Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 199.08 Kb.
НазваРобоча програма
Дата31.05.2012
Розмір199.08 Kb.
ТипДокументи


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


”Затверджую”

Декан географічного факультету

_____________ В.П. Руденко

30серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)


“Методика викладання основ економічних знань”

(назва навчального предмета)для спеціальності 8.050209 – “Економічна і соціальна географія ”
(номер, назва спеціальності або спеціальностей)
Факультет

Географічний


Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських) (год)

Лабораторних (год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

5

9

108

3

34

34

-

-

40

-

-

-

9
Робоча програма складена на основі Концепції стандарту вищої базової

географічної освіти с.572-574

(назва типової програми, дата затвердження)

Робоча програма складена Вацебою Володимиром Ярославовичем, доцентом

кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
(прізвище, ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри


економічної географії та


екологічного менеджменту

Протокол № 1

30” серпня 2011року


Завідувач кафедри _____________________ / Руденко В.П. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою географічного факультету “1” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _________________ / Цепенда М.В.. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

 1. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу – ознайомити студентів із сучасними методиками викладання, принципами та методами навчання, вимогами до планування і підготовки уроків.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

- ознайомити студентів із принципами навчання основ економіки;

- розкрити організаційні форми навчання основ економічних знань;

- охарактеризувати методи навчання основ економіки;

- розкрити систему оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки.

^ 2. Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Розміщення продуктивних сил»НЕ

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

Всього балів за види навчальних занять НЕ

Л

С

Пр

Лб.р

Модуль 1. Принципи та організаційні форми навчання основ економіки.

НЕ 1.1.

Знати і розуміти мету, зміст та організацію економічної підготовки учнів.

Методика викладання економіки, як наука та навчальна дисципліна, мета, зміст та організація.

- Предмет, мета та завдання курсу.

- Зміст та організація економічної підготовки учнів.

- Методика основ економічних знань як предмет.

5

-

х-

-

Конспект лекцій
Зміст економічної підго-товки учнів у класах різного спрямування.
НЕ1.2.

Знати та розуміти принципи навчання основ економічних знань.

Загальна характеристика принципів навчання основ економічних знань.

- Сутність принципів навчання основ економічних знань.

- Принцип науковості навчання.

- Доступність навчання. Індивідуальні особливості учнів.

- Систематичність і послідовність навчання.

- Єдність навчання і виховання.

6

-

-

-

Конспект лекцій
Вплив наочності на рівень засвоєння матеріалу.
НЕ 1.3.

Знати і розуміти типи і структуру уроків.

Організаційні форми навчання основ економічних знань.

-Урок як основна форма організації процесу навчання основ економіки.

- Типи і структура уроків.

- Підготовка вчителя до знань.

- Підготовка та проведення практичних занять та екскурсій.

6-

-

-

Конспект лекцій
Оптимальний добір матеріалу для уроку.
НЕ 1.4.

Знати і розуміти зміст та структуру навчальної програми з основ економіки, вимоги, які ставляться до уроку.

Практична робота № 1.

Складання та виголошення уроку з основ економічних знань.

1.Складання плану-конспекту уроку з економіки.

2. Виголошення уроку перед аудиторією.

3. Обговорення змісту, типу та форми уроку.

--


-


-

5


7


5

-


-


-

План-конспект уроку.15

^ Підсумкова модульна контрольна робота № 1

20

Всього за модулем 1

17

-

17
15
35

Модуль 2. Методи навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки

НЕ 2.1.

Знати і розуміти методи викладання навчального матеріалу та самостійної роботи учнів.

Методи навчання основ економічних знань.

- Поняття про методи навчання.

- Методи викладання навчального матеріалу.

- Методи самостійної роботи учнів.

- Проблеми навчання на уроках основ економіки.

6

-

-

-

Конспект лекцій
Сприйняття різних методів навчання учнями у класах різного спрямування.
НЕ 2.2.

Знати і розуміти проективну та моделюючу технології навчання.

Інтерактивні методи викладання основ економіки.

- Проективна технологія навчання.

- Моделююча технологія навчання.

- Використання комп’ю-терних засобів у процесі навчання основ економіки.

5

-

-

-

Конспект лекцій
Зв'язок уроків інформатики та економіки у школі.
НЕ 2.3.

Знати і розуміти види і методи оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ економічних знань.

- Дидактичні завдання системи обміну знань і умінь учнів.

- Види обміну і форми перевірки навчальних досягнень учнів.

- Педагогічні тести.

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки за 12-ти бальною системою оцінювання знань та вмінь.

6

-

--

Конспект лекцій
Вплив тестування на підвищення рівня знань учнів.
НЕ 2.4.

Знати і розуміти зміст та структуру навчальної програми з основ економіки, вимоги, які ставляться до уроку.

Практична робота № 2.

Складання та виголошення уроку з основ економічних знань.

1.Складання плану-конспекту уроку з економіки.

2. Виголошення уроку перед аудиторією.

3. Обговорення змісту, типу та форми уроку.

--


-


-

5


7


5

-


-


-

План-конспект уроку15

^ Підсумкова модульна контрольна №2.

20

Всього за модулем 2

17
17
35

Модульний контроль (підсумковий)

30

Всього балів

100^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання.

№ НЕ, в яких передбачено СР

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки і оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

Кількість годин

НЕ 1.3.

Тема 1. Розробка план-конспекту виховної години для класного керівника 10-го класу.

План-конспект виховної години
12

НЕ 2.1.

Тема 2. Методика складання сценарію позакласного заходу у 10-му класі.

Сценарій позакласного заходу
12

НЕ 2.2.

Тема 3. Формування задач з економіки для вирішення їх на уроках інформатики.

Тексти задач
16

4 Модуль контроль

Модуль 1

 1. Розкрийте сутність поняття «Економічне виховання».

 2. Охарактеризуйте основні цілі економічної освіти молоді.

 3. Дайте характеристику місця предмету «Основи економіки» у Типових навчальних планах.

 4. Економічне виховання учнів профтехучилищ.

 5. Розкрийте основні розділи програми курсу основ економіки.

 6. Охарактеризуйте об’єкт вивчення методики основ економічних знань.

 7. Обґрунтуйте завдання навчання учнів основ економіки.

 8. Обґрунтування змісту навчального матеріалу.

 9. Розкрийте сутність навчального процесу.

 10. Обґрунтуйте потреби знань та вмінь майбутнього вчителя.

 11. Розкрийте сутність методів педагогічного дослідження.

 12. Емпіричні методи педагогічного дослідження.

 13. Педагогічне спостереження.

 14. Педагогічний експеримент.

 15. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

 16. Охарактеризуйте теоретичні методи дослідження.

 17. У чому полягає сутність принципів науковості і достовірності у навчанні.

 18. Якими шляхами можна реалізувати принципи науковості і достовірності на уроках основ економіки.

 19. Охарактеризуйте принципи систематичності і послідовності у навчанні.

 20. Доведіть необхідність застосування на уроках основ економіки принципу свідомості та активності учнів.

 21. Охарактеризуйте методичні прийоми поєднання слова вчителя і наочності у процесі вивчення основ економіки.

 22. Розкрийте шляхи реалізації принципу міцності засвоєння знань.

 23. Які основні вимоги ставить перед учителем принцип єдності навчання і виховання.

 24. Які загальні вимоги ставлять до уроку основ економіки.

 25. Основні етапи уроку основ економіки.

 26. Розкрийте типи уроків основ економіки.

 27. Охарактеризуйте основні вимоги до складання плану уроку.

 28. Вимоги до складання плану проведення практичної роботи.

 29. Розкрийте особливості організації і проведення екскурсій.

 30. Охарактеризуйте особливості проведення конкурсів та олімпіад з економіки.


Модуль 2.

 1. Розкрийте поняття «методи навчання».

 2. Сутність поняття «прийоми навчання».

 3. Дайте класифікацію методів навчання.

 4. У чому полягає відмінність методів від прийомів навчання.

 5. Охарактеризуйте методи викладання навчального матеріалу.

 6. Які вимоги ставляться до пояснення і розповіді.

 7. Розкрийте особливості підготовки і проведення лекції.

 8. Розкрийте структуру семінарського зайняття.

 9. Охарактеризуйте методи самостійної роботи учнів.

 10. Які вимоги ставляться до добору економічних задач.

 11. Охарактеризуйте типи проблемних ситуацій.

 12. Дайте характеристику проективної технології викладання навчального матеріалу з основ економічних знань.

 13. Які основні вимоги ставляться до проективної технології навчання

 14. Охарактеризуйте типи проектів.

 15. Які основні переваги інтерактивних методик над традиційними методами навчання.

 16. Основні недоліки інтерактивних методик навчання.

 17. У чому принципова різниця між діловими іграми і моделюючими вправами.

 18. Охарактеризуйте метод «мозкового штурму» і порядок його проведення.

 19. У чому полягає сутність кооперативного навчання.

 20. Розкрийте сутність переваг і недоліків кооперативного навчання у порівнянні з традиційними формами навчання.

 21. Охарактеризуйте дидактичні завдання системи обміну знань і умінь учнів.

 22. Розкрийте основні етапи обліку навчальних досягнень учнів.

 23. Охарактеризуйте форми перевірки навчальних досягнень учнів.

 24. Розкрийте послідовність індивідуального опитування учнів.

 25. Розкрийте особливості тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

 26. Що таке педагогічний тест.

 27. Охарактеризуйте тестові завдання закритого і відкритого типу.

 28. Охарактеризуйте рівні навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою оцінювання знань та вмінь.

 29. Розкрийте критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ економічних знань за 12-ти бальною системою оцінювання знань та вмінь.

 30. Чим відрізняються завдання четвертого рівня навчальних досягнень учнів від третього.Підсумковий модуль

 1. Розкрийте сутність поняття «Економічне виховання».

 2. Охарактеризуйте основні цілі економічної освіти молоді.

 3. Дайте характеристику місця предмету «Основи економіки» у Типових навчальних планах.

 4. Економічне виховання учнів профтехучилищ.

 5. Розкрийте основні розділи програми курсу основ економіки.

 6. Охарактеризуйте об’єкт вивчення методики основ економічних знань.

 7. Обґрунтуйте завдання навчання учнів основ економіки.

 8. Обґрунтування змісту навчального матеріалу.

 9. Розкрийте сутність навчального процесу.

 10. Обґрунтуйте потреби знань та вмінь майбутнього вчителя.

 11. Розкрийте сутність методів педагогічного дослідження.

 12. Емпіричні методи педагогічного дослідження.

 13. Педагогічне спостереження.

 14. Педагогічний експеримент.

 15. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

 16. Охарактеризуйте теоретичні методи дослідження.

 17. У чому полягає сутність принципів науковості і достовірності у навчанні.

 18. Якими шляхами можна реалізувати принципи науковості і достовірності на уроках основ економіки.

 19. Охарактеризуйте принципи систематичності і послідовності у навчанні.

 20. Доведіть необхідність застосування на уроках основ економіки принципу свідомості та активності учнів.

 21. Охарактеризуйте методичні прийоми поєднання слова вчителя і наочності у процесі вивчення основ економіки.

 22. Розкрийте шляхи реалізації принципу міцності засвоєння знань.

 23. Які основні вимоги ставить перед учителем принцип єдності навчання і виховання.

 24. Які загальні вимоги ставлять до уроку основ економіки.

 25. Основні етапи уроку основ економіки.

 26. Розкрийте типи уроків основ економіки.

 27. Охарактеризуйте основні вимоги до складання плану уроку.

 28. Вимоги до складання плану проведення практичної роботи.

 29. Розкрийте особливості організації і проведення екскурсій.

 30. Охарактеризуйте особливості проведення конкурсів та олімпіад з економіки.

 1. Розкрийте поняття «методи навчання».

 2. Сутність поняття «прийоми навчання».

 3. Дайте класифікацію методів навчання.

 4. У чому полягає відмінність методів від прийомів навчання.

 5. Охарактеризуйте методи викладання навчального матеріалу.

 6. Які вимоги ставляться до пояснення і розповіді.

 7. Розкрийте особливості підготовки і проведення лекції.

 8. Розкрийте структуру семінарського зайняття.

 9. Охарактеризуйте методи самостійної роботи учнів.

 10. Які вимоги ставляться до добору економічних задач.

 11. Охарактеризуйте типи проблемних ситуацій.

 12. Дайте характеристику проективної технології викладання навчального матеріалу з основ економічних знань.

 13. Які основні вимоги ставляться до проективної технології навчання

 14. Охарактеризуйте типи проектів.

 15. Які основні переваги інтерактивних методик над традиційними методами навчання.

 16. Основні недоліки інтерактивних методик навчання.

 17. У чому принципова різниця між діловими іграми і моделюючими вправами.

 18. Охарактеризуйте метод «мозкового штурму» і порядок його проведення.

 19. У чому полягає сутність кооперативного навчання.

 20. Розкрийте сутність переваг і недоліків кооперативного навчання у порівнянні з традиційними формами навчання.

 21. Охарактеризуйте дидактичні завдання системи обміну знань і умінь учнів.

 22. Розкрийте основні етапи обліку навчальних досягнень учнів.

 23. Охарактеризуйте форми перевірки навчальних досягнень учнів.

 24. Розкрийте послідовність індивідуального опитування учнів.

 25. Розкрийте особливості тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

 26. Що таке педагогічний тест.

 27. Охарактеризуйте тестові завдання закритого і відкритого типу.

 28. Охарактеризуйте рівні навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою оцінювання знань та вмінь.

 29. Розкрийте критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ економічних знань за 12-ти бальною системою оцінювання знань та вмінь.

 30. Чим відрізняються завдання четвертого рівня навчальних досягнень учнів від третього.


5. Питання ІНДЗ

 1. Мета, зміст та організація економічної підготовки учнів.

 2. Типи та структура уроків у класах різного спрямування.

 3. Ігрові (ролеві) проекти на уроках основи економіки.

 4. Розроблення проекту, спрямованого на оздоровлення довкілля.

 5. Роль моделюючих вправ у засвоєнні матеріалу з основ економічних знань.

 6. Комп’ютерні технології та їх роль у навчальному процесі з економіки.^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТ8 та національною шкалою

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Сприяючий характер діяльності студента

90-100

А

5 (відмінно)

Знання предмету "Методика викладання основ економічних знань" міцні і глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників і навчальних посібників та носять науковий й інноваційний характер (самостійно на основі первинних знань, отриманих від педагога чи з підручника). Знання використовуються вільно. Легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної професії

82-89

В

4 (добре)

Знання предмету "Методика викладання основ економічних знань" міцні і глибокі, перебувають у межах навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Студент здатний виконувати засвоєні види діяльності та окремі операції в нових нестандартних умовах, самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань, знаходити і за допомогою педагога усувати помилки.

75-81

С

4(добре)

На відміну від оцінки В, при оцінці С студент потребує періодичної підтримки з боку викладача при вирішенні нетипових завдань, однак самостійно розв'язує типові задачі.

69-74

D

3 (задовільно)

Знання, завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент самостійно використовує знання у завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності вони переносяться за допомогою викладача. Здатний виконувати діяльність за інструкцією, за певним алгоритмом чи за допомогою викладача.

60-68

Е

3 (задовільно)

Студент спроможний працювати лише за підтримки викладача, орієнтуючись в картографічних та графічних матеріалах.

35-592 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Вимоги на оцінку “задовільно” не виконані. Студент відтворює лише окремі фрагменти навчальної програми дисципліни “Розміщення продуктивних сил”.

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’яз-ковим повторним курсом

Студент неспроможний давати відповіді на вузлові та елементарні питання з курсу "Методика викладання основ економічних знань"^ 7.Література до дисципліни.

 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. Посібник. – К.: НЕУ, 1998. – 280с.

 2. Гушлей Й.М., Вітелко І.М. Загальна методика викладання основ економіки: Пробний навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 108с.

 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки // Географія та основи економіки в школі. - № 2. – 2001. – с. 4-6

 4. Крупська Л.П., Пархоменко І.М., Кириленко М.М., Тимченко І.Є. Моя економіка. Методичні рекомендації для вчителів економіки. – Київ, 2000. – 220с.

 5. Основи економіки: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів загальноосвітнього, природничо-математичного та технологічного напрямів навчання. – К.: Шкільний світ, 2001. – 47с.

 6. Моя економіка: Підручник для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10-х класів загальноосвітніх і гуманітарних профілів. / М.М. Кириленко та ін. – К.: А.П.П., 2001. – 320с.
Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи