Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 397.45 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір397.45 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30 серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"


напряму підготовки Менеджмент

для спеціальності 7.050201 - "Менеджмент організації"

спеціалізації: "Менеджмент природоохоронної діяльності"

Факультет Географічний

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

спеціалісти

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

108

3

16

167610
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30 серпня 2011 року


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"


напряму підготовки Менеджмент

для спеціальності 8.050201 - "Менеджмент організації"

спеціалізації: "Менеджмент природоохоронної діяльності"

Факультет Географічний

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

54

1.5

16


3810


Робоча програма складена на основі Навчальної програми курсу "Регіональна політика сталого розвитку", затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту від 28 серпня 2008 року


Напряму Менеджмент


Робоча програма складена ас. Наконечним Костянтином Петровичем


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Протокол 1 "30" серпня 2011 року


Завідувач кафедрою ________________________ /Руденко В.П./


«____»______________2011р.


Схвалено методичною комісією спеціальності Менеджмент організації

Протокол № _____від «___»___________________2011р.

Голова __________________________/________________/


1. Пояснювальна записка.

1.1. Мета викладання дисципліни – сформувати чіткі уявлення про стратегію, шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку у різних сферах людської діяльності


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити теоретичні і прикладні аспекти сталого розвитку, обґрунтувати необхідність впровадження глобальних стратегій розвитку суспільства;

 • визначити основні напрями та інструменти розв’язання проблем стійкого розвитку;

 • ознайомити з основними міжнародними та національними документами зі сталого розвитку;

 • розкрити зміст стратегічних цілей розвитку України;

 • проаналізувати національну політику в напрямку до збалансованого співіснування природного середовища та суспільства;

 • дослідити участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля та соціально-економічному розвитку суспільства;

 • розкрити сутність формування та функціонування мережі єврорегіонів України;

 • розглянути особливості соціально-економічного розвитку економічних районів України.


^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знання предмету, мети та завдань курсу «Регіональна політика сталого розвитку»;

 • розуміння необхідності впровадження стратегій сталого розвитку людства;

 • знання основних міжнародних та національних документів зі сталого розвитку;

 • знання та розуміння державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів;

 • знання стратегічних цілей розвитку України;

 • розуміння особливості формування та функціонування мережі єврорегіонів України; знання основних стратегій економічного та соціального розвитку економічних районів України.

2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни ^ "РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ" ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види

діяльності

і поточного контролю

Кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів

за ІНДЗ

Всього балів

за види навч. занять

Л

С

Пр

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Поняття про стійкий розвиток та передумови формування концепції стійкого розвитку

Знати і розуміти предмет, мету, основні поняття та основні вимоги щодо СР суспільства .

НЕ1.1.(Лекція) Визначення поняття стійкого розвитку та передумови його формування.

[осн.:1, 7, 8, 14, 19; додат.:1, 3, 4, 10]

Зміст, мета, понятійний апарат та основні вимоги щодо сталого розвитку суспільства. Міжнародний форум з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро. Саміт Землі – всесвітня конференція ООН із сталого розвитку.

2


Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.1.0,5

1

Знати основні показники та індикатори сталого розвитку та розуміти необхідність їх застосування

НЕ1.2.(Лекція) Показники та індикатори стійкого розвитку [осн.:4, 8, 14, 18, 20; додат.:2, 5].

Етапи формування показників та індикаторів сталого розвитку. Зміст індикаторів сталого розвитку. Класифікація індикаторів сталого розвитку. Основні моделі індикаторних систем

2


Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.2.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ1.2.


0,5

1

Знати основні міжнародні документи зі сталого розвитку та розуміти їх зміст

НЕ1.3.(Лекція) Основні міжнародні документи зі сталого розвитку суспільства [осн.:3, 4, 5, 11, 12].

Зміст, мета та завдання світової програми дій «Порядок денний на ХХІ століття». Зміст, основна мета та завдання програми дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття. Зміст, основна мета та завдання Ольборзької хартії «Міста Європи на шляху до сталого розвитку». Зміст та основна мета та завдання «Плану дій». Зміст та основна мета та завдання Йоганнесбургської декларація.

2


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 1.3.

0,5

Рефератив-на доповідь за вибором

1,5

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розуміти зміст Концепції переходу України до сталого розвитку

НЕ1.4.(Лекція) Концепція переходу України до сталого розвитку [осн.:2, 4, 5, 6, 10, 12; додат.:5].

Завдання та принципи концепції. Передумови формування стратегічних цілей розвитку. Чинники впливу на політику сталого розвитку в Україні.


2


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 1.6.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ1.6.


0,5

1

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.1 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Карпатського економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.2 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Столичного економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.3 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Центрального економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.4 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Західного економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5

^ Контроль знань навчальних елементів

НЕ 1.5 Контрольна робота
10

^ Всього за змістовий модуль 1

8

835

Змістовий модуль 2. Стратегічні цілі розвитку України та державна політика у галузі охорони довкілля, використання ресурсів, забезпечення економічного, соціального і екологічного благополуччя


Розуміти зміст стратегічних цілей знати їх пріоритетні завдання та першочергові заходи

НЕ2.1.(Лекція) Стратегічні цілі розвитку України [осн.:4, 6, 13, 15, 17, 19]

Соціальна справедливість і сталий людський розвиток. Освіта та інформація. Здоров‘я нації і народонаселення. Економічне процвітання. Здорове навколишнє середовище та збереження природи. Відповідальне управління. Сталі місцеві громади та сталий розвиток поселень. Міжнародна відповідальність.

2


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.


0,5

1

Знати стратегічну мету України, шляхи та засоби реалізації політики сталого розвитку

НЕ 2.2.(Лекція) Стратегія і тактика сталого розвитку виробничого, соціального та природно-ресурсного потенціалу України [осн.:3, 4, 6, 8 10, 11, 12; додат.:7, 8, 10].

Стратегічна мета, принципи та завдання сталого розвитку України. Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку у різних сферах людської діяльності. Моніторинг реалізації Стратегії та базові орієнтири сталого розвитку Етапи реалізації сталого розвитку.

2


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 2.2.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.2.


0,5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати основні міжнародні угоди та документи природоохоронного співробітництва України

НЕ 2.3.(Лекція) Міжнародне природоохоронне співробітництво

[осн.:1, 6, 13, 16; додат.:2].

Види і рівні міжнародної екологічної політики. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля. Основні міжнародні угоди та документи природоохоронного співробітництва. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.

2


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 2.3

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.4.


0,5

1

Знати основні передумови геополітики та геостратегії України

НЕ 2.4.(Лекція) Особливості функціонування єврорегіонів України

[осн.:2, 9, 13, 16; додат.:8].

Геополітика та геостратегія України. Значення та місце України в системі єврорегіонів. Єврорегіон “Нижній Дунай”. Єврорегіону "Буг". Єврорегіон “Карпати”. Єврорегіон “Верхній Прут”.

2


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 2.4.

0,5

Рефератив-на доповідь за вибором .


1,5

2

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.1 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Східного економічного району [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.2 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Подільського економічного району [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.3 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Придніпровського економічного району [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)


Доповідь за НЕ (Семінар)


Фронтальне опитування


Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.4 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Причорноморського

та Донецького економічних районів [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)


Доповідь за НЕ (Семінар)


Фронтальне опитування


Письмове опитування

1


2


0,5


1,5
5

^ Контроль знань навчальних елементів

НЕ 1.5 Контрольна робота
10

^ Всього за змістовий модуль 2

8

8


31
4

35

Модуль контроль (підсумковий)

30

Всього

100


^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАНЬ ДЛЯ

САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

^ ЗМ НЕ в яких перед-бачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


Список рекомендованої літератури до теми


НЕ1.1./

1.2.

Огляд загальних підходів до проблеми сталого розвитку

Витоки ноосферної ідеї.

Сучасні концептуальні погляди на проблему сталого розвитку.

Стратегії безпеки і виживання людства у ХХІ столітті.

Екологічний виклик і сталий розвиток.

Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTS

Основна

літ-ра: 7, 14, 19

Додаткова

літ-ра: 1, 2

НЕ 1.3.

^ Огляд концептуальних розробок вітчизняних вчених щодо гармонійного розвитку

Енергія прогресу.

Розвиток природних і соціально-економічних систем.

Нинішня цивілізація і ноосфера.

Науково-технологічний прогрес та сталий розвиток.

Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTS

Основна

літ-ра: 6, 7, 15, 19, Додаткова

літ-ра: 5


НЕ 2.1.

^ Особливості процесу глобалізації та концепції майбутнього людства

Складність сучасного світу в умовах глобалізації.

Дисгармонія світової спільноти.

Модель багатополюсного світу.

Магістральні шляхи розвитку людства.

Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTS

Основна

літ-ра: 2, 5, 9; Додаткова

літ-ра: 5^ 4. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Назва розділу, теми, зміст теми

Кількість годин


Змістовий модуль 1. Поняття про стійкий розвиток та передумови формування концепції стійкого розвитку

НЕ1.1. Визначення поняття стійкого розвитку та передумови його формування.

Зміст, мета, понятійний апарат та основні вимоги щодо сталого розвитку суспільства. Міжнародний форум з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро. Саміт Землі – всесвітня конференція ООН із сталого розвитку.


НЕ1.2. Показники та індикатори стійкого розвитку.

Етапи формування показників та індикаторів сталого розвитку. Зміст індикаторів сталого розвитку. Класифікація індикаторів сталого розвитку. Основні моделі індикаторних систем .


НЕ1.3. Основні міжнародні документи зі сталого розвитку суспільства.

Зміст, основна мета та завдання світової програми дій «Порядок денний на ХХІ століття». Зміст, основна мета та завдання програми дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття. Зміст, основна мета та завдання Ольборзької хартії «Міста Європи на шляху до сталого розвитку». Зміст, основна мета та завдання Оргуської конвенції. Зміст та основна мета та завдання «Плану дій». Зміст та основна мета та завдання Йоганнесбургської декларація.


НЕ1.4. Концепція переходу України до сталого розвитку.

Завдання та принципи концепції. Передумови формування стратегічних цілей розвитку. Чинники впливу на політику сталого розвитку в Україні.

Змістовий модуль 2. Стратегічні цілі розвитку України та державна політика у галузі охорони довкілля, використання ресурсів, забезпечення економічного, соціального і екологічного благополуччя


НЕ2.1. Стратегічні цілі розвитку України.

Соціальна справедливість і сталий людський розвиток. Освіта та інформація. Здоров‘я нації і народонаселення. Економічне процвітання. Здорове навколишнє середовище та збереження природи. Відповідальне управління. Сталі місцеві громади та сталий розвиток поселень. Міжнародна відповідальність.


НЕ 2.2. Стратегія і тактика сталого розвитку виробничого, соціального та природно-ресурсного потенціалу України.

Стратегічна мета, принципи та завдання сталого розвитку України. Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку у різних сферах людської діяльності. Моніторинг реалізації Стратегії та базові орієнтири сталого розвитку Етапи реалізації сталого розвитку.


НЕ 2.3. Міжнародне природоохоронне співробітництво.

Види і рівні міжнародної екологічної політики. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля. Основні міжнародні угоди та документи природоохоронного співробітництва. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.


НЕ 2.4. Особливості функціонування єврорегіонів України.

Геополітика та геостратегія України. Значення та місце України в системі єврорегіонів. Єврорегіон “Нижній Дунай”. Єврорегіону "Буг". Єврорегіон “Карпати”. Єврорегіон “Верхній Прут”.

2


2


2


2


2


2


2


2Всього годин

16


^ 5. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва теми

Кількість годин


НЕ 1.1 Передумови та особливості сталого розвитку Карпатського економічного району


НЕ 1.2 Передумови та особливості сталого розвитку Столичного економічного району.


НЕ 1.3 Передумови та особливості сталого розвитку Центрального економічного району.


НЕ 1.4 Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Західного економічного району.


НЕ 2.1 Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Східного економічного району.


НЕ 2.2 Передумови та особливості сталого розвитку Подільського економічного району.


НЕ 2.3 Передумови та особливості сталого розвитку Придніпровського економічного району.


НЕ 2.4 Передумови та особливості сталого розвитку Причорноморського та Донецького економічних районів.


2


2


2


2


2


2


2


2Всього годин

16

^ 6. ТЕМАТИКА ІНДЗ


до НЕ1.3. Основні міжнародні документи зі сталого розвитку суспільства.


 1. Зміст та завдання світової програми дій «Порядок денний на ХХІ століття».

 2. Зміст та завдання програми дій з подальшого «впровадження Порядку денного на ХХІ століття».

 3. Зміст та завдання Ольборзької хартії «Міста Європи на шляху до сталого розвитку».

 4. Зміст та завдання Оргуської конвенції.

 5. Зміст та завдання «Плану дій».

 6. Зміст та завдання Йоганнесбургської декларація.до НЕ 2.4. Особливості функціонування єврорегіонів України


 1. Місце України в системі єврорегіонів.

 2. Характеристика та аналіз роботи єврорегіону “Нижній Дунай”.

 3. Характеристика та аналіз роботи єврорегіону "Буг".

 4. Характеристика та аналіз роботи єврорегіону “Карпати”.

 5. Характеристика та аналіз роботи єврорегіону “Верхній Прут”.^ 7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Питання до модуль контролю

 1. Історія формування поняття «стійкий розвиток».

 2. Розкрийте основні риси та цілі стійкого розвитку.

 3. Охарактеризуйте фактори ризику для стійкого розвитку.

 4. Стан рівноваги та еластичність у стійкому розвитку.

 5. На яких механізмах ґрунтується поняття «стійкий розвиток».

 6. Які існують інструменти розв’язання проблем стійкого розвитку.

 7. Якими методичними принципами забезпечується стійкий розвиток.

 8. Індикатори стійкого розвитку, їх основні типи і класифікації.

 9. Поясніть важливість інтегральних індикаторів стійкого розвитку.

 10. Розкрийте сутність ноосферної ідеї.

 11. Розкрийте мету та завдання міжнародного форуму з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро.

 12. Основна мета проведення Саміту Землі в Йоганнесбургу.

 13. Антропоцентричний підхід до розуміння поняття «сталого розвитку».

 14. Розкрийте зміст консервативного напряму розв’язання проблем сталого розвитку.

 15. Розкрийте зміст напряму прогресивних змін суспільної системи.

 16. Дайте характеристику основним моделям індикаторних систем.

 17. Розкрийте зміст та завдання світової програми дій «Порядок денний на ХХІ століття».

 18. Розкрийте зміст та завдання програми дій з подальшого впровадження «Порядку денного на ХХІ століття».

 19. Розкрийте зміст та завдання Ольборзької хартії «Міста Європи на шляху до сталого розвитку».

 20. Розкрийте зміст та завдання Оргуської конвенції.

 21. Розкрийте зміст та завдання «Плану дій».

 22. Розкрийте зміст та завдання Йоганнесбурзької декларації.

 23. Завдання та принципи концепції переходу України до сталого розвитку.

 24. Передумови формування стратегічних цілей розвитку.

 25. Проаналізуйте чинники впливу на політику сталого розвитку в Україні.

 26. Розкрийте зміст та завдання Комплексної програми України зі сталого розвитку на 2003-2015 р.

 27. Проаналізуйте заходи щодо виконання Комплексної програми України зі сталого розвитку на 2003-2015 р.

 28. Розкрийте зміст та основні положення Закону України «Про стимулювання регіонального розвитку».

 29. Стратегічні цілі розвитку України

 30. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Соціальна справедливість і сталий людський розвиток»

 31. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Освіта та інформація»

 32. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Здоров‘я нації і народонаселення»

 33. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Економічне процвітання»

 34. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Здорове навколишнє середовище та збереження природи»

 35. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Відповідальне управління»

 36. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Сталі місцеві громади та сталий розвиток поселень»

 37. Розкрийте зміст, існуючі проблеми та пріоритетні завдання Стратегічної цілі розвитку України «Міжнародна відповідальність»

 38. . Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку у різних сферах людської діяльності.

 39. Моніторинг реалізації Стратегії та базові орієнтири сталого розвитку.

 40. Етапи реалізації сталого розвитку.

 41. Розкрийте значення охорони довкілля за умов сталого розвитку.

 42. Обґрунтуйте шляхи раціонального використання та відновлення земельних ресурсів в Україні.

 43. Обґрунтуйте шляхи раціонального використання та відновлення водних ресурсів та екосистем України.

 44. Обґрунтуйте шляхи раціонального використання та відновлення корисних копалин України.

 45. Розкрийте основні заходи щодо охорони атмосферного повітря.

 46. Обґрунтуйте шляхи раціонального використання та відновлення ресурсів рослинного та тваринного світу.

 47. Обґрунтуйте шляхи раціонального використання та відновлення рекреаційних ресурсів.

 48. Види і рівні міжнародної екологічної політики.

 49. Проаналізуйте механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля.

 50. Основні міжнародні угоди та документи природоохоронного співробітництва.

 51. Проаналізуйте участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.

 52. Поясніть особливості геополітики та геостратегії України.

 53. Значення та місце України в системі єврорегіонів.

 54. Дайте характеристику єврорегіону “Нижній Дунай”.

 55. Дайте характеристику єврорегіону "Буг".

 56. Дайте характеристику єврорегіон “Карпати”.

 57. Дайте характеристику єврорегіон “Верхній Прут”.

 58. Проаналізуйте необхідність впровадження умов сталого розвитку в освіті.

 59. Політичні механізми та нормативно-правова база для забезпечення освіти в інтересах сталого розвитку.

 60. Наукові дослідження та міжнародна співпраця в галузі освіти сталого розвитку.

 61. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Карпатського економічного району.

 62. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Карпатського економічного району.

 63. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Столичного економічного району.

 64. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Столичного економічного району.

 65. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Центрального економічного району.

 66. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Центрального економічного району.

 67. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Північно-Західного економічного району.

 68. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Північно-Західного економічного району.

 69. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Північно-Східного економічного району.

 70. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Північно-Східного економічного району.

 71. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Подільського економічного району.

 72. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Подільського економічного району.

 73. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Придніпровського економічного району.

 74. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Придніпровського економічного району.

 75. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Причорноморського економічного району.

 76. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Причорноморського економічного району.

 77. Розкрийте географічні та соціально-економічні особливості Донецького економічного району.

 78. Проаналізуйте пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку Донецького економічного району.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ECTS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рейтингова оцінка у балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

5 (відмінно)

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал з семінарських занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

4 (добре)

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

^ Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал дисципліни «Регіональна політика сталого розвитку», виконав семінарські та самостійні роботи, уміє пояснити сутність основних понять. Знання в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Здатний самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Добре” – Все вище вказане виконує не повною мірою, однак знає теорію й практику. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення та семінарські роботи.

67–74

3 (задовільно)

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних і семінарських робіт. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

“Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину семінарських робіт та тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35–59

2 (незадовільно)

 

FX

Незадовільно


Незадовільно (з можливістю повторного складання)” – не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом)” – не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.

^ 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література до курсу:

 1. Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. – М.: Просвещение, 1998. – 270 с.

 2. Данилишин Б.М. Сталий розвиток України: реалії і проблеми. – Зб. наук. доповідей «Проблеми сталого розвитку України». – К.: БМТ, 2001. – С. 133-150.

 3. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: Прогресс-Традиция, 2000.- –140 с.

 4. Eлектрона версія книг: Сталий розвиток України. Загальноукраїнський проект ( частина І – 2006р. та частина ІІ – 2007р.) http://who-is-who.com.ua/book/ust.html

 5. Лукінов І.І. До стабілізації еколого-економічного і соціального розвитку. – Зб. наук. доповідей «Проблеми сталого розвитку України». – К.: БМТ, 2001. – с. 21-41.

 6. Марчук Є.К. Україна: нова парадигма поступу. – К.: Аваллон, 2001. – 216 с.

 7. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.

 8. Основи стійкого розвитку. . Навч. посібник / За ред. Л.Г. Мельника, Суми: Університетська книга, 2005. – 654 с.

 9. Петренко З. Прикордонні регіони як нова форма міжнародної інтеграції // Економіка України. - 1999. - №12. - С.66-72.

 10. Проблеми сталого розвитку України. Вид. третє (переробл. і доповнене). – К.:БМТ, 2001. – 423 с.

 11. «Програма дій та Порядок денний на XXI століття»/Переклад англійської РГО "Україна. Порядок денний на XXI століття". - К.: Інтелсфера, 2000. -360с.

 12. Програма дій з подальшого впровадження "Порядку денного на XXI століття" ("Rіо+5") 23-28.06.1997.-К. : Інтелсфера, 2000.

 13. Руденко Л.Г., Горленко И.А., Олещенко В.И. Украина на пути к устойчивому развитию. – К.: Ин-т географии НАН Украины, 2000.

 14. Социально-экономический потенциал устойчивого развития.Учебник / под ред. Л.Г. Мельника и Л. Хенса – Суми: Университетская книга, 2007. – 1120с.

 15. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб./Ф.В.Вальвач, М.І. Дробноход, В.Г.Дюканов та ін. За ред. М.І. Дробнохода. -К.: МАУП, 2002.

 16. Сторонянська І.З. Міжнародне міжрегіональне співробітництво: На прикладі Західного регіону України. - Львів: ІРД НАН України, 2002. - 210 с.

 17. Україна. Сталий розвиток. Вип. 1 / авт.-упор. : В. В. Болгов. - К. : Укр. видавничий консорціум, 2006. - 222 с.

 18. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М. та ін.. Порядок денний на ХХІ століття: національний шлях до гармонійного розвитку. – К. Літсофт, 2001.– 51 с.

 19. Шевчук В.Я., Білявський Г.О. та ін.. Ноосферогенез і гармонійний розвиток. – К. Геопринт, 2002. – 127 с.

 20. Indicators of Sustainable Development. – UN, 2001. – 127 с.


Додаткова література до курсу:

 1. Америка и устойчивое развитие. Новая концепцыя охраны окружающей среди // ЭКОС. – 1997. - № 4. – 95с.

 2. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991.

 3. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: Навч. посіб. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 288 с

 4. Дробноход М.І. Пріоритети стійкого екологічно безпечного розвитку //Освіта і управління. -1997.

 5. Задорский В. Концепция устойчивого развития и екологизации Украины // конструктивная экология и бизнес. – 1998. – №1-2.

 6. Нижник Н.Р., Ситник Г.П. та ін. Національна безпека України / Методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку. – К.: Преса України, 2000.

 7. Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 року № 3/97-ВР «Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України».

 8. Постанова Верховної Ради України від 01 лютого 1998 року № 38-39 «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України».

 9. Стеценко С.Г. Демографічна статистика: Підручник. – К.:Вища шк., 2005.- 415с.

 10. Хенс Л. Устойчивое развитие как веха экономики природопользования // Экономика природопользования / Л.Хенс, Л.Г. Мельник, Э. Бун, Й. Кен, Й. Сейак и др.; Под ред. Л.Хенса, Л. Мельника, Э. Буна. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 125-140.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи