Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" icon

Робоча програма з дисципліни"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення"
Скачати 328.95 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення"
Дата31.05.2012
Розмір328.95 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

_30__” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни"Екологічні проблеми водопостачання і водовідведення"___

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________


для спеціальності_____7.070801_”Екологія та охорона навколишнього середвища”________________________________________________________ (номер, назва спеціальності або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________

спеціалізації____“Гідроекологія”________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

Факультет____________________географічний______________________________________


_____________________________________________________________________________________


Кафедра ________________економічної географії та екологічного менеджменту______________________________________________________


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

135

3,75

34

17
849

Заочна

5

10

135

4

8

4
12310


Робоча програма складена на основі ____Програми курсу «Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення» для студентів географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (Протокол №1 від 28.09.2009р.)______________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена ______доц. Цепендою М.В._________________________

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


_____________________________________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___економічної географії та екологічного менеджменту________________________________________

протокол № _1_

"_30 " ___серпня_____2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"__30__ " серпня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________ /_Цепенда М.В. /

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


Мета даного курсу – ознайомити студентів із началами знань в галузі водопостачання і водовідведення та основними екологічними проблемами, що виникають при цьому.

Головні завдання курсу:

 • надати студентам системні знання про проблеми водопостачання в різних регіонах України та технічні умови його здійснення;

 • ознайомити студентів із основними схемами водовідведення, в т.ч. каналізації та принципами роботи очисних споруд;

 • акцентувати увагу на вимогах до якості води для різних видів водоспоживання, в т.ч. і для питної води та про види забруднень вод;

 • розкрити основні шляхи досягнення екологічно безпечного водокористування із врахуванням економічних факторів.^ 2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Екологічні проблеми водопостачання і водовідведення»

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види

діяльності

і поточного

контролюІНДЗ

Самостійна робота

Всього балів

за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12
^ ЗМ 1. Основні види водопостачання та його джерела, історичні корені та стандарти питної води
^ Знати історію розвитку дисципліни, зв‘язки з іншими дисциплінами.

Розуміти основні завдання курсу.

Уміти дати визначення предмету і методу курсу.

^ НЕ 1.1. (Лекція)

Вступна лекція

[Осн. 13,8,3;


Дод. 16,21,4,12]- Предмет, метод і завдання курсу „Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення”.

- Коротка історія розвитку та зв’язки з іншими науками.

2

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.1.

Види забруднень водних об’єктів та заходи і способи боротьби з ними.

1

Знати основні види водопостачання.

Уміти і розуміти як вибирається режим водопостачання і призначається його норма.

^ НЕ 1.2(Лекція)

Поняття про водопостачання, його завдання і основні види

[Осн. 18,2;

Дод.1,6,20,21]


- Завдання водопостачання та його основні види.

- Норми господарсько-побутового водо-споживання.

- Режим водоспоживання.

4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.2.

Тестування за НЕ 1.1. і 1.2.
Водокористування, водопостачання і водоспоживання та їх співвідношення.

1

Знати основні джерела централізованого водопостачання.

Уміти вибрати ширину санітарних зон біля водозаборів.

Розуміти принципи закладання водогінної мережі.

^ НЕ 1.3.(Лекція)

Джерела водопостачання та обводнення місцевості та структура водогінної мережі.

[Осн.15,8,3;

Дод 1,6,10,19]


- Підземні і поверхневі води як джерела централізованого водопостачання.

- Водозабори, їх конструкція і захист санітарними зонами.

- Водогінна мережа та її будова.

4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.3.
Проблеми питного водопостачання та країн зарубіжної Європи.

1

Знати склад споруд у технічній схемі господарсько-питного водогону.

Уміти дати порівняльний аналіз сільських водогонів з іншими типами.

^ НЕ 1.4.(Лекція)

Технічні схеми водогонів різного призначення та їх екологічна оцінка.

[Осн.1,4,6,21,11;

Дод. 13]


- Технічна схема господарсько-питного водогону та склад його споруд.

- Сільські водогони та їх особливості.

2

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.4.

Тестування за НЕ 1.3. і 1.4.
Проблеми питного водопостачання у США.

1

Знати основні чинники формування якості води.

Уміти сформулювати вимоги до стандартів води для пиття.

Розуміти класифікаційні підходи до встановлення якості води.

НЕ1.5.(Лекція)

Вимоги до якості води для різних видів водоспоживання. Стандарти питної води.

[Осн.7,12;

Дод.18,22]- Поняття якості води та основні фактори її формування.

- Класифікація якості води за призначенням.

- Вимоги до питної води.


4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.5.
Проблеми питного водопостачання у країнах Середньої Азії.

1

^ Знати основні джерела водоспоживання підприємства.

Уміти розрахувати основні коефіцієнти споживання води на підприємстві.

Практичне заняття 1

Визначення загального водоспоживання підприємства.

[Осн. 6,20 ]


- Джерела і види водоспоживання.

- Розрахунок коефіцієнтів оборотної води, безповоротного споживання, втрат свіжої води та використання води, що забирається із джерела водопостачання.

-

-

-

2

-

Розв’язування задач, усне опитування4

^ Знати основні методичні підходи до визначення ГДС.

Уміти визначити граничнодопустимі значення для річок, озер/

Практичне заняття 2

Розрахунок граничнодопустимих скидів у водне середовище.

[Осн. 11,4 ]


- Граничнодопустимі значення показників якості води водних об’єктів різного призначення.

- Методичні підходи до визначення ГДС.

-

-

-

2

-

Розв’язування задач4

^ Модульна контрольна робота 1

22

Модуль 1

164

35

ЗМ 2. Водовідведення, його види та заходи і способи боротьби із забрудненням води.
^ Знати основні вимоги до водоочищення.

Уміти аналізувати річні види технологічних схем водо підготовки.

Розуміти основні методичні підходи до водоочищення.

^ НЕ2.1. (Лекція)

Водоочисні споруди та підготовка природної води до використання у водогонах.

[Осн. 1,4,5,21;

Дод. 9,2]


- Методи очищення води для господарсько-побутового постачання.

- Види технологічних схем водопідготовки.

4-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.1.


Водопостачання великих міст України.

1

Знати основні підходи до класифікації основних забруднювачів водних об‘єктів.

Уміти і розуміти принципи утворення скидних і стічних вод.

НЕ 2. 2. (Лекція)

Походження і формування скидних і стічних вод та основні види забруднень водних об’єктів.

[Осн. 6,4,17;

Дод. 8]


 • Стічні і скидні води та їх генезис.

 • Класифікація забруднювачів водних об’єктів.
2-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.2.
1

Знати основні способи боротьби із забрудненням водних джерел.

Розуміти принципи класифікації основних заходів.^ НЕ 2.3. (Лекція)

Заходи і способи боротьби із забрудненням водних джерел.


[Осн. 6,16,20;

Дод.13]- Класифікація основних заходів.

- Способи боротьби із забрудненням заселень від водоспоживання.


4-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 2.3.


Тестування за НЕ 2.1., 2.2., 2.3.
Очищення міських стічних вод.

1

Знати основні вимоги до вибору різних типів каналізації.

Уміти дати характеристику основних споруд та обладнання для очищення стічних вод.

Розуміти суть екологічних вимог до водовідведення

НЕ 2.4. (Лекція)

Водовідведення та принципові схеми побудови каналізації. Очисні споруди.


[Осн. 1,6,20,21;

Дод. 8,18]

 • Каналізація як спосіб водовідведення та її види.

 • Основні елементи каналізації.

 • Споруди та обладнання для очищення стічних вод і принципи їх роботи.

 • Екологічні вимоги
4-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.4.
Екологічні проблеми якості води та методи її покращення.

1

Знати основні пріоритети екобезпечного водокористування.

Уміти дати характеристику водозберігаючих технологій у н/г.

^ НЕ 2.5. (Лекція)

Основні напрямки досягнення екологічно безпечного водокористування у різних галузях народного господарства.

[Осн. 4 Дод.15]

- Впровадження водозберігаючих технологій у різних галузях н/г.

- Основні пріоритети екологічно безпечного водокористування.4-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.5.

Тестування за НЕ 2.4., 2.5.
Захист джерел водопостачання.

1

Знати основні принципи формування платежів при забрудненні водних об‘єктів.

Уміти визначити розміри платежів.

Практичне заняття 3

Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у водне середовище.

[Осн.20,3; Дод. 8]

-Розрахувати збитки, що завдані н/г від забруднення водних джерел за методикою, затвердженою наказом Міністра екобезпеки України № 35 від 16.04.1993 р.


-

-

-

2

-

Розв’язування задач2

^ Знати методичні підходи до визначення санітарного стану.

Уміти визначити санітарний стік заданої річки.

Розуміти основні правила оцінки самоочищувальної здатності річки

Практичне заняття 4

Санітарний стік у річках та способи його визначення.

[Осн. 4 Дод. 3,14 ]

- Методичні підходи до визначення санітарного стоку.

- Визначити санітарний стік заданої річки у заданому створі.

- Оцінити самоочищувальну здатність річки.

-

-

-4

3

-

Розв’язування задач5

^ Уміти аналізувати динаміку водоспоживання у заданому річковому басейні чи адміністративній області.

Знати основні проблеми водокористування у заданому басейні чи області.

Практичне заняття 5

Аналіз водокористування в Україні за водокористувачами, басейнами та адміністративними одиницями.

[Осн. 6,7 Дод.5,8 ]

- Проаналізувати динаміку водоспоживання в Україні в основних басейнах річок до 2000 року включно.

- Виконати те саме по адміністративних областях і в цілому по Україні.

-

-

-

4

-

Розв’язування задач3

^ Модульна контрольна робота 2

20

Модуль 2

1813

35

Підсумковий модуль

30

Всього

3417

100^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


^ ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема,

завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

К-ть

год

НЕ 1.1.

Види забруднень водних об’єктів та заходи і способи боротьби з ними.


Письмове опитування


[Осн. 4,5,, дод. 13, ]

7

НЕ 1.2.

Водокористування, водопостачання і водоспоживання та їх співвідношення.


Реферативні доповіді з поясненням


[Осн. 2,3, дод. 14,15,16]

10

НЕ 1.3.

Проблеми питного водопостачання та країн зарубіжної Європи.


Письмове тестове опитування


[Осн. 12,13, дод. 8,9,13]

10

НЕ 1.4.

Проблеми питного водопостачання у США.


Захист рефератів


[Осн. 1,2,6 дод.3,9]

10

НЕ 1.5.

Проблеми питного водопостачання у країнах Середньої Азії.


Тестування


[Осн. 1,4,5, дод. 3,8,9]

5

НЕ 2.1.

Водопостачання великих міст України.


Тестування

[Осн. 10,11, дод. 14,15]


15

НЕ 2.3.

Очищення міських стічних вод.


Письмове опитування

[Осн. 5,6,7, дод. 2,3,]


10

НЕ 2.4.

Екологічні проблеми якості води та методи її покращення.


Реферативні доповіді з поясненням

[Осн. 11,12 дод. 13,14,15]


10

НЕ 2.5.

Захист джерел водопостачання.

Тестування

[Осн. 1,4,5, дод. 4,5,6]


7

Всього


84^ 4. Модуль контроль

Модуль контроль 1

 1. Проблема чистої води – найважливіша проблема сучасності.

 2. Проблеми раціонального використання водних ресурсів.

 3. Розкрийте співвідношення понять „водокористування”, „водопостачання” та „водовідведення”.

 4. Охарактеризуйте основні завдання водопостачання і водовідведення та покажіть їх зв’язки із базовими науками – гідротехнікою, меліорацією, геоекологією, гідрологією та ін.

 5. Зробіть короткий історичний екскурс розвитку водопостачання і водовідведення у різні епохи.

 6. Розкрийте перспективи розвитку курсу на сучасному етапі та основні екологічні проблеми.

 7. Виконайте аналіз водопостачання, як галузі водного господарства і гідротехніки.

 8. Дайте визначення системи водопостачання та їх основних типів.

 9. Охарактеризуйте види водоспоживання за цільовим призначенням.

 10. Розкрийте суть поняття, норми господарсько-побутового водоспоживання та способи її визначення.

 11. Що таке режим водоспоживання?

 12. Як визначається середньодобова кількість води в населеному пункті на різні потреби із урахуванням екологічних потреб?

 13. Охарактеризуйте розподіл прісної і солоної води на Земній кулі.

 14. Що таке зони зволоження і як вони формуються?

 15. Охарактеризуйте поверхневі і підземні води України як базу для водопостачання.

 16. Розкрийте поняття „обводнення” та його джерела.

 17. Охарактеризуйте основні типи водозабірних споруд, їх конструкцію і призначення.

 18. Дайте визначення санітарної зони джерела водопостачання та її функції.

 19. Охарактеризуйте типи водогінних мереж та їх будову.

 20. Водогінна мережа сучасного міста та основні екологічні вимоги до неї.

 21. Розкрийте суть поняття якості води та охарактеризуйте основні фактори її формування.

 22. Які типи показників якості води ви знаєте?

 23. Класифікація води за якістю залежно від виду споживання.

 24. Як ви зрозуміли вимоги державного контролю якості води за гігієнічними вимогами та санітарними нормами.

 25. Що таке стандарти питної води?

 26. Які ви знаєте нормативи і показники якості води?

 27. Як здійснюється підготовка природної води до використання у водогонах?

 28. Які види забруднень водних об’єктів ви знаєте?


Модуль контроль 2

 1. Охарактеризуйте найбільш небезпечні для здоров’я людини забруднювачі води.

 2. Як утворюються стічні води та шляхи їх попадання у чисті водойми.

 3. Охарактеризуйте умови скидання стічних вод у водойми та каналізацію.

 4. Які ви знаєте типи заходів боротьби із забрудненням водних джерел.

 5. Що таке самоочищення річкових вод?

 6. Які ви знаєте способи очищення води?

 7. Поясніть термін „обеззараження” стічних вод і в яких випадках водно здійснюється?

 8. Поясніть суть економічних методів боротьби із забрудненням природних водойм.

 9. Як встановлюються платежі за скиди забруднюючих речовин?

 10. Дайте визначення каналізації як способу водовідведення та її основних видів.

 11. Виконайте аналіз технологічної схеми очисних споруд.

 12. Які ви знаєте споруди для механічного очищення стічних вод?

 13. Які ви знаєте споруди для біологічного очищення забруднених стоків?

 14. Розкрийте суть поняття „екологічно безпечне водокористування”.

 15. Охарактеризуйте водозберігаючі технології у промисловості.

 16. Виконайте те саме у комунальному господарстві.

 17. Те ж саме у сільському господарстві.

 18. Те ж саме у зрошуваному землеробстві.

 19. Охарактеризуйте екологічні аспекти окремих водогосподарських заходів.

 20. Розкрийте суть поняття ефективного водокористування.

 21. Що таке водоохоронні зони і прибережні смуги та їх призначення.

 22. Як виділяється зона санітарної охорони у межах річкового басейну?

 23. Охарактеризуйте основні пріоритети екологічно безпечного водокористування.

 24. Як здійснюється водозабезпечення у Західному регіоні України?

 25. Розкрийте основні екологічні проблеми водопостачання Дніпровсько-Донецького басейну.

 26. Екологічні проблеми водопостачання Криму.

 27. Як здійснюється розрахунок загального водоспоживання підприємства?

 28. Які ви знаєте екологічні вимоги, які висуваються до проектування каналізаційних мереж різного призначення?

 29. Що таке санітарний річковий стік і які способи його визначення ви знаєте?


Підсумковий модуль контроль

 1. Проблема чистої води – найважливіша проблема сучасності.

 2. Проблеми раціонального використання водних ресурсів.

 3. Розкрийте співвідношення понять „водокористування”, „водопостачання” та „водовідведення”.

 4. Охарактеризуйте основні завдання водопостачання і водовідведення та покажіть їх зв’язки із базовими науками – гідротехнікою, меліорацією, геоекологією, гідрологією та ін.

 5. Зробіть короткий історичний екскурс розвитку водопостачання і водовідведення у різні епохи.

 6. Розкрийте перспективи розвитку курсу на сучасному етапі та основні екологічні проблеми.

 7. Виконайте аналіз водопостачання, як галузі водного господарства і гідротехніки.

 8. Дайте визначення системи водопостачання та їх основних типів.

 9. Охарактеризуйте види водоспоживання за цільовим призначенням.

 10. Розкрийте суть поняття, норми господарсько-побутового водоспоживання та способи її визначення.

 11. Що таке режим водоспоживання?

 12. Як визначається середньодобова кількість води в населеному пункті на різні потреби із урахуванням екологічних потреб?

 13. Охарактеризуйте розподіл прісної і солоної води на Земній кулі.

 14. Що таке зони зволоження і як вони формуються?

 15. Охарактеризуйте поверхневі і підземні води України як базу для водопостачання.

 16. Розкрийте поняття „обводнення” та його джерела.

 17. Охарактеризуйте основні типи водозабірних споруд, їх конструкцію і призначення.

 18. Дайте визначення санітарної зони джерела водопостачання та її функції.

 19. Охарактеризуйте типи водогінних мереж та їх будову.

 20. Водогінна мережа сучасного міста та основні екологічні вимоги до неї.

 21. Розкрийте суть поняття якості води та охарактеризуйте основні фактори її формування.

 22. Які типи показників якості води ви знаєте?

 23. Класифікація води за якістю залежно від виду споживання.

 24. Як ви зрозуміли вимоги державного контролю якості води за гігієнічними вимогами та санітарними нормами.

 25. Що таке стандарти питної води?

 26. Які ви знаєте нормативи і показники якості води?

 27. Як здійснюється підготовка природної води до використання у водогонах?

 28. Які види забруднень водних об’єктів ви знаєте?

 29. Охарактеризуйте найбільш небезпечні для здоров’я людини забруднювачі води.

 30. Як утворюються стічні води та шляхи їх попадання у чисті водойми.

 31. Охарактеризуйте умови скидання стічних вод у водойми та каналізацію.

 32. Які ви знаєте типи заходів боротьби із забрудненням водних джерел.

 33. Що таке самоочищення річкових вод?

 34. Які ви знаєте способи очищення води?

 35. Поясніть термін „обеззараження” стічних вод і в яких випадках водно здійснюється?

 36. Поясніть суть економічних методів боротьби із забрудненням природних водойм.

 37. Як встановлюються платежі за скиди забруднюючих речовин?

 38. Дайте визначення каналізації як способу водовідведення та її основних видів.

 39. Виконайте аналіз технологічної схеми очисних споруд.

 40. Які ви знаєте споруди для механічного очищення стічних вод?

 41. Які ви знаєте споруди для біологічного очищення забруднених стоків?

 42. Розкрийте суть поняття „екологічно безпечне водокористування”.

 43. Охарактеризуйте водозберігаючі технології у промисловості.

 44. Виконайте те саме у комунальному господарстві.

 45. Те ж саме у сільському господарстві.

 46. Те ж саме у зрошуваному землеробстві.

 47. Охарактеризуйте екологічні аспекти окремих водогосподарських заходів.

 48. Розкрийте суть поняття ефективного водокористування.

 49. Що таке водоохоронні зони і прибережні смуги та їх призначення.

 50. Як виділяється зона санітарної охорони у межах річкового басейну?

 51. Охарактеризуйте основні пріоритети екологічно безпечного водокористування.

 52. Як здійснюється водозабезпечення у Західному регіоні України?

 53. Розкрийте основні екологічні проблеми водопостачання Дніпровсько-Донецького басейну.

 54. Екологічні проблеми водопостачання Криму.

 55. Як здійснюється розрахунок загального водоспоживання підприємства?

 56. Які ви знаєте екологічні вимоги, які висуваються до проектування каналізаційних мереж різного призначення?

 57. Що таке санітарний річковий стік і які способи його визначення ви знаєте?^ 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою

ECTS та національною шкалою


^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Критерії оцінювання

90-100

А

5 (відмінно)

зараховано

Знання предмету глибокі і міцні, виходять за межі програм, підручників і навчальних посібників та носять науковий й інноваційний характер. Студент вільно орієнтується у сучасних проблемах водопостачання і водовідведення України і світу. Досконало знає джерела забруднення водних ресурсів та методи і способи очистки стічних вод, бездоганно знає сучасні схеми каналізації та принципи роботи очисних споруд. Студент однозначно і правильно визначає основні напрямки досягнення екологічно безпечного водокористування.

82-89

В

4 (добре)

зараховано

Знання предмету глибокі і повні, перебувають у межах навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Студент самостійно орієнтується у сучасних проблемах водопостачання і водовідведення України і світу, добре знає джерела забруднення водних ресурсів та методи і способи очищення стічних вод, в достатній мірі орієнтується у сучасних схемах каналізації та в принципах роботи очисних споруд. Студент правильно визначає основні напрямки досягнення екологічно безпечного водокористування.

75-81

С

4 (добре)

зараховано

Знання предмету досить повні, перебувають у межах навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Студент самостійно орієнтується у сучасних проблемах водопостачання і водовідведення України і світу загалом добре знає джерела забруднення водних ресурсів та методи і способи очищення стічних вод, непогано орієнтується у сучасних схемах каналізації та в принципах роботи очисних споруд. Студент в основному правильно визначає основні напрямки досягнення екологічно безпечного водокористування.

69-74

D

3 (задовільно)

зараховано

Знання завчені з підручників, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент загалом знає сучасні проблеми водопостачання і водовідведення України і світу, не завжди орієнтується у методах і способах очищення стічних вод від різних джерел забруднення, в недостатній мірі знає сучасні схеми каналізації та будову очисних споруд. Студент під керівництвом викладача визначає основні напрямки досягнення екологічно безпечного водокористування.

60-68

E

3 (задовільно)

зараховано

Знання завчені з підручників, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент не цілком повністю знає сучасні проблеми водопостачання і водовідведення України і світу, не завжди орієнтується у методах і способах очищення стічних вод від різних джерел забруднення, в недостатній мірі знає сучасні схеми каналізації та будову очисних споруд. Студент під керівництвом викладача визначає основні напрямки досягнення екологічно безпечного водокористування.

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

Студент погано володіє основами знань з предмету системний аналіз природоохоронної діяльності, не може пояснити основних понять, категорій, не виконав всіх практичних завдань. Але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

Не зараховано

Основи курсу студентом не освоєні, практичні і самостійні завдання не виконані, знання не продемонстровані.6. Література

Основна.

 1. Берг В.А. Основы гидротехники. Л.: Гидрометиздат, 1963. – 474 с.

 2. Водне господарство в Україні / За ред. Яцика А.В., Хорева В.М.) – К.: Генеза, 2000. – 456 с.

 3. Водний кодекс України. – К.: ІВА „Астрая”, 1998. – 325 с.

 4. Гинко С.С. Основы гидротехники. Изд.2. Л.: Гидрометиздат, 1976. – 368 с.

 5. Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. № 383 від 23.12.1996 р.

 6. ДСТУ 3041-95 „Гідросфера”. Використання і охорона вод. Терміни і визначення. – К.: Вид-во стандартів, 1995.

 7. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші і естуаріїв України. – К.: Мін природи України, 1994. – 37 с.

 8. Єльпинер Л.И., Васильев В.С. Проблемы питьевого водоснабжения в США. – Л.: Наука, 1983. – 168 с.

 9. Кульский Л.А., Даль В.В. Чистая вода и перспективы ее сохранения. – К.: Наукова думка, 1978. – 228 с.

 10. Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. Использование и охрана. – Киев: Вища школа, 1979. – 200 с.

 11. Основні показники використання вод і експлуатації водогосподарських об’єктів за 1990-2000 р.р. – К.: Держводгосп України, 2000. – 295 с.

 12. Справочник по водным ресурсам / Под ред.Стрельца Б.И., ред.-сост. Яцык А.В., Ревера О.З., Дупляк В.Д. – К.: Урожай, 1987. – 304 с.

 13. Субботин А.А. Основы гидротехники. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 318 с.

Додаткова.

 1. Вендров С.А. Проблемы преобразования речных систем СССР. Изд. 2-е. Л.: Гидрометиздат, 1979. – 207 с.

 2. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – К.: ВІПОЛ, 2000. – 376 с.

 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Навч.посібник. – К.: Знання КОО, 2000. – 203 с.

 4. Доброумов Б.М., Устожанин Б.С. Преобразование водных ресурсов и режима рек Центра ЕТС. – Л.: Гидрометиздат, 1980. – 222 с.

 5. Зарубаев Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. – Л.: Стройиздат, 1976. – 223 с.

 6. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат. – Чернівці: Рута, 2001. – 246 с.

 7. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси / Навч.посібник. – Рівне: Принт Пауз, 2000. – 192 с.

 8. Львович М.Л. Вода и жизнь. Водные ресурсы, их преобразования и охрана. – М.: Мысль, 1986. – 254 с.

 9. Судо М.М. Геоэкология. – М.: Изд. МНЭПУ, 1999. – 116 с.

 10. Топчиев А.Г. Геоэкология: Географические основы природопользования. – Одесса: Астропринт, 1996. – 392 с.

 11. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти. – К.: ВЦ Київський університет, 1999. – 319 с.

 12. Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек. – Л.: Гидрометиздат, 1979. – 303 с.

 13. Герасимчук З.В., Мольчак Я.О., Хвесик М.Ф. Еколого-економічні основи водокористування в Україні. – Луцьк: Надстир‘я, 2000. – 364 с.

 14. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза, 2001. – 216 с.

 15. Яцик А.В. Экологические основы рационального водопользования. – К.: Генеза, 1997. – 640 с.

 16. Яцик А.В. Екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення. – К.: Оріяни, 2003. – 84 с.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства С. С. Душкін, Г.І. Благодарна програма та робоча програма навчальної дисципліни «спецкурс з водопостачання та водовідведення підприємств»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення підприємств» (для студентів 5 курсу...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «спецкурс з водопостачання та водовідведення»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення» (для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconПрограма І Робоча програма навчальної дисципліни «системи І методи комп'ютерного проектування»
«Водопостачання та водовідведення» та магістр спеціальності 06010108 «Водопостачання та водовідведення»
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «водопостачання»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму 0926 – «Водні...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства с. С. Душкін, Т. О. Шевченко Програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення» (для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водовідведення” для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconТ. С. Айрапетян програма навчальної дисципліни та робоча програма
«Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconРобоча програма навчальної дисципліни
«Теорія мереж водопостачання І водовідведення» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання напрямів підготовки 0926 – «Водні...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма з дисципліни\"Екологічні проблеми водопостачання І водовідведення\" iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи