Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 206.28 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір206.28 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульної системою навчання)


з “Загальна колоїдна хімії та геохімія”

(назва навчальної дисципліни)

для спеціальностей 6.040105 Гідрометеорологія

(шифр і назва спеціальності (тей)


Факультет (відділення) Географічний

(назва факультету, відділення)


Кафедра фізичної географії та раціонального природокористуванняНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

1

2

60

-

17

-

34

4

-

-

-

-

5
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

напряму _________________________________________________________

(шифр, назва)

Робоча програма складена д.геогр.н, проф. Гуцуляком Василем Миколайовичем

(вчена ступінь, звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30” серпня 2011 р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № __від “___” ______ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни.

Метою викладання геохімії ландшафту є визначення зв’язку між хімією, геохімією та ландшафтом.

Предметом вивчення геохімії є хімічні елементи та їх міграція.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни.

Завдання курсу навчитись виявляти закономірності поширення хімічних елементів у природі, міграцію елементів, засвоїти методику та методологію проведення хімічного аналізу води.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

При вивченні курсу студент повинен оволодіти:

 1. Поняття ландшафт з позиції геохімії ландшафту. Елементарний геохімічний ландшафт, його морфологічні особливості. Типи елементарних ландшафтів за умовами міграції. Геохімічні спряження. Басейнові ландшафтно-геохімічні системи. Поняття “геохімічний ландшафт ”.

 2. Кларки основних сфер географічної оболонки. Середній хімічний склад ландшафту. головні і другорядні елементи.

 3. Міграція хімічних елементів в ландшафті. Види міграції. Біогенна, фізико-хімічна, механічна, техногенна міграції.

 4. Фактори формування та закономірності територіальної диференціації геохімічних ландшафтів. Азональні та зональні фактори.

 5. Геохімія окремих елементів у ландшафті. Геохімічна класифікація елементів. характеристика поширення та міграції хімічних елементів у ландшафті.

 6. Геохімічна класифікація ландшафтів. Принципи геохімічної класифікації ландшафтів. Таксономічні одиниці, діагностичні ознаки.^

2. Структура змістовних модулів, навчальинх елементів дисиципліни

Загальна колоїдна хімія та геохімія” та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозні результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності та поточного контролю

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ЗМ.1. Загальна колоїдна хімія

(35 б)

Знати важливість геохімії і зв’язок її з іншими науками

^ НЕ 1.1. (Лекція) Предмет геохімії. Становлення науки

Предмет хімії та геохімії історія розвитку, методологія, прикладні питання.


2

-
-
Письмове опитування

Конспект
2

6

НЕ 1.1.1. (Лабораторна робота)

Визначення концентрації іонів водню. Визначення загальної лужності.


4

Знати «геохімічні системи», вміти визначати рН води.

^ НЕ 2.2. (Лекція) Поняття про геохімічні системи. Розповсюдженість хімічних елементів у оболонках Землі (Кларки)

Геохімічні системи. Середній хімічний склад (кларки) елементів у природних системах (літо-, гідро-, атмосферах)


2

-
-

Усне опитування
3

6

НЕ 2.2.2. (Лабораторна робота)

Визначення загальної жорсткості. Визначення вмісту кальцію та магнію.

4

Усне опитуванняКонспект


Продовження

^ Компетенції (прогнозні результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності та поточного контролю

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
НЕ 3.1. (Лекція) Середній хімічний склад ландшафту. Головні та другорядні елементи ландшафту

Середній хімічний склад ландшафту. Головні та другорядні елементи ландшафту

2

Конспект
3

6

НЕ 3.1.1. (Лабораторна робота)

Визначення вмісту хлор-іону титруванням азотно-кислим сріблом.


4

Знати хімічні властивості води, вміти визначати вміст хрол-іонів у воді.

^ НЕ 3.2. (Лекція) Водна міграція хімічних елементів у ландшафтній сфері

Властивості води.

Методи хімічного аналізу води Класи водної міграції Інтенсивність водної міграції. Геохімічні бар’єри.


2

-
-
Опитування
3

6

НЕ3.2.1.(Лабораторна робота)

Визначення нітратів і нітритів.

4

^ ЗМ.2. Основи геохімії

(35 б)
^ НЕ 3.3. (Лекція) Види міграції хімічних елементів

Види міграції хімічних елементів

2

Конспект
2

5
НЕ3.3.1.(Лабораторна робота)

Визначення амоній-іона (NH4)

6

Вміти визначати сухий залишок у воді, знати Бік.

^ НЕ 3.4. (Лекція) Біогенна міграція

Кількісні характеристики біку. Геохімія фотосинтезу. Розпад органічної речовини. Біогенна акумуляція хімічних елементів та мінералоутворення2

-


Письмове опитування
2

5

^ НЕ 3.4.1 (Лабораторна робота)

Визначення вмісту загального заліза (роданідом)

4

^ НЕ 3.5. (Лекція) Класи водної міграції. Класи елементарних ландшафтів.

Класи водної міграції. Класи елементарних ландшафтів.

2

Конспект
2

5
^ НЕ3.5.1 (Лабораторна робота)

Визначення вмісту сульфатів (ваговим методом)

4

Знати визначати тип води за формулою Курлова.

^ НЕ 3.6. (Лекція) Техногенна міграція. Техногенез.

Техногенез та зміна стану геосфер під його впливом. Геохімічні аномалії та біогеохімічні ендемії.2

-
-
Письмове опитування
2

5

^ НЕ3.6.1 (Лабораторна робота)

Визначення сухого залишку. Визначення вмісту натрію та калію розрахунковим методом.

4

^ НЕ 3.7. (Лекція) Біогенна акумуляція хімічних елементів у ґрунті.

Біогенна акумуляція хімічних елементів у ґрунті.

1

Конспект
2

5
^ НЕ 3.7.1 (Лабораторна робота)

Обробка результатів аналізу та визначеннятипу води.

4

^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для

самоперевірки їх виконання


Не передбачено програмою

 1. Тематика ІНДЗ
 1. Ландшафтно-геохімічні системи: поняття, структура, функціонування, приклади.

 2. Ландшафтно-геохімічні системи рідного краю: поняття, структура, функціонування.

 3. Середній хімічний склад геосфер Землі: порівняльна характеристика.

 4. Середній хімічний склад живої речовини: макро- та мікроелементи., їх фізіологічна роль.

 5. Міграція хімічних елементів у ландшафті: фактори міграції, види міграції.

 6. Геохімічні показники концентрації і розсіювання хімічних елементів.

 7. Хімічний склад і властивості води.

 8. Лужно-кислотні та окисно-відновні умови природних вод.

 9. Класи водної міграції: геохімічні показники класів, просторове поширення окремих класів міграції, приклади.

 10. Біологічний кругообіг хімічних елементів у ландшафті: параметри Біку, приклади.

 11. Утворення та розклад органічної речовини: біогеохімічні процеси утворення та розкладу, приклади.

 12. Біосфера: уявлення про біосферу, фізико-хімічні та біологічні процеси, антропогенний вплив на живу природу.

 13. Техногенез і літосфера.

 14. Техногенез і атмосфера.

 15. Техногенез і педосфера.

 16. Техногенез і біосфера.

 17. Культурний ландшафт (з геохімічних позицій).

 18. Методи дослідження техногенних ландшафтів.

 19. Ландшафтно-геохімічне картографування території.
 1. Модуль контроль


Питання на Модуль контроль

 1. Предмет хімії та геохімії;

 2. Історія розвитку.

 3. Методологія науки.

 4. Прикладні питання

 5. Геохімічні системи, їх морфологія, типологія.

 6. Середній хімічний склад (кларки) елементів у природних системах (літо-, гідро-, атмо-, біосфера);

 7. Водна міграція як один із основних видів міграції.

 8. Властивості води, залежність від поширення, розчинності та складу дренованих порід.

 9. Класифікація вод;

 10. Лужно-кислотні умови.

 11. Градація за величиною рН.

 12. Три основні геохімічні обставини.

 13. Класи водної міграції;

 14. Водна міграція і класи елементарних ландшафтів;

 15. Геохімічні бар’єри;

 16. Інтенсивність міграції хімічних елементів за коефіцієнтом водної міграції;

 17. Кількісні характеристики біку;

 18. Геохімія фотосинтезу;

 19. Інтенсивність біку та ряди біологічного поглинання;

 20. Розпад органічної речовини;

 21. Хімічний склад окремих організмів;

 22. Хімічний склад окремих організмів;

 23. Біогенна акумуляція хімелементів та мінералоутворення;

 24. Техногенез та зміна ландшафтів під його впливом;

 25. Техногенні геохімічні аномалії;

 26. Біогеохімічні ендемії. Культурний ландшафт;

 27. Основні методи пошуку корисних копалин;

 28. Визначення ступеня забруднення ландшафтів хімічними елементами;

 29. Ландшафтно-геохімічні карти;

 30. Хімічний контроль природного середовища

^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою


Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінювання за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

Зараховано


82-89

B

4 (добре)

75-81

C

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу, уміє виконувати ряд польових та стаціонарних досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

25

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

10

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

-
 1. Література до дисципліни
 1. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. – М. , 1965.

 2. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. – М., 1980.

 3. Глазовская М.А., Касимов С.Н. Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной среды. //Вест. Моск. Ун-та. – 1987, сер. 5, геогр., - № 1. – С. 11-17.

 4. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов. Изд. МГУ, 1964.

 5. Глазовская М.А. Техногенез и проблемы ландшафтно-геохимического прогнозирования. Вестник МГУ, 1968. №8.

 6. Гуцуляк В.М. Геохімія ландшафту. Чернівці: Рута, 1994.

 7. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території. Київ: Либідь, - 1998.

 8. Перельман. Геохімія ландшафту. М.: Висшая школа, 1973.

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет Бібліометрія

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи