Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” icon

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Скачати 334.99 Kb.
НазваРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Дата04.06.2012
Розмір334.99 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


________ ( Р.І. Петришин)


„_30__” серпня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

( за кредитно-модульною системою)


з дисципліни


Методика викладання предмету у вищій школі ”


напряму підготовки ________________Менеджмент __________________

для спеціальності _______8.050201 – “Менеджмент організації”

спеціалізації 8.050200 – “Менеджмент організації природоохоронної

діяльності”, 8.050200 – «Менеджмент туристичної індустрії»

Факультет ____ географічний________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

108

3

17

-

-

-

91

-

-

9

-

Заочна

5

9

108

3

8

-

-

-

100

-

-

9

-Робоча програма складена на основі ^ Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30.08.2002 р.

Напряму_______Менеджмент____________________________________

Робоча програма складена _к. б. н. , доц. Кібич І.В.____________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту__________________________________

Протокол № _1_ від «_30_» _серпня___2011_р.


Завідувач кафедрою __________________ ( проф. Руденко В.П.)


Схвалено методичною радою географічного факультету

«____» _________________2011 р..


Голова методичної ради

географічного факультету _________________ ( доц.. Цепенда М.В.)


1.Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни – теоретична та практична підготовка магістрів спеціальності “Менеджмент організацій” до роботи викладача у вищому навчальному закладі.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • Розглянути стан, проблеми та тенденцій змін сучасної вищої освіти в Україні та світі.

 • Усвідомити сучасні аспекти, вимоги та необхідність приєднання до Болонського процесу.

 • Сформувати поняття про основні форми роботи у вузі.

 • Ознайомитись з основними вимогами щодо планування, підготовки і проведення лекцій у вищій школі.

 • Сформувати знання про основні форми і методи проведення лабораторних, практичних та семінарських занять а також про методику опитування студентів на заліках та іспитах.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • розуміння основних проблем та тенденцій змін сучасної вищої освіти в Україні та світі;

 • знання основних положень та вимог європейської системи вищої освіти за Болонським процесом;

 • знання основних вимог до підготовки та проведення лекцій, типи та форми проведення лекцій, критерії оцінювання лекцій;

 • знання про про основні форми і методи проведення лабораторних, практичних та семінарських занять а також про методику опитування студентів на заліках та іспитах.^ 2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

Методика викладання предмету у вищій школі» та навчальної діяльності студента


Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Вища школа в світлі сучасних вимог


Знати і розуміти основні тенденції змін у світовій вищій освіті та їх причини, основні положення, принципи та цілі Болонського процесу.

Розрізняти поняття «кредит», «змістовий модуль», « навчальний елемент.

Вміти пояснити

основні вимоги і цілі Болонського процесу.

НЕ.1.1.(Лекція)

Проблеми та тенденції змін сучасної вищої школи. Болонський процес.

[4,9,10,13,14,16,17].


Світ і освіта на початку ХХІ століття. Головні тенденції розвитку світової вищої освіти. Особливості вузівської системи освіти, її функції, сучасний стан вузівської освіти в Україні. Основні положення, принципи та цілі Болонського процесу. Проблеми та завдання приєднання до Болонського процесу.

4

(2)

-

-

-

конспект лекції


письмова робота
1010

Розуміти основні вимоги кредитно-модульної системи навчання, вміти застосувати ці вимоги на практиці.(Самостійна робота)

Робоча програма навчальної дисципліни за кредитно-модульною системою.


Скласти модель робочої програми навчальної дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи---20

(22)- модель робочої програми навчальної дисципліни з поясненням


10

10Всього за ЗМ. 1:

Змістовий модуль 2. Методичні основи викладання предмету у вищій школі

20

Розуміти переваги лекції перед іншими формами навчання.

Розрізняти типи лекцій.

Знати основні методичні вимоги до підготовки і проведення лекції.


^ Знати якісні методичні критерії оцінки лекції і вміти їх застосувати на практиці.


Вміти підготувати лекцію згідно методичних вимог.

НЕ.2.1.(Лекція)

Лекція у вузі: загальні положення. Методологічні основи лекції.

[1,5,6,8, 17].


(Самостійна робота)

Підготовка лекції


Лекція, як особлива форма навчального процесу у вузі. Переваги лекції, типи лекцій. Загальні методологічні вимоги до лекції. Використання наочності. Темп лекції, вимоги до мови лектора. Структура лекції, етапи її підготовки.


Підготувати міні-лекцію за встановленими методичними вимогами. Взаємооцінка за якісними методичними критеріями лекції, підготовленої студентами.


6

(3)


--


-

-


-

-


25

(25)

конспект лекції


Конспект лекції

- Міні-лекція;

- оцінка-обговорення лекції

5


5Творче завдання про сучасну лекцію. Якою вона має бути?15

10


5^ Знати особливості підготовки та проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, форми проведення цих занять.


Знати про основні форми семінарських занять і вміти застосувати їх на практиці.


Вміти розробити практичне (семінарське) заняття.


НЕ.2.2.(Лекція)

Лабораторні і практичні заняття у ВНЗ.

[2,3,6,8,].


(Самостійна робота)

Практична робота (семінарське заняття)

Місце лабораторних і практичних робіт у навчальному процесі вищої школи. Основні завдання та основні відмінності лабораторних і практичних робіт. Методи і форми проведення.. Семінарські заняття. Форми і методи проведення. Підготовка до занять. Основні принципи організації проведення занять.


Розробити детальний план-конспект практичного чи семінарського заняття.

4

(2)


-

-


--


--


20

(24)

Конспект лекції


план-конспект1010Знати про основні форми самостійної роботи студентів, форми проведення заліків та іспитів, критерії оцінювання знань.

^ Знати про основні вимоги до проведення заліків та іспитів, критерії оцінювання.

Вміти розробити тестові завдання для теми.

НЕ.2.3.(Лекція)

Самостійна робота студентів. Форми та методи проведення заліків та іспитів. [6,7,8,18].


(Самостійна робота)

Форми поточного контролю знань.


Організація і форми самостійної роботи студентів. Методика проведення іспитів у вищій школі. Критерії та мотивація оцінки відповіді студента.


Підготовка до іспитів та заліків. Консультації, організаційні питання. Методика і досвід опитування студентів на іспитах. Вимоги до відповіді.

Розробити тестові завдання до навчального елементу модуля.

4

(1)


--


-

-


--


26

(30)Конспект лекції


Усне опитування


Тестові завдання
5


10


Пошукова робота про нові форми самостійної роботи студентів та методи її оцінювання

155


10

Всього за ЗМ. 2:

Контрольний модуль:

Всього балів:

40

30

100^ 2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

Методика викладання предмету у вищій школі» та навчальної діяльності студента


Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Вища школа в світлі сучасних вимог


Знати і розуміти основні тенденції змін у світовій вищій освіті та їх причини, основні положення, принципи та цілі Болонського процесу.


.


НЕ.1.1.(Лекція)

Проблеми та тенденції змін сучасної вищої школи. Болонський процес.

[4,9,10,13,14,16,17].


Світ і освіта на початку ХХІ століття. Головні тенденції розвитку світової вищої освіти. Особливості вузівської системи освіти, її функції, сучасний стан вузівської освіти в Україні. Основні положення, принципи та цілі Болонського процесу. Проблеми та завдання приєднання до Болонського процесу.

4

-

-

-

конспект лекції
Розрізняти поняття «кредит», «змістовий модуль», « навчальний елемент.

Вміти пояснити

основні вимоги і цілі Болонського процесу.

(Семінарське заняття)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу.


Основні положення системи навчання за вимогами Болонського процесу. Поняття «кредит», «змістовий модуль», « навчальний елемент». Система оцінювання знань за шкалою ECTS.

-

2

-

-

- реферативні доповіді

- усне опитування;
5


5

10

Розуміти основні вимоги кредитно-модульної системи навчання, вміти застосувати ці вимоги на практиці.(Самостійна робота)

Робоча програма навчальної дисципліни за кредитно-модульною системою.


Скласти модель робочої програми навчальної дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи---10- модель робочої програми навчальної дисципліни з поясненням


10

10Всього за ЗМ. 1:

Змістовий модуль 2. Методичні основи викладання предмету у вищій школі

20

Розуміти переваги лекції перед іншими формами навчання.

Розрізняти типи лекцій.

Знати основні методичні вимоги до підготовки і проведення лекції.


^ Знати якісні методичні критерії оцінки лекції і вміти їх застосувати на практиці.


Вміти підготувати лекцію згідно методичних вимог.

НЕ.2.1.(Лекція)

Лекція у вузі: загальні положення. Методологічні основи лекції.

[1,5,6,8, 17].


(Семінарське заняття)

Якісні критерії лекції.


(Самостійна робота)

Підготовка лекції


Лекція, як особлива форма навчального процесу у вузі. Переваги лекції, типи лекцій. Загальні методологічні вимоги до лекції. Використання наочності. Темп лекції, вимоги до мови лектора. Структура лекції, етапи її підготовки.


Взаємооцінка за якісними методичними критеріями лекції, підготовленої студентами.


Підготувати міні-лекцію за встановленими методичними вимогами.

4


-


--


4


-

-


-


-

-


-


10

конспект лекції


- Міні-лекція;

- оцінка-обговорення лекції


Конспект лекції

5


5


5Творче завдання про сучасну лекцію. Якою вона має бути?15

10


5^ Знати особливості підготовки та проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, форми проведення цих занять.


Знати про основні форми семінарських занять і вміти застосувати їх на практиці.


Вміти розробити практичне (семінарське) заняття.

НЕ.2.2.(Лекція)

Лабораторні і практичні заняття у ВНЗ.

[2,3,6,8,].


(Семінарське заняття)

Підготовка,форми і методи проведення семінарських занять.

(Самостійна робота)

Практична робота (семінарське заняття)

Місце лабораторних і практичних робіт у навчальному процесі вищої школи. Основні завдання та основні відмінності лабораторних і практичних робіт. Методи і форми проведення.. Семінарські заняття. Форми і методи проведення. Підготовка до занять. Основні принципи організації проведення занять.


Приклад семінарського заняття із застосуванням різних форм його проведення.


Розробити детальний план-конспект практичного чи семінарського заняття.

2


-


-

-


2


--


-


--


-


8


Конспект лекції


Усне опитування.


план-конспект5


5

5


5


^ Знати про основні форми самостійної роботи студентів, форми проведення заліків та іспитів, критерії оцінювання знань.

Знати про основні вимоги до проведення заліків та іспитів, критерії оцінювання.


Вміти розробити тестові завдання для теми.

НЕ.2.3.(Лекція)

Самостійна робота студентів. Форми та методи проведення заліків та іспитів. [6,7,8,18].


(Семінарське заняття)

Методика проведення заліків та іспитів у ВНЗ.


(Самостійна робота)

Форми поточного контролю знань.


Організація і форми самостійної роботи студентів. Методика проведення іспитів у вищій школі. Критерії та мотивація оцінки відповіді студента.


Підготовка до іспитів та заліків. Консультації, організаційні питання. Методика і досвід опитування студентів на іспитах. Вимоги до відповіді.

Розробити тестові завдання до навчального елементу модуля.

2


-


-

-


2


-

-


-


-

-


-


8

Конспект лекції


Усне опитування


Тестові завдання
5


10


Пошукова робота про нові форми самостійної роботи студентів та методи її оцінювання

155


10

Всього за ЗМ. 2:

Контрольний модуль:

Всього балів:

40

30

100

^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

№ ЗМ,

НЕ

в яких

передба-

чено СР

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки

й оцінювання самостійної

роботи

Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Робоча програма навчальної дисципліни за кредитно-модульною системою.


- модель робочої програми навчальної дисципліни з поясненням

Макс. оцінка – 10 балів за шкалою ECTS


Методичні розробки навчальної частини ЧНУ

НЕ. 2.1.

Підготовка лекції:

підготувати міні-лекцію за встановленими методичними вимогами.

Конспект підготовленої лекції з поясненням.

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTS

[1,5,6,8, 17].


НЕ 2.2.Практична робота (семінарське заняття):

Розробити детальний план-конспект практичного чи семінарського заняття.план-конспект з поясненням.

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTS


[2,3,6,8,].


НЕ.2.3.


Форми поточного контролю знань:

Розробити тестові завдання до навчального елементу модуля.

Тестові завдання

Макс. оцінка – 10 балів за шкалою ECTS

. [6,7,8,18].
^

4. Зміст лекційного курсу

Назва змістового модулю, навчального елемента


К-ть
годин

1

2

Змістовий модуль 1. Вища школа в світлі сучасних вимог

НЕ.1.1. Проблеми та тенденції змін сучасної вищої школи. Болонський процес.

Світ і освіта на початку ХХІ століття. Головні тенденції розвитку світової вищої освіти. Особливості вузівської системи освіти, ЇЇ функції, Сучасний стан вузівської освіти в Україні. Основні положення, принципи та цілі Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчання. Проблеми та завдання приєднання до Болонського процесу. [4,9,10,13,14,16,17].


^ Змістовий модуль 2. Методичні основи викладання предмету у вищій школі

НЕ.2.1. Лекція у вузі: загальні положення. Методологічні основи лекції.

З історії лекції. Лекція, програма, підручник. Переваги лекції перед іншими формами навчання, типи лекцій. Загальні вимоги до лекції (конкретність, науковість, плановість і системність, доступність, історизм, зв’язок теорії з практикою та ін.). Методологічні основи лекції. (аналіз-синтез, індукція-дедукція, абстрактне-конкретне). Використання наочності на лекції. Мова лектора. Темп лекції. Якісні критерії лекції. Структура лекції, етапи її підготовки.[1, 3,4,5,7,9,13]


НЕ.2.2. Лабораторні і практичні заняття у ВНЗ.

Місце лабораторних і практичних робіт у навчальному процесі вищої школи. Основні завдання лабораторних і практичних робіт . Основні відмінності лабораторних і практичних робіт. Методи проведення (бригадний, індивідуальний). Форми проведення (фронтальні, практикум, цикли). Семінарські заняття: загальні положення. Форми і методи проведення. Підготовка до занять. Основні принципи організації проведення занять [2,3,5,7,9,13]


НЕ.2.3. Самостійна робота студентів. Форми та методи проведення заліків та іспитів.

Організація і форми самостійної роботи студентів. Підготовка до іспитів та заліків. Проведення консультацій перед іспитами та заліками. Організаційні питання. Створення зовнішніх умов, що сприяють успішному проведенню іспитів та заліків Методика проведення іспитів у вищій школі. Методика і досвід опитування студентів на іспитах. Вимоги до відповіді студента. Додаткові запитання. Критерії та мотивація оцінки відповіді студента. [6,8,10,14]


Всього:


4


6


4


4


18 год.


^ 4. Зміст практичних занять
НЕ


Назва теми

Кіль.

годин

1.1.


2.1.


2.2.


2.3.Кредитно-модульна система організації навчального процесу. [4,9,10,13,14,16,17].


Якісні критерії лекції. [1,5,6,8, 17].


Підготовка,форми і методи проведення семінарських занять. [2,3,5,7,9,13]


Методика проведення заліків та іспитів у ВНЗ.

[6,8,10,14]


Всього:

2


4


2


2


105. Тематика ІНДЗ

5.1. Творче завдання про сучасну лекцію. Якою вона має бути?

5.2. Пошукова робота про нові форми самостійної роботи студентів та методи її оцінювання


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень

студентів за шкалою ECTS та національною шкалою


Рейтингова

оцінка у балах

Оцінка в системі ECTS

Оцінка за національною

шкалою

Критерії оцінювання

90 – 100


82 -89


75 -81


69 -74


60 -68


35 -59


1 -34

А


В


С


D


Е

F

5 (відмінно)


4 (добре)


4 ( добре )


3 ( задовільно )


3 ( задовільно )


2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


2 (незадовільно) з обв’язковим повторним курсом

Знання методики викладання предмету у вищій школі міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників. Знання використовуються вільно, легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної спеціальності.


Знання методики викладання предмету у вищій школі глибокі і повні, знаходяться в межах підручників, навчальних посібників. Знання студент трансформує самостійно, використовує для підготовки лекції, практичного заняття чи семінара з дотриманням методичних вимог.


Знання методики викладання предмету у вищій школі завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Самостійно використовуються в завчених умовах і ситуаціях, на практиці застосовуються тільки за допомогою викладача. Студент допускає помилки при застосуванні теоретичних знань на практиці.


Студент не володіє основними компетенціями і знаннями методики викладання предмету у вищій школі. Не виконав всіх практичних і самостійних робіт.


Основи курсу студентом не освоєні, завдання не виконані, знання не продемонстровані.

7.Список рекомендованої літератури


 1. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. – М.: Высшая школа, 1974. – 383 с.

 2. Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла. – Харьков: Народная украинская академия, 2000. – 50 с.

 3. Бондар А.Д., Ранська Л.А. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. – К.: Вища школа, 1977. – 77 с.

 4. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб./ За ред.. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга. – 2004. – 384 с.

 5. Гапонов П.М. Лекция в высшей школе. – Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1977. – 94 с.

 6. Грищенко М.М. Дидактичні поради молодому викладачеві. – К.: Вища школа, 1973. – 67 с.

 7. Зільберштейн А.І., Солдатова Т.Д. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі. – К.: Вища школа, 1980, - 81 с.

 8. Коженкова З.П. Некоторые вопросы методики обучения в высшей школе (пособие для начинающих преподавателей вуза ). – Алма-Ата, Изд-во Казахского госуниверситета, 1974. – 97 с.

 9. Кремень В. Філософія освіти ХХІ ст. // Урядовий кур’єр, №23, 2003, 6 липня

 10. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Мат-ли до першої лекції. – К.: Изд. – 2004. – 60 с.

 11. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали Травень-грудень 2004 р. – Ч.2. – Тернопіль: Вид-во ГНПУ ім.. В.Гнатюка, 2005. – 188 с.

 12. Правила оформлення курсових і дипломних робіт, Регламент їх виконання та захисту. Методичні рекомендації. – Чернівці, Рута, 2000. – 44 с.

 13. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі, - К.: НПУ, 2000. – 210 с.

 14. Сучасні системи вищої освіти іх порівняння для України. – К.: Видавничий дім «KM Akademia», 1997. – 288 с.

 15. Олійник Я.Б., Самойленко В.М., Хільчевський В.К. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових та кваліфікаційних робіт. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 59 с.

 16. Положення про державний вищий заклад освіти. Постанова кабінету Міністрів від 5 вересня 1996 року № 1074.

 17. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах; Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року, №93.

 18. Методичні вказівки та поради викладачам з обліку знань та атестації студентів. – Чернівці, вид-во ЧДУ, 1981.-36 с.

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconІ. П. Дроздова програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології в вищій школі»
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconРобоча програма курсу „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconМетодики викладання предмету у вищій школі
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми розробленої доцентом Аніпко Наталією Петрівною та затвердженої...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи