Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 334.95 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата21.06.2012
Розмір334.95 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з Спецкурс з проблем викладання географії у школі (Новітні технології на уроках географії)”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.070501 Географія

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________


або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

8

72

2

16

18368

Заочна

4

8

72
4

6628
Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к.геогр.н., асист. Кирилюком Сергієм Миколайовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладення дисципліни

Виявлення об’єкту дослідження проблем викладання географії у школі. Характеристика структури проблем викладання географії в школі, ознайомлення з основними завданнями та історією становлення викладання географії у школі. З’ясування головних закономірностей викладання географії та встановлення особливостей сучасних методик викладання. Розглянути різноманіття педагогічних методів та технічних засобів викладання географії у школі.


1.2. Завдання вивчення дисципліни

- навчити студентів аналізувати та характеризувати основні методи викладання географії у школі;

- вільно володіти прийомами, засобами та способами викладання географії у школі;

- оцінювати сучасний стан умов та методів викладання географії у школі.


1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

- вільне володіння теоретичним матеріалом;

- вироблення навичок у викладанні географії у школі;

- вироблення навичок вільного орієнтування на уроці географії та володіння географічною інформацією;

- засвоєння головних понять в проблемах викладання географії у школі.


^ 2. змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

«Проблеми викладання географії в школі»


І семестр

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності, тип поточного контролю

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1.

Вільне володіння теоретичним матеріалом, розуміти структуру змісту, знати методи дослідження

НЕ. 1.1.

(Лекція)

Предмет і завдання методики викладання географії

1. Структура і зміст дисципліни.

2. Зв’язок методики навчання географії в школі з іншими науками.

3. Методи дослідження методики навчання географії в школі.


2

^ Усне опитування

Методика вивчення природознавства; методика вивчення фізичної географії

1

4

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 1.2. (семінарське заняття) Професійно–педагогічна компетентність майбутнього вчителя географії та роль педагогічної практики у її формуванні

 1. Проблема професійної компетентності. Компетентнісний підхід.

 2. Структура професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів географії.

 3. Модель формування професійної компетентності.

 4. Формування педагогічної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності.

 5. Роль педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної компетентності.

8

^ Усне опитування8
Вільне володіння теоретичним матеріалом, розуміти етапи історії викладання географії, знати основні події в історії викладання географії у школі

НЕ. 1.3.

(Лекція)

Розвиток методики викладання географії у школі

 1. Шкільна географічна освіта до середини XIX ст.

 2. Навчання географії в Україні в ХІХ – на межі ХХ століть.

 3. Розвиток шкільної географічної освіти в першій половині ХХ століття.

 4. Розвиток теорії та практики шкільної географічної освіти в Україні у 1958–1991 рр.”

 5. Розвиток національної географічної освіти в умовах незалежності України.

4

^ Усне опитування

Факультативні курси та поглиблене вивчення географії

1

8

Вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них

НЕ. 1.4.

(Семінарське заняття)

Методи навчання географії у школі

 1. Використання інформаційних технологій у викладанні географії.

 2. Навчання фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій.

 3. Особливості організації роботи з географічними картами в школі.

 4. Використання статистичних методів дослідження у шкільному курсі географії.

4


7

Вільне володіння теоретичним матеріалом, розуміти структуру краєзнавчо-туристичної роботи, знати підходи до ведення туристично-краєзнавчої роботи

НЕ. 1.5.

(Лекція) Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо–туристської роботи

1. Основні види краєзнавчо-туристичної роботи

2
Особливості викладання географії у вечірніх, заочних школах, СПТУ, технікумах

1

4

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 1.6.

(Семінарське заняття)

Технології модульного навчання у загальноосвітній школі

Аналіз та особливості модульного навчання

4


4


18


Всього за Модуль 1
35

ЗМ. 2. …….

Вільне володіння теоретичним матеріалом, розуміти суть профільного вивчення географії, знати профільні курси

НЕ. 2.1. (Лекція) Профільне вивчення географії як один з напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи

Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів, а також для забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються різноманітні профільні курси (інваріантна частина) та курси за вибором, які вивчаються за рахунок варіативної частини змісту освіти

2

^ Усне опитування

Матеріальна база навчання географії

2

4

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 2.2. (Семінарське заняття)

Вплив сучасних тенденцій у географічній науці на процес вивчення географії у школі
8

^ Усне опитування4

Вільне володіння теоретичним матеріалом, розуміти суть екологічної освіти в школі, знати основні категорії становлення екологічної освіти

^ НЕ. 2.3. (Лекція)

Екологізація географічної освіти

Екологічні питання в змісті шкільної географії

2
Методика набуття біогеографічних знань

1

4

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 2.4. (Семінарське заняття)

Система методичної підготовки майбутніх учителів географії

Наукові засади географічної підготовки учителя

4


4

Вільне володіння теоретичним матеріалом, розуміти значення формування умінь та навичок у процесі навчання географії у школі, знати структуру позаурочної та позакласної роботи з учнями

НЕ. 2.5. (Лекція)

Організація роботи учнів на уроках географії

 1. Формування умінь і навичок у процесі навчання географії в школі.

 2. Формування в учнів географічних знань.

 3. Кабінет географії та географічний майданчик в школі.

 4. Позаурочна та позакласна робота з географії.

2
Виховання учнів у процесі навчання географії

2

8

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 2.6.

(Семінарське заняття)

Активізація учня на шкільних уроках географії

 1. Активізація пізнавальної діяльності

 2. Уроки у ігровій формі

 3. Творча діяльність на уроках географії та в позашкільний час

4


7

Вільне володіння теоретичним матеріалом, розуміти суть культурологічного напряму в шкільній освіті, знати структуру культурологічної освіти

НЕ. 2.7.

(Лекція)

Культурологічні засади географічної освіти старшокласників

Розвиток культурологічного напряму в географії

2
Методика набуття соціально-економічних знань

2

4


18


Всього за Модуль ІІ
35
Модуль контроль (підсумковий)


30
Всього
36
100Тематика ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)


 1. Електронні навчальні видання з географії в Україні

 2. Розвиток творчого потенціалу учня на уроках географії

 3. Формування у школярів ціннісного відношення до природи при вивченні географії

 4. Використання мультимедіа-технологій при формуванні геолого-геоморфологічних знань школярів

 5. Використання мультимедіа-технологій при формуванні метеорологічних знань школярів

 6. Використання мультимедіа-технологій при формуванні біогеографічних знань школярів

 7. Використання мультимедіа-технологій при формуванні гідрологічних знань школярів

 8. Використання мультимедіа-технологій при формуванні соціально-економічних знань школярів

 9. Розробка проекту шкільного кабінету географії (власні розробки)

 10. Проект географічного майданчику у школі (власні розробки)

 11. Брейн-ринг для учнів….. класу на тему …….(власні розробки)

 12. Вікторина для учнів….. класу на тему …….(власні розробки)

 13. План роботи шкільного географічного гуртка (власні розробки)

 14. Шкільне географічне товариство як форма управління пізнавальною діяльністю учнів при вивченні географії3. Самостійна робота студентів (непередбачена)


^ ЗМ, НЕ, у яких передбачено СР

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

Модуль 1

Методика вивчення природознавства
^

Письмовий контроль


5, 6, 7, 9
Методика вивчення фізичної географії

5, 6, 7, 10, 15
Методика вивчення курсу географії материків та океанів

5, 6, 7, 11
Методика вивчення курсу географії України

5, 6, 7
Методика вивчення економічної та соціальної географії світу

2, 5
Методика набуття топографо-картографічних знань

5, 6, 7, 12
Методика набуття геолого-геоморфологічних знань

5, 6, 7, 16
Методика набуття гідрологічних знань

5, 6, 7
Методика набуття кліматологічних знань

5, 6, 7
Методика набуття біогеографічних знань

5, 6, 7
Методика набуття соціально-економічних знань

5, 6, 7

Модуль 2

Формування знань про географічну оболонку та закономірності її розвитку

9, 12
Матеріальна база навчання географії

1, 7, 8, 13
Виховання учнів у процесі навчання географії

1, 9
Факультативні курси та поглиблене вивчення географії

1, 2, 16
Особливості викладання географії у вечірніх, заочних школах, СПТУ, технікумах

1, 20


^ 4. Модуль контроль

(контрольні питання)


 1. Структура і зміст дисципліни.

 2. Зв’язок методики навчання географії в школі з іншими науками.

 3. Методи дослідження методики навчання географії в школі.

 4. Проблема професійної компетентності. Компетентнісний підхід.

 5. Структура професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів географії.

 6. Модель формування професійної компетентності.

 7. Формування педагогічної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності.

 8. Роль педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної компетентності.

 9. Шкільна географічна освіта до середини XIX ст.

 10. Навчання географії в Україні в ХІХ – на межі ХХ століть.

 11. Розвиток шкільної географічної освіти в першій половині ХХ століття.

 12. Розвиток теорії та практики шкільної географічної освіти в Україні у 1958–1991 рр.”

 13. Розвиток національної географічної освіти в умовах незалежності України.

 14. Використання інформаційних технологій у викладанні географії.

 15. Навчання фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій.

 16. Особливості організації роботи з географічними картами в школі.

 17. Використання статистичних методів дослідження у шкільному курсі географії.

 18. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо–туристської роботи

 19. Технології модульного навчання у загальноосвітній школі

 20. Профільне вивчення географії як один з напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи

 21. Вплив сучасних тенденцій у географічній науці на процес вивчення географії у школі

 22. Екологізація географічної освіти

 23. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії

 24. Формування умінь і навичок у процесі навчання географії в школі.

 25. Формування в учнів географічних знань.

 26. Кабінет географії та географічний майданчик в школі.

 27. Позаурочна та позакласна робота з географії

 28. Активізація пізнавальної діяльності

 29. Уроки у ігровій формі

 30. Творча діяльність на уроках географії та в позашкільний час

 31. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників

 32. Електронні навчальні видання з географії в Україні

 33. Розвиток творчого потенціалу учня на уроках географії

 34. Формування у школярів ціннісного відношення до природи при вивченні географії

 35. Шкільне географічне товариство як форма управління пізнавальною діяльністю учнів при вивченні географії

 36. Формування знань про географічну оболонку та закономірності її розвитку

 37. Матеріальна база навчання географії

 38. Виховання учнів у процесі навчання географії

 39. Факультативні курси та поглиблене вивчення географії

 40. Особливості викладання географії у вечірніх, заочних школах, СПТУ, технікумах


Модуль 1

 1. Структура і зміст дисципліни.

 2. Зв’язок методики навчання географії в школі з іншими науками.

 3. Методи дослідження методики навчання географії в школі.

 4. Проблема професійної компетентності. Компетентнісний підхід.

 5. Структура професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів географії.

 6. Модель формування професійної компетентності.

 7. Формування педагогічної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності.

 8. Роль педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної компетентності.

 9. Шкільна географічна освіта до середини XIX ст.

 10. Навчання географії в Україні в ХІХ – на межі ХХ століть.

 11. Розвиток шкільної географічної освіти в першій половині ХХ століття.

 12. Розвиток теорії та практики шкільної географічної освіти в Україні у 1958–1991 рр.”

 13. Розвиток національної географічної освіти в умовах незалежності України.

 14. Використання інформаційних технологій у викладанні географії.

 15. Навчання фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій.

 16. Особливості організації роботи з географічними картами в школі.

 17. Використання статистичних методів дослідження у шкільному курсі географії.

 18. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо–туристської роботи

 19. Технології модульного навчання у загальноосвітній школі


Модуль 2

 1. Профільне вивчення географії як один з напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи

 2. Вплив сучасних тенденцій у географічній науці на процес вивчення географії у школі

 3. Екологізація географічної освіти

 4. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії

 5. Формування умінь і навичок у процесі навчання географії в школі.

 6. Формування в учнів географічних знань.

 7. Кабінет географії та географічний майданчик в школі.

 8. Позаурочна та позакласна робота з географії

 9. Активізація пізнавальної діяльності

 10. Уроки у ігровій формі

 11. Творча діяльність на уроках географії та в позашкільний час

 12. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників

 13. Електронні навчальні видання з географії в Україні

 14. Розвиток творчого потенціалу учня на уроках географії

 15. Формування у школярів ціннісного відношення до природи при вивченні географії

 16. Шкільне географічне товариство як форма управління пізнавальною діяльністю учнів при вивченні географії

 17. Формування знань про географічну оболонку та закономірності її розвитку

 18. Матеріальна база навчання географії

 19. Виховання учнів у процесі навчання географії

 20. Факультативні курси та поглиблене вивчення географії

 21. Особливості викладання географії у вечірніх, заочних школах, СПТУ, технікумах

Модуль-контроль

Білет 1

 1. Розвиток національної географічної освіти в умовах незалежності України.

 2. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії


Білет 2

 1. Формування педагогічної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності.

 2. Профільне вивчення географії як один з напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи


Білет 3

 1. Навчання фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій.

 2. Вплив сучасних тенденцій у географічній науці на процес вивчення географії у школі


Білет 4

 1. Шкільна географічна освіта до середини XIX ст.

 2. Екологізація географічної освіти


Білет 5

 1. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо–туристської роботи

 2. Кабінет географії та географічний майданчик в школі.


Білет 6

 1. Використання статистичних методів дослідження у шкільному курсі географії.

 2. Творча діяльність на уроках географії та в позашкільний час


Білет 7

 1. Структура професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів географії.

 2. Формування у школярів ціннісного відношення до природи при вивченні географії


Білет 8

 1. Навчання географії в Україні в ХІХ – на межі ХХ століть.

 2. Матеріальна база навчання географії


Білет 9

 1. Використання інформаційних технологій у викладанні географії.

 2. Електронні навчальні видання з географії в Україні


Білет 10

 1. Особливості організації роботи з географічними картами в школі.

 2. Виховання учнів у процесі навчання географії


Білет 11

 1. Проблема професійної компетентності. Компетентнісний підхід.

 2. Факультативні курси та поглиблене вивчення географії


Білет 12

 1. Структура і зміст дисципліни.

 2. Формування знань про географічну оболонку та закономірності її розвитку


Білет 13

 1. Розвиток шкільної географічної освіти в першій половині ХХ століття.

 2. Уроки у ігровій формі


Білет 14

 1. Зв’язок методики навчання географії в школі з іншими науками.

 2. Активізація пізнавальної діяльності


Білет 15

 1. Модель формування професійної компетентності.

 2. Розвиток творчого потенціалу учня на уроках географії


Білет 16

 1. Методи дослідження методики навчання географії в школі.

 2. Шкільне географічне товариство як форма управління пізнавальною діяльністю учнів при вивченні географії


Білет 17

 1. Роль педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної компетентності.

 2. Особливості викладання географії у вечірніх, заочних школах, СПТУ, технікумах


Білет 18

 1. Розвиток теорії та практики шкільної географічної освіти в Україні у 1958–1991 рр.”

 2. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників


Білет 19

 1. Технології модульного навчання у загальноосвітній школі

 2. Формування умінь і навичок у процесі навчання географії в школі.


Білет 20

 1. Особливості організації роботи з географічними картами в школі.

 2. Позаурочна та позакласна робота з географії


Білет 21

 1. Використання інформаційних технологій у викладанні географії.

 2. Формування в учнів географічних знань.5. критерії оцінювання досягнень студентів, узгоджені зі шкалою ECTS


Оцінка
Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90-100 балів /А

зараховано

Виставляється у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Вміє логічно і грамотно викладати матеріал з використанням висвітлених методів викладання географії у школі, наведенням конкретних прикладів серед. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, а саме – розуміє суть поняття проблеми викладання географії у школі, розуміння сутності і напрямів застосування знань курсу. Студент повинен уміти вирішувати завдання пов’язані з практичними роботами курсу, тобто вільно володіти географічною та педагогічною інформацією.

дуже добре”

82 – 89 балів /В


Студент опускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальний характер та достовірність відповіді. Програмний матеріал знає добре, відповідь логічна і послідовна.

добре”

75 – 81 балів / С

Усе вище вказане студент виконує не повною мірою. Володіння теоретичним матеріалом недосконале і при відповідях відчутні прогалини. Практичний матеріал засвоєний не повністю, але відчувається деяка впевненість при його застосуванні.

задовільно”

69 – 74балів /D

Студент відповідає не повністю при розкритті програмного матеріалу, не зовсім точно трактує поняття і терміни, не може навести приклади. Недосконало орієнтується в теоретичних і практичних питаннях. В цілому студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. Семінарські заняття захищені своєчасно. Самостійно працює мало. Знання систематизовані не повністю.

достатньо”

60 – 68 балів /E

Студент при відповіді практично не розкриває програмного матеріалу, але його ази розуміє і може дати відповідь на окремі питання. Не всі практичні роботи захищені, а практичний матеріал засвоєний слабо, що веде до слабкого орієнтування в проблемах викладання географії у школі. Тільки окремі її елементи можуть бути висвітлені належним чином.

незадовільно”

35 – 59 балів /Fx

незараховано

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє теоретичних і практичних питань. Допускає грубі помилки, при відповіді. Визначення основних характеристик і параметрів при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності проблем викладання географії у школі. Студент неспроможний викласти та застосувати відповідні знання і навики.


6. Література


6.1. Основна література до змістовного модуля 1

 1. Активные методы и формы обучения географии: Метод. рекомендации / Сост. Г. В. Володина и др.– М., 1988.

 2. Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии.– М., 1990.

 3. Берлянт А.М. Картографическая грамотность и географическое образование: проблемы переориентации. // География в школе. – 1990. - № 2. – С. 28-31.

 4. Голов В. П. Средства обучения географии и условия их эффективного использования.– М.: 1989.

 5. Дьяконов К.Н. и др. Современные методы географических исследований: Книга для учителя. – М. : Просвещение, 1985-256с.

 6. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов . – М. : Просвещение, 1996. - 192с.

 7. Душина И. В., Понурова Г. А. Методика преподавания географии.– М.: Московский лицей, 1996.

 8. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

 9. Методика обучения географии в средней школе / Под ред. И. С. Матрусова.– М., 1985.

 10. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителей /Под редакцией И.С. Матрусова. – М. : Просвещение, 1985.- 256с.

 11. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособия для студентов пед. институтов по географ. спец.. /Под ред. Л.М. Панчешниковой. – М. : Просвещение, 1983.-320с.

 12. Методика обучения географии в школе / Под ред. Л. М. Панчешниковой.– М.: Просвещение, 1997.

 13. Методические рекомендации по организации и проведению педагогической практики студентов IV-V курсов географического факультета / Сост. Г. В. Володина, И. В. Душина.– М.: Просвещение, 1995.

 14. Олійник В.О. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В.О. Олійник // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.– № 4. – С.61 – 69.

 15. Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії. – К.: "Радянська школа", 1963.-168с.

 16. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1981. – 174с.

 17. Шоробура І.М. Виховні можливості шкільної географії // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2004. – Вип. 32. – С. 380–385.

 18. Шоробура І.М. Початки шкільної географії // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2004. – Вип. ХХХVІІ. – С. 68–72.

 19. Шоробура І.М. Проблеми початкової природничої освіти в Україні (ХVІІІ- середина ХІХ ст.) // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2004. – Вип. 33. – С. 216–221.

 20. Шоробура І.М. Становлення шкільної географічної освіти в Україні (до середини ХІХ століття) // Вісник Житомирського педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Житомир, 2003. – Вип. 12. – С. 242–245.

 21. Шоробура І.М. Сучасні проблеми виховання та шкільна географія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – Київ – Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 140–148.

 22. Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта: історія, проблеми, перспективи. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – 350 с.^ 6.2. Основна література до змістовного модуля 2

 1. Баранова И. И., Елховская Л. И., Николина В. В. Внеурочная работа по географии.– М., 1988.

 2. Баринова И.И. и др. Внеурочная работа по географии. – М.: Просвещение, 1988.-157с. Безуглий В.В. Педагогічні можливості комп`ютерних систем при вивченні фізичної географії // Рідна школа. – 2000. – № 12. – С. 30-32.

 3. Безуглый В.В. Застосування комп`ютених технологій при навчанні сту­ден­тів-географів курсу “Фізична географія України” // Тези II Міжнар. конф. “Геог­ра­фіч­на наука і освіта в Україні” (Київ, 2003) – К.: Обрії, 2003. – С. 254-256.

 4. Вербицкий А.А. Основы концентрации развития непрерывного экологического образования / А.А. Вер­бицкий // Педагогика. - 1997. - №2. – С. 16-19.

 5. Волкова А.С. Формирование природоохранных знаний на уроках географии / А.С. Волкова. — Киев: Ра-дянска школа, 1986. — 119 с.

 6. Воспитание экологической культуры у детей и подростков / Н.С. Дежникова [и др.]. — М.: Пед. о-во России, 2001. – 64 с.

 7. Географический комплекс средней школы : Пособие для учителей .- М.: Просвещение,1978. – 143с.

 8. География в школе: Сборник нормативных документов / Сост. Л. И. Елховская.– М.: 1988.

 9. Герасимова Т.П. и др. Формирование мировоззрения учащихся средней школы в процессе обучения географии. – М.: Педагогика. 1982. – 94с.

 10. Елькін М.В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності: Автореф. дис…..наук. ступеня канд. педаг. наук / 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Марк Веніамінович Елькін, Бердянський державний педагогічний університет. – К., 2005. – 22 с.

 11. Гладкий Ю. Н. Школьное географическое образование в контексте Болонского процесса / Ю.Н. Гладкий // География и экология в школе 21 века. – 2008. – № 8. – С. 66–70.

 12. Гладкий Ю.Н. Дайте планете шанс / Ю.Н. Глад­кий, СБ. Лавров. — М.: Просвещение, 1995. — 208 с.

 13. Использование средств обучения в преподавании географии / Под ред. Л. М. Панчешниковой.– М.: 1982.

 14. Кабинет географии : Пособие для учителей /Под редакцией Барышевой Ю.П. – М.: Просвещение, 1983.- 176с.

 15. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі : Навчально- методичний посібник. – К. : Стафед - 2, 2000. – 320с.

 16. Коваленко Є. І. Методичні рекомендації з організації позакласної роботи з географії в 6 – 10 класах загальноосвітньої школи [на допомогу вчителям та студентам-практикантам] / Є. І. Коваленко, М. Г. Криловець, А. О. Сахненко. – Ніжин, 1992. – 116 с.

 17. Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України – 2003. - №24. – С. 3-15.

 18. Криловець М. Г. Полікультурне виховання майбутніх учителів географії / М. Г. Криловець // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки. – 2005. - № 4. – С. 123 – 125.

 19. Криловець М. Г. Теоретико-методологічні основи методичної підготовки вчителів географії / М. Г. Криловець // Актуальні питання природознавства: Зб. наук. праць. – Ніжин, 1995. – С. 57 – 60.

 20. Криловець М. Г. Фахова та методична підготовка майбутніх учителів

 21. Круглик Л. І., Паламарчук Л. Б. Вивчення проблем соціальної географії в школі: Навч.-метод. посібник. – Кам’янець-Подільський: “Абетка-НОВА”, 2001. – 140 с.

 22. Максаковский В. П. Географическая культура.– М.: Владос, 1998.

 23. Мелько Л.Ф. Географія культури і шкільна географія // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – №2. – С. 12–14.

 24. Мелько Л.Ф. Культурологічний напрям географічної освіти: сучасні реалії та кон­­цеп­­­­туаль­ні положення // Рідна школа. – 2002. – №1. – С. 51–53.

 25. Мелько Л.Ф. Розвиток культурологічного напряму шкільної географічної освіти (ХVІІІ ст. – 80-ті рр. ХХ ст.) // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К., Логос, 2001. – Т. ХХVІ. – С. 51–57.

 26. Мелько Л.Ф. Шкільний підручник у формуванні культурологічних засад географічної освіти старшокласників // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна Думка, 2000. – Вип. 2. – С. 101–104.

 27. Саюк В.І. Структура навчально-ігрової діяльності на уроках географії // Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть. Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – С. 10-11.

 28. Саюк В.І.Місце і роль ігрових технологій у навчанні географії // Географічна наука і освіта в Україні. Зб. наук. праць. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – С. 63-64.

 29. Тімець О.В. Краєзнавство і туризм у системі національної педагогічної освіти //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. - №5. – С.129-135.

 30. Тімець О.В. Підготовка майбутніх учителів з краєзнавчо-туристської роботи // Рідна школа. – 1999.- №10. – С.62-64.

 31. Тімець О.В. Проблема підготовки фахівців з краєзнавчо-туристської роботи у системі педагогічної освіти України // Придніпровський вісник. – 1998.- №77 (144). - Серпень. – С.29-36.

 32. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения [Текст]: методическое пособие / М.А. Чошанов. – М., Народное образование, 1996.

 33. Шамова Т.И. Модульное обучение. Теоретические основы, опыт, перспективы [Текст] / Т.И. Шамова. – Новосибирск, 1994.додаткова література

 1. Агеев Ю.А., Безуглый В.В., Зеленская Л.И. Внедрение компьютерных обу­чающих программ в систему непрерывного географического образования // Тезисы III Межд.унар. науч.-метод. семинара “Непрерывное географическое образование: новое в содержании и ме­то­ди­ке” (Харьков, 1996) – Х.: ХДУ, 1996. – С. 78-79.

 2. Аттестация учителей: концепция, методика, результаты эксперимента / Под ред. Т. Г. Браже.– СПб., 1994.

 3. Базисный учебный план общеобразовательной школы / Под ред. В. С. Леднева, М. Р. Леонтьевой.– М., 1993.

 4. Заболотнова Е.Ю., Гриценко В.А. Использование информационных ресурсов в преподавании географии // Информационные и коммуникационные технологии в общем, профессиональном и дополнительном образовании: ученые записки Института информатизации образования РАО. – М.: ИИО РАО, 2004. Т.13. – С.101-104.

 5. Кожевникова Т. А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя географии в процессе подготовки и проведения педагогической практики: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук / Т.А. Кожевникова. – Мурманск, 2006. – 24 с.

 6. Колесников Л.Ф. Эффективность образования / Л.Ф. Колесников, В.Н. Турченко, Л.Г. Борисова.– М.: Педагогика, 1991. – 272 с.

 7. Краткая профессиограмма учителя географии средней общеобразовательной школы: Методические разработки / Сост. Р. П. Мышинская и др.– Л., 1991.

 8. Лаврентьев, Г.В. Лаврентьева Н. Б. Слагаемые технологии модульного обучения [Текст] : учебное пособие / Г.В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1994.

 9. Лисенкова Г. Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе.– М., 1992.

 10. Молодой учитель географии: особенности подготовки и деятельности / Отв. ред. Л. М. Панчешникова.– М.: Просвещение, 1989.

 11. Мосин В. Г. Подготовка учителя географии в условиях многоуровневой системы / В.Г. Мосин, Д.А. Гдалин. // География и экология в школе 21 века. – 2008. – № 8. – С. 28–34.

 12. Новые взгляды на географическое образование / Под ред. В. П. Максаковского, Л. М. Панчешниковой.– М.: Просвещение, 1988.

 13. Паламарчук Л. Б. Географія населення з основами демографії. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. – 74 с.

 14. Паламарчук Л. Б. Географія релігій. 11 клас. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. – 90 с.

 15. Петунин В.Б. Формирование картографических умений с помощью компьютера // География в школе. 1992. № 1. С. 37-41.

 16. Понурова Г. А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. – М.: Просвещение, 1991.

 17. Программно-методические материалы. География 6-9 классы / Сост. В. И. Сиротин. – М.: Дрофа, 1988.

 18. Программы для школ с углубленным изучением географии. – М.: Просвещение, 1990.

 19. Программы средней общеобразовательной школы: География. – М.: Просвещение, 1990.

 20. Руднев И. Я. Из прошлого и настоящего учебной географии в России // География в школе. – СПб, 1913. – С. 14-18.

 21. Саюк В.І. Розвиток мотивації навчання географії засобом гри // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. пр. – Київ – Луцьк: Ред. – вид. “Вежа” Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т.3. – С. 349-353.

 22. Сборник авторских программ для 10-11 классов профильных школ: География / Сост. Л. И. Елховская, В. И. Сиротин.– М.: Дрофа, 1994.

 23. Сборник авторских программ для средних общеобразовательных школ Российской Федерации: География.– М.: Просвещение, 1993.

 24. Семакин Н.К. Внеклассная работа по географии. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1979. – 180с.

 25. Середа В.И. Система внеклассной работы по географии в средней школе. – М.: Просвещение,1972. – 120с

 26. Сиротин В. И. Самостоятельные и практические работы по географии. 6-10 классы.– М.: Дрофа, 1991.

 27. Урок географии: Методические рекомендации / Сост. Л. М. Панчешникова.– М.: Просвещение, 1990.

 28. Учебники географии для общеобразовательных школ (стабильные и пробные-параллельные) для 6-10-х классов последних лет издания.

 29. Экологическое образование школьников / под ред. И.Д. Зверева, Т.П. Суравегиной. — М: Педагогика, 1983. – 160 с.

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи