Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 388.64 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка2/4
Дата31.05.2012
Розмір388.64 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена доц. Проскурняком М.М.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни

Ландшафтознавство - один з тих навчальних географічних курсів, якому належить важлива методологічна роль. Мета і завдання курсу – сформувати у студентів світоглядні, загальнонаукові та конкретні науково-рефлексивні знання про ландшафти, а також розвинути методичні і прикладні навички їх вивчення в цілях раціонального використання ландшафтів.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

Теоретичний курс повинен сформувати у студентів уявлення про нерозривну єдність всіх природних компонентів ландшафтної сфери Землі, знання про природні та антропогенні комплекси, наукові основи оптимізації взаємовідносин людини і природи, принципи і методи створення культурних ландшафтів.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

На лабораторних заняттях студенти повинні навчитися складати карти ландшафтних комплексів, знати принципи їх побудови і способи зображення. Завдяки співставленню серії карт компонентів природи вміти з’ясовувати взаємозв’язки між ними, скласти комплексний профіль території, на ландшафтній основі розробити схему раціонального природокористування.


2. структура Змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

та навчальної діяльності студентаКомпетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ),

навчального

елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ І. Теорія та методологія ландшафтознавства (30 балів).

Розділ 1. Вступ до курсу

Результат навчання.

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.1.1. Об’єкт, предмет та методи дослідження. Зв’язок з іншими науками [1,2,3,5,9,10,13,15,16,17]

Об`єкт, предмет, завдання та методи досліджень ландшафтознавства. Місце ландшафтознавства в системі географічних наук. Наукові та соціально-економічні передумови “зародження" науки про ландшафти.

2

-

-

-

Письмове опитування

11

Знати і розуміти основні поняття і категорії, історію розвитку науки

НЕ 1.1.2. Історія розвитку ландшафтознавства

[1,2,5,9,10,13,15,16,17]

“Відкриття” ландшафту й обгрунтування загальних уявлень про ландшафт. Розробка вчення про морфологію ландшафту. Становлення геохімії та геофізики ландшафту, структурно-динамічного й антропогенного ландшафтознавства. Сучасні проблеми науки. ландшафтознавчі дослідження в зарубіжних країнах.

2

-

-

-

Письмове опитування

1

Внесок вченого в розвиток науки (реферат)

2

3
^

Розділ 2. Основи теорії та методології ландшафтознавства


Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.1. Геосистемна концепція – методологічна основа ландшафтознавства

[2,5,9,20]

Загальнонаукове уявлення про системи, системний підхід до пізнання світу. Становлення геосистемної концепції, її суть. Геосистема: будова, елементи, властивості. Натуральні й інтегральні (антропогенні) геосистеми, їх характерні риси. Основні організаційні рівні геосистем і чинники їх диференціації: глобальний, регіональний і локальний рівні. Системний підхід у дослідженні ландшафтів.

2

-

-

-

Термінологічний диктант

Письмове опитування

1


23

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.2. Ландшафтний комплекс як геосистема

[1,2,3,5,9,10,13,15,16,17,20]

Компоненти природи та їх роль у формуванні ландшафтних комплексів (ЛК). Поняття про “сильні” та “слабкі” компоненти, к.-речовини і к.-сфери.

ЛК як результат взаємодії геокомпонентів. Речовинні, енергетичні й інформаційні зв’язки, сутність, будова, властивості ЛК.

2

-

-

-

Письмове опитування2

2

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.3. ландшафт і його складові

[1,2,5,9,10,13,15,16,17]

підходи і трактування поняття “ландшафт”. Основні морфологічні одиниці ландшафту: фація, урочище, місцевість.

Специфічні одиниці ландшафту: ланка, підурочище і підмісцевість, літогенетична стрия, висотна місцевість і орокліматичний сектор.

2

-

-

2

Письмове опитування

Усне опитування

Термінологічний диктант

2

1

14

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.4. Структура геосистем

[1,2,5,9,10,13,15,16,17]

Поняття про структуру геосистеми та її типи. Просторові структури. ландшафтні територіальні (хоричні) структури (ЛТС): генетико-морфологічна, позиційно-динамічна, парагенетична, басейнова. Вертикальні (топічні) структури: геокомпонентна (матеріальні комп.), речовинно-фазова (геомасова), просторово-об’ємна (геогоризонтна). Часові структури. Загальні поняття про часові структури та їх типи: процесні (функціональні), етологічні (змін станів).

2

-

-

-

Письмове опитування

Фронтальне опитівання

2

13

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.5. Функціонування і динаміка ландшафту

[1,2,5,8,10,13,15,16,17]

Енергетичні чинники функціонування ландшафту. Біохімічний кругообіг і біопродуктивність ландшафтів. Функціонування ландшафтів і морфолітогенез.

Динаміка й еволюція ландшафту. Флуктуація та сукцесія, фактори розвитку ландшафтів. Основні ландшафтно-екологічні закономірності еволюції ландшафтів. Саморозвиток. Вік ландшафту. Ритмічні зміни в природі. Динамічні стани. Проблеми саморегуляції та стійкості ландшафтів.

2

-

-

-

Письмове опитування

22

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.6. Класифікація ландшафтів Землі

[1,2,5,9,10,13,15,16,17]

Сутність і принципи загальнонаукової класифікації ландшафтів. Основні типологічні одиниці та критерії їх виділення. Класифікаційні категорії гірських ландшафтів. Основні типи ландшафтів Землі.

2

-

-

1

Письмове опитування

22

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.7 Фізико-географічне районування

[1,2,5,9,10,13,14,15,16,17]

Сутність, основні принципи (цілісності, комплексності) і методи (ландшафтознавчий) районування. Таксономічні одиниці районування та критерії їх виділення.

Співвідношення фізико-географічних і типологічних одиниць ландшафтної диференціації. Ландшафтна структура ф/г регіонів Землі.

2

-

-

1

Письмове опитування

22

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 1.2.8. Основні типи ландшафтів Землі

[5,12,13]

Географічне положення, умови розвитку, структура, особливості використання та збереження: полярні й приполярні, бореальні, суббореальні, субтропічні, тропічні, субекваторіальні, екваторіальні, гірські ландшафти.

2

-

-

2Порівняльний аналіз основних типів ландшафтів Землі

3

3

Підсумкова контрольна робота за модулем 5

^ ЗМ ІІ. Антропогенне та прикладне ландшафтознавство (20 балів).

Розділ 3. Антропогенне ландшафтознавство.

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 2.3.1. Наукові основи вивчення антропогенних ландшафтів[4]

Становлення антропогенного ландшафтознавства (АЛ). Структурна організація та рівні пізнання, принципи і методи дослідження, класифікація АЛ.

2

-

-

-

Письмове опитування

22

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 2.3.2. Сучасні антропогенні ландшафти

[4,7,13]

Основні класи антропогенних ландшафтів (селітебні, промислові, сільськогосподарські, лісогосподарські, рекреаційні), їх соціально-економічні функції.

4

-

-

-

Письмове опитування


Усне опитування

2


24

Розділ 4. Прикладне ландшафтознавство.

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 2.4.1. Виробнича оцінка ландшафтів. Ландшафтознавче обгрунтування раціонального використання і збереження довкілля [3,6,7,8,13,18]

Інформаційна основа, принципи і методи оцінкових ландшафтознавчих досліджень. Ландшафтно-екологічна експертиза і прогнозування. Адаптивний і конструктивний підходи до господарської експлуатації й територіальної організації ландшафтів. Ландшафтні основи оптимізації довкілля.

2

-

-

-

Усне опитування

Письмове опитування

1

2

Аналіз ландшафно-господарських картосхем

2

5

Знати і розуміти основні поняття і категорії

НЕ 2.4.2. Культурний ландшафт і його проектування [3,6,7,8,13,15,16,18,21]

Поняття культурного ландшафту, його функціональні елементи. Роль управління в функціонуванні й динаміці культурного ландшафту, ландшафтознавчий моніторинг.

Принципи проектування культурного ландшафту. Естетика й архітектура культурного ландшафту.

2

-

-

-

Письмове опитування

2

Аналіз культурних ландшафтних комплексів

2

4

Підсумкова контрольна робота за модулем 5
^

Модуль ІІІ. Ландшафтознавче картографування (20 балів).
Розділ 5. Основи ландшафтознавчого картографування

Знати основні поняття і категорії, володіти картографічним аналізом і синтезом

НЕ 3.5.1. Ландшафтні карти: науковий зміст і соціально-економічні функції [2,3,6,7,8,13,16,17,18,19,21]

Ландшафтні карти, як просторові моделі ландшафтів Землі. Принципи ландшафтного картографування. Основні типи ландшафтних карт та їх легенд. Ландшафтні кадастри та ГІС.

2

-

-

2

Тестування


2


Аналіз ландшафтних карт та їх легенд.

2

4

Оволодіти методикою ландшафтомнавчого картографування

НЕ 3.5.2. Навчальне ландшафтознавче картографування

[2,3,19,21]
-

-

-

6

4

Опис методики складання ландшафтної карти

2

Складання крупномасштабних ландшафтних карт (типової і експериментальної), побудова легенди, оформлення карти3

3

3

11

Підсумкова контрольна робота за модулем 5 / Всього70
^

Кількість годин


32

-

-

18

4

-

-

-

-
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи