Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 321.36 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір321.36 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Історичної географії з основами етнографії”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.070501 Географія______________________________________

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

7

54

1,5

20

6

28

7
Заочна

4

7

54
648

7

Робоча програма складена на основі Київської програми

________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена проф._Крулем Володимиром Петровичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


___01_” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Виявлення обєкту і предмету дослідження, структури історичної географії та її завдань, історії розвитку і становлення. Простеження особливостей перебігу природно-історичного процесу, загалом і в Україні, зокрема. Характеристика часово-просторових закономірностей заселення і подальшої історичної динаміки території держави від палеоліту і до новітніх часів. Зясування походження українців на їхніх етнічних землях та появи на них некорінних етносів. Дослідження хронологічної та просторової зміни демографічних показників українського та інших народів, що замешкують землі України.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

– охарактеризувати науково-методологічну організацію історичної географії та її складових;

– виявити ретроспективні особливості розвитку історичної географії та встановити характерні риси її етапів;

– висвітлити природно-історичний процес як передумову розвитку первісного суспільства, визначити особливості та місце у ньому території України;

– здійснити географічний аналіз особливостей заселення й освоєння території України від палеоліту і до кінця ХХ століття;

– зясувати етногенез українців у межах суцільної української території;

– дати характеристику походженню та територіальному розповсюдженню національних меншин в Україні та провести їхню демографічну характеристику.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення історичної географії з основами етнографії студент повинен:

– знати і розуміти основні поняття історичної географії, особливості, завдання, функції, структуру, методи, часові особливості розвитку;

– розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові;

–знати і розуміти основні особливості залюднення і господарського освоєння території сучасної Української держави;

–знати і розуміти основні поняття теорії походження етносів, аналізувати генеалогію українців та географічні особливості поширення етносів в Україні.


2. 2. Структура змістовних модулів, навчальинх елементів дисиципліни

Історична географія з основами етнографії” та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного

контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати і розуміти основні поняття історичної географії, особливості, завдання, функції, структуру, методи, часові особливості розвитку. Розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові.

^ ЗМ. Парадигма історичної географії. Дослідження природно-історичного процесу. 25

Знати і визначати об’єкт і предмет ретроспективної географії, її структуру і завдання, розуміти місце ретроспективної географії в системі наук, володіти різноманітними методами її дослідження.

^ НЕ 1.1 (лекція)

Науково-методологічна організація ретроспективної географії та її складових [2,3,7,8,9,10,11,15,20,23,26,30, 33]

- обєкт і предмет вивчення ретроспективної географії;

- структура ретроспективної географії та її завдання;

- методи дослідження ретроспективної географії та їхні особливості;

- місце ретроспективної географії на межі природничих і гуманітарних наук

4

Конспект лекції

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Теоретичні засади історичної географії”15
Встановлювати особливості взаємодії природи і суспільства, виявляти тенденції і закономірності формування природно-територіальних і суспільно-територіальних систем.

^ НЕ 1.1.1 (самостійна робота) Взаємодія природи і суспільства як головний напрям історико-географічних досліджень [4,7,13,28,32]

- роль природного середовища у розвитку суспільства;

- процес антропогенізації природного середовища;

- визначення тенденцій, закономірностей формування та взаємодії природно-територіальних і суспільно-територіальних систем і їхніх компонентів2Контрольна робота


Знати етапи розвитку ретроспективної географії та їхні характерні особливості

^ НЕ 1.2 (лекція)

Історія розвитку ретроспективної географії [3,5,15,26,33]

- І етап (до ХІІІ ст. включно) – зародковий етап виокремлення окремих елементів ретроспективної географії;

- ІІ етап (ХІV-ХVІ ст.) – збір джерел і фактів;

- ІІІ етап (ХVІІ-ХVІІІ ст.) – критичний аналіз джерел;

- ІV етап (три чверті ХІХ ст.) –формування ретроспективної географії як галузі історичної науки;

- V етап (остання чверть ХІХ – перша пол. ХХ ст.) – постава нової історичної географії

- VІ етап (від другої половини ХХ ст.) – становлення ретроспективної географії як самодостатньої галузі знань.

4

Конспект лекції


Розуміти загальні чинники впливу на природно-історичний процес та аналізувати особливості вивчення процесів заселення території

^ НЕ 1.3 (лекція)

Природно-історичний процес та особливості його вивчення [13,29]

- загальні чинники впливу на природно-історичний процес;

- голоцен – як головний відтинок розвитку природи і людини;

- особливості вивчення процесів заселення території

2

Конспект лекції


Встановлювати роль природних чинників в антропогенезі

^ НЕ 1.3.1 (самостійна робота)

Роль природних чинників в антропогенезі [4,28,29,32]

- теорії походження людини, теорія расогенезу

- поняття про популяції, індивідуальна та популяційна адаптація до природного середовища;

- адаптивні типи (антропологічні параметри, фізіологічні особливості)2Контрольна робота


Виявляти характерні риси культурно-господарської- адаптації до природніх умов

^ НЕ 1.3.2 (самостійна робота)

Культурно-господарська адаптація до природних умов [1,4,7,23,25,26,28,29,32]

- використання природних ресурсів за привласнюючих форм господарства;

- використання природних ресурсів за відтворюючих форм господарювання;

- формування адаптованих до природних умов укладів життя та відповідних культурно-побутових комплексів.2Контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на тему:

“Вплив традиційного природокористування на природне середовище15^

Знати і розуміти основні особливості залюднення і господарського освоєння території сучасної Української держави

ЗМ 2. Географічні особливості заселення й освоєння території України за історичний період часу. 25


Виявляти територіальні особливості заселення й освоєння України в палеолітичну і мезолітичну добу

^

НЕ 2.1 (лекція)


Історико-географічний аналіз взаємодії суспільства і природи в Україні за привласнюючого господарства [1, 12, 14, 18, 19, 25, 26, 29]

- заселення території України в палеолітичну добу;

- особливості заселення та освоєння території України в мезоліті

2

Конспект лекції

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Історико-географічні особливості природо користування в Україні”15
Аналізувати просторово-часові особливості заселення і господарської спеціалізації України за неоліту, енеоліту і бронзової доби

^ НЕ 2.2 (лекція)

Географічні особливості заселення й освоєння території України від початків відтворюючого господарства і до бронзової доби [1, 12, 14, 18, 19, 25, 26, 29]

- заселення і господарська спеціалізація території України за неолітичної доби;

- заселення і господарська спеціалізація території України за енеоліту;

- освоєння території України та її господарський розвиток за доби бронзи.

2


Конспект лекції


Знати і характеризувати особливості заселення і господарського розвитку України у І тис. до н.е. та у І – ХІІІ ст. н.е.

^ НЕ 2.3.(лекція)

Історична географія України від перед скіфського часу і до періоду Русі-України [1, 12, 14, 18, 19, 25, 26, 29]

- заселення і господарський розвиток території України в залізну добу (І тис. до н. е.);

- особливості заселення та освоєння території України в І-VІ ст. н. е.

- географічні передумови та особливості формування державного утворення українців – Київської Русі;

- географічне положення і розвиток давньоруських державних утворень – Київської Русі, Галицького князівства, Галицько-Волинської держави

4

Конспект лекції


Знати історичну географію України у XIV – XX ст.

^ НЕ 2.4. (лекція) Історична географія України у ХІV-ХХ століттях [12, 14, 26, 27]

- удільні князівства на українських землях в ХІV-ХV ст.;

- польський аміністративно-територіальний устрій на українських землях в ХV-ХVІІІ ст.;

- землі Закарпаття, Буковини та Півдня України у ХІV-ХVІ ст.;

- географічне положення та

розвиток козацько-гетьманської держави;

- географічне положен­ня і розвиток Української держави 1917-20 рр.

- повоєнний адміністративний поділ Західних земель України. Розподіл українських земель у межах СРСР в 1928-38 рр.. Зміни в 1939-40 рр. Територія України після 2-ої світової війни.

4

Конспект лекцій


Знати і розуміти основні поняття теорії походження етносів, аналізувати генеалогію українців та географічні особливості поширення етносів в Україні.

^ ЗМ. 3. Етноси в Україні, територіальні та часові особливості їхнього поширення 25

Вміти виявляти характерні риси етносу, аналізувати їхню взаємодію з ландшафтами та знати етнічні процеси

^ НЕ 3.1. (лекція) Поняття про етнос та етнічні процеси [4, 21, 24, 28, 31, 32]

- етнос, ієрархія етнічних спільностей;

- етнічні процеси та взаємовідносини між етносами;

- взаємовідносини етносів і ландшафтів, роль ландшафтів у виникненні етнічних спільностей;

- вік етносу, параметризація етнічної історії.

2

Конспект лекції

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Етнос і етногенез”


15

Вміти проводити класифікацію етносів за провідними ознаками

НЕ 3.1.1. (самостійна робота)

Класифікація етносів [4,22,28,32]

- класифікація за географічним принципом;

- класифікація за подібністю мови (лінгвістична);

- господарсько-культурна класифікація;

- інші способи класифікації етносів.4Контрольна робота3

Аналізувати походження українського народу та факти його розвитку

^ НЕ 3.2. (лекція; самостійна робота) Етногенез українського народу [19, 21, 31]

- питання витоків (джерел) словянсько-української прабатьківщини;

- загальний огляд проблеми походження українців;

- словянсько-українська етнічність археологічних культур та початок розвитку українського етносу

- постава сучасної української нації (фаза підйому, акматична фаза, фаза надламу).

2
2Конспект лекції


Контрольна робота3

Знати історико-етнографічне та історико-географічне районування України

^ НЕ 3.2.1 (самостійна робота). Етнорегіональні особливості України [14, 15, 21, 22]

- історико-етнографічне районування України;

- історико-географічне районування України

- етнографічні групи українців.2Контрольна робота


Вміти дати повну вичерпну характеристику всіх етносів, які мешкають в Україні


^ НЕ 3.3 (лекція; самостійна робота). Етнічний склад населення України: походження на території держави національних меншин та їхнє географічне поширення [6, 16, 17, 22]

- народи індоєвропейської лінгвістичної сімї;

- народи уральської лінгвістичної сімї;

- народи алтайської лінгвістичної сімї

4
2Конспект лекції


Контрольна робота


Розуміти проблеми історико-географічних досліджень в Україні

^ НЕ 3.3.1 (самостійна робота)

Проблеми історико-географічних досліджень в Україні [2,5,8,15,26]

- історико-географічна вивченість території;

- інформаційна забезпеченість історико-географічних досліджень;

- основні завдання істо­ричної географії України.4Контрольна робота
3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

№ ЗМНЕ, в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

1

2

3

4

НЕ 1.1.1

Взаємодія природи і суспільства як головний напрям історико-географічних досліджень.

- зясувати роль природного середовища в розвитку суспільства;

- діагностувати процес антропогенізації природного середовища;

- визначити тенденції та закономірності формування і вза­ємодії природно-територіальних і суспільно-територіальних систем та їхніх компонентів.

Контрольна робота4,7,13,28,32

НЕ 1.3.1

Роль природних чинників в антропогенезі.

- провести аналіз теорій походження людини та теорії расогенезу;

- зясувати поняття про популяції та виявити індивідуальну і популяційну адаптацію до природного середовища;

- установити адаптивні за антропологічними параметрами і фізіологічними особливостями

Контрольна робота4,28,29,32

НЕ 1.3.2

Культурно-господарська адаптація до природних умов.

- охарактеризувати використання природних ресурсів за привласнюючи форм господарства;

- охарактеризувати використання природних ресурсів за відтворюючих форм господарювання;

- проаналізувати формування до природних умов укладів життя та відповідних культурно-побутових комплексів.

Контрольна робота1,4,7,23,25,26,28,29,32

НЕ 3.1.1

Класифікація етносів.

- охарактеризувати класифікацію етносів за географічним принципом;

- виявити особливості класифікації етносів за подібністю мови;

- простежити сутність господарсько-культурної класифікації етносів;

- подати інші способи класифікації етносів.

Контрольна робота4,22,28,32

НЕ 3.2

Етногенез українського народу.

- охарактеризувати фазу підйому формування українського етносу;

- зясувати сутність акматичної фази формування українського етносу;

- висвітлити особливості фази надламу формування українського етносу.

Контрольна робота4,19,31

НЕ 3.2.1

Етнорегіональні особливості України.

- дати характеристику історико-етнографічного районування України;

- проаналізувати підходи та змалювати особливості історико-географічного районування України;

- розкрити визначальні риси етнографічних груп українців.

Контрольна робота14,15,21,22

НЕ 3.3

Етнічний склад населення України: походження на території держави національних меншин та їхнє географічне поширення.

- характеристика народів уральської лінгвістичної сімї;

- характеристика народів алтайської лінгвістичної сімї;

Контрольна робота6,16,17,22

НЕ 3.3.1

Проблеми історико-географічних досліджень в Україні

- установити історико-географічну вивченість території держави;

- визначити рівень інформаційної забезпеченості історико-географічних досліджень;

- охарактеризувати основні завдання історичної географії України: поглиблення просторово-часового аналізу регіонів; розвиток теоретичної бази та методики історико-географіч­них досліджень; розробка та створення баз даних для аналізу і моделювання історико-етногосподарських систем; розши­рення сфери застосування результатів історико-географічних досліджень.

Контрольна робота2,5,8,15,26

4. Тематика ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)

До теми “Теоретичні засади історичної географії”

1. Системний підхід в історичній географії.

2. Концепція ландшафтно-етногосподарських систем.

3. Механізм взаємодії між етносом та етнічною територією.

4. Поняття про демографічну ємність ландшафту.

5. Традиційне природокористування.

6. Природні, соціально-економічні, історико-політичні чинники територіальної диференціації ландшафтно-етногосподарських систем.

7. Ієрархія ландшафтно-етногосподарських систем (елементарні ЛЕГС, поля природокористування, ареали природокористування, ландшафтно-етногосподарські області та краї, ландшафтно-етногосподарські зони, етноси з етнічними територіями).

8.Структурно-функціональні властивості ландшафтно-етногосподарських систем.

9. Адаптовані та розбалансовані ландшафтно-етногосподарські системи.

10. Етноекологічні проблеми.

11. Синхронічний та діахронічний підходи в історичній географії.

12. Генетичний підхід в історичній географії.

До теми “Вплив традиційного природокористування на природне середовище”

1. Вплив привласнюючи форм господарювання на природні комплекси й окремі компоненти довкілля.

2. Оптимізоване мисливське господарство і ландшафтогенез.

3. Відтворюючі форми господарювання і формування “культурного ландшафту”.

4. Антропогенно-ландшафтна структура територій традиційного землеробства.

5. Типи традиційного тваринництва та їхній вплив на стан і динаміку природного середовища.

6. Традиційні промисли, ремесла, будівництво як чинники первинних техногенних трансформацій довкілля.

До теми “Історико-географічні особливості природокористування в Україні”

1. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за час раннього голоцену.

2. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за епохи неоліту.

3. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за епохи енеоліту.

4. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за епохи бронзи

5. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за час кіммерійсько-скіфської доби.

6. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за давньословянського часу.

7. Історико-географічні особливості природокористування в Україні під час періоду Київської Русі.

8. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за Литовсько-польського періоду.

9. Історико-географічні особливості природокористування в Україні за часів Гетьманщини.

10. Історико-географічні особливості природокористування в Україні впродовж ХІХ – поч. ХХ ст.

11. Історико-географічні особливості природокористування в Україні від першої світової війни до 70-х рр. ХХ ст.

До теми “Етнос і етногенез”

1. Основні ознаки етносу.

2. Співвідношення расових та етнічних ознак.

3. Процеси диференціації та інтеграції в етногенезі.

4. Інформаційні звязки в етносфері. Етнічне інформаційне поле.

5. Ландшафтогенез і етногенез як коеволюційний процес.

6. Етнос і етнічна територія. Первинне ядро етнічної території.

7. Поняття про етнічні ландшафти.

8. Теорія господарсько-культурних типів.

9. Співвідношення етносів і господарсько-культурних типів.

10. Роль природного середовища в етнічній диференціації й інтеграції.

11. Взаємодія етносів.

12. Дифузія й інновація в етногенезі.

13. Етнічні трансформації.

14. Химеричні етноси.

15. Етнічні процеси в умовах адміністрування і державного регулювання.

16. Етногенез та націогенез.

17. Сучасні етнічні процеси.

5. Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

1. Розкрийте бачення об’єкту і предмету історичної географії вченими-істориками.

2. Розкрийте бачення об’єкту і предмету історичної географії вченими-географами.

3. Охарактеризуйте структуру ретроспективної географії за А.Гетнером та С.Рудницьким.

4. Розуміння структури ретроспективної географії у радянській історичній географії.

5. Бачення структури ретроспективної географії І.Ковальчуком і В.Крулем.

6. Висвітліть основні завдання історичної географії у російській і німецькій історичній географії.

7. Основні завдання історичної географії у представників історичного напряму в історичній географії.

8. Основні завдання географічного напряму в історичній географії.

9. Сформулюйте визначення історичної географії істориками.

10. Сформулюйте визначення історичної географії географами.

11. Охарактеризуйте наступні методи дослідження в історичній географії: аналітико-синтетичний, порівняльно-історичний та ретроспективного аналізу.

12. Охарактеризуйте наступні методи дослідження в історичній географії: статистичний метод спостереження; картографічний.

13. Охарактеризуйте наступні методи дослідження в історичній географії: історичного (часового) зрізу та математичні.

14. Охарактеризуйте діахронічний метод дослідження в історичній географії та вкажіть на особливостях діахронічного підходу в історико-географічних вишукуваннях.

15. Розуміння місця історичної географії до Ф.Клювера.

16. Розуміння місця історичної географії Х.Келлером, Й.Гердером та загалом ученими у середні віки.

17. З’ясування місця історичної географії радянськими істориками.

18. З’ясування місця історичної географії радянськими географами.

19. Визначення місця історичної географії як синтезуючої науки.

20. Охарактеризуйте особливості розвитку ретроспективної географії під час першого етапу її розвитку (до ХІІІ ст. включно).

21. Охарактеризуйте особливості розвитку ретроспективної географії під час другого етапу її розвитку (XIV-XVI ст.)

22. Охарактеризуйте особливості розвитку ретроспективної географії у XVIІ ст.

23. Охарактеризуйте особливості розвитку ретроспективної географії у XVIІІ ст.

24. Охарактеризуйте особливості розвитку ретроспективної географії в німецькій та англійській історичній географії під час четвертого етапу її розвитку.

25. Охарактеризуйте особливості розвитку ретроспективної географії в Росії та в Україні під час четвертого етапу її розвитку.

26. Докорінний перелом у розвитку історичної географії під час її п’ятого етапу розвитку та її особливості у Франції та Німеччині.

27. Розвиток англійської історичної географії та в Росії і Північній Америці на початку ХХ ст

28. Охарактеризуйте особливості розвитку історичної географії у період після жовтневого перевороту в Росії та Україні (п’ятий етап).

29. Становлення ретроспективної географії в Україні під час шостого етапу її розвитку.

30. Охарактеризуйте історичну географію на даному етапі її розвитку.

31. Охарактеризуйте сили, які мають безперечний вплив на зміну природи Землі.

32. Поясніть гігантську модель маятникового механізму коливання клімату Землі.

33. Яка періодичність і наслідки на природу Землі нерівномірного опромінення Землі і зміни сонячної активності.

34. Охарактеризуйте дію припливно-відпливних сил на Землю.

35. Що таке голоцен і дайте його часову структуризацію.

36. Зміни кліматичних умов впродовж пребореалу-суббореалу.

37. Зміни кліматичних умов впродовж субантлантичного періоду.

38. У чому полягають особливості вивчення процесів заселення будь-якої території.

39. З’ясуйте сутність потенціалу ланцюговості заселення території (ПЛЗ)

40. З’ясуйте сутність інтегрованого поселенського потенціалу території (ППТ)

41. З’ясуйте сутність сумарної поселенської енергії території (СПЕТ).


.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

“Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал з історичної географії та основ етногеографії, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії ретроспективно-географічної та етногеографічної науки та вільно їх трактує, оперує спеціальною термінологією, повністю володіє основними методами дослідження – діахронічного, синхронного, ретроспективно-екістичного, порівняльного аналізу, часових зрізів, районування, картографічним тощо. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

“Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал, оперує історико-географічною та етногеографічної термінологією, уміє пояснити сутність основних понять. На запитання відповідає.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

“Добре” – все вищевказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

69–74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

“Задовільно” – знає основні теоретичні положення. Орієнтується в основних етапах природно-історичного розвитку України, здійснює діахронічний і синхронний аналіз історико-географічних регіонів держави. Вміє отримувати інформацію з природних і соціально-економічних історико-географічних карт, відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–68

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

“Достатньо” – все вищевказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину тем для самостійного опрацювання. На переважну частину запитань викладача відповідає.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

“Незадовільно” – не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.

7. Література до дисципліни

 1. Винокур І. С., Телєгін Д.Я.. Археологія України: Підручник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 480 с.

 2. Воропай Л.І. Досвід проведення історико-географічних досліджень // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вища школа, 1976. – Вип. 15. – С. 16-21.

 3. Гольденберг Л.А. Развитие отечественной исторической картографии // Вопросы истории. – 1974. – № 7. – С. 33-48.

 4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 528 с.

 5. Гуржій І.О., Молодчиков О.В. Стан і завдання історико-географічних досліджень на Україні // Український історико-географічний збірник. – К.: Наук. думка, 1971. – Вип. 1. – С. 3-33.

 6. Дністрянський М.С. Етногеографія України. – Львів: Видавнич. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

 7. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов. – Новгород, 1972. – 232 с.

 8. Жекулин В.С. Историческая география: Предмет и методы. – Л.: Наука, 1982. – 224 с.

 9. Иофа Л.Е. О значении исторической географии // География и хозяйство. – М., 1961. – Сб. 11. – С. 96-102.

 10. Историческая география и проблемы географического прогнози­рования / Сост. Воропай Л.И. – Черновцы, 1976. – 69 с.

 11. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М.: Наука,1987. – 440 с.

 12. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.

 13. Круль В.П. Історична географія Західної України: Конспект лекцій / За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: Рута, 1999. – 46 с.

 14. Круль В.П. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій / За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 107 с.

 15. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

 16. Наулко В.І. Етнічний склад населення УРСР. – К., 1965. – 136 с.

 17. Основи етнології: навч. посібник для викон. Практичних робіт / Укл. В.П. Круль. – Чернівці: Рута, 2006. – 144 с.

 18. Пастернак Я. Археологія України. – Торонто, 1961. – 790 с.

 19. Петров В. Походження українського народу. – К.: МП „Фенікс”, 1992. – 192 с.

 20. Підгородецький П.Д. Історична фізична географія // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вища школа, 1976. – Вип. 15. – С. 9-15.

 21. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. – К.: Либідь, 1996. – 272 с.

 22. Пономарьов А. Українська етнографія. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

 23. Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство: теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування: Монографія. – К.: ВЦ „Київський університет”, 1998. – 146 с.

 24. Современная етнопсихология. Хрестоматия / под. общ. ред. А.Е. Тараса. – Мн: Харвест, 2003. – 168 с.

 25. Толочко П.П., Козак Д.Н., Моця О.П. та ін. Давня історія України. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. – 224 с.

 26. Трубчанінов С.В. Історична географія України – Кам’ян.-Подільський: Оіюм, 2003. – 168 с.

 27. Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії. – К.: Наук. думка, 1990. – 560 с.

 28. Хоптяр Ю.А. Етнологія. – Кам.-Поділ.: ПП. Мошак М.І., 2005. – 144 с.

 29. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992. – 376 с.

 30. Шаскольский И.П. Историческая география // Вспомогательные исторические дисциплины. – Л.: Наука, 1968. – Т.1. – С. 95-118.

 31. Юрій М.Ф. Етногенез та менталітет українського народу. – Чернівці, 1997. – 170 с.

 32. Юрій М.Ф. Етнологія: навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. – 360 с.

 33. Яцунский В.К. Историческая география. История её возникновения и развития в ХIV-XVIII веках. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 332 с.Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет Бібліометрія

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи