Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 256.81 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір256.81 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Інженерної геології”

(назва навчального предмета)


для спеціальності _________________________________________ (номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________


або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

3

6

108

3

18

18
4

681

Заочна


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена доц. Рідушом Богданом Тарасовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)
Мета і завдання курсу

Дисципліна „Інженерна геологія та гідрогеологіяї” має на меті дати студентам загальну уяву про підземні води, їх походження, формування хімічного складу, умови їх використання і охорони від виснаження і забруднення, а також про динамічні процеси у верхніх горизонтах земної кори в зв’язку з діяльністю людини.

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок у розв’язанні прикладних задач з геології, гідрогеології та інженерної геології при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації мереж господарського водопостачання, водовідведення і меліоративних систем, а також для раціонального використання підземних вод і меліорованих земель.

Завдання дисципліни – теоретична і практична підготовка студентів з питань: вивчення мінералів і гірських порід; вивчення ґрунтів (у геологічному сенсі) і методів їх оцінки; ведення моніторингу геологічних процесів та явищ і визначення їх впливу на будівельні та інші господарські об’єкти; оцінки інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов територій будівництва та меліорації; оцінки параметрів підземних вод і розрахунків їх притоку; методики проведення геологічних та гідрогеологічних розвідувань.


Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни№ НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1. Вступ. Загальна геологія. Мінерали та гірські породи.
НЕ 1.1.

Геологія як предмет

Геологія як предмет, зв’язок з іншими науками, зміст та методи геологічних досліджень. Значення геології у водогосподарській і будівельній справі.

2

0

0

0

Усне опитування

Письмове опитування

33

НЕ 1.2.

Земля як планета

Земля як планета. Гіпотези про походження Землі. Форма і розміри Землі. Фізичні поля Землі: гравітаційне, магнітне, теплове. Будова Землі: літосфера, астеносфера, мантія, ядро.

2

0

0

0
^

Усне опитування


Письмове опитування

3

Реферат

2

5

НЕ 1.3.

Будова літосфери

Будова літосфери та рух літосферних плит. Материкова та океанічна земна кора. Хімічний склад земної кори. Кларки хімічних елементів.

2

0

0

0

Усне опитування
^

Письмове опитування


33

НЕ 1.4.

Мінерали та гірські породи

Породоутворюючі мінерали, їхні властивості

Походження та будова мінералів. Фізичні властивості мінералів. Геометричні форми кристалів та кристалографічні сингонії. Форми мінеральних агрегатів. Хімічний склад та систематика мінералів. Первинні та вторинні мінерали ґрунтів.

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

Натурне визначення

66

НЕ 1.5.

Склад, будова і властивості гірських порід

Гірські породи як мінеральні агрегати. Структури та текстури гірських порід. Генетична класифікація порід. Магматичні породи: інтрузивні, ефузивні, пірокластичні та їхні властивості. Осадові породи: уламкові, хемогенні й органогенні та їхні властивості. Метаморфічні породи та їхні властивості. Первинні форми залягання гірських порід в земні корі.

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

Натурне визначення

66

НЕ 1.6.

Вік гірських порід

Вік гірських порід та методи його визначення. Геохронологічна стратиграфічна шкала.

Мінерали і гірські породи як корисні копалини. Родовища і запаси корисних копалин. Мінеральні ресурси України.

2

0

0

0

Усне опитування

Письмове опитування

33

Всього за модулем 1

26

Модуль 2. Геологічні процеси. Геологічні карти і розрізи.

НЕ 2.1.

Ендогенні процеси

Магматизм: інтрузивний, ефузивний, пірокластичний. Метаморфізм: динамічний, регіональний, контактовий. Тектонічні рухи: сейсмічні та епейрогенні. Оцінка сили землетрусів і сейсмічні райони. Методи визначення епейрогенних рухів. Вторинні форми залягання гірських порід: пластичні деформації та розривні порушення.

2

0

0

0

Усне опитування

Письмове опитування

33

НЕ 2.2.

Екзогенні процеси

Вивітрювання: фізичне, хімічне, біологічне. Елювіальні утворення і кора вивітрювання. Геологічна діяльність вітру та еолові утворення. Вітрова ерозія та акумуляція. Діяльність постійних водостоків та алювіальні відклади. Руслова ерозія. Будова та типи річкових долин. Діяльність тимчасових водостоків, делювіальні та пролювіальні відклади. Площинний змив, селі, лінійна ерозія на схилах. Діяльність морів, озер та водосховищ. Абразія берегів водойм. Болота, їхні типи. Болотні відклади: торфи та сапропелі. Діяльність сил гравітації. Зсуви, лавини, обвали, осипи, опливини. Діяльність льодовиків, флювіогляціальні відклади та утворення: ози, ками, зандри. Кріогенні явища. Геологічна діяльність підземних вод. Карст, суфозія, пливуни, кріогенні явища.

2

0

0

0

Усне опитування

Письмове опитування

33

НЕ 2.3.

Геологічні карти і розрізи як графічні моделі ділянок земної кори

Типи геологічних карт за масштабом і призначенням. Позначення на карті та розрізі віку, складу, властивостей і умов залягання гірських порід. Стратиграфічна колонка. Методи побудови геологічних карт та розрізів. Геоінформаційні системи (ГІС) та технології в геологічній картографії. Геологічна та гідрогеологічна карта України. Основні планетарні та регіональні структури в межах України.


2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

36

Всього за модулем 3

12

Модуль 3. Інженерні ґрунти та їхні властивості.

НЕ 3.1.

Водно-фізичні властивості ґрунтів

Інженерні ґрунти та їх класифікація. Відбір зразків ґрунту для лабораторних досліджень. Водні властивості ґрунтів: розчинність, набухання, просадочність, усідання, водотривкість, розм’якшуваність, водопроникність, вологоємність та водовіддача, пластичність, липкість, консистенція, капілярні властивості; та їхні показники: число пластичності, коефіцієнт фільтрації, гранулометричний склад, ступінь неоднорідності, пористість, вологість, щільність.

2

0

0

0

Усне опитування

Письмове опитування

44

НЕ 3.2.

Механічні властивості ґрунтів

Механічні властивості ґрунтів: стисливість, опір зрушенню, тиксотропія.

Окислювально-відновні процеси в ґрунтах та їхній сольовий режим. Закислення та засолення ґрунтів. Формування шарів “калькрет”.

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

44

НЕ 3.3.

Опрацювання результатів випробувань властивостей ґрунтів і гірських порід

Розрахунки показників водно-фізичних властивостей ґрунтів: вологості, щільності, числа пластичності, вологоємності, коефіцієнта фільтрації, стисливості, опору ґрунтів зрушенню та інших за даними лабораторних випробувань. Графічна і статистична обробка показників властивостей ґрунтів і гірських порід

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

44
^

Всього за модулем 3


12

Модуль 4. Підземні води.

НЕ 4.1.

Властивості підземних вод

Структура молекули води та її взаємодія з мінералами. Види води в мінералах та гірських породах. Фізичні та бактеріологічні властивості підземних вод.

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

44

НЕ 4.2.

Хімічний склад підземних вод

Хімічний склад підземних вод та методи його зображення. Оцінка якості підземних вод та їхньої агресивності. Тріщинні води. Запаси і охорона підземних вод

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

44

НЕ 4.3.

Класифікація і геологічна діяльність підземних вод

Походження підземних вод. Ґрунтова волога і верховодка. Ґрунтові води: зональні й азональні. Міжпластові води: напірні й безнапірні.

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

44

НЕ 4.4.

5.3. Основи динаміки підземних вод

Рух води в зонах аерації й насичення. Закони ламінарного і турбулентного руху підземних вод. Плоский та радіальний потоки. Сталий та несталий режими фільтрації підземних вод. Методи моделювання фільтрації та визначення коефіцієнта фільтрації.

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

44

НЕ 4.5.

Розрахунки припливу води до водозабірних споруд

Розрахунки припливу води до водозабірних споруд. Визначення радіуса впливу водозаборів. Поняття про дебіт і питомий дебіт. Режим та баланс ґрунтових вод. Джерела, їхня класифікація та режим.

2

0

0

2

Усне опитування

Письмове опитування

34
^

Всього за модулем 4


20

3. Зміст дисципліни

3.1. Зміст лекційного курсу


1. Загальна геологія

Геологія як предмет, зв’язок з іншими науками, зміст та методи геологічних досліджень. Значення геології у водогосподарській і будівельній справі.

Земля як планета. Гіпотези про походження Землі. Форма і розміри Землі. Фізичні поля Землі: гравітаційне, магнітне, теплове. Будова Землі: літосфера, астеносфера, мантія, ядро. Будова літосфери та рух літосферних плит. Материкова та океанічна земна кора. Хімічний склад земної кори. Кларки хімічних елементів.


2. Мінерали та гірські породи

2.1. Породоутворюючі мінерали, їхні властивості

Походження та будова мінералів. Фізичні властивості мінералів. Геометричні форми кристалів та кристалографічні сингонії. Форми мінеральних агрегатів. Хімічний склад та систематика мінералів. Первинні та вторинні мінерали ґрунтів.

^ 2.2. Склад, будова і властивості гірських порід

Гірські породи як мінеральні агрегати. Структури та текстури гірських порід. Генетична класифікація порід. Магматичні породи: інтрузивні, ефузивні, пірокластичні та їхні властивості. Осадові породи: уламкові, хемогенні і органогенні та їхні властивості. Метаморфічні породи та їхні властивості. Первинні форми залягання гірських порід в земні корі.

Вік гірських порід та методи його визначення. Геохронологічна стратиграфічна шкала.

Мінерали і гірські породи як корисні копалини. Родовища і запаси корисних копалин. Мінеральні ресурси України.


3. Геологічні процеси

3.1. Ендогенні процеси

Магматизм: інтрузивний, ефузивний, пірокластичний. Метаморфізм: динамічний, регіональний, контактовий. Тектонічні рухи: сейсмічні та епейрогенні. Оцінка сили землетрусів і сейсмічні райони. Методи визначення епейрогенних рухів. Вторинні форми залягання гірських порід: пластичні деформації та розривні порушення.

^ 3.2. Екзогенні процеси

Вивітрювання: фізичне, хімічне, біологічне. Елювіальні утворення і кора вивітрювання. Геологічна діяльність вітру та еолові утворення. Вітрова ерозія та акумуляція. Діяльність постійних водостоків та алювіальні відклади. Руслова ерозія. Будова та типи річкових долин. Діяльність тимчасових водостоків, делювіальні та пролювіальні відклади. Площинний змив, селі, лінійна ерозія на схилах. Діяльність морів, озер та водосховищ. Абразія берегів водойм. Болота, їхні типи. Болотні відклади: торфи та сапропелі. Діяльність сил гравітації. Зсуви, лавини, обвали, осипи, опливини. Діяльність льодовиків, флювіогляціальні відклади та утворення: ози, ками, зандри. Кріогенні явища. Геологічна діяльність підземних вод. Карст, суфозія, пливуни, кріогенні явища.

Роль геологічних процесів у формуванні рельєфу, складу і будови Землі. Екологічні зміни природного середовища, пов’язані з геологічними процесами та інженерною діяльністю людини. Моніторинг і попередження небезпечних геологічних процесів.


^ 4. Геологічні карти і розрізи

Геологічні карти і розрізи як графічні моделі ділянок земної кори. Типи геологічних карт за масштабом і призначенням. Позначення на карті та розрізі віку, складу, властивостей і умов залягання гірських порі. Стратиграфічна колонка. Методи побудови геологічних карт та розрізів. Геоінформаційні системи (ГІС) та технології в геологічній картографії. Геологічна та гідрогеологічна карта України. Основні планетарні та регіональні структури в межах України.


5. Інженерні ґрунти та їхні властивості

5.1. Водно-фізичні та механічні властивості ґрунтів

Інженерні ґрунти та їх класифікація. Відбір зразків ґрунту для лабораторних досліджень. Водні властивості ґрунтів: розчинність, набухання, просадочність, усідання, водотривкість, розм’якшуваність, водопроникність, вологоємність та водовіддача, пластичність, липкість, консистенція, капілярні властивості; та їхні показники: число пластичності, коефіцієнт фільтрації, гранулометричний склад, ступінь неоднорідності, пористість, вологість, щільність.

Механічні властивості ґрунтів: стисливість, опір зрушенню, тиксотропія.

Окислювально-відновні процеси в ґрунтах та їхній сольовий режим. Закислення та засолення ґрунтів. Формування шарів “калькрет”.

^ 5.2. Опрацювання результатів випробувань властивостей ґрунтів і гірських порід

Розрахунки показників водно-фізичних властивостей ґрунтів: вологості, щільності, числа пластичності, вологоємності, коефіцієнта фільтрації, стисливості, опору ґрунтів зрушенню та інших за даними лабораторних випробувань. Графічна і статистична обробка показників властивостей ґрунтів і гірських порід


6. Підземні води

6.1. Властивості підземних вод

Структура молекули води та її взаємодія з мінералами. Види води в мінералах та гірських породах. Фізичні та бактеріологічні властивості підземних вод. Хімічний склад підземних вод та методи його зображення. Оцінка якості підземних вод та їхньої агресивності. Тріщинні води. Запаси і охорона підземних вод.

6.2. Класифікація і геологічна діяльність підземних вод

Походження підземних вод. Ґрунтова волога і верховодка. Ґрунтові води: зональні й азональні. Міжпластові води: напірні й безнапірні.

6.3. Основи динаміки підземних вод

Рух води в зонах аерації й насичення. Закони ламінарного і турбулентного руху підземних вод. Плоский та радіальний потоки. Сталий та несталий режими фільтрації підземних вод. Методи моделювання фільтрації та визначення коефіцієнта фільтрації. Розрахунки припливу води до водозабірних споруд. Визначення радіуса впливу водозаборів. Поняття про дебіт і питомий дебіт. Режим та баланс ґрунтових вод. Джерела, їхня класифікація та режим.


3.2. Зміст семінарських, практичних занять

Відсутні


3.3. Зміст лабораторних занять

Мінерали та гірські породи. Походження та будова мінералів. Фізичні властивості мінералів. Геометричні форми кристалів та кристалографічні сингонії. Форми мінеральних агрегатів. Хімічний склад та систематика мінералів. Первинні та вторинні мінерали ґрунтів.

Фігура та розміри Землі. Номенклатура географічних назв. Побудова фізико-географічних профілів. Основні етапи пізнання земної поверхні та розвиток географічної науки. Загальна характеристика земної поверхні. Загальна циркуляція атмосфери. Основні структурні елементи материкової земної кори і рельєф суші. Водно-ерозійний і водно-акумулятивний рельєф.


^ 4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)

 1. Магнітне поле Землі

 2. Походження життя на Землі

 3. Катастрофи в історії життя на Землі

 4. Геологічна історія Чорного моря

 5. Геологічна історія Карпатських гір

 6. Плейстоценові зледеніння у Західній Європі

 7. Плейстоценові зледеніння у Пн. Америці

 8. Геологічна історія Балтійського моря

 9. Вулкани Європи

 10. Мамонтова – найбільша карстова печера Світу

 11. Багаторічна мерзлота та кріогенні процеси

 12. Цунамі: причини та наслідки

 13. Глобальна тектоніка плит – сучасні уявлення

 14. Найбільші астроблеми в історії Землі

 15. Природна радіоактивність у земній корі

 16. Гіпсовий карст Світу

 17. Людство як геологічний фактор

 18. Катастрофічні землетруси

 19. Просадочність ґрунти та методи їх дослідження

 20. Тиксотропні ґрунти та методи їх дослідження

 21. Нормативні документи України щодо інженерно-геологічних досліджень

 22. Походження підземних вод

 23. Оцінка якості підземних вод

 24. Закислення та засолення ґрунтів

 25. Карстові процеси в Україні

 26. Зсуви у долині Пруту

 27. Гіпсовий карст Західної України


^ 5. Модуль контроль (контрольні запитання)


Контрольні завдання до
Модуля 1. Вступ. Загальна геологія. Мінерали та гірські породи.

НЕ 1.1. Геологія як предмет.

1. Охарактеризуйте цикл наук про Землю.

2. Місце інженерної геології та гідрогеології серед наук про Землю та зв’язок зіншими геологічними науками.

3. Охарактеризуйте методи геологічних досліджень.


НЕ 1.2. Земля як планета.

1. Охарактеризуйте форму і розміри Землі.

2. Опишіть будову Землі.

3. Які існують гіпотези про походження Землі.


НЕ 1.3. Будова літосфери.

1. Охарактеризуйте будову літосфери та рух літосферних плит.

2. Охарактеризуйте літосферні кругооберти.

3. Охарактеризуйте хімічний склад земної кори.


НЕ 1.4. Породоутворюючі мінерали та їхні властивості.

1. Охарактеризуйте походження та будову мінералів.

2. Охарактеризуйте фізичні властивості мінералів.

3. Які існують кристалографічні сингонії та форми мінеральних агрегатів.


НЕ 1.5. Склад, будова і властивості гірських порід.

1. Опишіть генетичну класифікацію гірських порід.

2. Охарактеризуйте осадові гірські породи. Наведіть приклади.

3. Охарактеризуйте метаморфічні гірські породи. Наведіть приклади.


НЕ 1.6. Вік гірських порід.

1. Охарактеризуйте методи визначення віку гірських порід.

2. Наведіть геохронологічну стратиграфічну шкалу.

3. Охарактеризуйте найважливіші мінеральні ресурси України.


Модуль 2. Геологічні процеси..

НЕ 2.1. Геохімічні умови розвитку ГО.

1. Охарактеризуйте магматичні процеси.

2. Опишіть тектонічні рухи: сейсмічні та епейрогенні.

3. Опишіть вторинні форми залягання гірських порід.


НЕ 2.2. Основні екзогенні процеси.

1. Гляціальні процеси та пов’язані з ними відклади та форми рельєфу.

2. Еолові процеси та пов’язані з ними відклади та форми рельєфу.

3. Флювіальні процеси та пов’язані з ними відклади та форми рельєфу.


Модуль 3. Геологічні карти і розрізи.

НЕ 3.1. Геологічні карти і розрізи.

1. Як позначаються на карті та розрізах вік, склад, властивості і умови залягання гірських порід?

2. Які існують типи геологічних карт за масштабом і призначенням?

3. Охарактеризуйте методи побудови геологічних карт та розрізів.


Модуль 4. Інженерні ґрунти та їхні властивості.

НЕ 4.1. Водно-фізичні властивості ґрунтів.

1. Наведіть класифікацію інженерних ґрунтів.

2. Охарактеризуйте водні властивості ґрунтів.

3. Опишіть методи визначення коефіцієнта фільтрації.


НЕ 4.2. Механічні властивості ґрунтів.

1. Охарактеризуйте механічні властивості ґрунтів.

2. Опишіть процеси закислення та засолення ґрунтів.

3. Опишіть методи дослідження механічних властивостей ґрунтів.


НЕ 4.3. Опрацювання результатів випробувань властивостей ґрунтів і гірських порід

1. Як розрахувати показники вологості та щільності ґрунту?

2. Як розрахувати показники опору ґрунтів зрушенню?

3. Як проводиться статистична обробка показників властивостей ґрунтів і гірських порід?


Модуль 5. Підземні води.

НЕ 5.1. Властивості підземних вод.

1. Опишіть взаємодію води з мінералами.

2. Види води в мінералах та гірських породах.

3. Охарактеризуйте фізичні та бактеріологічні властивості підземних вод.


НЕ 5.2. Хімічний склад підземних вод.

1. Охарактеризуйте хімічний склад підземних вод.

2. Як здійснюється оцінка якості підземних вод?

3. Як здійснюється оцінка агресивності підземних вод?


НЕ 5.3. Класифікація і геологічна діяльність підземних вод

1. Як класифікуються підземні води?

2. Охарактеризуйте геологічну діяльність підземних вод.

3. Охарактеризуйте артезіанські підземних води.


НЕ 5.4. Основи динаміки підземних вод

1. Опишіть рух води в зонах аерації й насичення.

2. Опишіть закони ламінарного і турбулентного руху підземних вод.

3. Які існують методи моделювання фільтрації підземних вод.


НЕ 5.5. Розрахунки припливу води до водозабірних споруд

1. Наведіть класифікацію джерел.

2. Як здійснюються розрахунки припливу води до водозабірних споруд?

3. Як визначити радіус впливу водозаборів?


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу, уміє виконувати ряд польових та лабораторних досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

25

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

10

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

-^ 7. Література до дисципліни


Основна


ЛІТЕРАТУРА

 1. Фролов А.Ф., Коротких И.В. Инженерная геология: учебное пособие.   М.: Недра, 1990.-416 с.

 2. Богомолов Г.В. Гидрогеология с основами инженерной геологии. - М.,1975.

 3. Куровець М., Гунька Н. Основи геології. Підручник для вузів. – Львів, 1977.

 4. Новосад Я.А. Геология и гидрогеология. – К.: Вища школа, 1988.

 5. Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии.   Новочеркесск, 1987. -136 с.

 6. Руденко Ф.А.Гідрогеологія Української РСР.-К.,1972.

 7. Толстой М.П., Малыгин В.А. Геология и гидрогеология: Учебник для студентов вузов.   М.: Недра, 1988.

 8. Маккавеев А.А. Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии.   М.: Недра, 1971. -216 с.

 9. Плотников Н.И., Краевский С.М. Гидрогеологические аспекты охраны окружающей среды.   М.: Недра, 1983. – 89 с.

 10. Чернышев С.Н., Чумаченко А.Н., Ревелис И.Л Задачи и упражнения по инженерной геологии. – М: Высшая школа, 2002.-254 с.

 11. Пелешенко В.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології. -Ч.1. Гідрогеологія: Підручник. - К.: Київський університет, 2002. -212 с.

 12. Ципріанович І.В. Інженерна геологія. – К.: КНУБА, 1999. – 256. с.Додаткова

 1. Андрейчук В. Н. Образование провалов над пещерой Золушка. – Свердловск: Изд-во УрО АН СССР, 1991. – 51 с.

 2. Андрейчук В. Н. Тектонический фактор в развитии сульфатного карста Буковины: (Подземный карст, развитие карста, устойчивость территрории). – Свердловск, 1988. – 50 с.

 3. Дублянский В. Н., Ломаев А. А. Карстовые пещеры Украины. – К.: Наук. Думка, 1980. – 180 с.

 4. Ломаев А. А. Геология карста Волыно-Подолии. – К.: Наук. Думка, 1979. – 132 с.

 5. Чикишев А. Г. Проблемы изучения карста русской равнины. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 304 с.

 6. Толмачев В. В., Троицкий Г. М., Хоменко В. П. Инженерно-строительное освоение закарстованных территорий. – М.: Стройиздат, 1986. – 176 с.

 7. Толмачев В. В., Ройтер Ф. Инженерное карстоведение. – М.: Недра, 1990. – 151 с.

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи