Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 267.63 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір267.63 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з Основ раціонального природокористування і охорони природи

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070501 Географія

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

1

2

108

3

14

18

-

4

722

Заочна

1

2

108

3

4

4

-
1002


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к. геогр.. н., доц. Киналь Ольгою Володимирівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Мета і завдання дисципліни

Курс „Основи раціонального природокористування і охорони природи” присвячений вивченню сучасних проблем використання складових природи як природних ресурсів, їх охорони й відтворення та проблем охорони природи, зокрема ландшафтних комплексів. Вивчення курсу передбачає формування у студентів уявлень про основні засади природокористування й охорони природи, суспільне значення ресурсозбереження та природоохоронної діяльності.

Дисципліна включає відомості про природне середовище як джерело ресурсів, необхідних для життєдіяльності людства, а також про необхідність максимального збереження земної природи як запоруки його існування.


2.2. Основне завдання курсу

Основне завдання курсу: сформувати у студентів чіткі поняття і уявлення про природне довкілля як невід'ємну умову життя людини, середовище її існування та джерело всіх необхідних ресурсів для суспільного виробництва.

Одна із цілей дисципліни – показати необхідність зваженого й бережливого відношення до природи, на основі якого ґрунтуються наукові засади організації різнобічного використання її ресурсів та охорони довкілля.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні вивчити і знати:

1) види природних ресурсів, їх сучасний стан (в Україні зокрема), засоби їх збереження, відтворення й охорони;

2) сутність природоохоронних проблем (в т.ч. і в Україні), проблем збереження ландшафтного різноманіття зокрема;

3) заповідні території та об’єкти в Україні та світі;

4) особливості природних умов і ресурсів своєї місцевості.

Студенти повинні уміти аналізувати зміст географічної (картографічної зокрема) інформації стосовно оцінки природних умов та ресурсів, знати основи теорії ноосферного вчення.


2.2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни «Метеорологія та кліматологія»

та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного

контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Вступ. Природа як матеріальна основа природокористування. Раціональне використання природних ресурсів.

Знати сутність основних понять, визначення основних термінів, класифікації природних ресурсів, види природокористування. Розуміти сутність ноосферного вчення В.І.Вернадського.

Знати особливості природних умов України, види її природних ресурсів.

НЕ 1.1. Природні ресурси як об’єкт вивчення і використання. Проблеми взаємовідносин людини і природи. Проблеми раціонального використання природних ресурсів (лекція)

[2-3]

Структура і закони функціонування природного середовища. Форми впливу людини на природу. Геоекологічні проблеми в контексті ноосферного вчення. Класифікація природних ресурсів. Види природокористування. Основні проблеми сучасного природокористування, збереження, охорони та відтворення природних ресурсів

2

Конспект лекцій

Пошуково-інформаційна робота на теми: «Сучасні проблеми природокористування у країнах світу», “Сучасні проблеми природокористування в Україні”НЕ 1.1.1. Природні ресурси України та їх раціональне використання (практична робота) [1, 4-10]

Проблеми раціонального використання та збереження мінеральних, земельних, паливних, водних, кліматичних, біологічних ресурсів України


4
Конспект. Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: ”Особливості природокористування в регіонах України”


НЕ 1.2. Проблеми регіонального природокористування

(лекція) [2-3]

Різноманіття природних умов та нерівномірність географічного розподілу природних ресурсів, особливості їх використання у різних регіонах світу.

Природні ресурси Карпатської гірської країни та природокористування у Карпатському регіоні.

4

Конспект лекцій. Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Природні ресурси Українських Карпат”


НЕ 1.3.1. Природні умови та ресурси Карпатського регіону (самостійна та практична роботи) [1, 4-10]

Природні умови й ресурси Українських Карпат та суміжних з ними територій, проблеми їх збереження та раціонального використання. Природні умови й природні ресурси своєї місцевості.4

4
Конспект. Усне опитування, контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на тему “Природні умови Українських Карпат”ЗМ 2. Проблеми охорони природи. Охорона природи в Україні
НЕ 2.1.Наукові основи охорони природи (лекція) [2-3].

.

Історія розвитку природоохоронних ідей. Наукові засади охорони природи. Природоохоронні заходи.

2

Конспект лекцій

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Історія охорони природи в країнах Європи”


НЕ 2.1.1. Проблеми і шляхи збереження природного середовища (практична робота) [1, 4-10].

Охорона надр, атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, рослинних ресурсів та фауни у світі та в Україні.2
Конспект. Усне опитування

НЕ 2.2. Основні проблеми охорони природи в Україні (лекція) [[1, 4-10]

Природоохоронні проблеми та стан справ у справі збереження природного довкілля в Україні. Природно-заповідний фонд України. Природоохоронні території та акваторії.

2

Конспект лекцій

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Окремі заповідні й природоохоронні території (об’єкти) України”


НЕ2.2.1.Заповідні території в Україні (практична робота). [1, 4-10]

Заповідники. Охорона надр, атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, рослинних ресурсів та фауни. Охорона ландшафтів.4
Конспект. Усне опитування

НЕ 2.3. Біосферні заповідники й резервати. Карпатський біосферний заповідник (лекція) [[1, 4-10].

Проблеми збереження біосферного різноманіття, ландшафтної цілісності географічної оболонки, унікальних природних об’єктів. Принципи організації біосферних заповідників.

4

Конспект лекцій

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Біосферні заповідники й резервати світу (Європи) ”


НЕ 2.3.1. Біосферні заповідники України (практична робота). [[1, 4-10]]

Характеристики біосферних заповідників України: Карпатського, Чорноморського, Асканіїї Нової, Дунайських плавнів.


2
Конспект. Усне опитування, контрольна робота

НЕ 2.4. Міжнародна співпраця в галузі охорони природи. Регіональні проекти (лекція) [2-3]

Міжнародні природоохоронні програми. Проблеми збереження ландшафтного різноманіття Землі. Карпатський екорегіон як приклад міжнародної співпраці.

2

Конспект лекцій. Контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Міжнародні природо охоронні організації та міжнародні проекти охорони природи”


НЕ 2.4.1. Міжнародний досвід охорони й збереження ландшафтів, природних об’єктів (самостійна робота) [2-3, додаткова л-ра]

Найвідоміші заповідники світу. Заповідні території в Африці, Північній Америці, Євразії. Робота міжнародних організацій в галузі охорони природи4Конспект. Усне опитування^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст курсу висвітлюють такі розділи:

 1. Вступ. Природні ресурси як об’єкт вивчення і використання. Проблеми взаємовідносин людини і природи.

 2. Ресурсне природокористування.

 3. Природні ресурси України та їх раціональне використання

 4. Охорона і відтворення природних ресурсів

 5. Основні проблеми охорони природи, в Україні зокрема

 6. Охорона ландшафтів, збереження ландшафтного різноманіття

 7. Міжнародні та регіональні проблеми охорони природи


Студенти самостійно вивчають такі теми:


 1. В.І.Вернадський і вчення про ноосферу.

 2. Проблеми забруднення атмосфери і його наслідки.

 3. Проблеми охорони водних ресурсів.

 4. Проблеми збереження природного рослинного покриву.

 5. Природні ресурси України.

 6. Природні ресурси Карпатського регіону.

 7. Природно-заповідний фонд. Природоохоронні території.

 8. Біосферні та природні заповідники України.

 9. Природні ресурси та природоохоронні проблеми рідного краю.

 10. Міжнародна співпраця в галузі охорони природи.^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


3.1. Зміст лекційного курс

у

Вступ. Природні ресурси як об’єкт вивчення і використання. Проблеми взаємовідносин людини і природи Структура і закони функціонування природного середовища. Форми впливу людини на природу. Географічна оболонка в сучасних умовах. Глобальне забруднення. Геоекологічні проблеми в контексті ноосферного вчення.


^ Проблеми раціонального використання природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів. Види природокористування. Особливості використання водних, земельних, кліматичних, біотичних, мінерально-сировинних ресурсів. Основні проблеми сучасного природокористування, збереження, й охорони та відтворення природних ресурсів


^ Природні ресурси України та їх раціональне використання. Географія природних ресурсів України. Регіональні проблеми ресурсозабезпечення та ресурсозбереження. Природні ресурси Карпатського регіону. Проблеми раціонального використання та збереження мінеральних, земельних, водних, кліматичних, біологічних ресурсів України.


^ Наукові основи охорони природи. Проблеми збереження природного середовища. Вплив господарської діяльності людини на природу впродовж різних історичних періодів. Історія розвитку природоохоронних ідей. Перші природоохоронні території та установи. Наукові засади охорони природи. Природоохоронні заходи.


^ Проблеми і шляхи збереження природного середовища. Проблеми захисту й збереження довкілля. Роль надр, води, біоти у життєдільності людини. Втрати природних ресурсів і можливості їх відтворення. Принципи та заходи стосовно охорони надр, атмосферного повітря, водних ресурсів, грунтів, рослинних ресурсів та фауни. Охорона ландшафтів, унікальних об’єктів, визначних пам’яток природи.


^ Основні проблеми охорони природи в Україні. Особливості природи України та її регіонів. Унікальні природні об’єкти, ландшафти. Сучасний стан охорони природи. Природно-заповідний фонд України. Природоохоронні території та акваторії. Заповідники України.


^ Міжнародна співпраця в галузі охорони природи. Регіональні проекти. Географічні принципи створення глобальної системи моніторингу. Міжнародні природоохоронні програми. Проблеми збереження ландшафтного різноманіття Землі. Біосферні заповідники. Європейська співпраця в галузі охорони природи Карпатської гірської системи. Карпатський екорегіон.


3.2. Зміст практичних занять


Географічна оболонка як середовище життєдіяльності людини. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу і сучасні проблеми природокористування.


Класифікація природних ресурсів і види природокористування. Характеристики природних ресурсів. Географія світових ресурсів.


Раціональне природокористування в Україні: регіональні особливості.


Природні умови та природні ресурси Карпатського регіону.


Охорона ландшафтів, унікальних об’єктів, визначних пам’яток природи в Україні (у своїй місцевості).


Природно-заповідний фонд України. Заповідники на карті України.


Біосферні заповідники. Національні парки.


Карпатський біосферний заповідник.


3.3. Зміст лабораторних занять

Лабораторних занять немає


^ 4. ТЕМАТИКА ІНДЗ (РЕФЕРАТІВ)

 1. В.І. Вернадський і вчення про ноосферу.

 2. Основні положення ноосферного вчення.

 3. Світові й регіональні проблеми природокористування.

 4. Основні проблеми ресурсозбереження.

 5. Глобальні проблеми використання природних ресурсів..

 6. Проблеми сучасного водокористування.

 7. Проблеми використання земельних ресурсів.

 8. Особливості лісогосподарського природокористування.

 9. Природні умови територій як рекреаційний ресурс.

 10. Історія і розвиток природоохоронних ідей.

 11. Історія створення установ охорони природи.

 12. Біотехнології: історія та перспективи розвитку.

 13. Проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів.

 14. Раціональне використання нерудних ресурсів.

 15. Проблеми забруднення природного середовища.

 16. Раціональне використання лісових ресурсів.

 17. Біокліматичні ресурси та їх використання.

 18. Агрокліматичні ресурси та їх раціональне використання.

 19. Проблеми збереження ґрунтового покриву.

 20. Проблеми охорони водних ресурсів України.

 21. Проблеми збереження і використання малих річок.

 22. Раціональне використання і охорона біотичних ресурсів.

 23. Охорона ендемічних та реліктових видів рослин.

 24. Проблеми збереження рідкісної фауни.

 25. Природно-заповідний фонд України.

 26. Біосферні заповідники: нові форми природоохоронної роботи та міжнародної співпраці..

 27. Особливості біосферного заповідника “Асканія Нова”

 28. Карпатський біосферний заповідник як частина європейського екорегіону.

 29. Біосферний заповідник “Дунайські плавні”.

 30. Чорноморський біосферний заповідник.

 31. Природні заповідники України.

 32. Національні природні парки.

 33. Гідрологічні заповідники України.

 34. Ботанічні сади і дендрологічні парки.

 35. Природоохоронні об’єкти і заповідні території окремих регіонів.

 36. Проблеми охорони натуральних ландшафтів.

 37. Заповідники регіонів України.

 38. Охорона ландшафтів степової зони України.

 39. Охорона природи Південного берега Криму.

 40. Природоохоронні території Кримського півострова.

 41. Охорона природи Чорного й Азовського морів.

 42. Охорона лісостепових ландшафтів.

 43. Охорона природи українського Полісся.

 44. Особливості природи Карпатського регіону.

 45. Охорона природи Українських Карпат.

 46. Заповідні території Українських Карпат.

 47. Охорона пам’яток природи в Україні.

 48. Природні ресурси рідного краю і їх раціональне використання.

 49. Проблеми охорони природи рідного краю.

 50. Міжнародна співпраця в галузі охорони природи.

^ МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ)


Модуль 1. Вступ. Природа як матеріальна основа природокористування. Раціональне використання природних ресурсів


НЕ 1.1. Природні ресурси як об’єкт вивчення і використання. Проблеми взаємовідносин людини і природи

 1. Дайте визначення понять “природні ресурси”, “раціональне природокористування”.

 2. Розкрийте суть поняття “ноосфера”.

 3. Охарактеризуйте особливості взаємовідносин людини і природи.


НЕ 1.2. Проблеми раціонального використання природних ресурсів.

 1. Поясніть принципи класифікації природних ресурсів.

 2. Назвіть і охарактеризуйте види сучасногоприродокористування.

 3. Назвіть основні проблеми сучасного природокористування, поясніть особливості заходів щодо збереження (відтворення) природних ресурсів


НЕ 1.3. Природні ресурси України та їх раціональне використання.

 1. Назвіть основні проблеми раціонального використання природних Ресурсів України.

 2. Охарактеризуйте водні (кліматичні, біотичні, земельні) ресурси України.

 3. Назвіть основні шляхи збереження різних видів природних ресурсів.Модуль 2. Проблеми охорони природи. Охорона природи в Україні.


НЕ 2.1. Наукові основи охорони природи. Проблеми збереження природного середовища

 1. Охарактеризуйте особливості історичного розвитку природоохоронних ідей.

 2. Поясніть сутність наукового підходу до справи охорони природи.

 3. Назвіть території та об’єкти, що відомі як одні з перших природоохоронних.


НЕ 2.2. Проблеми і шляхи збереження природного середовища.

 1. Назвіть заходи, що виконуються для охорони: надр, атмосферного повітря, водних ресурсів, грунтів.

 2. Поясніть шляхи збереження рослинних ресурсів та фауни.

 3. Поясніть необхідність охорони ландшафтів.


НЕ 2.3. Основні проблеми охорони природи в Україн.

 1. Охарактеризуйте природно-заповідний фонд України.

 2. Назвіть найвідоміші природоохоронні території (акваторії) України. Поясніть, чим вони особливі.

 3. Назвіть найбільші та найвідоміші заповідники України. Охарактеризуйте окремі з них.


НЕ 2.4. Міжнародна співпраця в галузі охорони природи. Регіональні проекти.

 1. Назвіть міжнародні проекти та програми охорони природи, в тому числі й за участю України.

 2. Поясніть необхідність збереження ландшафтного різноманіття Землі.

 3. Назвіть та охарактеризуйте біосферні заповідники України.


^ ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬ


 1. Предмет і об’єкт вивчення курсу “Основи раціонального природокористування і охорони природи”.

 2. Форми та масштаби впливу людини на природу, наслідки.

 3. Основні положення ноосферного вчення В.І.Вернадського

 4. Світові й регіональні проблеми сучасного природокористування.

 5. Основні проблеми ресурсозбереження. Відтворення природних ресурсів.

 6. Глобальні проблеми використання природних ресурсів.

 7. Проблеми сучасного водокористування та збереження водних ресурсів.

 8. Проблеми використання земельних ресурсів. Охорона грунтів.

 9. Охорона лісів. Особливості лісогосподарського природокористування.

 10. Забруднення атмосфери та проблеми захисту атмосферного повітря.

 11. Історія і розвиток природоохоронних ідей. Історія створення установ охорони природи.

 12. Проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів.

 13. Охорона надр. Техногенні ландшафти. Рекультивація.

 14. Раціональне використання нерудних ресурсів.

 15. Раціональне використання лісових ресурсів України.

 16. Поняття про біокліматичні ресурси та їх використання.

 17. Агрокліматичні ресурси та їх раціональне використання

 18. Проблеми збереження ґрунтового покриву України.

 19. Проблеми охорони водних ресурсів України.

 20. Проблеми збереження і використання малих річок в Україні.

 21. Раціональне використання і охорона рослинного покриву.

 22. Охорона ендемічних та реліктових видів рослин.

 23. Проблеми збереження рідкісної фауни.

 24. Природно-заповідний фонд України: історія створення та сучасний розвиток.

 25. Біосферні заповідники: нові форми природоохоронної роботи та міжнародної співпраці.

 26. Історія створення та особливості біосферного заповідника “Асканія Нова”.

 27. Карпатський біосферний заповідник як частина європейського екорегіону.

 28. Особливості біосферного заповідника “Дунайські плавні”.

 29. Чорноморський біосферний заповідник.

 30. Природні заповідники України.

 31. Національні природні парки України.

 32. Гідрологічні заповідники України.

 33. Ботанічні сади і дендрологічні парки України.

 34. Природоохоронні об’єкти і заповідні території окремих регіонів.

 35. Проблеми охорони натуральних ландшафтів.

 36. Заповідники регіонів України.

 37. Охорона ландшафтів степової зони України.

 38. Охорона природи Південного берега Криму.

 39. Природоохоронні території Кримського півострова.

 40. Охорона природи Чорного й Азовського морів.

 41. Охорона лісостепових ландшафтів України. Канівський заповідник.

 42. Охорона природи українського Полісся.

 43. Особливості природи Карпатського регіону.

 44. Заповідні території та об’єкти в Західному регіоні України.

 45. Охорона природи і заповідні території Українських Карпат.

 46. Вижницький національний парк.

 47. Проблеми охорони природи рідного краю.

 48. Міжнародна співпраця в галузі охорони природи.

 49. Екорегіони і резервати Європи.

 50. Європейська співпраця у збереженні природи Карпат.6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Відмінно” – студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом, вільно орієнтується в знаннях про природні ресурси та охорону природи в межах курсу.

Дає вичерпний виклад фактів і закономірностей, потрібних для розуміння проблем охорони і використання ресурсів географічної оболонки. Твердо засвоїв

матеріал з практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає закономірності ходу природних процесів у географічній оболонці, вміє складати географічні характеристики, вміє виконувати картографічний аналіз природних ресурсівтериторії. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт та індивідуальне завдання. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

^ Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал, виконав усі практичні роботи й індивідуальне завдання, оперує науковою термінологією, уміє пояснити сутність основних понять, але допускає окремі похибки та неточності, які не впливають на загалом правильне трактування основного викладу. Висновки аргументує впевнено. На запитання викладача відповідає. Опрацював теми для самостійного вивчення.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Добре” – Все вище вказане виконує менш впевнено. Користується науковою термінологією, аргументує висновки. виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Виконав всі практичні роботи та індивідуальне завдання. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних робіт та індивідуальне завдання, відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював більшість тем для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, лише частково відтворює матеріал, не встановлюючи причинно-наслідкових зв’язків, не розуміючи основних закономірностей взаємодії природи й суспільства. Дає нечіткі визначення основних понять і термінів. Виконав більшу частину практичних робіт, опрацював більше половини тем для самостійного вивчення. На запитання викладача дає неповні відповіді.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Незадовільно” – не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.Література
Основна


 1. Атлас природных условий и ресурсов Украинской ССР. -

 2. Использование и охрана природных ресурсов. – М.: Прогресс, 1972.

 3. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Географические аспекты охраны природы. - М.: Мысль, 1979. – 293 с.

 4. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів в Україні. – К.: Знання, 2001. – 113 с.

 5. Природа Украинской ССР. Внутренние воды. – Киев: Наук. думка, 1986. – 216 с.

 6. Природа Украинской ССР. Животный мир. – Киев: Наук. думка, 1986. – 216 с.

 7. Природа Украинской ССР. Климат. – Киев: Наук. думка, 1986. – 216 с.

 8. Природа Украинской ССР. Ландшафты. – Киев: Наук. думка, 1986. – 216 с.

 9. Природа Украинской ССР. Почвы. – Киев: Наук. думка, 1986. – 216 с.

 10. Природа Украинской ССР. Растительный мир. – Киев: Наук. думка, 1986. – 216 с.

 11. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. – Львів: “Новий Світ - 2000”, 2004. – 248 с.


Додаткова

 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41.

 2. Закон України “Про природно-заповідний фонд України”. – Київ, “Парламентське видавництво”, 1999.

 3. Заповедники Украины и Молдавии. – М.: Мысль, 1987. - 271 с.

 4. Національний природний парк “Вижницький”: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / В.П.Коржик, І.І.Чорней та ін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 356 с.

 5. Окружающая среда и человек: Учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Высш. Шк., 1986. – 415 с.

 6. Природоохоронні території Української РСР / За ред. Д.І.Проценко. – К.: Урожай, 1983. – 175 с.

 7. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. акад. Шеляг-Сосонка Ю.Р. – К.: УЕ, 1996. – 608 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи