Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
НазваЧернівецький національний університет
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Фізичної географії материків та океанів ”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.070501 Географія;

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________


або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет Географічний


Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

2

3,4

324

9

50

68
5

2013

4


Заочна

2

3,4

324

9

24

24276


4Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Фізична географія материків та океанів»

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к.геогр.н., расист. Кирилюком Сергієм Миколайовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладення дисципліни

Виявлення об’єкту дослідження фізичної географії материків та океанів. Характеристика структури фізичної географії материків та океанів, ознайомлення з основними завданнями та історією становлення фізичної географії материків та океанів. З’ясування головних природних закономірностей природних країн в розрізі материків та острівних територій. Розглянути глобальні природні утворення та їх вплив на розвиток природи фізико-географічних країн.


1.2. Завдання вивчення дисципліни

- навчити студентів аналізувати та характеризувати фізико-географічні особливості фізико-географічних країн;

- вільно володіти фізико-географічною номенклатурою та вміти знаходити і показувати їх на загально-географічних картах;

- оцінювати сучасний стан природних систем в залежності від природних умов.


1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

- вільне володіння теоретичним матеріалом;

- вироблення навичок в картографуванні фізико-географічних об’єктів та вміння показувати їх на загально-географічних картах світу;

- вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури;

- засвоєння головних понять в геосистематології та вміння їх вільного трактування.


^ 2. змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

«фізична географія материків та океанів»


І семестр

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності, тип поточного контролю

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Фізична географія європи та азії

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 1.1.

(Лекція) Вступ до фізичної географії світу

Мета і завдання дисципліни, зв’язок з іншими науками. Основні чинники, що визначають розвиток природного середовища. Зонально-гегіональна диференціація географічної оболонки. Природне середовище як продукт тривалого розвитку та взаємодії природних компонентів; літо генна і кліматогенна основи природних ландшафтів; грунтово-рослинні компоненти як індикатори просторової і тимчасової диференціації природних комплексів країн Європи. Антропогенний чинник трансформації природних ландшафтів країн Європи; взаємодія між материками і океанами як важливий чинник формування основних рис природи Землі. Загальні особливості материкової суші, порівняльна характеристика окремих материків та країн на материках. Основні принципи фізико-географічного районування материків. Географічні пояси і зони земної кулі. Секторність. Регіональні прояви географічної зональності на різних материках. Проблеми сучасного стану природного середовища: виснаження природних ресурсів, порушення систем життєзабезпечення, забруднення навколишнього середовища, деградація ландшафтів. Їх прояв в різних районах земної кулі і в країнах з різними соціально-економічними системами.

7

^ Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Геосистеми Європи, Азії, Африки та Північної Америки»
5

Вироблення навичок в картографуванні фізико-географічних країн світу та вміння показувати їх на загально-географічних картах світу

^ НЕ. 1.2. (практичне заняття) Фізико-географічне районування. Фізико-географічні країни

Вивчення фізико-географічної номенклатури, приурочення номенклатури до фізико-географічних країн, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів природного характеру. Методика проведення номенклатурного вивчення, способи зображення номенклатури на загально-географічних та фізичних картах світу


11
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 1.3. (лекція) Фізико-географічна характеристика Європи

Географічне положення, межі, берегова лінія і типи берегів. Основні тектонічні структури (платформи, складчасті пояси і області, щити, плити, синеклізи і антеклізи); історія формування території і сучасних природних ландшафтів країн Європи. Плейстоценові зледеніння їх роль у формуванні ландшафтів. Мінеральні ресурси, їх розповсюдження і приурочення до тектонічних структур. Морфоструктурне районування. Рівнинно-платформенні і гірські області, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Особливості місцевих типів клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів і можливості їх господарського використання; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози. Зонально-поясна структура природи. Особливості зональних типів ландшафтів країн Європи. Мозаїчність . Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон в країнах Азії. Типи висотної поясності.

10

Усне опитування6

Вміння комплексно характеризувати природу Європи

НЕ. 1.3.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика Європи

Комплексна фізико-географічна характеристика Європи. Комплексні підходи щодо оцінки та прогнозу розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території Європи12Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

^ НЕ. 1.4. (Практичне заняття)

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика

країн Європи

Вивчення фізико-географічної номенклатури Європи, приурочення номенклатури до фізико-географічних країн Європи, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів природного характеру в межах Європи


8
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 1.5. (Лекція)

Фізико-географічна характеристика Азії

Географічне положення, берегова лінія. Загальні особливості природи у зв’язку з розмірами і будовою поверхні. Основні риси геоструктурного плану і історія формування території. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси. Морфоструктурне районування. Рівнинно-платформенні і гірські області, типи і форми морфоструктур. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Особливості місцевих типів клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів країн Азії і можливості їх господарського використання; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунті. Особливості використання земельних ресурсів в країнах Азії. Вплив антропогенного чинника на біоценози. Зонально-поясна структура природних ландшафтів. Особливості зональних типів ландшафтів. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон в країнах Азії. Типи висотної поясності. Проблеми обезліснення і запустинювання ландшафтів в окремих країнах Азії.

10

Усне опитування6

Вироблення навичок комплексно характеризувати природу Азії

НЕ. 1.5.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика Азії

Комплексна фізико-географічна характеристика Азії. Комплексні підходи щодо оцінки стану та антропогенної перетвореності природних систем Азії. Прогноз розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Азії12Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них

^ НЕ. 1.6. (Практичне заняття)

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика Азії

Вивчення фізико-географічної номенклатури Азії, приурочення номенклатури до фізико-географічних країн, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів природного характеру в межах Азії


8
Захист привичної роботи6


Всього за Модуль 1
35

ЗМ. 2. Фізична географія Північної америки та африки

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 2.1. (Лекція) Фізико-географічна характеристика Північної та Центральної Америки

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи порівняно з Євразією. Найважливіші етапи геологічної історії і особливості геоструктурного плану , плейстоценові зледеніння і їх роль у формуванні природи материка. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення, основні райони накопичення, морфоскульптурне районування. Віддзеркалення геоструктурного плану в рельєфі материка. Рівнини на платформах і епіплатформенні гори Сходу; епігеосинклінарний пояс Кордельєрів; типи і форми морфоструктур. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Вплив океанів, циркуляції атмосфери і орографії на розташування і структуру орографічних зон. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон. Типи висотної поясності.

10

^ Усне опитування8

Вміти комплексно характеризувати природу Північної та Центральної Америки

НЕ. 2.1.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика Північної та Центральної Америки

Комплексна фізико-географічна характеристика Північної та Центральної Америки. Комплексні підходи щодо оцінки та прогнозу розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території Північної та Центральної Америки.12Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

^ НЕ. 2.2. (Практичне заняття)

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика Північної Америки

Вивчення фізико-географічної номенклатури Північної Америки та Центральної Америки, приурочення номенклатури до фізико-географічних країн Північної і Центральної Америки, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів природного характеру в межах Північної та Центральної Америки


8
Захист практичної роботи11

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 2.3. (Лекція) Фізико-географічна характеристика Африки

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи країн Африки. Найважливіші етапи геологічної історії і особливості геоструктурного плану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення, основні райони накопичення паливно-енергетичних і інших ресурсів у зв’язку з геологічною будовою материка, морфоскульптурне районування. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження, кліматотвірні чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів країн материка і можливості їх господарського використання. Кліматичні ресурси, річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води. Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Вплив океанів, циркуляції атмосфери і орографії на розташування і структуру орографічних зон. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон. Типи висотної поясності.

10

Усне опитування8

Вироблення навичок комплексно характеризувати природу Африки

НЕ. 2.3.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика Африки

Комплексна фізико-географічна характеристика країн Африки. Комплексні підходи щодо оцінки стану та антропогенної перетвореності природних систем Африки. Прогноз розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Африки12Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

^ НЕ. 2.4. (Практичне заняття) Фізико-географічна та номенклатурна характеристика Африки

Вивчення фізико-географічної номенклатури Африки, приурочення номенклатури до фізико-географічних країн Африки, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів природного характеру в межах Африки


8
Захист практичної роботи8


Всього за Модуль ІІ
35
Модуль контроль (підсумковий)


30
Всього
42
48

43100

ІІ семестр

ЗМ. 3. Фізична географія південної америки та австралії
Вільне володіння теоретичним матеріалом.

НЕ. 3.1. (Лекція) Фізико-географічна характеристика Південної Америки

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії і особливості геоструктурного плану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення, основні райони накопичення паливно-енергетичних і інших ресурсів у зв’язку з геологічною будовою материка, морфоскульптурне районування. Віддзеркалення геоструктурного плану на рельєфі материка. Рівнини на платформах і епіплатформенні гори; типи і форми морфоструктур Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів країн материка і можливості їх господарського використання. Кліматичні ресурси, річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Вплив океанів, циркуляції атмосфери і орографії на розташування і структуру орографічних зон. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон. Типи висотної поясності.

10

^ Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Геосистеми Піденної Америки та Австралії»
6

Вміння комплексно характеризувати природу Південної Америки

НЕ. 3.1.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика Південної Америки

Комплексна фізико-географічна характеристика Південної Америки. Комплексні підходи щодо оцінки та прогнозу розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території Південної.12Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на

загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

^ НЕ. 3.2. (Практичне заняття

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика Південної Америки

Вивчення фізико-географічної номенклатури Південної Америки, приурочення номенклатури до фізико-географічних країн Південної Америки, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів природного характеру в межах Південної Америки


6
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 3.3. (Лекція) Природа Австралії та Океанії

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Кліматичні ресурси, річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води. Водні ресурси і їх господарське використання;диференціація грунтово-рослинного покриву. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Характеристика природних зон

10

Усне опитування6

Вміння комплексно характеризувати природу Австралії та Океанії

НЕ. 3.3.1.

(Самостійна робота)

Комплексна фізико-географічна характеристика Австралії та Океанії

Комплексна фізико-географічна характеристика Австралії та Океанії. Комплексні підходи щодо оцінки стану та антропогенної перетвореності природних систем Австралії та Океанії. Прогноз розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території Австралії та Океанії12Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

^ НЕ. 3.4. (Практичне заняття)

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика Австралії та Океанії

Вивчення фізико-географічної номенклатури Австралії та Океанії, приурочення номенклатури до фізико-географічних країн Австралії та Океанії, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів природного характеру в межах Австралії та Океанії


6
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 3.5. (Лекція) Глобальні природні системи та їх вплив на розвиток фізико-географічних країн

Введення в теорію геосистем. Глобальні природні геосистеми та їх складові. геосистеми континуальні та сферні. Фізичні поля та їх вплив на геосистеми країн світу.

7

^ Усне опитування6

Вироблення навичок вільного трактування понять в геосистемології, та засвоєння геосистемної термінології

НЕ. 3.5.1.

(Самостійна робота)

Розвиток та еволюція глобальних природних систем та їх вплив на розвиток фізико-географічних країн

Розвиток та еволюція глобальних природних систем в межах світу (океанічні та континентальні) та їх вплив на розвиток країн світу.14Тестування


Засвоєння головних понять в геосистемології та вміння їх вільного трактування

^ НЕ. 3.6. (Практичне заняття) Глобальні геосистеми світу

Геосистемні зв’язки, концепія глобальної геосистеми, вплив геосистем на розвиток країн світу.


7
Захист практичної роботи5


Всього за Модуль 1
35

ЗМ. 4. Фізична географія океанів

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 4.1. (Лекція) Природа Тихого океану

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії ложа океану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження в межах ложа океану та серединно-океанічних хребтів, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Течії. Основні типи клімату. Кліматичні ресурси. Фізико-географічне районування та акваторії океану

5
Пошуково-інформаційна робота на тему: «Геосистеми Світового океану»
4

Вміння комплексно характеризувати природу океану

НЕ. 4.1.1.

(Самостійна робота)

Комплексна характеристика Тихого океану

Комплексна фізико-географічна характеристика Тихого океану та його акваторій12Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури океанів

^ НЕ. 4.2. (Практичне заняття) Номенклатурна та акваторіальна характеристика Тихого океану

Вивчення фізико-географічної номенклатури Тихого океану. побудова комплексних моделей природи океану, вивчення взаємозв’язків та взаємозалежностей між компонентами природи океану


6

7

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 4.3. (Лекція) Природа Атлантичного океану

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії ложа океану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження в межах ложа океану та серединно-океанічних хребтів, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Течії. Основні типи клімату. Кліматичні ресурси. Фізико-географічне районування та акваторії океану

5


4

Вміння комплексно характеризувати природу океану

НЕ. 4.3.1.

(Самостійна робота)

Комплексна характеристика Атлантичного океану

Комплексна фізико-географічна характеристика Атлантичного океану та його акваторій12Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури океанів

^ НЕ. 4.4. (Практичне заняття) Номенклатурна та акваторіальна характеристика Атлантичного океану

Вивчення фізико-географічної номенклатури Атлантичного океану. побудова комплексних моделей природи океану, вивчення взаємозв’язків та взаємозалежностей між компонентами природи океану


6

4

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 4.5. (Лекція) Природа Індійського океану

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії ложа океану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження в межах ложа океану та серединно-океанічних хребтів, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Течії. Основні типи клімату. Кліматичні ресурси. Фізико-географічне районування та акваторії океану

5


4

Вміння комплексно характеризувати природу океану

НЕ. 4.5.1.

(Самостійна робота)

Комплексна характеристика Індійського океану

Комплексна фізико-географічна характеристика Індійського океану та його акваторій12Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури океанів

^ НЕ. 4.6. (Практичне заняття) Номенклатурна та акваторіальна характеристика Індійського океану

Вивчення фізико-географічної номенклатури Індійського океану. побудова комплексних моделей природи океану, вивчення взаємозв’язків та взаємозалежностей між компонентами природи океану


6

4

Вільне володіння теоретичним матеріалом

^ НЕ. 4.7. (Лекція) Природа Північно-Льодовитого океану

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії ложа океану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження в межах ложа океану та серединно-океанічних хребтів, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Течії. Основні типи клімату. Кліматичні ресурси. Фізико-географічне районування та акваторії океану

5


4

Вміння комплексно характеризувати природу океану

НЕ. 4.7.1.

(Самостійна робота)

Комплексна характеристика Північно-Льодовитого океану

Комплексна фізико-географічна характеристика Північно-Льодовитого океану та його акваторій12Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури океанів

^ НЕ. 4.8. (Практичне заняття) Номенклатурна та акваторіальна характеристика Північно-Льодовитого океану

Вивчення фізико-географічної номенклатури Північно-Льодовитого океану. побудова комплексних моделей природи океану, вивчення взаємозв’язків та взаємозалежностей між компонентами природи океану


6

4


Всього за Модуль 2
35
Модуль контроль (підсумковий)
30
Всього
47
86

43

100
  1   2   3

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет Бібліометрія

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи