Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” icon

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ”
Скачати 469.23 Kb.
НазваРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ”
Дата31.05.2012
Розмір469.23 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан

________ (В.П. Руденко)


30 ” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

( за кредитно-модульною системою)


з дисципліни


Конверсикологія ”


напряму підготовки _____________________________________

для спеціальності _8.070800 _екологія та охорона навколишнього середовища

спеціалізації _____біоекологія__________________________

Факультет ____ географічний________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

135

3

34

34

-

-

67

-

-

9

-


Заочна

5

9

135

3

10

10

-

-

115

-

-

9

-Робоча програма складена на основі Програми курсу «Конверсикологія», затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 30.08.2004 _р._________________________________________


Робоча програма складена _к. б. н. , доц. Кібич І.В.____________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту__________________________________

Протокол № _1_ від « 30_» __серпня__2011 р.


Завідувач кафедри __________________ ( проф. Руденко В.П.)


Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № _1__ від «_1_» ___вересня____2011р.


Голова методичної ради

географічного факультету _________________ ( доц.. Цепенда М.В.)


1.Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни - дати уявлення про нову екологічну науку – конверсикологію, показати її роль у розв’язанні глобальних екологічних проблем.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • Надати знання про можливі науково-практичні підходи до проблем конверсії окремих галузей сучасних промислово-економічних структур в сторону їх вищої екологічної якості, з меншим негативним впливом на довкілля.

 • Сформувати теоретичний рівень знань про природні та трансформовані системи, про їх сучасний стан, причини змін та можливі перспективи їх конверсії в системи стабільного характеру.

 • Закласти основи з теорії та практики сучасного природокористування, показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, зокрема промислового та сільськогосподарського виробництва, енергетики, політики, культури та моралі.

 • Сформувати необхідні екологічні переконання і практичні навички, моральні принципи та активну соціальну позицію в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

 • Оволодіти принципами раціонального природокористування, усвідомити основні напрямки екологічної конверсії виробництва і стратегії екорозвитку на майбутній період.^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • знання предмету, мети та завдань конверсикології як екологічної науки;

 • розуміння можливих науково-практичних підходів до проблем конверсії окремих галузей сучасних промислово-економічних структур в сторону їх вищої екологічної якості;

 • знання про природні та трансформовані системи, про їх сучасний стан, причини змін та можливі перспективи їх конверсії в системи стабільного характеру.

 • володіння принципами раціонального природокористування, усвідомлення основних напрямків екологічної конверсії виробництва і стратегії екорозвитку на майбутній період.^ 2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

« конверсикологія « та навчальної діяльності студента


Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Передумови виникнення науки конверсикології, її основні завдання


Знати і розуміти

.еволюцію взаємовідносин людини і природи, передумови виникнення конверсикології, мету та завдання курсу.


НЕ.1.1.(Лекція)

Вступ до курсу „Конверсикологія”

[2,3,7,9,12 ].


(Семінарське заняття)

Екологічна криза та завдання конверсикології.

Обгрунтування змісту та завдань курсу. Еволюція взаємовідносин людини і природи. Екологічна криза та її причини. Місце конверсикології в системі екологічних знань. Мета і завдання курсу.


Закріплення лекційного матеріалу

2


-

-


4

-


-

-


-


конспект лекції


- усне опитування;
55

Розуміти позитивні й негативні сторони різних проектів екорозвитку


^ Знати найвідоміші проекти майбутнього екорозвитку.


Вміти аналізувати різні концепції майбутнього екорозвитку.НЕ.1.2.(Лекція)

Основні поняття та ідеї щодо перспектив екорозвитку

[8,13,16,19,21]


(Самостійна робота)

Проекти майбутнього екорозвитку


(Семінарське заняття)

Перспективи майбутнього екорозвитку. Погляди вчених.

Концепції прихильників ідеї „назад до природи” та технократичних утопістів. Основні положення ідеї „неозбиральництва”.Концепція коеволюції та універсального раціоналізму.Стратегія екологічної орієнтації розвитку „ЕКОЛАР”.

Розглянути детальніше різні пропозиції вчених щодо подальшого екорозвитку людства.


Закріплення лекційного матеріалу і самостійної роботи4


-


-

-


-


4


-


-


--


10


-


конспект лекції


реферативні доповіді


письмове опитування;

- термінологічний диктант10


3


310


6

^ Знати основні негативні впливи розвитку НТП на довкіля, розуміти екологічний зміст НТР, вміти про аргументувати необхідність розв’язання демографічної проблеми.

НЕ.1.3.(Лекція)

Науково-технічна революція і тенденції зміни біосфери.

[3,4,9,11,12,22]

„Конверсаційні” моделі в сфері демографічних проблем.

[2,3,9,10,12,21]


(Самостійна робота)

Негативний вплив НТП на біосферу. Демографічна проблема


(Семінарське заняття)

Проблеми розвитку НТП і збільшення населення Землі.

Суперечливий характер НТП. Екологічний зміст НТР. Негативний вплив НТР на довкілля: Використання досягнень НТР для екологічної конверсії.

Сучасний стан демографічних параметрів людства – основа для тривоги. Ємкість середовища і концепція максимальної ємкості екосистеми. Пошук стабілізаційних факторів для оптимізації демографічних проблем на планеті.. Суть концепції планування сім’ї. Українська складова світової демографічної проблеми


Факти, що свідчать про негативний вплив НТП на довкілля.

Шляхи розв’язання демографічної проблеми.


Закріплення лекційного матеріалу і самостійної роботи

6


-


-

-


-


4

-


-


-


-


16


-


конспект лекції


Реферативні доповіді


усне опитування

6


3
Сучасні конверсаційні проекти екологізації середовища

10

6


3

Всього за ЗМ. 1:

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи і практичні завдання екологічної конверсії

30

Розуміти, яку шкоду довкіллю завдає сучасна енергетика. Знати основні види альтернативної енергетики та їх переваги.


^ Вміти пояснити переваги нетрадиційних видів енергії


НЕ.2.1.(Лекція)

Проблеми і шляхи екологізації енергетики.

[1,3,4,9,12,21]


(Семінарське заняття)

Екологічна енергетика


(Самостійна робота)

Уроки аварії на Чорнобильській АЕС

Енергетика як потужний фактор екологічної та техногенної небезпеки. Сучасні типи енергетичних систем та їх екологічна складова.„За” і „проти” атомної енергетики. Екологічні уроки катастрофи на Чорнобильській АС. Концепції про „ екологічно чисту” енергетику. Вітрова енергетика. Геотермальна енергетика. Використання енергії Світового Океану. Сонячна енергетика. Біоенергетика. Необхідність енергозбереження.


Закріплення лекційного матеріалу


«За» і «проти» розвитку атомної енергетики


3


-


-


4

-


-

-


-

конспект лекції


письмове опитування


Повідомлення, реферати
3


3

3


3

^ Знати основні шляхи екологізації промисловості, вміти наводти приклади


Розуміти поняття «маловідходна і безвідходна технологія», «рециклінг відходів», вміти наводти прикладиНЕ.2.2.(Лекція)

Екологічна конверсія в промисловості

[1,3,9,12,18,20]


(Семінарське заняття)

Шляхи екологізації промисловості


(Самостійна робота)

Екологічні технології в промисловості

Загальна характеристика промисловості, як сфери виробничої діяльності людства та екологічні наслідки її функціонування. Основні напрямки екоконверсії в промисловості. Зміст мало- і безвідходних технологій. Концепція рециклічності. Еколого-економічна модель сучасного та перспективного стану промисловості в Україні.


Закріплення лекційного матеріалу


Знайти інформацію про екологічні технології у промисловості

4


-


-

-


4


-


-


-


-


-


-


10Конспект лекції


термінологічний диктант;

- тести


повідомлення
5


3


5


3

^ Знати про негативний вплив сільського господарства на довкілля і альтернативні шляхи розвитку землеробства.


Вміти пояснити переваги екологічного землеробства.

НЕ.2.3.(Лекція)

Екологічна конверсія в сільському господарстві

.[3,9,12]


(Семінарське заняття)

Негативний вплив традиціного сільського господарства на довкілля і концепція альтернативного землеробства.

Проблеми екологічної конверсії в сфері сільського господарства. Основні напрямки екологізації рослинництва. Екологізація тваринництва. Обгрунтування концепції біологічного землеробства. Еколого-економічний стан сільського господарства України та перспективи його конверсії.


Закріплення лекційного матеріалу


3


-

-


4

-


-

-


-

конспект лекції


реферати3

3

Знати основні напрямки біотехнології. Розуміти поняття «біодеградація» та «біоконверсяї»


Вміти навести приклади біодеградації та біоконверсії.


НЕ.2.4.(Лекція)

Розвиток біотехнології, як один з шляхів екологічної конверсії виробництва [3,6,9]


(Семінарське заняття)

Використання мікроорганізмів в процесах очищення середовища.

(Самостійна робота)

Роль біотехнологій в екологізації виробництва і споживання

Об’єкти і методи біотехнології. Мікроорганізми в біотехнологічному виробництві. Створення мікроорганізмів-продуцентів. Біодеградація та біоконверсія. Біогеотехнологія. Біоенерготехнологія. Біосенсори


Ознайомлення з новітньою інформацією про сучасні біотехнології очищення довкілля

Ознайомлення з додатковою інформацією


4


-


--


4


-

-


-


-

-


-


15

конспект лекції


письмові відповіді,

тести


повідомлення5


3

5


3Розуміти розвиток і еволюцію екосистем, агальні принципи стабільності та стійкості біосистем. ^ Знати природоохоронні концепції


Знати головні концепції конверсикології

Розуміти головну причину екологічної кризи і вміти її аргументувати. Розрізняти положення старої і нової філософії життя стосовно взаємовідносин людини і природи.НЕ.2.5.(Лекція)

Теоретичні основи оптимального функціонування природних систем.

[4,5,7,8,13,14,16,17,19,22]

Екоконверсія моралі як необхідна умова ноосфери

[3,9,10,12,13,17]


(Семінарське заняття)

Головні концепції конверсикології

Підвалини нової екологічної філософії життя


(Самостійна робота)

Можливі конверсійні програми в сфері взаємовідносин людини та природних екосистем

Розвиток та еволюція екосистем. Штучні екосистеми –екосфери. Загальні принципи стабільності та стійкості біосистем та екосистем. Концепція сталого розвитку людства та збереження динамічної рівноваги в природних та створених людиною техногенних системах.

Занепад духовності , морального рівня, екологічної культури людства – причина причин екологічної кризи. Зміна моральних цінностей в процесі розвитку цивілізації. Християнська мораль, як основа формування екологічної етики. Принципи нової філософії життя – екологічної моралі суспільства


Закріплення лекційного матеріалу


Пошук інформації про існуючі програми.8


-


--


6


-

-


-


-

-


-


20

конспект

лекції


термінологічний диктант;

письмове опитування


повідомлення
3


3


4

Світоглядні аспекти конверсикології


103


3


4

Всього за ЗМ. 2:

Контрольний модуль:

Всього балів:

40

30

100^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ,

НЕ

в яких

передба-

чено СР

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки

й оцінювання самостійної

роботи

Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Проекти майбутнього екорозвитку


Реферати, повідомлення.

Макс. оцінка – 10 балів за шкалою ECTS

[8,13,16,19,21]

НЕ. 1.2.

Негативний вплив НТП на біосферу. Демографічна проблема


Реферати

Макс. оцінка – 6 балів за шкалою ECTS

[2,3,4,9,10,11,12,21,22]НЕ 2.1.Уроки аварії на Чорнобильській АЕС


Повідомлення, реферативні доповіді.

Макс. оцінка – 3 балів за шкалою ECTS

[1,3,4,9,12,21]


НЕ.2.2.


Екологічні технології в промисловості


Реферати із захистом.

Макс. оцінка – 3 балів за шкалою ECTS

[1,3,9,12,18,20]НЕ.2.4.


Роль біотехнологій в екологізації виробництва і споживання


Повідомлення.

Макс. оцінка – 3 балів за шкалою ECTS

[3,6,9]


НЕ.2.5.


Можливі конверсійні програми в сфері взаємовідносин людини та природних екосистем


Повідомлення.

Макс. оцінка – 4 балів за шкалою ECTS

[3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,22]^ 4. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ


Назва теми, її зміст

Кількість годин

Тема 1. Вступ до курсу „Конверсикологія”

Обгрунтування змісту та завдань курсу. Еволюція взаємовідносин людини і природи. Екологічна криза та її причини. Місце конверсикології в системі екологічних знань. Мета і завдання курсу.[2,3,7,9,12]


Тема 2. Основні поняття та ідеї щодо перспектив екорозвитку

Концепції прихильників ідеї „назад до природи” та технократичних утопістів. Основні положення ідеї „неозбиральництва”.Концепція коеволюції та універсального раціоналізму.Стратегія екологічної орієнтації розвитку „ЕКОЛАР”.[8,13,16,19,21]


Тема 3. Науково-технічна революція і тенденції зміни біосфери

Для чого був потрібний науково-технічний прогрес? Суперечливий характер НТП. Екологічний зміст НТР. Негативний вплив НТР на довкілля: вичерпання ресурсів, руйнування екосистем, забруднення довкілля. Використання досягнень НТР для екологічної конверсії. Ресурсозберігаюча функція НТП. Підсумки.[3,4,9,11,12,22]


Тема 4. Теоретичні основи оптимального функціонування природних систем.

Розвиток та еволюція екосистем. Штучні екосистеми – екосфери. Біологічне різноманіття – основа стійкого існування екосистем. Загальні принципи стабільності та стійкості біосистем та екосистем. Цивілізоване використання природних угідь. Природоохоронні концепції.[4,5,14,16]


Тема 5. Проблеми і шляхи екологізації енергетики.

Енергетика як потужний фактор екологічної та техногенної небезпеки. Сучасні типи енергетичних систем та їх екологічна складова.„За” і „проти” атомної енергетики. Екологічні уроки катастрофи на Чорнобильській АС. Концепції про „ екологічно чисту” енергетику. Вітрова енергетика. Геотермальна енергетика. Використання енергії Світового Океану. Сонячна енергетика. Біоенергетика. Необхідність енергозбереження.[1,3,4,9,12,21]


Тема 6. Екологічна конверсія в промисловості

Загальна характеристика промисловості, як сфери виробничої діяльності людства та екологічні наслідки її функціонування. Основні напрямки екоконверсії в промисловості. Зміст мало- і безвідходних технологій. Концепція рециклічності. Ілюзії та утопічна фантастика в сфері уявлень про техніку майбутнього. Еколого-економічна модель сучасного та перспективного стану промисловості вУкраїні. [1,3,9,12,18,20]


Тема 7. Екологічна конверсія в сільському господарстві

Проблеми екологічної конверсії в сфері сільського господарства. Основні напрямки екологізації рослинництва. Екологізація тваринництва. Обгрунтування концепції біологічного землеробства. Формування нової еколого-економічної моделі розвитку галузі. Деякі напрацьовані програми можливої екологізації сільськогосподарського виробництва. Еколого-економічний стан сільського господарства України та перспективи його конверсії.[3,9,12]


Тема 8. Розвиток біотехнології, як один з шляхів екологічної конверсії виробництва.

Об’єкти і методи біотехнології. Мікроорганізми в біотехнологічному виробництві. Створення мікроорганізмів-продуцентів. Біогеотехнологія. Біоенерготехнологія.[3,6,9]


Тема 9. „Конверсаційні” моделі в сфері демографічних проблем.

Сучасний стан демографічних параметрів людства – основа для тривоги. Ємкість середовища і концепція максимальної ємкості екосистеми. Пошук стабілізаційних факторів для оптимізації демографічних проблем на планеті.. Суть концепції планування сім’ї. Українська складова світової демографічної проблеми.[2,3,9,10,12,21]


Тема 10. Екоконверсія моралі як необхідна умова ноосфери

Занепад духовності , морального рівня, екологічної культури людства – причина причин екологічної кризи. Еволюція етичних норм поведінки людини в суспільстві та природі. Зміна моральних цінностей в процесі розвитку цивілізації. Християнська мораль, як основа формування екологічної етики. Принципи нової філософії життя – екологічної моралі суспільства.[3,9,10,12,13,17]


Тема 11. Світоглядні аспекти конверсикології

Концепція сталого розвитку людства та збереження динамічної рівноваги в природних та створених людиною техногенних системах. Необхідність реконструкції трансформованих природних систем в сторону відновлення їх організованості та здатності до саморегуляції та самовідновлення.. Можливі конверсійні програми в сфері взаємовідносин людини та природних екосистем.[4,7,8,13,17,19,22]

Разом :

2(1)


3(1)


4(1)


3


4(2)


4(1)


4(1)


3(1)


2(0,5)


3(1)


2(0,5)


34(10)^ 5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


№ Н.Е.


Назва теми

Кільк.

годин

1.1.


1.2.


1.3.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.

Екологічна криза та завдання конверсикології.

[2,3,7,9,12]

Перспективи майбутнього екорозвитку. Погляди вчених.

[2,3,7,8,9,12,13,16,19,21]


Проблеми розвитку НТП і збільшення населення Землі.

[2,3,9,10,11,12,21,22]


Екологічна енергетика

[1,3,4,9,12,21]


Шляхи екологізації промисловості

[1,3,9,12,18,20]


Негативний вплив традиціного сільського господарства на довкілля і концепція альтернативного землеробства.

[3,9,12]


Використання мікроорганізмів в процесах очищення середовища.

.[3,6,9]


Головні концепції конверсикології

Підвалини нової екологічної філософії життя

.[3,4,5,7,9,10,12,13,14,1617,19,22]


Разом:

4 (1)


4 (1)


4 (1)


4 (1)


4 (2)


4 (1)


4 (1)


6 (2)


34(10)6. Тематика ІНДЗ

6.1. Тематика творчих робіт:


 1. Сучасні конверсаційні проекти екологізації середовища

 2. Світоглядні аспекти конверсикології


^ 6.2. Тематика рефератів:


 1. Еволюція взаємовідносин людини і природи.

 2. Екологічна криза та її причини.

 3. Ідеї вчених щодо перспектив екорозвитку

 4. Суперечливий характер НТП.

 5. Використання досягнень НТР для екологічної конверсії.

 6. Розвиток та еволюція екосистем. Штучні екосистеми – екосфери.

 7. Природоохоронні концепції сучасного світу.

 8. Концепції про „ екологічно чисту” енергетику.

 9. Основні напрямки екоконверсії в промисловості.

 10. Еколого-економічна модель сучасного та перспективного стану промисловості вУкраїні.

 11. Проблеми екологічної конверсії в сфері сільського господарства.

 12. Основні напрямки екологізації рослинництва.

 13. Еколого-економічний стан сільського господарства України та перспективи його конверсії.

 14. Використання біотехнологій для охорони, очищення і конверсії зруйнованихекосистем.

 15. Пошук стабілізаційних факторів для оптимізації демографічних проблем на планеті..

 16. Еволюція етичних норм поведінки людини в суспільстві та природі. Зміна моральних цінностей в процесі розвитку цивілізації.

 17. Християнська мораль, як основа формування екологічної етики.

 18. Принципи нової філософії життя – екологічної моралі суспільства]
 1. Концепція сталого розвитку людства та збереження динамічної рівноваги в природних та створених людиною техногенних системах.

 2. Можливі конверсійні програми в сфері взаємовідносин людини та природних екосистем.7. Засоби діагностики навчальних досягнень

студентів

Модуль контроль ( контрольні тести до заліку)

Варіант 1.

1.Коли виникла перша глобальна екологічна криза на Землі:

а) у першій половині ХХ ст.; б) у неоліті; в) у другій половині ХХ ст..; г) у ХУІІ- ХУІІІ ст.


2. Конверсикологія вивчає:

а) природні та трансформовані системи та можливості їх стабілізації;

б) екологічні технології промислового виробництва;

в) перетворення еколого небезпечного виробництва у еколого безпечне;

г) перетворення виробництва зброї на виробництво мирної продукції.


3. ^ Які концепції подальшого розвитку взаємодії суспільства й природи найбільше відповідають вимогам конверсикології:

а) концепція «неозбиральництва»;

б) ідеї технократичних утопістів;

в) концепція універсального раціоналізму.


4. ^ Спільний, взаємопов’язаний, паралельний розвиток суспільства і природи відповідає ідеї:

а) універсального раціоналізму;

б) «назад до природи»;

в) коеволюції;

г) проекту ЕКОЛАР


5.^ Що відповідає змісту «сервотехнології»:

а) відмова від подальшого розвитку НТП;

б) вдосконалення відкриттів і винаходів, щоб вони не завдавали шкоди довкіллю;

в) розробка ресурсозберігаючих, мало- і безвідходних технологій виробництва;

г) розробка нових більш ефективних очисних споруд і фільтрів.


6. ^ Міра здатності природного оточення забезпечити нормальну життєдіяльність певному числу організмів без помітного порушення самого оточення, це:

а) ємність угіддя;

б) господарська ємність середовища;

в) біологічна ємність середовища.


7. ^ Які шляхи вирішення глобальної демографічної проблеми є вірними:

а) стримування народжуваності шляхом економічних стимулів;

б) пропаганда контрацепції та заохочення до абортів;

в) збільшення смертності через екологічні та економічні негаразди в суспільстві;

г) заохочення жінок до суспільно-корисної праці, підвищення культури і добробуту населення.


8. ^ Які види енергії належать до відновлювальних:

а) атомна енергія; б) сонячна енергія; в) гідроенергія; г) енергія викопного мінерального палива; д) вітрова енергія.


9. ^ Виберіть найкращі шляхи розв’язання енергетичної проблеми в Україні:

а) енергозбереження;

б) пошук нових родовищ енергоресурсів;

в) збільшення використання атомної енергетики;

г) використання геотермальної енергії.


10. ^ Маловідходна технологія, це:

а) технологія виробництва, за якою утворюється невелика кількість відходів;

б) технологія виробництва, за якою відходи, що утворюються, не перевищують рівня встановлених санітарно-гігієнічних норм;

в) технологія виробництва, за якою відходи, що утворюються, не порушують функціонального стану довкілля, не погіршують його;

г) технологія виробництва, за якою відходи, що утворюються, можна використовувати як вторинну сировину.


11. ^ Концепція рециклінгу означає:

а) повторне використання відходів як вторинної сировини для отримання корисних продуктів;

б) знешкодження відходів, їх переробка за допомогою мікроорганізмів;

в) утилізація непотрібних і шкідливих відходів та їх перетворення на корисні продукти.


12.^ Біодеградація означає:

а) біотехнологічне одержання антибіотиків;

б) знешкодження відходів, їх переробка за допомогою мікроорганізмів;

в) використання мікроорганізмів для видобутку, перетворення і переробки природних викопних.


13. «Генетична ерозія» планети полягає:

а) у збільшенні частки еродованих земель;

б) у збідненні генофонду і біорізноманіття;

в) у впровадженні монокультур;

г) у збільшенні площ оброблюваних земель.


14. ^ Повну відмову від використання хімічних препаратів і добрив передбачає:

а) біологічне землеробство;

б) біодинамічне землеробство;

в) компромісне землеробство;

г) екологічне землеробство.


15. ^ Виберіть концепції, що відповідають новій, екологічній філософії життя:

а) життя людей можна зробити кращим завдяки постійному нарощуванню наших матеріальних достатків;

б) ми повинні знати, розуміти природні процеси й співпрацювати з природою, враховуючи її закони;

в) всі живі істоти – такі ж рівноправні члени біосфери, як і ми;

г) відходи є неприємним, але неминучим продуктом людської діяльності.


Варіант 2.


1.Коли виникла друга глобальна екологічна криза на Землі:

а) у першій половині ХХ ст.; б) у неоліті; в) у другій половині ХХ ст..; г) у ХУІІ- ХУІІІ ст.


2. Екологічна конверсія – це:

а) перетворення природних систем на штучні;

б) перетворення штучних систем у природні;

в) перетворення еколого небезпечного виробництва у еколого безпечне;

г) перетворення виробництва зброї на виробництво мирної продукції.


3. ^ Які концепції подальшого розвитку взаємодії суспільства й природи найбільше відповідають вимогам конверсикології:

а) ідеї «назад до природи»;

б) концепція ЕКОЛАР

в) концепція коеволюції.


4. Цілеспрямована діяльність з інтенсивного відновлення природи, розвитку рекреації, соціального захисту і реабілітації людини, розвитку науки і мистецтва, відмова від військового протистояння відповідає ідеї:

а) коеволюції;

б) проекту ЕКОЛАР;

в) «неозбиральництва»;

г) ноосфери.


5.^ Що відповідає змісту «екотехнології»:

а) відмова від подальшого розвитку НТП;

б) вдосконалення відкриттів і винаходів, щоб вони не завдавали шкоди довкіллю;

в) розробка ресурсозберігаючих, мало- і безвідходних технологій виробництва;

г) розробка нових більш ефективних очисних споруд і фільтрів.


6. ^ Межі фізико-хімічних можливостей середовища, вичерпання яких в процесі господарської діяльності, приведе до зрушення екологічної рівноваги – це:

а) ємність угіддя;

б) господарська ємність середовища;

в) біологічна ємність середовища.


7. ^ Який тип електростанцій найбільш екологічніший:

а) гідроелектростанції;

б) теплові електростанції;

в) атомні електростанції;


8. Які види енергії належать до невідновлювальних:

а) атомна енергія; б) сонячна енергія; в) гідроенергія; г) енергія викопного мінерального палива; д) вітрова енергія.


9. ^ Виберіть найкращі шляхи розв’язання енергетичної проблеми в Україні:

а) використання біогазу та інших альтернативних паливних ресурсів;

б) пошук нових партнерів у торгівлі енергоносіями;

в) будівництво нових гідро- і теплових електростанцій на вугіллі;

г) використання геотермальної енергії.


10. ^ Безвідходна технологія, це:

а) технологія виробництва, за якою утворюється невелика кількість відходів;

б) технологія виробництва, за якою відходи, що утворюються, не перевищують рівня встановлених санітарно-гігієнічних норм;

в) технологія виробництва, за якою відходи, що утворюються, не порушують функціонального стану довкілля, не погіршують його;

г) технологія виробництва, за якою відходи, що утворюються, можна використовувати як вторинну сировину.


11. ^ Біоконверсія означає:

а) повторне використання відходів як вторинної сировини для отримання корисних продуктів;

б) знешкодження відходів, їх переробка за допомогою мікроорганізмів;

в) утилізація непотрібних і шкідливих відходів та їх перетворення на корисні продукти.


12.^ Біогеотехнологія означає:

а) біотехнологічне одержання антибіотиків;

б) знешкодження відходів, їх переробка за допомогою мікроорганізмів;

в) використання мікроорганізмів для видобутку, перетворення і переробки природних викопних.


13^ . Екстенсивне землеробство поляга:

а) у збільшенні частки еродованих земель;

б) у збідненні генофонду і біорізноманіття;

в) у впровадженні монокультур;

г) у збільшенні площ оброблюваних земель.


14. ^ Землеробство, що враховує використання біоритмів Землі та Космосу - це:

а) біологічне землеробство;

б) біодинамічне землеробство;

в) компромісне землеробство;

г) екологічне землеробство.


15. ^ Виберіть концепції, що відповідають новій, екологічній філософії життя:

а) нові технології допоможуть вирішити всі наші проблеми;

б) природні ресурси не безмежні, вони можуть швидко виснажитись, тому необхідні рециклічність, оптимальність, відновлення їх в процесі використання;

в) людина повинна керувати природними процесами;

г) відходів не повинно бути взагалі, вони повинні вписуватись у природний кругообіг речовин.


9. Список рекомендованої літератури


 1. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М.: Місль. – 1988.- 397 с.

 2. Барановський В. Екологічна ситуація в України //Економіка України.– 1998.– № 8.– С. 14-23.

 3. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты.–Киев: Наукова думка.–1991.–153 с.

 4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум: Навч. посіб. для ВНЗ. – К.: Лібра, 2006. - 367 c.

 5. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь.- 1997. – 288 с.

 6. Будыко М.И. Глобальная экология.–М.: Мысль.–1977.–238 с.

 7. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.–М.: Наука.–1989.Д-263 с.

 8. Вопросы социоэкологии: Материалы 1 Всесоюз. Конф. «Проблемы социальной экологии».–Львов.–1987.–351 с.

 9. Газарян К.Г. Тарантул В.З.Биотехнология за рубежом.- М.: Знание.- 1990.- 64 с.

 10. Гирусов Е.В. Система «общество-природа»: проблемы социальной екологии.–М.: Изд-во МГУ.–1976.–167 с.

 11. Голубець М.А. Від біосфери до ноосфери.–Львів: Поллі.–1997.–256 с.

 12. Григорьев А.А. Экологические уроки исторического прошлого и современности. – Л.: Наука, 1991. – 246 с.

 13. Дрейер О.К., Лось В.А. Развивающийся мир и экологические проблемы.– М: Знание, 1991.–64 с.

 14. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 310 с

 15. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 16. Злобін Ю.А. Основи екології. –К.: Вид-во «Лібра». – 1998. – 248 с.

 17. Концепції сучасного природокористування: Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1/ Укл. Кібич І.В.. – Чернівці: Рута, 2007. – 41 с.

 18. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини.–Львів: Світ.–1991.–104 с Крисаченко В.С. Обрії ноосфери.–К.: Знання.–1991.–48 с.

 19. Крачило М.П. Основи екології, та економіка природокористування.–Київ: Крамар, 1998.–170 с.

 20. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К.: Знання України, 2002. – 598 с.

 21. Неклесса А.И. «Эколар»: стратегия экологической ориентации развития.// Экология и жизнь.- 2004. - № 4. – С.3-9

 22. Одум Ю. Экология.–М.: Мир.–1986.–Т.1–328 с.:–Т.2– 376 с.

 23. Основи соціоекології //За ред. Г.О.Бачинського.– К.: Вища школа.–1995.–238 с.

 24. Основи соціоекології: Конспект лекцій / Укл. І.В.Кібич.–Чернівці: Рута.–1997.–47 с.

 25. Розанов Б.Г. Глобальные социально-екологические проблемы использования и охраны земельных ресурсов //Вопросы социоэкологии. – Львов, 1987. – С.158-166.

 26. ПоповаО.Л. Еколого-економічні проблеми сталого природокористування в аграрній сфері // Економіка АПК. – 2000. - № 11. – С. 57-63

 27. Руденко С.С., Костишин С.С., Ситнікова І.О. Штучні системи в екології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Чернівці: Рута, 2006. – 200 с.

 28. Трегобчук В., ВекличО. Необхідність еколого-економічної моделі рнкових реформ в Україні // Економіка України.- 1997. - №4- С.12-23

 29. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 200 с.

 30. Шевчук В.Я. Еколого-економічний підхід до проблем природокористуванння і охорони навколишнього середовища // Укр. геогр. журнал.– 1997.– № 2.– С. 3-9.

 31. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.В. Гирусова.-М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.–455 с.
8. Критерії оцінювання навчальних досягнень

студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Рейтингова

оцінка у балах

Оцінка в системі ECTS

Оцінка за національною

шкалою

Критерії оцінювання

90 – 100


82 -89


75 -81


69 -74


60 -68


35 -59


1 -34

А


В


С


D


Е

F

5 (відмінно)

зараховано


4 (добре)

зараховано


4 ( добре )

зараховано


3 ( задовільно )

зараховано


3 ( задовільно )

зараховано


2 (незадовільно)

Не зараховано

з можливістю повторного складання


2 (незадовільно)

Не зараховано,

з обов’язковим повторним курсом

Знання основних понять, категорій, предмету та об’єкту вивчення конверсикології міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників. Знання використовуються вільно, легко і самостійно використовуються при аналізі закономірностей взаємодії суспільства і природи.


Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальної програми, підручників, навчальних посібників. Студент здатний зробити правильні висновки при аналізі екологічних ситуацій та проблем..


Знання завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Самостійно використовуються в завчених умовах і ситуаціях, використовуються тільки за допомогою викладача. Студент здатний виконувати діяльність за інструкцією.


Студент не володіє основними поняттями, положеннями, термінологією конверсикології, не виконав всі самостійні роботи.


Основи курсу студентом не освоєні, завдання не виконані, знання не продемонстровані.^ 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Барановський В. Екологічна ситуація в України //Економіка України.– 1998.– № 8.– С. 14-23.

 2. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты.–Киев: Наукова думка.–1991.–153 с.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь.- 1997.- 288 с.

 4. Будыко М.И. Глобальная экология.–М.: Мысль.–1977.–238 с.

 5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.–М.: Наука.–1989.Д-263 с.

 6. Газарян К.Г., Тарантул В.З. Биотехнология за рубежом.- М.: Знание.- 1990 .- 64 с.

 7. Гирусов Е.В. Система «общество-природа»: проблемы социальной екологии.–М.: Изд-во МГУ.–1976.–167 с.

 8. Голубець М.А. Від біосфери до ноосфери.–Львів: Поллі.–1997.–256 с.

 9. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Вид-во „Лібра”.- 1998.- 248 с.

 10. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини.–Львів: Світ.–1991.–104 с.

 11. Крисаченко В.С. Обрії ноосфери.–К.: Знання.–1991.–48 с.

 12. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія, культура, політика: Концептуальні засади сучасного розвитку.- К.: «Знання України».-2002.-598 с.

 13. Неклесса А.И. «Эколар»: стратегия экологической ориентации развития. // Экология и жизнь.- 2004.- №4.-С.3-9

 14. Одум Ю. Экология.–М.: Мир.–1986.–Т.1–328 с.:–Т.2– 376 с.

 15. Основи соціоекології //За ред. Г.О.Бачинського.–К.: Вища школа.–1995.–238 с.

 16. Реймерс Н.Ф. Экология (Теории, законы, правила, принципы и гипотезы).–М.: Россия молодая.–1994.–366 с.

 17. Тейяр де Шарден П. Феномен человека.–М.: Наука.–1987.–240 с.

 18. Трегобчук В., Веклич О. Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні //Економ. України.– 1997.– № 4.– С.12-23.

 19. Урсул А.Д. Перспективи экоразвития – М.: Наука.–1990.– 270 с.

 20. Шевчук В.Я. Еколого-економічний підхід до проблем природокористуванння і охорони навколишнього середовища // Укр. геогр. журнал.– 1997.– № 2.– С. 3-9.

 21. ШвиденкоА.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. Екологічні основи природокористування: навч. посіб.– К.: ІЗМН. 1999.– 200 с.

 22. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.В. Гирусова.-М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.–455 с.
Схожі:

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І. В
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання)
...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи