Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 269.61 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата28.07.2012
Розмір269.61 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Спецпрактикум”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.070501 Географія_______________________________________

(номер, назва спеціальності

____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

7,8

351

6,5

-

86


2658

7

8


Заочна

4

7,8

27924255
8

7

8Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_____________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

__________________________________________________________________


Робоча програма складена Проскурняком Мирославом Михайловичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


___01_” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Виявлення обєкту і предмету дослідження, структури спецпрактикуму та його завдань, історії розвитку і становлення. Простеження особливостей ландшафтознавчого картографування загалом і в Україні, зокрема. Характеристика принципів, методів, способів складання та оцінки ландшафтних карт.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

– охарактеризувати науково-методологічну організацію курсу;

– виявити особливості розвитку ландшафтознавчого картографування та встановити характерні риси його етапів;

– здійснити аналіз особливостей проектування ландшафтних карт;

– дати характеристику виробничої оцінки ландшафтних карт.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення спецпрактикуму студент повинен:

– знати і розуміти основні поняття ландшафтознавчого картографування, особливості, завдання, функції, структуру, методи, особливості розвитку;

– розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові;

–знати і уміти основні особливості складання, аналізу й оцінки ландшафтних карт.


2. 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисиципліни

Спецпрактикум. Частина 1. Ландшафтознавче картографування та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ
Л

С

Ср

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
^ ЗМ1. Парадигма ландшафтознавства
Знати і розуміти основні поняття курсу, особливості, завдання, функції, структуру, методи..

^ НЕ 1.1 (семінар)

Вступ до курсу

Об`єкт, предмет, завдання та методи досліджень ландшафтознавства. Місце ландшафтознавства в системі географічних наук. Ландшафтознавче картографування як метод дослідження.
2


Усне опитування
Знати особливості розвитку ландшафтознавчого картографування .

^ НЕ 1.2 (семінар)

Історія розвитку ландшафтознавчого картографування

Обґрунтування загальних уявлень про ландшафт. Розробка вчення про морфологію ландшафту. Становлення ландшафтного картографування.
2


Усне опитування
^

ЗМ 2. Основи теорії та методики ландшафтного картографування

Знати і розуміти основні особливості картографування природи
^

НЕ 2.1 (семінари)


Методологія картографування природи

Картографування природи як метод наукового дослідження. Географічні принципи картографування. Етапи і процеси картографування. Створення первинного оригіналу. Легенди карт. Генералізація на картах природи. Створення серій карт природи.
6


Конспект, Контрольна робота

Знати і розуміти основні особливості ландшафтознавчого картографування

^ НЕ 2.2 (семінар)

Загальний огляд ландшафтних карт

Ландшафтні карти, їх типи і значення. Джерела складання ландшафтних карт. Прикладні ландшафтні карти. Ландшафтні кадастри та ГІС.
2Конспект

Знати і розуміти особливості будови різномасштабних карт ландшафтів.

^ НЕ 2.3. (практичне заняття) Аналіз ландшафтних карт

Аналіз ландшафтних карт різних масштабів і конфігурацій


2
Конспект

Знати і розуміти основні принципи і методи ландшафтознавчого картографування

^ НЕ 2.4. (семінар)

Принципи і методи складання ландшафтних карт

- Основні принципи складання. Методика. Графічні перетворення і картографічний синтез інформації. Типологічний, динамічний і комплексний підходи до вивчення просторової диференціації та розвитку ландшафтів. Основні методи.
2


Конспект

Знати і володіти основними принципами і методами ландшафтознавчого профілювання

^ НЕ 2.5

(практичне заняття)

Ландшафтне профілювання

Аналіз і оцінка топографічної карти як основного картографічного джерела. Передача висотної диференціації ландшафтів шляхом профілювання.


4
Гіпсометричний профіль

Знати і розуміти основні прийоми ландшафтознавчого картографування

^ НЕ 2.6. (семінар)

Засоби і способи ландшафтного картографування

Зображуючі засоби і способи картографування. ГІС як засіб формування, збереження та оновлення географічної інформації у ландшафтному картографуванні.
3


Конспект

Уміти укладати спец контури, як контурну основу ландшафтної карти

^ НЕ 2.7

(практичне заняття)

Укладання спец контурів, як основи ландшафтної карти

Аналіз геоморфологічної, геологічної і карти четвертинних відкладів як інваріантної основи ландшафтної карти. Аналіз грунтово-геоботанічних карт як джерела варіантного різноманіття ландшафтної карти. Використання ГІС як основи компютерного складання ландшафтних карт.


6
Контурна основа карт природи

Знати і розуміти особливості ландшафтознавчого картографування

^ НЕ 2.8. (семінар)

Особливості складання ландшафтних карт різних типів просторових структур

Основні типи просторових конфігурацій ландшафтів. Методики складання карт ландшафтів генетико-морфологічної, парагенетичної, парадинамічної, басейнової та біоцентрично-мережевої конфігурації.
3


Контрольна робота

Уміти складати різнотипні ландшафтні карти

^ НЕ 2.9 (практичне заняття) Складання фрагментів крупномасштабних карт ландшафтів

Складання фрагментів крупномасштабних карт ландшафтів різних конфігурацій. Виявлення ландшафтних меж та екотонів.


10
Карта ландшафтних комплексів

^ ЗМ. 3. ландшафтознавчЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ПРИКЛАДНИХ ЦІЛЕЙ
Знати і розуміти основи виробничої оцінки ландшафту

^ НЕ 3.1 (семінар)

Виробнича оцінка ландшафтів. Ландшафтознавче обґрунтування раціонального використання і збереження довкілля

Інформаційна основа, принципи і методи оціночних ландшафтних досліджень. Аналіз і оцінка ландшафтних умов. Ландшафтна типологія і районування для прикладних цілей. Адаптивний і конструктивний підходи до господарської експлуатації й територіальної організації ландшафтів.
3


Контрольна робота3

Уміти аналізувати ландшафтні карти для прикладних цілей

^ НЕ 3.2

(практичне заняття)

Аналіз ландшафтних карт

Аналіз ландшафтних основ для розміщення сільськогосподарських угідь і сівозмін, лісосмуг, доріг, поселенських, промислових, водних, рекреаційних, природоохоронних об’єктів.


6
Оцінка ландшафтних умов території3

Знати і розуміти основи проектування культурного ландшафту

^ НЕ 3.3

(семінар)

Проектування культурного ландшафту

Поняття культурного ландшафту, його функціональні елементи. Роль управління й моніторингу в функціонуванні й динаміці культурного ландшафту. Принципи проектування, естетика й архітектура культурного ландшафту
3


Контрольна робота


Уміти складати ландшафтні карти для прикладних цілей

^ НЕ 3.4 (самостійна робота)

Ландшафтно-інженерне проектування

Складання проекту землевпорядкування як основи створення культурного ландшафту


6
Проект3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

№ ЗМНЕ, в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

1

2

3

4

НЕ 1.1

1. Об`єкт, предмет, завдання та методи досліджень ландшафтознавства.

2. Місце ландшафтознавства в системі географічних наук.

3. Ландшафтознавче картографування як метод дослідження

Контрольна робота
НЕ 1.2

4. Обґрунтування загальних уявлень про ландшафт.

5. Розробка вчення про морфологію ландшафту. Становлення ландшафтного картографування.

Контрольна робота
НЕ2.1

6. Картографування природи як метод наукового дослідження.

7. Географічні принципи картографування.

8. Етапи і процеси картографування.

9. Створення первинного оригіналу.

10. Легенди карт.

11. Генералізація на картах природи.

12. Створення серій карт природи.

Контрольна робота
НЕ 2.2

13. Ландшафтні карти, їх типи і значення.

14. Джерела складання ландшафтних карт.

15. Прикладні ландшафтні карти.

16. Ландшафтні кадастри та ГІС.

17. Аналіз ландшафтних карт різних масштабів і конфігурацій.

Контрольна робота
НЕ 2.3

18. Основні принципи складання.

19. Методика.

20. Графічні перетворення і картографічний синтез інформації.

21. Типологічний, динамічний і комплексний підходи вивчення просторової диференціації та розвитку ландшафтів.

22. Основні методи.

23. Аналіз і оцінка топографічної карти як основного картографічного джерела.

24. Передача висотної диференціації ландшафтів шляхом профілювання.

Контрольна робота
НЕ 2.4

25. Зображуючі засоби і способи картографування.

26. ГІС як засіб формування, збереження та оновлення географічної інформації у ландшафтному картографуванні.

27. Аналіз геоморфологічної, геологічної і карти четвертинних відкладів як інваріантної основи ландшафтної карти.

28. Аналіз грунтово-геоботанічних карт як джерела варіантного різноманіття ландшафтної карти.

29. Використання ГІС як основи комп’ютерного складання ландшафтних карт.

Контрольна робота
НЕ 2.5

30. Основні типи просторових конфігурацій ландшафтів.

31. Методика складання карт ландшафтів генетико-морфологічної конфігурації.

32. Методика складання карт ландшафтів парагенетичної конфігурації.

33. Методика складання карт ландшафтів парадинамічної конфігурації.

34. Методика складання карт ландшафтів басейнової конфігурації.

35. Методика складання карт ландшафтів біоцентрично-мережевої конфігурації.

36.Особливості виявлення ландшафтних меж та екотонів.

Контрольна робота
НЕ 3.1

37. Інформаційна основа, принципи і методи оціночних ландшафтних досліджень.

38. Аналіз і оцінка ландшафтних умов.

39. Ландшафтна типологія і районування для прикладних цілей.

40. Адаптивний і конструктивний підходи до господарської експлуатації й територіальної організації ландшафтів.

41. Аналіз ландшафтних основ для розміщення сільськогосподарських угідь і сівозмін, лісосмуг, доріг, поселенських, промислових, водних, рекреаційних, природоохоронних об’єктів.

Контрольна робота
НЕ 3.2

42. Поняття культурного ландшафту, його функціональні елементи.

43. Роль управління й моніторингу в функціонуванні й динаміці культурного ландшафту.

44. Принципи проектування, естетика й архітектура культурного ландшафту.

45. Особливості складання проекту землевпорядкування як основи створення культурного ландшафту.

Контрольна робота

4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань) Програмою не передбачено


5. Модуль контроль (контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

Тема 1. Вступ до курсу

1. Об`єкт, предмет, завдання та методи досліджень ландшафтознавства.

2. Місце ландшафтознавства в системі географічних наук.

3. Ландшафтознавче картографування як метод дослідження

Тема 2 .Історія розвитку ландшафтознавчого картографування

4. Обґрунтування загальних уявлень про ландшафт.

5. Розробка вчення про морфологію ландшафту. Становлення ландшафтного картографування.
^

Тема 3. Методологія картографування природи


6. Картографування природи як метод наукового дослідження.

7. Географічні принципи картографування.

8. Етапи і процеси картографування.

9. Створення первинного оригіналу.

10. Легенди карт.

11. Генералізація на картах природи.

12. Створення серій карт природи.

Тема 4. Загальний огляд ландшафтних карт

13. Ландшафтні карти, їх типи і значення.

14. Джерела складання ландшафтних карт.

15. Прикладні ландшафтні карти.

16. Ландшафтні кадастри та ГІС.

17. Аналіз ландшафтних карт різних масштабів і конфігурацій.

Тема 5. Принципи і методи складання ландшафтних карт

18. Основні принципи складання.

19. Методика.

20. Графічні перетворення і картографічний синтез інформації.

21. Типологічний, динамічний і комплексний підходи вивчення просторової диференціації та розвитку ландшафтів.

22. Основні методи.

23. Аналіз і оцінка топографічної карти як основного картографічного джерела.

24. Передача висотної диференціації ландшафтів шляхом профілювання.

Тема 6. Засоби і способи ландшафтного картографування

25. Зображуючі засоби і способи картографування.

26. ГІС як засіб формування, збереження та оновлення географічної інформації у ландшафтному картографуванні.

27. Аналіз геоморфологічної, геологічної і карти четвертинних відкладів як інваріантної основи ландшафтної карти.

28. Аналіз грунтово-геоботанічних карт як джерела варіантного різноманіття ландшафтної карти.

29. Використання ГІС як основи комп’ютерного складання ландшафтних карт.

Тема 7. Особливості складання ландшафтних карт різних типів просторових структур.

30. Основні типи просторових конфігурацій ландшафтів.

31. Методика складання карт ландшафтів генетико-морфологічної конфігурації.

32. Методика складання карт ландшафтів парагенетичної конфігурації.

33. Методика складання карт ландшафтів парадинамічної конфігурації.

34. Методика складання карт ландшафтів басейнової конфігурації.

35. Методика складання карт ландшафтів біоцентрично-мережевої конфігурації.

36.Особливості виявлення ландшафтних меж та екотонів.

Тема 8. Виробнича оцінка ландшафтів. Ландшафтознавче обгрунтування раціонального використання і збереження довкілля

37. Інформаційна основа, принципи і методи оціночних ландшафтних досліджень.

38. Аналіз і оцінка ландшафтних умов.

39. Ландшафтна типологія і районування для прикладних цілей.

40. Адаптивний і конструктивний підходи до господарської експлуатації й територіальної організації ландшафтів.

41. Аналіз ландшафтних основ для розміщення сільськогосподарських угідь і сівозмін, лісосмуг, доріг, поселенських, промислових, водних, рекреаційних, природоохоронних об’єктів.

Тема 9. Проектування культурного ландшафту

42. Поняття культурного ландшафту, його функціональні елементи.

43. Роль управління й моніторингу в функціонуванні й динаміці культурного ландшафту.

44. Принципи проектування, естетика й архітектура культурного ландшафту.

45. Особливості складання проекту землевпорядкування як основи створення культурного ландшафту.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу, уміє виконувати ряд польових та стаціонарних досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

Студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні роботи, оперує термінологією та уміє пояснити сутність основних понять. На додаткові запитання відповідає вагаючись.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає. невпевнено.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає. невпевнено.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.


7. Література до дисципліни

 1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (Основы теории и логико-математические методы). М.:Мысль, 1975. с.5-46; 237-274.

 2. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. - Київ: НМК ВО, 1992.-60с.

 3. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навч. посібник - Чернівці: Рута, 1995.-317с.

 4. Гродзінський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник.-К.: Либідь,1993.-224 с.

 5. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование: Учеб. пособие.М.: Высш. шк., 1991.

 6. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: Геогр.аспект. М.: Мысль,1980. С.154-255.

 7. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность: Кн. для учителей М.: Просвещение,1983. 159 с.

 8. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб. пособие.: Изд.геогр.фак., 1988. Гл.1,3,4.

 9. Марцинкевич Г.И., Клуцунова Н.К., Мотузко А.Н., Основы ландшафтоведения: Учеб.пособие. Минск: Высш. шк., 1986. С.7-82, 137-143, 157-165.

 10. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк, 1974.-202с.

 11. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.

 12. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 59-106.

 13. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. Гл. 3,4.

 14. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.

 15. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука,1988. С.7-52; 76-103; 141-149.

 16. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. С. 14-22, 29-34, 106-120.

 17. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. - К.: Вища школа, 1988.- 192с.


Додаткова література

 1. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: Геогр. аспект. - М.: Мысль,1980. - С.154-255.

 2. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты природы: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 296 с.

 3. Комплексная полевая практика по физической географии: Учеб. пособие / Под ред. К.В. Пашканга. – М.: Высш.шк., 1986. – 208с.

 4. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность: Кн. для учителей М.: Просвещение,1983. - 159с.

 5. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб. пособие.: Изд. геогр. фак., 1988. - Гл.1,3,4.

 6. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк., 1974. - 202 с.

 7. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.

 8. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 59-106.

 9. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука,1988. С.7-52; 76-103; 141-149.

 10. Прока В.Е. Морфологическая структура ландшафтов и землеустроительное проектирование. – Кишинев: Штиинца, 1976. – 47с.

 11. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. – М.: Агропромиздат, 1987. – 168с.Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи