімат, біота, ґрунтотвірні породи і рульєф, вік ґрунту і господарська діяльність людини. Розвиток і еволюція ґрунтів.

4
4
Письмове опитування

33

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.2. Закономірності географічного поширення ґрунтів

Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, структура ґрунтового покриву

2
2
Письмове опитування

22

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.3 Класифікація ґрунтів [2,4,9]

Завдання і принципи сучасних класифікацій. Система таксономічних одиниць класифікації ґрунтів: рід, клас, тип, підтип, рід, вид, різновид (ґрунтова відміна)

2
2
Письмове опитування

Усне опитування

Термінологічний диктант

3

Порівняльний аналіз класифікаційних схем ґрунтів. Класифікація ґрунтів України

3

5

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.4. Ґрунтово-географічне районування

[1,2,4,9,11,12]

Зміст і завдання грунтово-географічного районування. Система таксономічних одиниць. Схеми грунтово-географічного районування світу й України.

2
2
Письмове опитування

2

Аналіз схем грунтово-географічного районування

3

5

Підсумкова контрольна робота за модулем

5

^ Модуль ІІ. Географія ґрунтів і земельні ресурси світу (25 балів)

Розділ 3. Поясно-зональний огляд

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 2.3.1. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси тундрової і лісотундрової зон [1,2,4,11,12]

Географічне поширення зон. Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова і властивості, класифікація. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх раціонального використання і охорони

2
1
Усне опитування

1

Аналіз карти ґрунтового покриву світу

2

3

. Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 2.3.2 Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісових зон помірного поясу

-//-

Підзолисті, дерново-підзолисті, мерзлотно-тайгові, болотні, бурі лісові.

-//-

2
1
Усне опитування

33

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 2.3.3. Ґрунтовий покрив лісостепової і лучно-степової зон

-//-

Сірі лісові, чорноземні та чорноземоподібні ґрунти.

-//-

2
2
Усне опитування

3
3
Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 2.3.4. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон сухих степів, напівпустинь і пустинь

-//-

Каштанові, бурі, сіро-бурі та сіроземи. Солончаки, солонці, солоді. Вплив людини на засолення ґрунтів. -//-

2
2
Усне опитування

33

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 2.3.5. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон вологих субтропічних і тропічних обл.

-//-

Червоноземи і жовтоземи, коричневі, червоно-коричневі, червоно-бурі та злитоземні ґрунти саван, фералітні ґрунти вологих тропіків.

-//-

2
2
Усне опитування

1

Структура ґрунтового покриву континентів

1

2

Розділ 4. Огляд за континентами

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 2.4.1. Ґрунтовий покрив континентів [1,2,4,11,12]

Ґрунтовий покрив Євразії, Африки, Північної і Південної Америки, Австралії

1
2
Усне опитування

1

Структура ґрунтового покриву континентів

1

2

. Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 2.4.2 .Земельні ресурси світу [1,2,4,11,12]

Загальні відомості про земельні ресурси світу, земельний фонд світу та ступінь його використання

2
2
Письмове опитування

1

Структура земельних ресурсів континентів

2

3
НЕ 2.4.3. Охорона ґрунтів [2,3,4,7,11,12]

Принципи раціонального землекористування. Завдання охорони ґрунтів.

2
1Підсумкова контрольна робота за модулем

5

^ Модуль ІІІ. Ґрунтовий покриву та земельні ресурси України (25 балів)

Розділ 5. Ґрунтовий покрив окремих природних регіонів

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ3.5.1. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зони мішаних лісів [9,10,12]

Географічне положення зони. Умови ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова, властивості. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх використання і охорони

2
2
Усне опитування

2

Аналіз карти ґрунтів України

2

4

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 3.5.2. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісостепової зони [9,10,12]

Географічне положення зони. Умови ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова, властивості. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх використання і охорони

2
2
Усне опитування

2

Аналіз карти земельних ресурсів

2

4

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 3.5.3. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси степової зони

Географічне положення зони. Умови ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова, властивості. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх використання і охорони

2
2
Усне опитування

2

Аналіз карти еродованості земель

2

4

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 3.5.4. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси гірських областей України [9,10,12]

Висотна поясність і умови ґрунтоутворення й поширення ґрунтів, їх будова і властивості, структура ґрунтового покриву. Гірські бурі лісові, дерново-буроземні, гірські лучні і чорноземні ґрунти. -//-

2
4
Усне опитування

2

Ґрунтове профілювання

2

4

Знати і розуміти основні поняття і географічні закономірності

НЕ 3.5.5. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси Чернівецької обл. [6,12]

Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти і земельні ресурси області. Проблеми їх раціонального використання і охорони.

2
2
Усне опитування

2

Аналіз карти ґрунтів і еродованості земель

2

4

Підсумковий контроль за модулем

5

Кількість годин


36
363.1. Практичні заняття.Тема НЕ

Год

Завдання

Год

1

НЕ 1.2.3. Класифікація грунтів

2

Провести аналіз класифікації зональних типів ґрунтів України
2.

НЕ 1.2.4. Грунтово-географічне районування

2

Проаналізувати схеми грунтово-географічного районування світу й України
3.

НЕ 2 - 3. Ґрунтовий покрив світу й України

14

Проаналізувати карти (легенди) ґрунтового покриву світу
Проаналізувати карту (легенду) ґрунтів України. Побудувати профілі висотної поясності ґрунтового покриву Українських Карпат і гірського Криму.
4.

НЕ 3. Земельні ресурси України

18

Проаналізувати карту земельних ресурсів України
Проаналізувати карту несприятливих природних процесів України
Проаналізувати карту еродованості земель України
Проаналізувати карту меліорованих земель України
Проаналізувати карту ґрунтів і карту еродованості земель Чернівецької області
Всього

36
4. Самостійна робота. ІЗ програмою не передбаченоТема НЕ

Год

Завдання

Год

1.

НЕ 1.1. Історія науки

2

Вивчити історію відносин в системі “людина - грунти”
2.

НЕ 1.2.1. Фактори грунтоутворення і диференціації грунтового покриву

12

Вивчити вплив гідрокліматичних умов на утворення і поширення грунтів
Вивчити вплив літологічних факторів на утворення і диференціацію грунтового покриву
Вивчити біотичні чинники грунтоутворення і диференціацію вмісту гумусу в зональних типах грунтів
3

НЕ 1.2.3. Морфологія і класифікація грунтів

8

Повторити морфологічні ознаки грунту

5. Модульні питання

Модуль 1 (20 балів)

 1. Географія ґрунтів: зміст і завдання, історія науки.

 2. Ґрунт і ґрунтовий покрив: суть понять, фактори формування, структура.

 3. Властивості ґрунтів. Ґрунт як основний засіб сільськогосподарського виробництва.

 4. Родючість ґрунту: зміст поняття, фактори і види родючості.

 5. Географічні закономірності розповсюдження гумусових речовин у ґрунтах.

 6. Оцінка родючості ґрунтів та шляхи її поліпшення.

 7. Наукове і господарське значення вивчення ґрунтів.

 8. Раціональне землекористування і заходи збереження ґрунтів.

 9. Гірські породи і рельєф як фактори формування і диференціації ґрунтового покриву.

 10. Клімат як фактор формування і диференціації ґрунтового покриву.

 11. Біота як фактор формування і диференціації ґрунтового покриву.

 12. Зміст, завдання і принципи класифікації ґрунтів.

 13. Система таксономічних одиниць класифікації ґрунтів.

 14. Класифікація зональних типів грунтів України.

 15. Основні закономірності географічного поширення ґрунтів.

 16. Грунтово-географічне й агрогрунтове районування: суть понять, таксономічні одиниці.

 17. Таксономічні одиниці грунтово-географічного районування.

 18. Таксономічні одиниці агрогрунтового районування.

 19. Схема грунтово-географічного районування світу.

Модуль 2 (25 балів)

 1. Тундрові глейові ґрунти: утворення, будова і властивості.

 2. Підзолисті ґрунти: утворення, будова і класифікація, розповсюдження.

 3. Мерзлотно-тайгові ґрунти: утворення, властивості, розповсюдження.

 4. Дерново-підзолисті ґрунти: утворення, будова, класифікація, розповсюдження.

 5. Сірі лісові ґрунти: утворення, будова, класифікація, розповсюдження.

 6. Чорноземи: походження, загальні особливості, розповсюдження.

 7. Чорноземи: класифікація та розповсюдження.

 8. Коричневі ґрунти: утворення, будова, розповсюдження.

 9. Каштанові ґрунти: утворення, будова, розповсюдження.

 10. Сіро-бурі ґрунти: утворення, будова, розповсюдження.

 11. Сіроземи: утворення, будова, розповсюдження.

 12. Солонці, солончаки: солоді: утворення, будова, поширення.

 13. Червоно-жовті та червоні фералітні ґрунти: утворення, будова, поширення.

 14. Червоно-бурі, коричнево-червоні та чорні тропічні ґрунти.

 15. Жовтоземи та червоноземи: особливості формування, будова і розповсюдження.

 16. Ґрунти гірських областей: особливості формування, будова, основні типи.

 17. Болотні ґрунти: шляхи формування, класифікація розповсюдження.

 18. Ґрунти заплав: особливості формування, будова, основні типи.

 19. Земельні ресурси: суть поняття, структура.

 20. Земельні ресурси світу. Використання й охорона ґрунтів.

 21. Земельні ресурси світу (в розрізі материків).

 22. Земельні ресурси світу (в розрізі природних поясів).

Модуль 3 (25 балів)

 1. Схема агрогрунтового районування України.

 2. Природні умови і фактори ґрунтоутворення Українського Полісся.

 3. Особливості ґрунтів Полісся України.

 4. Ґрунтовий покрив Українського Полісся.

 5. Сучасний розвиток ґрунтів Українського Полісся, проблеми їх окультурювання та збереження.

 6. Природні умови і фактори ґрунтоутворення лісостепової зони України.

 7. Особливості ґрунтів лісостепової зони України.

 8. Ґрунтовий покрив лісостепової зони України.

 9. Сучасний розвиток ґрунтів лісостепової зони України, проблеми їх окультурювання та збереження.

 10. Природні умови і фактори ґрунтоутворення степової зони України.

 11. Особливості ґрунтів степової зони України.

 12. Ґрунтовий покрив степової зони України.

 13. Проблеми раціонального використання та збереження ґрунтів степової зони України.

 14. Природні умови і фактори ґрунтоутворення сухостепової зони України.

 15. Особливості ґрунтів сухостепової зони України.

 16. Ґрунтовий покрив сухостепової зони України.

 17. Сучасний розвиток ґрунтів сухостепової зони України, проблеми їх окультурювання та збереження.

 18. Фактори утворення ґрунтів гірського Криму.

 19. Ґрунти степового передгір’я Криму.

 20. Ґрунти лісостепового передгір’я Криму.

 21. Гірсько-лісова зона буроземів Криму.

 22. Зона коричневих ґрунтів Криму.

 23. Ґрунти кримських яйл.

 24. Проблеми раціонального використання і збереження ґрунтів гірського Криму.

 25. Особливості буроземно-лісового ґрунтоутворення в Карпатах.

 26. Ґрунти Передкарпаття.

 27. Ґрунти Закарпаття.

 28. Ґрунти гірсько-лісової зони Карпат.

 29. Ґрунти гірсько-лучної зони Карпат.

 30. Меліорація ґрунтів: зміст і завдання.

 31. Меліорація: зміст, завдання, класифікація.

 32. Меліоративний стан ґрунтів України.

 33. Меліоративна оцінка несприятливих ознак ґрунтів України. Основні заходи їх меліорації.

 34. Основні типи меліорацій ґрунтів (за природними зонами)

 35. Просторова структура земельних ресурсів України.

 36. Склад земельного фонду України.

 37. Використання земель України.

 38. Охорона і відновлення земельних ресурсів України.

 39. Умови ґрунтоутворення на Прут-Дністровському межиріччі.

 40. Умови ґрунтоутворення в Буковинському Передкарпатті.

 41. Умови ґрунтоутворення в Буковинських Карпатах.

 42. Ґрунтовий покрив Прут – Дністровської області.

 43. Ґрунтовий покрив Буковинського Передкарпаття.

 44. Ґрунтовий покрив гірських областей Буковинських Карпат.

 45. Земельні ресурси Чернівецької області.

 46. Еродованість земель Чернівецької області.

 47. Забрудненість земель Чернівецької області.

 48. Меліорація земель Чернівецької області.

 49. Заходи збереження земельних ресурсів Чернівецької області.Підсумкові модульні питання

 1. Географія ґрунтів: зміст і завдання, історія науки.

 2. Ґрунт і ґрунтовий покрив: суть понять, фактори формування, структура.

 3. Властивості ґрунтів. Ґрунт як основний засіб сільськогосподарського виробництва.

 4. Родючість ґрунту: зміст поняття, фактори і види родючості.

 5. Географічні закономірності розповсюдження гумусових речовин у ґрунтах.

 6. Оцінка родючості ґрунтів та шляхи її поліпшення.

 7. Наукове і господарське значення вивчення ґрунтів.

 8. Раціональне землекористування і заходи збереження ґрунтів.

 9. Гірські породи і рельєф як фактори формування і диференціації ґрунтового покриву.

 10. Клімат як фактор формування і диференціації ґрунтового покриву.

 11. Біота як фактор формування і диференціації ґрунтового покриву.

 12. Зміст, завдання і принципи класифікації ґрунтів.

 13. Система таксономічних одиниць класифікації ґрунтів.

 14. Класифікація зональних типів грунтів України.

 15. Основні закономірності географічного поширення ґрунтів.

 16. Грунтово-географічне й агрогрунтове районування: суть понять, таксономічні одиниці.

 17. Таксономічні одиниці грунтово-географічного районування.

 18. Таксономічні одиниці агрогрунтового районування.

 19. Схема грунтово-географічного районування світу.

 20. Тундрові глейові ґрунти: утворення, будова і властивості.

 21. Підзолисті ґрунти: утворення, будова і класифікація, розповсюдження.

 22. Мерзлотно-тайгові ґрунти: утворення, властивості, розповсюдження.

 23. Дерново-підзолисті ґрунти: утворення, будова, класифікація, розповсюдження.

 24. Сірі лісові ґрунти: утворення, будова, класифікація, розповсюдження.

 25. Чорноземи: походження, загальні особливості, розповсюдження.

 26. Чорноземи: класифікація та розповсюдження.

 27. Коричневі ґрунти: утворення, будова, розповсюдження.

 28. Каштанові ґрунти: утворення, будова, розповсюдження.

 29. Сіро-бурі ґрунти: утворення, будова, розповсюдження.

 30. Сіроземи: утворення, будова, розповсюдження.

 31. Солонці, солончаки: солоді: утворення, будова, поширення.

 32. Червоно-жовті та червоні фералітні ґрунти: утворення, будова, поширення.

 33. Червоно-бурі, коричнево-червоні та чорні тропічні ґрунти.

 34. Жовтоземи та червоноземи: особливості формування, будова і розповсюдження.

 35. Ґрунти гірських областей: особливості формування, будова, основні типи.

 36. Болотні ґрунти: шляхи формування, класифікація розповсюдження.

 37. Ґрунти заплав: особливості формування, будова, основні типи.

 38. Земельні ресурси: суть поняття, структура.

 39. Земельні ресурси світу. Використання й охорона ґрунтів.

 40. Земельні ресурси світу (в розрізі материків).

 41. Земельні ресурси світу (в розрізі природних поясів).

 42. Схема агрогрунтового районування України.

 43. Природні умови і фактори ґрунтоутворення Українського Полісся.

 44. Особливості ґрунтів Полісся України.

 45. Ґрунтовий покрив Українського Полісся.

 46. Сучасний розвиток ґрунтів Українського Полісся, проблеми їх окультурювання та збереження.

 47. Природні умови і фактори ґрунтоутворення лісостепової зони України.

 48. Особливості ґрунтів лісостепової зони України.

 49. Ґрунтовий покрив лісостепової зони України.

 50. Сучасний розвиток ґрунтів лісостепової зони України, проблеми їх окультурювання та збереження.

 51. Природні умови і фактори ґрунтоутворення степової зони України.

 52. Особливості ґрунтів степової зони України.

 53. Ґрунтовий покрив степової зони України.

 54. Проблеми раціонального використання та збереження ґрунтів степової зони України.

 55. Природні умови і фактори ґрунтоутворення сухостепової зони України.

 56. Особливості ґрунтів сухостепової зони України.

 57. Ґрунтовий покрив сухостепової зони України.

 58. Сучасний розвиток ґрунтів сухостепової зони України, проблеми їх окультурювання та збереження.

 59. Фактори утворення ґрунтів гірського Криму.

 60. Ґрунти степового передгір’я Криму.

 61. Ґрунти лісостепового передгір’я Криму.

 62. Гірсько-лісова зона буроземів Криму.

 63. Зона коричневих ґрунтів Криму.

 64. Ґрунти кримських яйл.

 65. Проблеми раціонального використання і збереження ґрунтів гірського Криму.

 66. Особливості буроземно-лісового ґрунтоутворення в Карпатах.

 67. Ґрунти Передкарпаття.

 68. Ґрунти Закарпаття.

 69. Ґрунти гірсько-лісової зони Карпат.

 70. Ґрунти гірсько-лучної зони Карпат.

 71. Меліорація ґрунтів: зміст і завдання.

 72. Меліорація: зміст, завдання, класифікація.

 73. Меліоративний стан ґрунтів України.

 74. Меліоративна оцінка несприятливих ознак ґрунтів України. Основні заходи їх меліорації.

 75. Основні типи меліорацій ґрунтів (за природними зонами)

 76. Просторова структура земельних ресурсів України.

 77. Склад земельного фонду України.

 78. Використання земель України.

 79. Охорона і відновлення земельних ресурсів України.

 80. Умови ґрунтоутворення на Прут-Дністровському межиріччі.

 81. Умови ґрунтоутворення в Буковинському Передкарпатті.

 82. Умови ґрунтоутворення в Буковинських Карпатах.

 83. Ґрунтовий покрив Прут – Дністровської області.

 84. Ґрунтовий покрив Буковинського Передкарпаття.

 85. Ґрунтовий покрив гірських областей Буковинських Карпат.

 86. Земельні ресурси Чернівецької області.

 87. Еродованість земель Чернівецької області.

 88. Забрудненість земель Чернівецької області.

 89. Меліорація земель Чернівецької області.

 90. Заходи збереження земельних ресурсів Чернівецької області.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал з географії грунтів та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст грунтових карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами і грунтом, опанував методику комплексного аналізу, уміє виконувати ряд польових та досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

Студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні роботи, оперує термінологією та уміє пояснити сутність основних понять. На додаткові запитання відповідає вагаючись.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику предмету, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати комплексні характеристики грунтового покриву, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає. невпевнено.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.-
^

7. Рекомендована література


 1. Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв. - М.: Высшая школа, 1981.

 2. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. - М.: Просвещение, 1976.

 3. Добровольский В.В., Гришина А.А. Охрана почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1985.

 4. Добровольский В.В., Урусевская И.С. География почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1984.

 5. Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. - М.: Мысль, 1985.

 6. Кучинский П.А., Яневская Л.П. Почвы Черновицкой области и определение потребности их в удобрениях. - Львов: Каменяр, 1965.

 7. Никитин Е.Д. Жизнь и будущее почв. - М.: Знание, 1979.

 8. Почвоведение / Под ред. И.С. Кауричева. - М.: Колос, 1985.

 9. Почвы Украины и повышение их плодородия / Под ред. Н.И. Полупана. – Киев: Урожай, 1988.

 10. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б.Вернандер и др. – Киев: Наук. думка, 1986.

 11. Розов Н.Н., Строганова М.Н. Почвенный покров мира. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

 12. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. - К.: Вища школа, 1995.


8.Тематичний план.

п/п

Розділи і теми

Лекції (короткий зміст)

.

^ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ

1.

Вступ

Зміст, об’єкт і предмет, історія і завдання географії ґрунтів
2.Класифікація ґрунтів


Завдання і принципи сучасних класифікацій. Система таксономічних одиниць класифікації ґрунтів. Схема класифікації ґрунтів України
3.

Фактори і закономірності географічного поширення ґрунтів

Основні фактори ґрунтоутворення: клімат, біота, гірські породи і рельєф, вік ґрунту і господарська діяльність людини. Розвиток і еволюція ґрунтів.

Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, структура ґрунтового покриву.
4.

Грунтово-географічне районування

Зміст і завдання грунтово-географічного районування. Система таксономічних одиниць. Схеми районування світу й України.
^ 2. ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ

5.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси тундрової і лісотундрової зон

Географічне поширення зон. Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова і властивості, класифікація. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх раціонального використання і збереження.
6.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісових зон помірного поясу

-//-

Підзолисті, дерново-підзолисті, мерзлотно-тайгові, болотні, бурі лісові.

-//-
7.

Ґрунтовий покрив лісостепової і лучно-степової зон

Сірі лісові, чорноземні та чорноземоподібні ґрунти.
8.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон сухих степів, напівпустинь і пустинь

-//-

Каштанові, бурі, сіро-бурі та сіроземи. Солончаки, солонці, солоді. Вплив людини на засолення ґрунтів. -//-
9.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон вологих субтропічних і тропічних областей

Червоноземи і жовтоземи, коричневі, червоно-коричневі, червоно-бурі та злитоземні ґрунти саван, фералітні ґрунти вологих тропіків.

10.

Ґрунтовий покрив континентів світу

Ґрунтовий покрив Євразії, Африки, Північної і Південної Америки, Австралії
11.

Земельні ресурси світу

Загальні відомості про земельні ресурси світу, земельний фонд світу та ступінь його використання
12.

Охорона ґрунтів

Принципи раціонального землекористування. Завдання охорони ґрунтів.
^ 3. ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

13.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зони мішаних лісів України

Географічне положення зони. Умови ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова, властивості. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх використання і охорони.
14

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісостепової зони


-//-
15.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси степової зони


-//-
16.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси гірських областей

Висотна поясність і умови ґрунтоутворення й поширення ґрунтів, їх будова і властивості, структура ґрунтового покриву. Гірські бурі лісові, дерново-буроземні, гірські лучні і чорноземні ґрунти. -//-
17.

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси Чернівецької обл.

Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти і земельні ресурси області. Проблеми їх раціонального використання і охорони.
ВсьогоСхожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи