Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка2/6
Дата28.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Робоча програма складена на основі _____________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена ас. Холявчук Дарією Іванівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30” серпня 2011 р.


Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “____”________200_____ р.


Завідувач кафедри ________________________ /Круль В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"__01__ " вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ___________________________/_______________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Метою викладання краєзнавства виступає виявлення об’єкту і предмету вивчення краєзнавства, його структури та таксономічних одиниць дослідження, простеження географічних закономірностей формування та освоєння території України.

1.2 Завдання вивчення дисципліни.

 • вивчити основні особливості заселення і господарського освоєння території України;

 • простежити динаміку адміністративно-територіального устрою України;

 • провести краєзнавчу характеристику за історико-географічними краями.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення курсу “Краєзнавство” студент повинен:

 • знати основні поняття, теоретичні положення, історію розвитку національного краєзнавства;

 • розуміти та вміти проаналізувати історико-географічні особливості заселення етнічної території українців;

 • розуміти і вміти аналізувати географо-краєзнавчі особливості історико-географічних країв

^ 2. Структура змістовних модулів, навчальинх елементів дисиципліни

Краєзнавство” та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

ІНДЗ (за вибором)

К-ість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ. 1 Краєзнавство – структурний елемент географічної науки. Географічні особливості заселення і освоєння території України від палеоліту до наших днів

Знати і розрізняти об’єкт та предмет вивчення краєзнавства, Вміти визначати структуру дисципліни, відмінності та особливості таксономічних одиниць

НЕ1.1 (Лекція ) Краєзнавство у структурі географічної науки. об’єкт і предмет вивчення краєзнавства. таксономічні одиниці вивчення краєзнавства [1,2,3,5,8,9]

- Об’єкт та предмет вивчення

- Структура національного краєзнавства

- Питання таксономічних одиниць та їхніх меж

2

-
-

-

Контр. робота

Пошуково-інформаційна робота на тему “Географо-краєзнавча характеристика історико-етнографічних областей та окремих історико-географічних формувань
3

Вміти визначити межі етнічної території українців та охарактеризувати її основні етапи формування

НЕ 1.1.1. (Самостійна робота) Українська етнічна територія та її межі [2,4,6,7]

 • Основні етапи формування етнічної території українців

 • Межі етнічної території українців

-
4Тестування.

Обговорення проблемних питань - робота в групах


Знати історико-географічні землі, краї на території України, вміти визначати їхні межі на карті

НЕ.1.1.2 (Практична робота) Історико-географічний поділ України та суцільної української території [1,2]

 • Історико-географічні землі

 • Історико-географічні краї

 • Історико-етнографічні області


2
Усне опитування


Знати особливості заселення території України протягом визначених історичних періодів

НЕ1.2 (Лекція) Географічні особливості заселення і освоєння території України протягом палеолітичної, мезолітичної, неолітичної доби [2,3,8,9]

- Україна на карті Європи і світу

- походження назви “України”

- заселення території України протягом палеолітичної, мезолітичної, неолітичної доби

2

Конспект лекції6

Вміти охарактеризувати географічні аспекти господарства українців у палеолітичну, мезолітичну та неолітичну доби

НЕ 1.2.1. (Самостійна робота) Господарська спеціалізація українців у палеоліті, мезоліті і неоліті [1,2,3,8,9,]

- Територіальні особливості господарства та людності українців у палеолітичну, мезолітичну та неолітичну доби5Усне обговорення


Вміти проаналізувати географічні особливості освоєння території України від бронзової дати до наших днів

НЕ1.3. (Лекція) Географічні особливості заселення і освоєння території України від бронзової дати і до наших днів [1,2,8,9]

 • Освоєння території України протягом енеоліту, бронзової та залізної доби, у І-VІ ст.н.е., протягом феодальних часів

 • Українська етнічна територія у XVII-XVIII, ХІХ-ХХ ст.

2

Конспект лекції6

Вміти охарактеризувати географічні аспекти господарства та політичного устрою українців у відповідні історичні періоди

НЕ 1.3.1. (Самостійна робота) Господарська спеціалізація та державні утворення на українській етнічній території від бронзової доби і до наших днів [1,2, 4,5,8]

 • Господарська спеціалізація українців протягом енеолітичної, бронзової та залізної діб, у І-VІ ст.н.е., за часів феодалізму

 • Формування та розвиток давньоруських державних утворень, Козацько-гетьманської держави6Контрольна робота


Розуміти територіально-часові особливості розміщення населення України за ІГК, вміти відобразити їх на карті

НЕ1.3.2 (Практична робота) Загальна характеристика населення ІГК [2]

 • Людність історико-географічних країв

 • Густота людності історико-географічних країв


2
Усне опитування


^ ЗМ 2. Географо-краєзнавча характеристика історико-географічних країв Правобережної України

Знати географічні межі та склад країв

Вміти проаналізувати особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ2.1 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Північної Буковини і Північної Бессарабії [1,2,8,22]

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

 • Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Контр. робота

Пошуково-інформаційна робота на тему “Пам’ятки природи та пам’ятки садово-паркового мистецтва України
4

Знати територіальні та історичні особливості функціонування румунського етносу на території України

НЕ 2.1.1. (Самостійна робота) Румуни і молдовани на території України .[3,5,9,22]


 • Історична ретроспектива румунського етносу на території України

 • Сучасний стан географічні особливості поширення румунів в Україні4Обговорення проблемних питань


Знати географічні межі та склад країв

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ 2.2 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Закарпаття [1,2,8,22]

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

 • Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Конспект лекцій

3
3

Знати територіальні та історичні особливості функціонування чеського та словацького етносів на території України

НЕ 2.2.1. (Самостійна робота) Чехи і словаки на території України

 • Історична ретроспектива чеського та словацького етносу на території України

 • Сучасний стан географічні особливості поширення чехів і словаків в Україні4Знати просторову специфіку розповсюдження населених пунктів за ІГК

НЕ 2.2.2 (Практична робота) Загальна характеристика населених пунктів ІГК

 • Міські поселення ІГК;

 • Сільські поселення ІГК


2
Знати географічні межі та склад країв

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ2.3 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Галичини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Контрольна робота

4
4

Вміти проаналізувати територіальні та історичні особливості функціонування польського етносу на території України

НЕ 2.3.1 (Самостійна робота) Поляки на території України

 • Історична ретроспектива польського етносу на території України

 • Сучасний стан географічні особливості поширення поляків в Україні4Обговорення проблемних питань


Знати і показувати географічні межі та склад краю

Вміти визначити характерні риси природи, основні віхи історичного розвитку, населення та господарства Волині

НЕ 2.4 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Волині

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Конспект лекцій

4
4

Розуміти територіальні та історичні особливості функціонування німецького етносу на території України

НЕ 2.4.1 (Самостійна робота) Німці на території України

 • Історична ретроспектива німецького етносу на території України

 • Сучасний стан географічні особливості поширення німців в Україні4Усне опитування


Вміти проаналізувати територіальні особливості поширення чоловічого та жіночого населення по історико-географічних краях

НЕ 2.4.2 (Практична робота) Статева структура людності ІГК (за даними на 1989 і 2001 рр.)

 • Статева структура міської людності країв

 • Статева структура сільської людності країв


2
Усне опитування


Знати географічні межі та територіальний склад країв

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ 2.5 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Поділля

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Конспект лекції

4
4

Знати географічні межі та склад країв

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ 2.6 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Київщини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

-//-//-

3
3

Вміти проаналізувати методом рангової кореляції просторову специфіку розселення міської і сільської людності ІГК України

НЕ 2.6.1 (Практична робота) Характеристика міської і сільської людності ІГК

 • Демографічні характеристики міської людності

 • Демографічні характеристики сільської людності


2
Усне опитування


Знати і показувати географічні межі та склад краю

Вміти визначити особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства Запоріжжя

НЕ2.7 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Запоріжжя

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Конспект лекції

3
3

Знати і показувати географічні межі та склад краю

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства Одещини

НЕ2.8 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Одещини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

-//-//-

3
3

Знати територіальні особливості розміщення міської людності ІГК

НЕ 2.8.1 (Практична робота) Краєзнавча характеристика міської людності ІГК

 • Краєзнавча характеристика міст

 • Краєзнавча характеристика містечок


2
Усне опитування


Знати і показувати географічні межі, територіальний устрій краю

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ2.16 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Херсонщини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

1

Конспект лекції

3
3
^

ЗМ 3. Географо-краєзнавча характеристика історико-географічних країв Лівобережної України


Знати і показувати географічні межі та територіальний склад краю

Вміти визначити краєзнавчі риси природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ3.1 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Чернігово-Сіверщини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Контр. робота

4
4

Вміти побудувати та проаналізувати географо-краєзнавчий профіль через територію України

НЕ 3.1.1. (Практична робота) Характеристика населення ІГК за географо-краєзнавчим профілем

 • Аналіз територіального поширення міської та сільської людності по профілю


2
Усне опитування


Знати і показувати географічні межі, територіальний устрій краю

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ3.2 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Полтавщини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Конспект лекції

4
4

Вміти визначити основні географо-краєзнавчі особливості функціонування столиць України

НЕ 3.2.1 (Самостійна робота) Географо-краєзнавча характеристика столиць України.

 • Історико-географічні передумови становлення столиць

 • Географічне, політичне та історичне значення українських столиць4Обговорення проблемних питань


Знати і показувати географічні межі та склад краю

Вміти визначити характерні риси природи, основні віхи історичного розвитку, населення та господарства Слобожанщини

НЕ 3.3 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Слобожанщини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

Конспект лекції

4
4

Розуміти територіальні та історичні особливості функціонування російського етносу на території України

НЕ 3.3.1 (Самостійна робота) Росіяни на території України

 • Історична ретроспектива німецького етносу на території України

 • Сучасний стан географічні особливості поширення німців в Україні4Обговорення проблемних питань в групах


Знати і показувати географічні межі, територіальний устрій краю

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ 3.4 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Донеччини

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

1

-//-//-

3
3

Розуміти територіальні та історичні особливості функціонування вірменського та грецького етносу на території України

НЕ 3.4.1 (Самостійна робота) Вірмени та греки на території України

 • Історична ретроспектива вірменського та грецького етносів на території України

 • Сучасний стан географічні особливості поширення вірменського та грецького етносів в Україні5Знати і показувати географічні межі, територіальний устрій краю

Вміти проаналізувати краєзнавчі особливості природи, історичного розвитку, населення та господарства

НЕ3.5 (Лекція) Географо-краєзнавча характеристика Таврії

 • Географічне положення, склад та межі території

 • Головні риси природи ІГК

 • Особливості історичного розвитку

Краєзнавчі особливості населення та господарства

2

-//-//-

4
4

Розуміти територіальні та історичні особливості етнічного складу Криму

НЕ 3.5.1 (Самостійна робота) Кримські татари, кримчаки і караїми на території України)

 • Історична ретроспектива кримських етносів

 • Сучасний стан географічні особливості поширення кримських етносів


5
Розуміти територіальні та історичні особливості функціонування болгарського, албанського та циганського етносів на території України

НЕ 3.5.2. (Самостійна робота) Болгари, албанці і цигани на території України

 • Історична ретроспектива етносів

 • Сучасний стан географічні особливості поширення етносів^

Всього годин

108
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи