Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 251.2 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір251.2 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Геоморфології ”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.040105 Гідрометеорологія _____________

(номер, назва спеціальності

_______________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

1

1

126

3,5

34
17/
75

1

Заочна

1

1


1


Робоча програма складена на основі Київської програми

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена Дутчаком М.В.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни пізнання закономірностей формування рельєфу та використання виявлених закономірностей для розуміння розвитку рельєфу в тому числі під впливом господарської діяльності.

1.2 Завдання вивчення дисципліни

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. Студенти повинні вміти визначати морфометричні показники рельєфу та дати опис рельєфу за топографічною картою.


Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


№ НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1. Вступ. Фактори формування рельєфу. Структурна геоморфологія.

НЕ 1.1.

Вступ

Геоморфологія як наука, Історія виникнення науки

1


Письмове опитування

2


НЕ 1.2.

Загальні поняття про рельєф

Елементи рельєфу. Фактори формування рельєфу

1


Письмове опитування

2


НЕ 1.3.

Структурна геоморфологія

Зв’язок рельєфу з геологічними структурами. Тектонічні рухи земної кори і рельєф.

2


Письмове опитування

2


НЕ 1.4.

Рельєф території Землі

Рельєф областей платформенної морфоструктури. Тектонічне розчленування і тектонічні рухи платформ. Рельєф областей геосинклінальної морфоструктури. Рельєф дна світового океану

2


Тестування


14

^

Модуль 2. Загальні питання динамічної геоморфології


НЕ 2.1

Поняття динамічна геоморфологія

Співвідношення морфологічних процесів з геологічною будовою та тектонічними рухами. Класифікація морфодинамічних процесів

2


Письмове опитування

2


НЕ 2.2

Вивітрювання і рельєфоутворення

Вивітрювання гірських порід як фактор рельєфоутворення, Типи Вивітрювання. Кори вивітрювання різних природних зон

2


Тестування


2


НЕ 2.3

Схили, схилові процеси. Рельєф схилів.

Поняття схил. Класифікація схилів. Схилові процеси та рельєф схилів.

4


Письмове опитування

2


НЕ 2.4

Флювіальні процеси. Геоморфологічна робота тимчасових водотоків

Геоморфологічна діяльність тимчасових водотоків і форми рельєфу створені ними

2


Виконання лабораторних робіт

6


НЕ 2.5

Постійні руслові потоки

Геоморфологічна робота постійних водотоків

2

НЕ 2.6

Русла рік та їх рельєф

Русло ріки та його морфологічні частини. Умови утворення меандр, Будова меандр та їх класифікація.

2


Письмове опитування

2


НЕ 2.7

Заплави річкових долин.

Поняття заплава та умови її утворення, рельєф поверхні заплавию Типи заплав.

2

НЕ 2.8

Тераси річкових долин

Поняття “тераса”. Основні елементи терас. Причини їх утворення. Типи терас.

2

НЕ 2.9

Типи річкових долин

Ущелини, т,існини каньйони, заплавні та терасовані доли ни. Асиметрія річкових долин.

2


Тестування


11


^ Модуль 3. Інші геоморфологічні процеси.

НЕ 3.1

Гляціальні процеси.


Рельєф кріолітозони

Причини утворення льодовиків, Робота льодовиків. Покривне та гірське зледеніння. рельєф областей минулого материкового зледеніння.

Багаторічна мерзлота. Форми рельєфу зв’язані з багаторічною мерзлотою

1


2


Письмове опитування


Тестування


4


2


НЕ 3.2

Еолові процеси. Фоми рельєфу утворені ними

Геоморфологічна робота вітру. Акумулятивні і денудаційні форми еолового рельєфу.

1


Опис рельєфу за топографічною картою

8


НЕ 3.3

Геоморфологічні процеси на морському узбережжі

Геоморфологічна робота моря.(абразія, транспортування та акумуляція)

1


Письмове опитування

2


НЕ 3.4

Палеогеографічні методи дослідження рельєфу.

Етапи формування сучасного рельєфу. Методи дослідження древніх форм рельєфу.

1

НЕ 3.5

Геоморфологічні карти

Види геоморфологічних карт та принципи їх складання.

2


Тестування


9Практичні


1. Вивчення рельєфу за топографічною картою

2. Визначення густоти ерозійного розчленування

3. Визначення глибини ерозійного розчленування

4. Визначення кутів нахилу поверхні:

а) визначення кутів нахилу поверхні за топографічною картою

б) складання картограми кутів нахилу поверхні

5. Підготовка до семінарського заняття “Карст і карстові форми рельєфу”

Всього

Год.

2

4

4


4

2

1


17^

Самостійна робота

Зв’язок геогморфології з іншими науками

4

Класифікація морфодинамічних процесів

6

Кори вивітрювання різних кліматичних зон.

4

Обвали і обвальні схили. осипи і осипні схили.

2

Лавини і лавинні схили.

2

Відсідання і схили відсідання.

2

Зсуви і зсувні схили.

4

Вивчення поширення зсувів на території України та своєї області, міста та села.


8

Соліфлюкція і соліфлюкційні схили.

2

Дифлюкція і дифлюкційні схили.

2

Первинні і вторинні меандри.

4

Врізні меандри.

2

Класифікація меандр.

4

Типи заплав.

4

Асиметрія річкових долин і вододілів

4

Причини асиметрії річкових долин і вододілів.

2

Форми рельєфу утворені багаторічною мерзлотою.

4

Акумулятивні і денудаційні еолові форми рельєфу.

6

Форми рельєфу створені морськими водами.

6

Карст та причини його утворення

6

Карстові форми рельєфу в різних географічних зонах

6

всього

82


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

“Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал з практичних і лабораторних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує геоморфологічною та палеогеографічною термінологією. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних і лабораторних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)

“Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні й лабораторні роботи, оперує геоморфологічною та палеогеографічною термінологією, уміє пояснити сутність основних понять. На запитання відповідає.

75–81

C

Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

“Добре” – Все вище вказане виконує не повною мірою, однак знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи спостережень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Опрацював теми для самостійного вивчення. Виконав всі практичні й лабораторні роботи.

67–74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

”Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних і лабораторних робіт. Орієнтується у геоморфологічних та морфометричних картах, знає основні методи польових досліджень, відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)

“Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних і лабораторних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

“Незадовільно ”- не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.Рекомендована література


 1. Бондарчук В. Г. Основы геоморфологи. –М.: Учпедгиз, 1949.

 2. Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология. Формирование склонов. –М.: Изд-во МГУ, 1971.

 3. Дутчак М. В. Геоморфолгія. Методичні вказівки до лабораторних робіт –Чернівці: ЧДУ, 1998.

 4. Дутчак М. В. Геоморфолгія. Методичні вказівки. –Чернівці: ЧДУ, 1997.

 5. Леонтьев О. К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. –М.: Высш. шк.1979.

 6. Панов Д. Г. Общая геоморфология. –М.: Высш. шк. 1979.

 7. Щукин И. С. Общая геоморфология. Т.1-3. –М.: Изд-во МГУ, 1960-1974.

 8. Якушко О.Ф. Основы геоморфологии. –Минск. Вышэйш. шк. 1986.
^

5. Модуль контроль ( контрольні питання)


 1. Визначте об’єкт, предмет та завдання геоморфології.

 2. Дати характеристику зсувів та зсувних схилів.

 3. Проаналізуйте суть денудації, та її ролі в розвитку рельєфу.

 4. Дайте визначення заплави та розкрийте процес її формування.

 5. Охарактеризуйте типи вулканічних вивержень.

 6. Розкрийте суть понять “ генезис” та “вік” рельєфу

 7. Дати характеристику долин визначених грабенами та скидами.

 8. Проаналізуйте рельєф областей переважаючої льодовикової денудації плейстоценового зледеніння.

 9. Охарактеризуйте один із способів оцінки густоти ерозійного розчленування території.

 10. Дати характеристику льодовикового комплексу рельєфу.

 11. Охарактеризуйте рельєф заплави.

 12. Розкрийте суть понять “пустинна кора” та “пустинний загар”.

 13. Проаналізуйте роль клімату в рельєфоутворенні.

 14. Охарактеризуйте льодовикові акумулятивні форми рельєфу.

 15. Розкрийте суть процесу площинного змиву.

 16. Проаналізуйте роль карсту в рельєфоутворенні.

 17. Визначте роль рухів земної кори в формуванні рельєфу.

 18. Дайте характеристику зональних і азональних чинників рельєфоутворення.

 19. Охарактеризуйте річкові тераси і їх типи.

 20. Розкрийте суть поняття “кріолітозона” та дайте характеристику форм рельєфу в її межах.

 21. Дайте характеристику форм рельєфу перигляціальних областей плейстоценового зледеніння.

 22. Проаналізуйте причини асиметрії річкових долин та вододілів.

 23. Дайте характеристику рельєфу вулканічних областей.

 24. охарактеризуйте лагунний та лиманний тип морських берегів.

 25. Дайте оцінку впливу геологічних структур земної кори на формування рельєфу.

 26. Охарактеризуйте ерозійні ерозійно-акумулятивні (цокольні) тераси.

 27. Опишіть форми рельєфу областей поширення багаторічної мерзлоти.

 28. Розвиток рельєфу як боротьба двох груп сил та процесів (ендогенних і екзогенних).

 29. Наведіть генетичну класифікацію морських берегів.

 30. Розкрийте суть льодовикової денудації.

 31. Опишіть зв’язок геоморфології з іншими науками.

 32. Дайте характеристику поздовжніх і поперечних річкових терас.

 33. Вкажіть причини розвитку зсувних процесів.

 34. Охарактеризуйте вулканізм і землетруси як чинники ендогенного рельєфоутворення.

 35. Розкрийте причини утворення льодовиків.

 36. Дати оцінку схилів за їх походженням, зовнішнім виглядом та морфометричними показниками.

 37. Охарактеризуйте властивості гірських порід та їх вплив на формування рельєфу.

 38. Розкрити суть поняття “водногенетичні” форми рельєфу.

 39. Опишіть основні типи річкових долин (V-подібні, заплавні, терасовані).

 40. Дати характеристику форм рельєфу областей льодовикового зносу плейстоценового зледеніння.

 41. Проаналізувати причини утворення льодовиків.

 42. Розкрити суть соліфлюкції, та дати характеристику соліфлюкційних схилів.

 43. Дайте класифікацію кліматів за їх роллю в рельєфоутворенні.

 44. Охарактеризуйте процес термокарсту.

 45. Проаналізуйте наслідки гірського зледеніння.

 46. Опишіть основні риси рельєфу материків та дна світового океану.

 47. Розкрийте суть механізму еолових процесів та опишіть форми рельєфу створені ними.

 48. Охарактеризуйте процес осипання та осипні схили.

 49. Дати характеристику стадій розвитку ярів.

 50. Опишіть річкові доли гірських країн (тіснини, ущелини, каньйони).

 51. Охарактеризуйте форми рельєфу створені постійними водостоками.
 52. ^

  Розкрийте механізм утворення акумулятивних річкових терас та опишіть їх вид.

 53. Проаналізуйте особливості рельєфоутворення в геосинклінальних поясах материків.


 54. Опишіть основні елементи меандр та наведіть характеристику їх основних типів.

 55. Дати визначення поняття “хіоносфера” та охарактеризуйте області сучасного зледеніння.

 56. Розкрийте механізм утворення заплави.

 57. Проаналізуйте причини дифлюкційного (вікового) переміщення кори вивітрювання на схилах.

 58. Опишіть форми рельєфу областей переважаючої льодовикової акумуляції плейстоценового зледеніння.

 59. Охарактеризуйте основні галузі геоморфології.

 60. Дайте визначення поняття “базис ерозії”.

 61. Проаналізуйте роль плейстоценового зледеніння в рельєфоутворенні.

 62. Охарактеризуйте області поширення вулканів та землетрусів.

 63. Дайте визначення понять “прямий” та “інверсійний” рельєф

 64. Опишіть форми рельєфу створені діяльністю гірських льодовиків.

 65. Проаналізуйте механізм утворення сегментних, паралельно-гривистих та обвалованих заплав.

 66. Дайте характеристику геоморфологічних процесів на морському узбережжі.

 67. Розкрийте механізм вивітрювання гірських порід, та його роль в реьєфоутворенні.

 68. Дайте характеристику морфологічних елементів річкових долин.

 69. Проаналізуйте основні умови та причини розвитку карстових процесів.

 70. Охарактеризуйте основні елементи річкових терас, та вкажіть причини їх утворення.

 71. Опишіть суть антропогенного фактору рельєфоутворення.

 72. Проаналізуйте роль багаторічної мерзлоти в рельєфоутворенні.

 73. Дайте характеристику рельєфу русла річкової долини.

 74. Розкрийте суть хімічного вивітрювання.

 75. Опишіть денудаційну роботу вітру.

 76. Опишіть мегарельєф платформенних областей.

 77. Розкрийте механізм переміщення наносів в береговій зоні морів та океанів.

 78. Проаналізуйте значення геоморфологічних досліджень для народного господарства.

 79. Опишіть основні елементи гірського рельєфу.

 80. Охарактеризуйте елементи рельєфу створені тимчасовими водостоками.

 81. Розкрийте механізм утворення акумулятивних річкових островів.

 82. Дати характеристику покривних (материкових) льодовиків та форм рельєфу створених ними.

 83. Опишіть основні типи геологічних структур та їх відображення в рельєфі.

 84. Обвали, каменепад та їх вплив на рельєф.

 85. Охарактеризуйте основні види фацій алювіальних відкладів заплав.

 86. Опишіть основні форми карстового рельєфу.

 87. Розкрийте суть понять “макро-”, “мезо-” та “мікроформи” рельєфу.

 88. Дайте характеристику “альпійського” рельєфу.

 89. Опишіть річкові перекати та їх елементи.

 90. Проаналізуйте вплив ерозійних та карстових процесів на народне господарство.Модуль 1
 1. Рельєф це результат.... (продовжити визначення)

 2. Намалюйте схеми прямого та інверсійного рельєфу.

3. В яких гірських породах під впливом коливань температур швидше відбуваються процес фізичного вивітрювання?

а) мономінеральних, б) полімінеральних, в) осадових

4. Чим обмежена нижня границя поширення фізичного вивітрювання?

а) заляганням однорідних пластів порід, б) положенням рівня ґрунтових вод, в) границею земної кори.

5. Фізичне вивітрювання поділяється на:

а) температурне і механічне, б) морозне і температурне, в) водне та атмосферне.

6. Хімічне вивітрювання це:

а) руйнування гірських порід під впливом зовнішніх агресивних елементів,

б) руйнування гірських порід із зміною їх хімічного складу,

в) руйнування гірських порід під впливом вологи та температури.

 1. Дайте визначення поняття відносний та абсолютний вік рельєфу.

 2. Перерахуйте види вулканічних вивержень.

 3. Дайте визначення поняття „схил”.

 4. Намалюйте схематичний малюнок зсуву і вкажіть на ньому основні його елементи.

11 Соліфлюкція це схиловий процес що відбувається

а) в аридних областях, б) високогірних областях, в ) в областях з сезонним промерзанням і таненням ґрунту та в кріоліт озоні.

12. В результаті площинного змиву утворюються відклади:

а) алювіальні, б) коллювіальні, в) делювіальні, г) елювіальні.


Модуль № 2


 1. Напишіть формулу “живої сили” водного потоку і поясніть їхні елементи.

 2. Намалюйте схематичний малюнок річкової тераси і підпишіть її основні елементи.

 3. Дайте визначення заплави річки.

 4. Перерахуйте основні причини утворення терас.

 5. Намалюйте схему меандри і підпишіть її основні елементи.

 6. Продовжити визначення:

акумулятивні тераси – це ....

 1. Які ви знаєте види заплав?

 2. Перерахуйте основні елементи річкової долини

 3. Що таке базис ерозії:

а) рівень, до якого річка здійснює базову ерозію;

б) рівень дна долини;

в) поверхня, до рівня якої річка може виконувати глибинну ерозію .

 1. В руслах рік виділяють наступні елементи:

а) пороги та рівчаки;

б)плеса, перекати, острови, водоспади;

в)дельти, протоки, пороги.

 1. В плані меандри бувають:

а) блукаючі та врізні;

б)сегментні, синусоїдальні, сундучні, завалені;

в) первинні і вторинні.

 1. Перерахуйте типи акумулятивних терас.

 2. Ерозійні тераси переважно утворюються:

а) в рівнинних ріках;

б) в гірських ріках;

в) на ріках передгірних територій.


Модуль №3


 1. Дайте визначення поняття “хіоносфера”.

 2. Перелічіть області або “зони” минулого материкового зледеніння.

 3. Що таке снігова ліня і як вона змінює своє положення в залежності від широти місця?

 4. Перелічіть форми рельєфу, створені гірськими льодовиками.

 5. Поясніть що таке морозне сортування та вкажіть форми рельєфу утворені ним.

 6. Що таке нальоді і перелічіть їх основні типи

 7. Що таке абляція?

а) витрата льоду через танення і випаровування;

б) наростання льоду за рахунок замерзання води;

в) кліматичні зміни в місцях формування льодовика.

8. Що таке осциляція?

а) незначні зміни положення краю льодовика;

б) відступання краю льодовика;

в) наступання краю льодовика.

 1. Що таке лагуни?

 2. Перелічіть акумулятивні морські форми рельєфу.

 3. Вкажіть причини вздовжберегового переміщення відкладів

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи