Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 243.86 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата28.07.2012
Розмір243.86 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Геології з основами геоморфології

(назва навчального предмета)

______________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища

(номер, назва спеціальності

_______________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_______________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

1

1

126

3,5

30
30

8

58


1


Заочна

1

1

126
8
6
112


1

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к. геогр., доц. Чернегою Петром Івановичем, к. геогр..н., доц. Дутчаком Миколою Васильовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Протокол № 1 від “30” серпня 2011р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


1” вересня 2011року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /__________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1.Пояснювальна записка

1.1.Мета викладання дисципліни

Вивчити зі студентами історію формування землі, її речовинний склад, розвиток сучасних геологічних процесів. Навчити студентів виявляти фактори формування рельєфу земної поверхні. Освоїти методи виявлення та опису сучасних форм рельєфу різного генезису.

1.2. Завдання вивчення дисципліни:

- освоїти науково-методологічні основи геології з основами геоморфології;

- розкрити основні етапи формування Землі та її поверхні (рельєфу);

- навчитися визначати речовинний склад Землі (мінерали та гірські породи);

- дати характеристику морфоструктур та морфоструктур Землі;

- навчити студентів характеризувати генезис та морфологію форм рельєфу.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі вивчення геології з основами геоморфології студент повинен:

- знати і розуміти основні поняття геології та геоморфології, теоретичні положення та методи, які застосовуються в сучасній науці;

- чітко уявляти механізм утворення мінералів і гірських порід, умови їх залягання та форм знаходження в Землі;

- розуміти сучасні геологічні процеси та механізм їх прояву;

- знати механізм утворення нерівностей земної поверхні (рельєфу);

- вміти характеризувати форми рельєфу різного генезису;

- вміти визначати морфометричні показники рельєфу;

- знати застосовувати на практиці отримані знання.


2. Структура змістових модулів , навчальних елементів

дисципліни “Геологія з основами геоморфології ” та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Вступ. Будова Землі та земної кори (26 б)

Знати важливість цих наук для розвитку сучасного суспільства. Вміти правильно застосовувати методи для різних видів геологічних досліджень

НЕ 1.1. Об’єкт, предмет та методи дослідження. Зв’язок з іншими науками

Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження геології і геоморфології. Метод актуалізму. Спостереження візуальні та інструментальні. Польові та дистанційні методи. Місце цих наук в системі наук про Землю.
Письмове опитування


Характеризувати внутрішню будову Землі. Знати характер змін геофізичних характеристик.

НЕ 1.2. Будова Землі та методи пізнання її внутрішньої будови

Внутрішні оболонки Землі. Метод сейсмічного зондування.

Характеристика фізичних параметрів Землі на різних глибинах та на поверхні
Графічне зображення внутрішньої будови Землі

Письмове опитування


Розрізняти хімічний склад Землі та земної кори за кларками хімічних елементів. Вміти визначати мінерали та гірські породи.

НЕ 1.3.Будова і склад земної кори

Головні хімічні елементи земної кори

Характеристика головних породотвірних мінералів

Гірські породи, їх генезис та діагностика
Тестування


Натурне визначення


Діагностика за зразками


Характеризувати фації морських, перехідних та континентальних відкладів. Знати етапи діагенезу.

НЕ 1.4. Седиментація відкладів та гірських порід

Поняття про діагенез та фації відкладів. Етапи діагенезу. Морські та континентальні фації, їх види.
Письмове опитування


Розрізняти типи земної кори за будовою. Знати характер розміщення головних структурних елементів.

НЕ 1.5. Структурні елементи земної кори. Їх зв’язок з рельєфом

Типи земної кори та їх географічна приуроченість

Приуроченість мегаформ рельєфу до головних структурних елементів земної кори

Зв’язок рельєфу з геологічною будовою. Прямий та інверсійний рельєф
Тестування


Письмове опитуванняЗнати основні положення різних гіпотез про походження структур земної кори.

НЕ 1.6. Основні гіпотези про походження структур земної кори

Контракційна гіпотеза, пульсаційна теорія, теорія піднять. Положення теорії тектоніки плит
Письмове опитування


ЗМ 2. Геодинамічні процеси (ендогенні) (9 б)

Знати й вміти прокоментувати розподіл геодинамічних процесів за джерелами енергії.

НЕ 2.1. Поняття про геодинамічні процеси

Взаємозв’язок та взаємообумовленість геодинамічних процесів
Письмове опитування


Знати походження та форми різних тектонічних структур, які формуються при швидких тектонічних рухах.

НЕ 2.2. Тектонічні рухи земної кори та деформації гірських порід

Плікативні дислокації. Складки, їх елементи та класифікація

Диз’юнктивні дислокації Типи розривних порушень
Письмове опитування


Письмове опитування


Знати форми інтрузивних тіл (згідні та незгідні). Характеризувати регіони розповсюдження вулканізму та сейсмічності.

НЕ 2.3. Поняття про магматизм та землетруси

Інтрузивний та ефузивний магматизм. Форми рельєфу в зонах прояву магматизму.

Сейсмічні явища. Шкали оцінки інтенсивності землетрусів Методи прогнозування
Письмове опитування


Письмове опитування


ЗМ 3. Геодинамічні процеси (екзогенні) (35 б)

Знати процеси вивітрювання. Розуміти механізм утворення кір вивітрювання.


НЕ 3.1. Вивітрювання. Кори вивітрювання

Фізичне, хімічне та біологічне вивітрювання. Географічне поширення кір вивітрювання
Письмове опитування

НЕ 3.2. Геологічна діяльність вітру

Види геоморфологічної роботи вітру. Акумулятивні та ерозійні форми рельєфу
Письмове опитування


Розуміти механізм походження схилів,їх класифікацію.

Вміти пояснювати механізм розвитку силових процесів.

НЕ 3.3. Схили та схилові процеси

Походження схилів. Класифікація схилів. Схилові процеси
Тестування

Письмове опитування


Знати закони розвитку ерозії.

НЕ 3.4. Геоморфологічна діяльність текучої води

Робота текучих вод. Закони ерозії
Письмове опитування


Вміти пояснити роботу тимчасових водотоків. Знати форми рельєфу які вони утворюють.

НЕ 3.5. Геоморфологічна діяльність тимчасових водотоків

Площинний змив. Лінійна ерозія
Тестування

Виконання лабораторних робіт та їх усний захист


постійних водотоків. Розуміти механізм утворення та будову русла, заплави та надзаплавних терас.

НЕ 3.6. Постійні водотоки (ріки) та форми рельєфу створені ними

Русло та його елементи, заплава та надзаплавні тераси
Тестування

Письмове опитування


Розуміти процес карстоутворення та форми рельєфу які він утворює.

НЕ 3.7. Підземні води та їх геоморфологічна діяльність

Карст та карстові форми рельєфу
Усне опитування


Знати процес утворення багаторічної мерзлоти Вміти характеризувати форми рельєфу створені нею. Знати процес утворення зледеніння. Вміти характеризувати форми рельєфу створені ним.

НЕ 3.8. Рельєф кріолітозони і льодовикових областей

Багаторічна мерзлота і зв’язані з нею форми рельєфу. Зледеніння та форми рельєфу створені ним
Письмове опитування


Знати руйнівну та акумулятивну роботу моря. Вміти характеризувати форми рельєфу створені ним та типи берегів.

НЕ 3.9. Геоморфологічні процеси на морському та океанічному узбережжі

Абразивна та акумулятивна робота стоячих вод. Типи морських берегів
Письмове опитування^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Лабораторні заняття

Год

Поняття про мінерали. Форми знаходження мінералів у природі. Класифікація мінералів, їх фізичні властивості.

Класи: самородні елементи, сульфіди, оксиди та гідроксиди, галогенні з`єднання.

Клас карбонатів, сульфатів і фосфатів.

Клас силікатів.

6

Визначення густоти ерозійного розчленування території.

2

Визначення кутів нахилу поверхні.

4

Визначення експозиції схилів.

2

Всього:

14^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ практичних ЗАНЯТЬ

Діагностичні ознаки магматичних, метаморфічних та осадових гірських порід.

8

Морфометричні показники форм рельєфу.

4

Опис форм рельєфу за топографічною картою.

4

Всього:

16


ЗАВДАННЯ ДЛЯ СамостійнОЇ роботИ СТУДЕНТІВ

№ п/п
^

Самостійна робота


Год.

1.

Гіпотези походження Землі

2

2.

Вік землі та земної кори

2

3.

Поняття про абсолютний та відносний вік

2

4.

Геохронологічна шкала

4

5.

Структура й текстура гірських порід

4

6.

Характеристика магматичних та метаморфічних гірських порід

2

7.

Характеристика класу осадових гірських порід

4

8.

Генезис та вік рельєфу

4

9.

Роль клімату в рельєфоутворенні

4

10.

Рельєф областей пліоценового зледеніння

4

11.

Еолові процеси та форми рельєфу створені ними

4

12.

Роль рельєфу в господарській діяльності людини

4

Всього:

40


^ 5. Модуль контроль (контрольні питання)

 1. Об’єкт, завдання та методи дослідження геології та геоморфології.

 2. Поділ геології та геоморфології на галузеві науки.

 3. Внутрішня будова Землі та методи дослідження.

 4. Фізичні параметри (густина, сила тяжіння, тиск, тощо) Землі.

 5. Будова й типи земної кори.

 6. Вік Землі та земної кори.

 7. Діагенез морських відкладів.

 8. Поняття про спредінг та субдукцію.

 9. Форми інтрузивних тіл і їх класифікація.

 10. Поняття про фації відкладів.

 11. Материкові платформи, їх будова і вік.

 12. Землетруси, як прояв сучасних тектонічних процесів.

 13. Основні положення теорії тектоніки літосферних плит.

 14. Пласт, як елементарна форма залягання осадових гірських порід. Елементи пласта.

 15. Поняття про магматизм, його види.

 16. Зв’язок рельєфу з геологічними структурами.

 17. Основні структурні елементи платформ та їх вираження у рельєфі.

 18. Ефузивний магматизм.

 19. Головні структурні елементи земної кори та їх вираження у рельєфі.

 20. Інтрузивний магматизм.

 21. Складки, їх елементи та класифікація.

 22. Екзогенні процеси, їх роль у рельєфоутворенні.

 23. Генетичні типи морських відкладів.

 24. Структурно-геоморфологічні елементи океанів.

 25. Хімічний та речовинний склад Землі та земної кори.

 26. Розривні порушення, їх класифікація й прояв у рельєфі.

 27. Взаємозв’язок та взаємообумовленість геодинамічних процесів.

 28. Поняття про метаморфізм, його види.

 29. Тектонічні рухи земної кори та їх класифікація.

 30. Поняття про мінерали, їх фізичні властивості та класифікація.

 31. Класифікація гірських порід за генезисом.

 32. Характеристика класу осадових гірських порід.

 33. Предмет і завдання геоморфології як науки.

 34. Типи заплав і їх формування.

 35. Клімат і рельєфоутворення.

 36. Схили і схилові процеси.

 37. Льодовики, причиниїх утворення і роль в рельєфоутворенні.

 38. Класифікація схилів.

 39. Обвали, осипи та схили створені ними.

 40. Області сучасного зледеніння, поняття «хіоносфера».

 41. Ерозійні процеси, поняття «базис» ерозії.

 42. Вивітрювання і його роль в рельєфоутворенні.

 43. Геоморфологічні процеси на морському узбережжі.

 44. Карст, основні причини і умови його розвитку.

 45. Рельєф пустинь.Денудаційна і акумулятивна робота вітру.

 46. Область живлення і область танення льодовиків.

 47. Яри і стадії їх розвитку (за Соболєвим).

 48. Зандри, ози, ками, друмліни.

 49. Меандри, їх утворення та типи.

 50. Постійні потоки і форми рельєфу утворені ними.

 51. Зсуви, причини їх утворення , типи зсувів.

 52. Ерозійні і ерозійно-акумулятивні (цокольні) тераси.

 53. Акумулятивні тераси та механізм їх утворення.

 54. Форми рельєфу областей багаторічної мерзлоти

 55. Річкові тераси, їх будова та господарське значення

 56. Денудація її суть і значення в розвитку рельєфу

 57. Заплава і процес її утворення.

 58. Гірське зледеніння і форми рельєфу створені ним.

 59. Типи річкових долин (тіснини, ущелини, каньйони).

 60. Постійні потоки і форми рельєфу утворені ними.

 61. Полігональні утворення і «медальйонний рельєф».

 62. Рельєф областей переважаючої льодовикової денудації.

 63. Основні методи геоморфологічних досліджень

 64. Прямий і інверсійний рельєф.

 65. Рельєф русла річкових долин.

 66. Генетична класифікація морських берегів.

 67. Тимчасові потоки та форми рельєфу створені ними.

 68. Материкове зледеніння та форми рельєфу створені ним.

 69. Асиметрія річкових долин та вододілів.

 70. Роль клімату у формуванні рельєфу.

 71. Фактори формування рельєфу.

 72. Рельєф материків та дна світового океану.

 73. Еколого-геоморфологічні дослідження.

 74. Генетичний ряд ерозійних форм рельєфу.

^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал з практичних і лабораторних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує геологічною та геоморфологічною термінологією. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних і лабораторних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

^ Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні й лабораторні роботи, оперує геологічною та геоморфологічною термінологією, уміє пояснити сутність основних понять. На запитання відповідає.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Добре” – Все вище вказане виконує не повною мірою, однак знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи спостережень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Опрацював теми для самостійного вивчення. Виконав всі практичні й лабораторні роботи.

67–74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних і лабораторних робіт. Орієнтується у геологічних картах, знає основні методи польових досліджень, відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

“Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних і лабораторних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Незадовільно ”- не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алисон Д., Палмер Д. Геология. - М: Мир, 1984.

 2. Біленко Д.К. Основи геології та мінералогії. Вид. 3-тє. К.: Вища школа, 1973.

 3. Бондарчук В.Г. Геологія для всіх. - К.: Радянська школа, 1970. - 295 с.

 4. Борголов И.Б. Курс геологии. Уч. пособие. – М.: Агропромиздат, 1989.

 5. Гурский Б.Н. Историческая геология с элементами палеонтологии. Минск, Вышейшая школа, 1979.

 6. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Чернівці: ЧДУ, 1998.-22с.

 7. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки. - Чернівці: ЧДУ, 1997. – 16 с.

 8. Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии. Уч. 4-е изд., перераб. и дополи. М.: Высшая школа, 1980.

 9. Іванов Л.Л. Короткий курс мінералогії. – Харків, Дніпропетровськ ВДНГ УСРР, технічне видавництво, 1932. - 350 с.

 10. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: Высшая школа, 1991.

 11. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: Высш. шк. 1979, -2-е изд. - М.: Высш. шк., 1988.

 12. Павлинов В.Н., и др. Основы геологии. – М.: Недра, 1991.

 13. Панов Д.Г. Общая геоморфология. - М.: Высш. шк., 1966.

 14. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.

 15. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. –М.: Мысль, 1984.

 16. Чернега П.І. Загальна та історична геологія: Методичні вказівки до лабораторних занять. - Чернівці: Рута, 1999. - 23с.

 17. Чернега П.І. Загальна та історична геологія: Методичні вказівки до проведення лабораторних занять. Частина 1. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - 28с.

 18. Щукин И.С. Общая геоморфология. - Т.1-3. - М.: Изд-во МГУ, 1961 - 1974.

 19. Якушко О.Ф. Основы геоморфологии. - Минск Вышэйш. шк., 1986.

 20. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. – М.: Изд-во МГУ, 1988.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи