Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 256.05 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір256.05 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з __”Основи _ландшафтної екології

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070501_____-_Географія_______________________________

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

2

4

54

1,5

14
18

4

184

Заочна

2

4

54

4
Робоча програма складена на основі ___ освітньо-професійної програми ГСВО


__________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена проф. Гуцуляком В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01___” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 2. Структура змicтoвих модулiв, навчальних елементів дисципліни "Основи

ландшафтної екології" та навчальної діяльності студента

Компетенції

(прогнозовані

результати

навчання)

Тема змістового

модуля (ЗМ),

навчального

елементу (НЕ)

Зміст

навчального елементуВид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

на заняті

ІНДЗ (за вибором)


Кількість балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Природні ландшафти 35

Результати навчання

Знати об’єкт і предмет вивчення, розуміти основні поняття

НЕ 1.1. (Лекція) Вступ. Ландшафтна екологія як наука.

1. Ландшафтна екологія як наука.

2. Об’єкт і предмет вивчення.

3.Мета і завдання вивчення дисципліни.

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Вміти скласти схему моделей окремих типів геосистем дати їх аналіз.

НЕ 1.2. (^ Лабораторна робота) Вчення про геосистеми

Скласти схему моделей окремих типів геосистем дати їх аналіз.

-

-

-

-

2

Виконання практичної роботи


Результати

навчання

Знати загальні особливості та моделі гео- та екосистем,

ландшафтні системи.

(^ Самостійна робота) Системний підхід при вивченні ландшафтів.

Концепція геосистеми, загальні особливості. Моделі гео- та екосистем.

Ландшафтні системи, які вивчаються в процесі екологічного аналізу.

-

-

2

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Знати основні напрямки наукових досліджень в нашій країні та за кордоном


НЕ 1.3. (Лекція) Розвиток ландшафтної екології в нашій країні та за кордоном.


1.Короткий нарис з історії ландшафтознавства.

2. Розвиток ландшафтної екології в нашій країні

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Знати основні риси ПТК, індивідуальних і типологічних одиниць фізико-географічної диференціації.Вмітианалізувати фрагменти карт ПТК.

НЕ 1.4.(^ Лабораторна робот) Природні територіальні комплекси

Укласти ряд компонентів ландшафту та схему співвідношення індивідуальних і типологічних одиниць фізико-географічної диференціації. Аналіз фрагментів карт ПТК.

-

-

-

-

2

Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Розуміти основні поняття вертикальної структури, типи структур.

(^ Самостійна робота) Вертикальні структури природних геосистем.

Поняття вертикальної структури, типи структур, способи декомпозиції.

-

-

2

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Володіти методами ландшафтно-екологічних досліджень

НЕ 1.5. (Лекція) Методи ландшафтно-екологічних досліджень.


1. Методи ландшафтно-екологічних досліджень.

2.Специфіка методів для різних ландшафтів

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти скласти ландшафтний профіль конкретної території

НЕ 1.6.(^ Лабораторна робот) Вертикальні структури природних геосистем.

Скласти ландшафтний профіль конкретної території

-

-

-

-

2

Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати та розуміти основні фактори диференціації гірських ландшафтів.

(^ Самостійна робота) Морфологічні одиниці гірських ландшафтів.

Фактори диференціації гірських ландшафтів. Індивідуальний та типологічний підходи до вивчення їх екологічного стану

-

-

2

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Знати основні таксономічні одиниці ландшафтів,

прикладні класифікації та районування.

НЕ 1.7.(Лекція )Принципи загально-наукової класифікації ландшафтів.

Основні таксономічні одиниці ландшафтів.

Прикладні класифікації.

Ординація геосистем.

Районування.

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Знати морфологічні одиниці ландшафту, критерії їх виділення. Вміти робити їхній аналіз

НЕ 1.8.(^ Лабораторна робот) Морфологічні одиниці ландшафту, критерії їх виділення.

Аналіз морфологічних одиниць на прикладі окремих фрагментів ландшафтних карт. (Підготовчий період до складання ландшафтних карт )

-

-

-

-

2

Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Вміти та знати методику екологічної оцінки ландшафтного середовища


(^ Самостійна робота) Ландшафтно-екологічна амплітуда.

Концепція ландшафтно-екологічної ніші. Екологічна оцінка ландшафтного середовища

(геохімічні та геофізичні показники)

-

-

2

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


^ ЗМ 2. Природно-антропогенні ландшафти 35

Результати

навчання

Знати типологію антропогенних впливів на ландшафтне середовище


НЕ 2.1. (Лекція)

Антропогенне навантаження та стійкість геосистем.

1.Антропогенне навантаження та стійкість геосистем.

2.Оцінка антропогенного навантаження.

3. Стійкість природних геосистем.

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти скласти карти окремих територій за генетико-морфологічним принципом.

НЕ 2.2.(^ Лабораторна робот) Територіальні ландшафтні структури.

Скласти фрагменти великомасштабних карт окремих територій за генетико-морфологічним принципом.

-

-

-

-

4

Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Вміти виконати загальну оцінку еколого-геохімічної ситуації (за бальною системою)

(^ Самостійна робота) Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів.

Біогеохімічна індикація забруднення. Загальна оцінка еколого-геохімічної ситуації (за бальною системою)

-

-

4

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Вміти зробити оцінку еколого-геохімічної ситуації території


НЕ 2.3.(Лекція) Еколого-геохімічна оцінка стану урбанізованих ландшафтів. Еколого-геохімічна ситуація.

1. Еколого-геохімічна оцінка стану урбанізованих ландшафтів.

2. Еколого-геохімічна ситуація.

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти дати аналіз різних типів територіальних ландшафтних структур.

НЕ 2.4.(^ Лабораторна робот) Ландшафтно-екологічне картографування.

Дати аналіз різних типів територіальних ландшафтних структур. Аналіз покомпонентних карт екологічної характеристики території.

-

-

-

-

2

Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати та вміти дати оцінку антропогенного навантаження

(^ Самостійна робота) Антропогенні впливи, їх типологія.

Оцінка антропогенного навантаження.

Стійкість природних геосистем. Форми стійкості.

-

-

2

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Результати навчання

Засвоїти основи ландшафтно-екологічного прогнозування та моніторингу

НЕ 2.5.(Лекція) Ландшафтно-екологічне прогнозування.

1. Ландшафтно-екологічне прогнозування.

2. Ландшафтно-екологічний моніторинг

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти описати модель функціонування ландшафту (обігу речовин і енергії).

НЕ 2.6.(^ Лабораторна робот) Процесна ландшафтна екологія

Дати опис і накреслити модель функціонування ландшафту (обігу речовин і енергії).

-

-

-

-

2

Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Володіти матеріалом щодо антропогенно-техногенної перетвореності ПТК.

(^ Самостійна робота) Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК.

Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК.Ступінь їх антропізації. Антропогенез.

-

-

2

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Вміти на основі кількісних даних скласти еколого-геохімічні картосхеми міських територій.

НЕ 2.7.(^ Лабораторна робота) Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території.

На основі кількісних даних скласти еколого-геохімічні картосхеми міських територій, дати оцінку екологічної ситуації.

-

-

-

-

2

Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Засвоїти основні методи дослідження різних ландшафтів.

(^ Самостійна робота) Специфіка методів для різних ландшафтів.

Специфіка методів дослідження різних ландшафтів (урбо-, агро-, лісові та інші)

-

-

2

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


^ ЗМ 1. Природні ландшафти 35

ЗМ 2. Природно-антропогенні ландшафти 35

Модуль контроль 30^ 3.Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ЗМ НЕ

в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостіної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1. НЕ 1.1.

Системний підхід при вивченні ландшафтів.

Конспект. Письмовий контроль

2, 4, 6, 16, 17

ЗМ 1. НЕ 1.3.

Вертикальні структури природних геосистем.

Усне опитування

1, 2, 3, 4, 5, 6

ЗМ 1. НЕ 1.5.

Морфологічні одиниці гірських ландшафтів.


Конспект. Письмовий контроль

1, 2, 5, 12

ЗМ 1. НЕ 1.7.

Ландшафтно-екологічна амплітуда.

Конспект. Письмовий контроль

4, 6, 7, 8

ЗМ 2. НЕ 2.1.

Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів.

Конспект. Письмовий контроль

1, 3, 5, 15

ЗМ 2. НЕ 2.3.

Антропогенні впливи, їх типологія.

Конспект. Письмовий контроль

3, 5, 10, 13, 19

ЗМ 2. НЕ 2.5.

Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК.

Конспект. Письмовий контроль

4, 5, 9, 11, 15

ЗМ 2. НЕ 2.7.

Специфіка методів для різних ландшафтів.

Конспект. Письмовий контроль

4, 5, 9, 11, 15^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за

шкалою ЕСТS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Оцінка

90-100

"відмінно"


А

«Відмінно»

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Виставляеться у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Bміє логічно i грамотно викладати матеріал з використанням термінології ландшафтної екології, наведенням конкретних прикладів морфологічних одиниць ландшафту, їх характеристики та екологічної оцінки. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретико -методичними аспектами науки, розуміння сутності i напрямів застосування знань з ландшафтної екології. Сту­дент повинен уміти вирішувати завдання пов'язані з практичними роботами курсу, тобто вільно володіти основними методами та принципами ландшафтно-екологічних досліджень.

82-89

"добре"


В

«Дуже добре»

(вище середнього рівня з кількома помилками)

Студент допускає окремі похибки i неточності, які не впливають на загальний характер та достовірність відповіді. Програмний матеріал знає добре, відповідь логічна i послідовна.

75-81

С

«Добре»

(в загально за вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Усе вище сказане студент виконує не повною мірою. Володіння теоретичним матеріалом недосконале i при відповідях відчутні прогалини. Практичний матеріал засвоєний не повністю, але відчувається деяка впевненість при його застосуванні.

69-74

"задовільно"


D

«Задовільно»

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Студент відповідає не повністю при розкритті програмного матеріалу, не зовсім точно трактує поняття i терміни, не може навести приклади. Недосконало орієнтується в теоретичних i практичних питаннях. В цілому студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. Лабораторні роботи захищені своєчасно. Самостійно працює мало. Знання систематизовані не повністю.

60-68

Е

«Достатньо»

(вико навик задовольняє мінімальним критеріям)

Студент при відповіді практично не відкриває програмового матеріалу, але його ази розуміє i може дати відповідь на окремі питання. Не вci практичні роботи захищені а практичний матеріал засвоєний слабо, що веде до слабкого знання матеріалу програми.

35-59

"незадовільно"
«Незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє теоретичних i практичних питань. Допускає гpy6i помилки, при відповіді. Визначення основних характе­ристик i параметрів при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно. Студент неспроможний викласти та застосувати відповідні знання і практичні навички.

1-34

F

«Незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні «Достатньо», не виконані додаткові завдання.Література до вивчення курсу:

1.Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. - К.; Либідь, 1993.-224 с.

2.Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. - Київ: НКМ ВО, 1992. -60с.

3.Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 1995.

4.Гуцуляк В.,М. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с.

5.Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

6.Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с.

7.Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: Учеб­ник. - М.: Висшая школа, 1991. - 364 с.

8.Ландшафтна екологія (геохімічний аспект): Методичні вказівки до практичних занять / Укл.: Гуцуляк В.М.. Присакар В.Б. -Чернівці: Рута, 1999. -32 с.

9.Мельник Л., Міллер Г. Ландшафтний моніторинг-К., 1993. -152с.

Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. - К.: Вища школа, 1988.-192с.

10.Экогеохимия городских ландшафтов / Под ред. Н.С. Касимова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 336 с.

11.Беручашвілі Н.Л. Четыре измерения ландшафта.-М., 1986.-182с.

12.Боков В.А. й др. Геоэкология: Научно-методическая книга по зкологии. Симферополь, 1996.

13.Волошин I.M. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. - Львів: Простір М, 1998:-356с.

14.Геоэкологические принципи проектирования природно-технических геосистем. М-, 1987.-322 с.

15.Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

16.Ландшафтна екологія (геохімічний аспект): Методичні вказівки до практичних занять / Укл.: Гуцуляк В.М.. Присакар В.Б. -Чернівці: Рута, 2003. -32 с.

17.Мельник Л., Міллер Г. Ландшафтний моніторинг-К., 1993. -152с.

18.Методи геоекологічних досліджень: Навч. посібник /За ред. М.Д. 19.Гроздзинського та П.Г.Шищенка.-К.: ВЦ"Київський університет", 1999.-243с.

20.Основи обшей экологии и неоэкологии: Учеб. пособие.Ч. 1.-Харьков: Торнадо. 1999- 192с.

21.Одум Ю. Экология В 2 т. - М, 1986.-Т. 1.-326с.;Т.2.-376с.

22.Природа Чернівецької області / За ред. Геренчука К.І.. – Львів: Вид-во

Львів. ун-ту, 1976. – 160 с.

23.Преображенский B.C., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. СХ; Основы ландшаф­тного анализа.- М., 1988.- 192 с.

24.Рамад Ф. Основи прикладной экологии. -Л, 1981.-543 с.

Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. - Новосибирск. 1978. - 319.с.

25.ТопчиевА.Г.Геозкология; географические основи природопользования. Одесса, 1996.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи