Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 271.64 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір271.64 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Проблеми фізичної, економічної та соціальної географії:”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 8.070501 Географія______________________________

(номер, назва спеціальності

_______________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

108

4

34

3440

40

4
Заочна

5

10

108
6

30

-

-

724


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма в частині І – Проблеми фізичної географії складена Проскурняком Мирославом Михайловичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “29”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01_” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Вивчення обєкту і предмету курсу, структури Фізичної (природничої) географії та її завдань, історії і перспективи розвитку. Головною метою курсу “Проблеми фізичної географії є ґрунтовна підготовка студентів з основ дисциплін природничо-географічного циклу.


1.2 Завдання вивчення дисципліни:

– охарактеризувати науково-методологічну організацію курсу;

– виявити особливості розвитку Фізичної географії та встановити характерні риси його етапів;

– виробити у студентів навички і уміння аналізу геоінформації, а також виявлення, постановки і розв’язання невирішених географічних проблем.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення курсу студент повинен:

– знати і розуміти основні поняття географічної науки, завдання, функції, структуру, методи, особливості розвитку Фізичної географії;

– розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові;

–знати та уміти ставити і розв’язувати невирішені географічні проблеми.


2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисиципліни

Проблеми Фізичної географіїта навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного

контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ1. Парадигма природничої географії

Знати і розуміти основні поняття й особливості курсу, його завдання, функції, структуру, методи, особливості розвитку.

НЕ 1.1 Вступ до курсу

Специфіка курсу.

Об’єкт вивчення, цілі та завдання курсу.

Зміст і структура курсу.

Місце і роль курсу в системі загальної географічної підготовки магістрів.

1

1

2

2
Усне опитування

Знати і розуміти основні поняття й особливості курсу, його завдання, функції, структуру, методи, особливості розвитку.

НЕ 1.2 Структура і зміст фізичної географії

Географія як цілісна наука. Її місце в системі наук. Структура географічної науки (4 блоки). Проблеми цілісної географії. Місце фізичної географії та ландшафтознавства в системній класифікації географічної науки. Географічна оболонка (ГО) і ландшафтна сфера (ЛС) Землі як об’єкти досліджень фізичної географії та ландшафтознавства.

Проблемність їх пізнання.

1

1

2

2
Усне опитування


Знати і розуміти особливості розвитку науки

НЕ 1.3. Головні напрямки в радянській фізичній географії. Сучасний стан науки в Україні.

Основні фізико-географічні школи в колишньому Радянському Союзі та Україні, провідні вчені.

1

1

2

2
Конспект, доповідь, обговорення


Знати і розуміти особливості розвитку науки.

НЕ 1.4. Фізична географія за кордоном.

Розвиток фізичної географії у провідних країнах світу.

1

1

2

2
Конспект, доповідь, обговорення

^ Підсумковий контроль


1Контрольна робота

^

ЗМ 2. Основи методології природничої географії


Знати і розуміти основні атрибутивні положення науки географії, особливості географічного пізнання, основні підходи і принципи дослідження природи

НЕ 2.1


Атрибутивні положення науки.

Наука, наукове знання і пізнання. Історія і філософія науки. Атрибути науки. Теорія і метатеорія науки. Зміст метатеорії природничої географії.

2

2

4

4
Конспект, доповідь, обговорення


НЕ 2.2

Проблемні питання методології науки

Рівні методології науки. Методологічний зміст історичних етапів розвитку науки.

2

2

4

4


Конспект, доповідь, обговорення


Знати і розуміти основні підходи і принципи дослідження природи

НЕ 2.3. Методологічні проблеми міждисциплінарних дослідницьких підходів.

Проблеми гуманістичного, глобалістського, ноосферо логічного, екологічного, екоеволюційного, синергетичного підходів

6

6

4

4
Конспект, доповідь, обговорення


Знати і розуміти особливості географічного пізнання, основні підходи і принципи дослідження природи

НЕ 2.4.

Загальні методологічні проблеми природничої географії

Наукові напрями природничої географії. Проблеми об’єктів., предметів , мови, суб’єктів природничої географії, природничо-географічної українізації й освіти

4

4

4

4
Конспект, доповідь, обговорення


^ Підсумковий контроль


2Контрольна робота


^ ЗМ. 3. Проблемні питання галузевих природничо-географічних наук

Знати і розуміти основні підходи і принципи дослідження природи

НЕ 3.1

Диференціація географічної оболонки

Основні фактори і закони диференціації географічної оболонки

2

2

2

2
Конспект, доповідь, обговорення


НЕ 3.2 Основні питання геології та геоморфології

Геолого-геоморфологічні фактори фізико-географічної диференціації. Проблемні питання.

2

2

2

2
Конспект, доповідь, обговорення


Знати і розуміти основні підходи і принципи дослідження природи

НЕ 3.3

Основні питання кліматології та гідрології

Гідрокліматичні фактори диференціації географічної оболонки. Зміна клімату Землі і континентів. Роль стоку. Вода, як “кров” ландшафту.

2

2

2

2
Конспект, доповідь, обговорення


НЕ 3.4

Основні питання географії грунтів і біогеографії

Біогенні компоненти як фактори фізико-географічної диференціації. Грунти, як “дзеркало” ландшафту.

2

2

2

2
Конспект, доповідь, обговорення


Знати і розуміти основні підходи і принципи дослідження природи

НЕ 3.5 Основні питання палеогеографії.

Палеогеографічний аналіз території. Проблемні питання.

2

2

2

2
Конспект, доповідь, обговорення


НЕ 3.6

Основні питання ландшафтознавства

Особливості складання ландшафтних карт різних типів просторових структур. Аналіз ландшафтних карт. Проектування культурного ландшафту

2

2
2
Конспект, доповідь, обговорення


НЕ 3.7

Ключові питання фізико-географічного районування

Принципи та методи фізико-географічного районування. Сучасна схема районування України.

2

2

2

2
Конспект, доповідь, обговорення


Знати і розуміти основні підходи і принципи дослідження природи

НЕ 3.8

Проблеми раціонального природокористування та охорони природи

Проблеми раціонального природокористування та охорони природи. Ресурсна та екологічна проблеми. Розвиток екомережі України.

2

2

2

2
Конспект, доповідь, обговорення

^ Підсумковий контроль


1Контрольна робота3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

№ ЗМНЕ, в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

()

1

2

3

4

НЕ 1.1

Специфіка курсу. Об’єкт вивчення, цілі та завдання курсу. Зміст і структура курсу. Місце і роль курсу в системі загальної географічної підготовки магістрів.

Контрольна робота
НЕ 1.2

Географія як цілісна наука. Її місце в системі наук. Структура географічної науки (4 блоки). Проблеми цілісної географії. Місце фізичної географії та ландшафтознавства в системній класифікації географічної науки. Географічна оболонка (ГО) і ландшафтна сфера (ЛС) Землі як об’єкти досліджень фізичної географії та ландшафтознавства. Проблемність їх пізнання.

Контрольна робота
НЕ1.3

Основні фізико-географічні школи в колишньому Радянському Союзі та Україні, провідні вчені.

Усне опитування
НЕ 1.4

Розвиток фізичної географії у провідних країнах світу.

Усне опитування
НЕ 2.1

Наука, наукове знання і пізнання. Історія і філософія науки. Атрибути науки. Теорія і метатеорія науки. Зміст метатеорії природничої географії.

Контрольна робота
НЕ 2.2

Рівні методології науки. Методологічний зміст історичних етапів розвитку науки.

Контрольна робота
НЕ 2.3

Проблеми гуманістичного, глобалістського, ноосферо логічного, екологічного, екоеволюційного, синергетичного підходів.

Контрольна робота
НЕ 2.4

Наукові напрями природничої географії. Проблеми об’єктів., предметів , мови, суб’єктів природничої географії, природничо-географічної українізації й освіти

Контрольна робота
НЕ 3.1

Основні фактори і закони диференціації географічної оболонкиНЕ 3.2

Геолого-геоморфологічні фактори фізико-географічної диференціації. Проблемні питання.

Контрольна робота
НЕ 3.3

Гідрокліматичні фактори диференціації географічної оболонки. Зміна клімату Землі і континентів. Роль стоку. Вода, як “кров” ландшафту.

Контрольна робота
НЕ 3.4

Біогенні компоненти як фактори фізико-географічної диференціації. Грунти, як “дзеркало” ландшафту.

Контрольна робота
НЕ 3.5

Палеогеографічний аналіз території. Проблемні питання.

Контрольна робота
НЕ 3.6

Особливості складання ландшафтних карт різних типів просторових структур. Аналіз ландшафтних карт. Контрольна робота Проектування культурного ландшафту

Контрольна робота
НЕ 3.7

Принципи та методи фізико-географічного районування. Сучасна схема районування України.

Контрольна робота
НЕ 3.8

Проблеми раціонального природокористування та охорони природи. Ресурсна та екологічна проблеми. Розвиток екомережі України.

Контрольна робота

4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)


І. Підготувати реферат на тему: “Основні наукові напрямки радянської фізичної географії”. Провідні вчені:

1. Д.Л. Арманд, 2. Л.С. Берг, 3. Н.Л. Беручашвілі, 4. В.І. Вернадський, 5.Н.А. Гвоздецький, 6. І.П. Герасимов, 7.М.А.Глазовська, 8. О.О. Григор’єв, 9. К.І. Дьяконов, 10. А.Г. Ісаченко, 11.С.В. Колесник, 12. К.К. Марков, 13.Ф.Н. Мільков, 14. О.І. Перельман, 15. Б.Б. Полинов, 16. В.С. Преображенський, 17. Н.А. Солнцев, 18. Н.Б.Сочава, 19. В.І. Федотов.

5

ІІ. Підготувати реферат на тему: “Основні фізико-географічні школи України: Київські, Львівська, Одеська, Сімферопольська, Чернівецька. Провідні вчені, їх роль в розвитку теорії і практики фізичної географії”: 1. В.А. Боков, 2. Л.І. Воропай, 3. К.І. Геренчук, 4. М.Д. Гродзинський, 5.В.М.Гуцуляк, 6. М.І. Кирилюк, 7. О.П.Ковальов, 8. М.О. Куниця, 9. Л.Л. Малишева, 10.О.М.Маринич, 11. А.В. Мельник, 12. Г.П. Міллєр, 13. В.Е. Некос, 14. В.М.Пащенко, 15. В.М. Петлін, 16. О.Г. Топчієв, 17. Ю.Г. Тютюнник, 18. Г.І. Швебс, 19. П.Г. Шищенко.

5

Всього

10


5. Модуль контроль (контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

Тема 1. Вступ до курсу

Специфіка курсу. Об’єкт вивчення, цілі та завдання курсу. Зміст і структура курсу. Місце і роль курсу в системі загальної географічної підготовки магістрів.

^ Тема 2. Структура і зміст фізичної географії

Географія як цілісна наука. Її місце в системі наук. Структура географічної науки. Проблеми цілісної географії. Місце фізичної географії та ландшафтознавства в системній класифікації географічної науки. Географічна оболонка (ГО) і ландшафтна сфера (ЛС) Землі як об’єкти досліджень фізичної географії та ландшафтознавства. Проблемність їх пізнання.

^

Тема 3. Головні напрямки в радянській фізичній географії. Сучасний стан науки в Україні.


Основні фізико-географічні школи в колишньому Радянському Союзі та Україні, провідні вчені.

Тема 4. Фізична географія за кордоном.

Розвиток фізичної географії у провідних країнах світу.

Тема 5. Атрибутивні положення науки.

Наука, наукове знання і пізнання. Історія і філософія науки. Атрибути науки. Теорія і метатеорія науки. Зміст метатеорії природничої географії.

Тема 6. Проблемні питання методології науки

Рівні методології науки. Методологічний зміст історичних етапів розвитку науки.

^ Тема 7. Методологічні проблеми міждисциплінарних дослідницьких підходів.

Проблеми гуманістичного, глобалістського, ноосферо логічного, екологічного, екоеволюційного, синергетичного підходів

^ Тема 8. Загальні методологічні проблеми природничої географії

Наукові напрями природничої географії. Проблеми об’єктів., предметів , мови, суб’єктів природничої географії, природничо-географічної українізації й освіти

^ Тема 9. Диференціація географічної оболонки

Основні фактори і закони диференціації географічної оболонки

Тема 10. Основні питання геології та геоморфології

Геолого-геоморфологічні фактори фізико-географічної диференціації. Проблемні питання.

Тема 11. Основні питання кліматології та гідрології

Гідрокліматичні фактори диференціації географічної оболонки. Зміна клімату Землі і континентів. Роль стоку. Вода, як “кров” ландшафту.

Тема 12. Основні питання географії грунтів і біогеографії

Біогенні компоненти як фактори фізико-географічної диференціації. Грунт, як “дзеркало” ландшафту.

Тема 13. Основні питання палеогеографії.

Палеогеографічний аналіз території. Проблемні питання.

Тема 14. Основні питання ландшафтознавства

Особливості складання ландшафтних карт різних типів просторових структур. Аналіз ландшафтних карт. Проектування культурного ландшафту

Тема 15. Ключові питання фізико-географічного районування

Зміст фізико-географічного районування. Сучасна схема районування України.

^ Тема 16. Проблеми раціонального природокористування та охорони природи

Проблеми раціонального природокористування та охорони природи. Ресурсна та екологічна проблеми. Розвиток екомережі України.


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал семінарських занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

Студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні роботи, оперує термінологією та уміє пояснити сутність основних понять. На додаткові запитання відповідає вагаючись.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає. невпевнено.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.


7. Література до дисципліни

Основна

 1. Анучин В.А. Основы природопользования: Географический аспект. – М.: Мысль, 1978.

 2. Воропай Л.И. Основные проблемы физической географии. Група методологических проблем: Методические указания. – Черновцы, 1972. – 108 с.

 3. Гвоздецкий Н.А. Проблемы физической географии. – Изд.МГУ., 1979.

 4. Герасимов И.П. Советская конструктивная география: задачи, подходы, результаты. – М., 1976.

 5. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлом, настоящем и будущем географии мира. – М., 1985.

 6. Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – Київ, 1969.

 7. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навч.посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

 8. Екологічні проблеми Буковини // За ред. В.П. Коржика. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 168 с.

 9. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. – М.: Висшая школа, 1965. 327с.

 10. Исаченко А.Г. Теоретические основы прикладного ландшафтоведения // Доклады ин-та географии Сибири и Дал. Востока, 1975. – С. 31-37.

 11. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 59-106.

 12. Мильков Ф.Н. Основные проблемы физической географии. – М.: Высшая школа, 1967.

 13. Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984. – 244с.

 14. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. Гл. 3,4.

 15. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М. Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.

 16. Пащенко В.М. Землезнання. Кн. Перша. Методологія природничо-географічних наук. – Київ: Б.в., 2000. – 320с.

 17. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. – К.: Фотосоциоцентр, 1999. – 284 с.

Додаткова

 1. Алаев Э.Б.Социально-экономическая география. – Мысль, 1983.

 2. Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафтов. – Изд-во «Высшая школа», 1990.

 3. Гвоздецкий Н.А. Основные проблемы физической географии. – Изд-во «Высшая школа», 1979.

 4. Географическая энциклопедия Украины. Т.1,2,3.

 5. Гильберт Уайт. География, ресурсы и окружающая среда. – Прогресс, 1990.

 6. Голиков А.П., Олійник Я.Б,, Степаненко А.В. Вступ до економічної та соціальної географії. – Либідь, 1996.

 7. Исаченко А.Г. География сегодня. – М.: Просвещение, 1979.

 8. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. – Мысль, 1971.

 9. Жикулин В.С. Введение в географию. – Изд-во Лен.ун-та, 1989.

 10. Масляк Л.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної та соціальної географії світу. – К., 1996.

 11. Молявко Ф.Н. и др. Геология, география. Биогеографический справочник, 1985.

 12. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. – Мысль, 1985.

 13. Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки. Курс лекций, М. , 1976.

 14. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М., 1973.

 15. Харвей Д. Научное объяснение в географии. – Прогресс, 1974.
Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет Бібліометрія

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи