Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 320.76 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір320.76 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з ___Методів географічних досліджень

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070501 Географія______________________________________

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

2

4

135

4

32

18

-

4

81


4


Заочна

2

4

135

4

8

4

-
123


4

Робоча програма складена на основі ___ освітньо-професійної програми ГСВО


_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к. геогр..н, доц.. Коноваловою Надією Іллівною,

ас. Ходан Галиною Дмитрівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01___” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

Мета даного курсу – ознайомлення студентів з основними методами фізико-географічних досліджень ландшафтних комплексів, оволодіння студентами практичних навичок проведення зйомки території (на місцевості та картою), уміння студентами використовувати набуті знання при підготовці до написання курсових, бакалаврських та дипломних робіт.

Окрім того, студенти повинні вміти у польових умовах провести зйомку території, уміти користуватися гірничим компасом, складати робочі карти, читати тектонічні та геологічні карти.


1.2. Завдання вивчення дисципліни

– охарактеризувати науково-методологічну організацію курсу;

– виявити особливості розвитку ландшафтознавчого картографування та встановити характерні риси його етапів;

– здійснити аналіз особливостей проектування ландшафтних карт;

– дати характеристику виробничої оцінки ландшафтних карт.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі вивчення курсу “Методів географічних досліджень” студент повинен:


 • знати основні поняття, теоретичні положення;

 • знати і розуміти основні поняття методів географічного картографування, особливості, завдання, функції, структуру;

 • розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові;

 • знати і уміти основні особливості складання, аналізу й оцінки ландшафтних карт.

2. 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисиципліни

методи географічних досліджень” та навчальної діяльності студента


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності та поточного

контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 2 . Методи досліджень компонентів ландшафту (30 б)

Знати і розуміти основні поняття курсу, особливості, завдання, функції, структуру, методи, особливості розвитку

^ НЕ 2.1 (лекція)

Вступ до курсу

Об’єкт, предмет і завдання курсу. Основні методи ландшафтних досліджень. Інформаційна база сучасної географічної науки

1

Конспект лекції


Оволодіти навиками досліджень геологічної основи ландшафту, вміти будувати геологічні карти

^ НЕ 2.2 (лекція)

Методи дослідження геологічної основи ландшафту. Завдання, періоди і методи вивчення.

Завдання і об’єми польових геологічних досліджень.

Підготовчий період.

Польовий період.

Камеральний період


2

Конспект лекції, усне опитування


^ НЕ 2.2.1 (самостійна робота)

Історія розвитку методів географічних досліджень

Етапи розвитку методів географічних досліджень4Контрольна робота


Продовження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
НЕ 2.2.2 (практична робота)

Аналіз геологічних карт різних масштабів, побудова геологічного профілю


2
Конспект, геологічний профіль


Знати порівнювати геологічні та геоморфологічні карти , вміти їх аналізувати

^ НЕ 1.3 (лекція)

Морфологічна основа ландшафту. Методи вивчення рельєфу.

Зміст і значення польових морфологічних досліджень шляхи використання їх результатів. Форми і методи польових геоморфологічних досліджень Форми: - стаціонарні

Експедиційні методи: - візуальні

інструментальні.

Основні етапи (періоди) ПГД


2

Конспект лекції


^ НЕ 2.3.1 (практична робота)

Аналіз геоморфологічних карт, порівняння їх з геологічними


2
Конспект


Оволодіти методикою проведення мікрокліматичних спостережень

НЕ 2.4 (лекція)Мікрокліматичні спостереження в ландшафтних комплексах.

Зміст і програма мікрокліматичних спостережень.

Основні етапи мікрокліматичних спостережень. Обробка матеріалів спостережень. Камеральний період.


2

Конспект


Продовження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
^ НЕ 2.4.1 (практична робота)

Приклади проведення мікрокліматичних спостережень території , робота Завдання польових ґрунтових досліджень та основні методичні прийоми досліджень ґрунтів. Підготовка до польових ґрунтових досліджень. Польовий етап ґрунтових досліджень. Методи зйомки ґрунтів по профілю. Метод зйомки ґрунтів на площадках. Робота на профілях. Робота на площадках опису ґрунтів. Заповнення бланку опису.

з топокартами.


2
Конспект

^ НЕ 2.5 (лекція)

Ґрунт як дзеркало ландшафту. Методи опису і картографування ґрунтового покриву


^ НЕ 2.5.1 (практична робота)

Робота з ґрунтовими картами різних масштабів, опис карт, побудова ґрунтових профілів.


3
Конспект, профіль


Продовження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
^ НЕ 2.6 (лекція)

Методи гідрологічних досліджень річки, озера, болота і ґрунтових вод ландшафту

Вивчення ґрунтових вод, гідрологічне дослідження річки

2

Конспект


^ НЕ 2.6.1 (практична робота)

Характеристика водного об’єкту за топографічною картою


2
Конспект

^ НЕ 2.7 (лекція)

Геоботанічні дослідження ландшафту. Опис пробних площадок, екологічне профілювання і картографування рослинного покриву

Ботанічне спорядження, типи і розділи геоботанічних робіт, етапи геоботанічних робіт

2

Конспект


Продовження

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12^

НЕ 2.7.1.

(самостійна робота)


Методологія картографування природи

Картографування природи як метод наукового дослідження. Географічні принципи картографування. Етапи і процеси картографування. Створення первинного оригіналу. Легенди карт. Генералізація на картах природи. Створення серій карт природи.6Конспект


^ НЕ (самостійна робота )

Засоби і способи ландшафтного картографування

Зображуючі засоби і способи картографування. ГІС як засіб формування, збереження та оновлення географічної інформації у ландшафтному картографуванні.4Конспект


ЗМ 3. Методи досліджень ландшафтних комплексів (5 б)

Знати і розуміти основні особливості ландшафтознавчого картографування

^ НЕ 3.1 (лекція)Основні аспекти вивчення ландшафтних комплексів, їх структури, становлення, функціонування і динаміки

Об`єкт, предмет, завдання та методи досліджень ландшафтознавства. Місце ландшафтознавства в системі географічних наук. Ландшафтознавче картографування як метод дослідження.

2

Конспект


Продовження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
НЕ 3.1.1. (самостійна робота)

Принципи і методи складання ландшафтних карт

- Основні принципи складання. Методика. Графічні перетворення і картографічний синтез інформації. Типологічний, динамічний і комплексний підходи до вивчення просторової диференціації та розвитку ландшафтів. Основні методи6Контрольна робота


^ НЕ 3.2 (лекція)Прикладні ландшафтні дослідження: основні напрямки, періоди і методи.

Обґрунтування загальних уявлень про ландшафт. Розробка вчення про морфологію ландшафту. Становлення ландшафтного картографування.

1

Конспект


НЕ 3.2.2.1 (самостійна робота) Складання фрагментів крупномасштабних карт ландшафтів

Складання фрагментів крупномасштабних карт ландшафтів різних конфігурацій. Виявлення ландшафтних меж та екотонів.10Карта ландшафтних комплексів^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для

самоперевірки ї виконання


^ ЗМ НЕ

в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання

самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 2.1

Методика побудови ґрунтових карт .

Конспект

15, 18, 20, 21, 23.

3, 10.

НЕ 2.2

Методика побудови геоморфологічних карт.

Конспект

15, 18, 20, 21, 23.

3, 10.

НЕ 2.3.

Методика побудови геологічних карт.

Конспект

15, 18, 20, 21, 23.

3, 10.

НЕ 2.4.

Методика побудови кліматичних карт.

Конспект

15, 18, 20, 21, 23.

3, 10.

НЕ 3.1.

Методика побудови ландшафтних карт.

Конспект

15, 18, 20, 21, 23.

3, 10.

4. Тематика ІНДЗ Програмою не передбачено


^ 5. Модуль контроль


 1. Сформулюйте об’єкт і предмет пізнання курсу.

 2. Розкрийте поняття “методологія” і “теорія” наукового пізнання.

 3. Розкрийте зміст понять “методика” і “метод” дослідження.

 4. Розкрийте традиційні методи географічних досліджень (порівняльно-описовий, картографічний, історичний).

 5. Охарактеризуйте нові методи географічних досліджень: аерометоди, геофізичні, геохімічні.

 6. Охарактеризуйте найновіші методи географічних досліджень (космічні, математичні, моделювання).

 7. Розкрийте зміст і завдання польових геологічних досліджень.

 8. Які роботи виконуються при підготовці до польових геологічних досліджень.

 9. Опишіть польовий етап геологічних досліджень.

 10. Яка і як ведеться польова документація при геологічних дослідженнях.

 11. Накресліть план опису відслонення (розрізу) осадових порід.

 12. Сформулюйте завдання польових геоморфологічних досліджень.

 13. Розкрийте підготовчий період польових геоморфологічних досліджень.

 14. Форми польових геоморфологічних досліджень.

 15. Методи зйомки рельєфу, розкрийте їх суть.

 16. Вкажіть на інформацію, яку несуть геоморфологічні карти.

 17. Види геоморфологічних профілів. Їх зміст, завдання і значення.

 18. Зміст фактичного матеріалу точки опису в геоморфологічних дослідженнях.

 19. Охарактеризуйте камеральний етап геоморфологічних досліджень.

 20. Вкажіть значення геоморфологічних досліджень для ландшафтознавства.

 21. Сформулюйте мету і завдання мікрокліматичних спостережень.

 22. Що включає програма мікрокліматичних спостережень?

 23. Розкрийте способи організації мікрокліматичних досліджень.

 24. Обладнання опорної станції і види мікрокліматичних спостережень.

 25. Стаціонарна мікрокліматична зйомка. Види спостережень.

 26. Підготовка до мікрокліматичних спостережень: зміст і форми робіт.

 27. Опишіть порядок спостереження за температурою і вологістю повітря та швидкістю вітру.

 28. Зміст звіту з польових мікрокліматичних досліджень.

 29. Накресліть програму, завдання і значення гідрологічних досліджень.

 30. Опишіть загальну схему гідрологічних досліджень річки.

 31. Опишіть способи визначення швидкості течії річки.

 32. Опишіть методику вивчення підземних вод.

 33. Розкрийте способи вимірювання ширини і глибини річки. Наведіть приклади.

 34. Сформулюйте програму і методику вивчення боліт.

 35. Подайте зміст звіту про дослідження ґрунтових вод.

 36. Завдання польових ґрунтових досліджень. Загальні (основні) і спеціальні методичні прийоми дослідження ґрунтів.

 37. Опишіть метод зйомки ґрунтів по профілю.

 38. Опишіть зміст бланку ґрунтового опису.

 39. Види ґрунтових розрізів. Їх значення для наукових і прикладних цілей.

 40. Способи визначення проективного покриття рослин (зімкнутості крон): окомірно, сіточкою Раменського. Розкрийте їх зміст

 41. Перелічіть фенологічні фази рослин.

 42. Зміст опису рослинного покриву методом закладання профілів.

 43. Ландшафт і його морфологічні одиниці, як об’єкти польового дослідження.

 44. Які види робіт виконуються при підготовці до комплексних польових фізико-географічних досліджень.

 45. Комплексні спостереження на основній точці. Їх зміст і документація.

 46. Польовий період комплексних фізико-географічних досліджень.

 47. В чому полягає відмінність точок комплексних спостережень.

 48. Метод закладання комплексних профілів як один із основних методів виявлення географічних взаємозв’язків.

 49. Прикладні ландшафтні дослідження: зміст і завдання.

 50. Етапи прикладних ландшафтних досліджень (за А.Г.Ісаченко): інвентаризаційний, оціночний, прогнозний, рекомендаційний.^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою


Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінювання за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

Зараховано


82-89

B

4 (добре)

75-81

C

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу, уміє виконувати ряд польових та стаціонарних досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

25

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

10

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

-


^ 7. Література до дисципліни


 1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (Основы теории и логико-математические методы). М.:Мысль, 1975. с.5-46; 237-274.

 2. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. - Київ: НМК ВО, 1992.-60с.

 3. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навч. посібник - Чернівці: Рута, 1995.-317с.

 4. Гродзінський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник.-К.: Либідь,1993.-224 с.

 5. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование: Учеб. пособие.М.: Высш. шк., 1991.

 6. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: Геогр.аспект. М.: Мысль,1980. С.154-255.

 7. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность: Кн. для учителей М.: Просвещение,1983. 159 с.

 8. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб. пособие.: Изд.геогр.фак., 1988. Гл.1,3,4.

 9. Марцинкевич Г.И., Клуцунова Н.К., Мотузко А.Н., Основы ландшафтоведения: Учеб.пособие. Минск: Высш. шк., 1986. С.7-82, 137-143, 157-165.

 10. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк, 1974.-202с.

 11. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.

 12. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 59-106.

 13. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. Гл. 3,4.

 14. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.

 15. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука,1988. С.7-52; 76-103; 141-149.

 16. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. С. 14-22, 29-34, 106-120.

 17. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. - К.: Вища школа, 1988.- 192с.

 18. Войлошников Виталий Денисович. Полева практика студентов по геологи: Учеб. Пособие для студентов пед. институтов по геогр.. спец. – М.:, Просвещение, 1984. – 143.

 19. Методика Полевих физико-географических исследований / Под ред. А.М.Архангельського, - М.: ВШ, 1972, - 300с.

 20. Никшич И.И., Конини С.А., Микешин Г.В. Учебно-полевая практика по истории, геологи, географи почв и географи растений.

 21. Садовников И.Ф. Почвенные исследования и составление почвенных карт.

 22. Дж.Ханвелл, М.Ньюсон Методи географических исследований.

 23. Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вип.. 3.Додаткова література


 1. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: Геогр. аспект. - М.: Мысль,1980. - С.154-255.

 2. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты природы: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 296 с.

 3. Комплексная полевая практика по физической географии: Учеб. пособие / Под ред. К.В. Пашканга. – М.: Высш.шк., 1986. – 208с.

 4. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность: Кн. для учителей М.: Просвещение,1983. - 159с.

 5. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб. пособие.: Изд. геогр. фак., 1988. - Гл.1,3,4.

 6. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк., 1974. - 202 с.

 7. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.

 8. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 59-106.

 9. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука,1988. С.7-52; 76-103; 141-149.

 10. Прока В.Е. Морфологическая структура ландшафтов и землеустроительное проектирование. – Кишинев: Штиинца, 1976. – 47с.

 11. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. – М.: Агропромиздат, 1987. – 168с.^

Пакет ККР і ККЗ з курсу

методи географічних досліджень”


В-1.

 1. Методологія наукового пізнання.

 2. Порядок спостереження за температурою і вологістю повітря та швидкість вітру.

В-2.

 1. Методика і метод дослідження.

 2. Завдання польових геологічних досліджень.

В-3.

 1. Об’єкт і пізнання курсу.

 2. Методи зйомки рельєфу. Їх суть.

В-4.

 1. Які роботи виконуються при підготовці до польових геологічних досліджень.

 2. Камеральний етап геоморфологічних досліджень.

В-5.

 1. Традиційні методи географічних досліджень (порівняльно-описовий, картографічний, історичний).

 2. Опис відслонення (розрізу) осадових порід.

В-6.

 1. Форми польових фізико-географічних досліджень. Їх суть.

 2. Об’єм польових геологічних досліджень.

В-7.

 1. Зміст польових геологічних досліджень.

 2. Стаціонарна мікрокліматична зйомка. Види спостережень.

В-8.

 1. Яка і як ведеться польова документація при геологічних дослідженнях.

 2. Мета і завдання мікрокліматичних спостережень.

В-9.

 1. Польовий етап геологічних досліджень.

 2. Програма мікрокліматичних спостережень.

В-10.

 1. Програма, завдання і значення гідрологічних досліджень.

 2. Метод площадної грунтової зйомки.

В-11.

 1. Значення геоморфологічних досліджень для фізико-географа (ландшафтознавця).

 2. Обладнання опорної станції і види мікрокліматичних спостережень.

В-12.

 1. Зміст польових геоморфологічних досліджень.

 2. Метод зйомки грунтів по профілю.

В-13.

 1. Завдання польових геоморфологічних досліджень.

 2. Способи визначення швидкості течії річки.

В-14.

 1. Форми польових геоморфологічних досліджень. Їх суть.

 2. Методика вивчення підземних вод.

В-15.

 1. Підготовка до польових геоморфологічних досліджень.

 2. Програма і методика вивчення боліт.

В-16.

 1. Підготовка до мікрокліматичних спостережень.

 2. Зміст опису фактичного матеріалу в точці опису при геоморфологічних дослідженнях.

В-17.

 1. Зміст звіту про дослідження грунтових вод.

 2. Види грунтових розрізів. Їх значення.

В-18.

 1. Завдання польових грунтових досліджень. Загальні (основні) і спеціальні методичні прийоми дослідження грунтів.

 2. Інформація, яку несуть геоморфологічні карти.

В-19.

 1. Гідрологічні дослідження річок.

 2. Зміст звіту з польових мікрокліматичних досліджень.

В-20.

 1. Способи організації мікрокліматичних досліджень.

 2. Види геоморфологічних профілів. Їх зміст.

В-21.

 1. Методологія наукового пізнання.

 2. Способи визначення витрат води річки.

В-22.

 1. Методика і метод дослідження.

 2. Мікрокліматичні спостереження методам

В-23.

 1. Значення польових геоморфологічних досліджень для ландшафтознавства.

 2. Зміст бланку грунтового опису.

В-24.

 1. Завдання польових геологічних досліджень.

 2. Обробка польових матеріалів грунтових досліджень.

В-25.

 1. ПТК – об’єкт комплексних фізико-географічних досліджень.

 2. Нові методи географічних досліджень: аерометоди, геофізичні, геохімічні.

В-26.

 1. Загальнонаукове і прикладне значення комплексних фізико-географічних досліджень.

 2. Спосіб визначення об’єму деревини (по формулі).

В-27.

 1. Системний підхід в комплексних фізико-географічних дослідженнях.

 2. Визначення бонітету лісу (продуктивності по школі орлова).

В-28.

 1. Рівні географічних досліджень: глобальний, регіональний, топологічний (локальний).

 2. Камеральний період ландшафтних досліджень. Види робіт.

В-29.

 1. Експедиційні дослідження як основа вивчення властивостей і просторового розміщення ПТК.

 2. Визначення видового багатства (кількість видів) і видової насиченості (кількість/ площа: обліком рясності по Друде, в балах) фітоценозу.

В-30.

 1. Форми польових фізико-географічних досліджень: експедиційні, стаціонарні і напівстаціонарні.

 2. Зміст опису пробної площадки (геоботанічні дослідження).

В-31.

 1. Етапи (періоди) експедиційних фізико-географічних досліджень.

 2. Методика дослідження озера.

В-32.

 1. Підготовчий період. Види робіт при підготовці до комплексних польових фізико-географічних досліджень.

 2. Опис рослинного покриву методом закладання профілів.

В-33.

 1. Польовий період комплексних фізико-географічних досліджень.

 2. Перелічіть фенологічні фази рослин.

В-34.

 1. Метод закладання комплексних профілів як один із основних методів виявлення географічних взаємозв’язків.

 2. Способи визначення проектного покриття рослин (зімкнутості крон): окомірно, сіточкою Раменського. Розкрийте їх зміст.

В-35.

 1. Відповідність точок комплексних спостережень (опорні, основні, додаткові, картографувальні).

 2. Завдання мікрокліматичних спостережень.

В-36.

 1. Комплексні спостереження на основній точці. Їх зміст і документація.

 2. Завдання польових геоморфологічних досліджень.

В-37.

 1. Прикладні ландшафтні дослідження.

 2. Як ведуться спостереження за температурою і вологістю повітря, швидкістю вітру? Якими приладами?

В-38.

 1. Етапи прикладних ландшафтних досліджень (за А.Г. Ісаченко): інвенторизаційний, оціночний, прогнозний, рекомендаційний.

 2. Способи вимірювання ширини і глибини річки.

В-39.

 1. Ландшафт і його морфологічні частини (складові) як основні об’єкти польового дослідження (по М.А. Солнцеву).

 2. Найновіші методи географічних досліджень (космічні, математичні, моделювання).

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи