Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 488.67 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір488.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Ресурсний менеджмент"


напряму підготовки Менеджмент

для спеціальності 6.030601 - "Менеджмент організація"

спеціалізація Менеджмент природоохоронної діяльності

Факультет Географічний

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

7/8

216

6

56

31
6

1237

8


Заочна

4

7/8

216
16

81927

8Робоча програма складена на основі на основі навчальної програми доц. Данилової О.М. «Ресурсний менеджмент», затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту від 29 серпня 2009 р.


Робоча програма складена асист. Наконечним Костянтином Петровичем


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту протоколом 1 "30" серпня 2011 року


Завідувач кафедрою ________________________ /Руденко В.П./

(підпис)

«____»______________2011р.


Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № _____від «___»___________________2011р.

Голова методичної ради

Географічного факультету ______________________ /Руденко В.П./

(підпис)


1. Пояснювальна записка.

1.1. Мета викладання дисципліни – сформувати у студентів теоретико-методологічні основи знань управління природними ресурсами та вміння на практиці вибирати оптимальну стратегію природокористування

.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

  • розкрити теоретичні і прикладні аспекти ресурсного менеджменту;

  • розкрити сутність природних ресурсів як об’єкту управління, принципів та форм управління раціональним природокористування;

  • оволодіти методами управління природними ресурсами;

  • усвідомити основні напрями та стратегії природокористування в Україні з врахування державної стратегії переходу до сталого розвитку;

  • ознайомити з організаційною структурою управління природними ресурсами різних таксономічних рівнів (земельних, водних, мінеральних, лісових, фауністичних та охорони атмосферного повітря) встановити функціональні обов‘язки державних установ та організацій у сфері користування та використання природними ресурсами;

  • розкрити основні особливості екологічної політики підприємства за умов збалансованого природокористування;

  • розуміти необхідність екологічної паспортизації, обліку, страхування, моніторингу, аудиту, експертизи та екологічного менеджменту;

  • оволодіти практичними прийомами застосування економічних механізмів, статистичної звітності у сфері природокористування.


^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  • знання предмету, мети та завдань курсу;

- визначення основних понять та термінів з ресурсного менеджменту;

- розуміння та вміння застосовувати основні методи в управлінні природними ресурсами;

- знання організаційної структури та основних функціональних обов’язків державних установ та організацій у сфері природокористування;

  • вміння застосовувати економічні та статистично-звітні механізми у сфері використання та користування природними ресурсами.


2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни ^ «РЕСУРСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види

діяльності

і поточного контролю

Кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів

за ІНДЗ

Всього балів

за види навч. занять

Л

С

Пр

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


^ Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи управління природними ресурсами


Знати і розуміти предмет, мету, основні поняття та основні вимоги організації ресурсного менеджменту.

НЕ1.1.(Лекція) Природні ресурси як об’єкт управління в природокористуванні

[осн.:1, 7, 8; д.:1, 3,]

Зміст та поняття ресурсного менеджменту. Характеристика та класифікація суб’єктів ресурсного менеджменту. Характеристика та класифікація об’єктів ресурсного менеджменту. Базові основи ресурсного менеджменту. Поняття, стратегії, принципи та механізми природокористування

4


Конспект лекції

Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.1.3,0

3

Охарактеризувати загальні особливості складових ресурсного менеджменту

НЕ 1.1 (Семінар) Характеристики об’єктів ресурсного менеджменту (на вибір природний ресурс)

[осн.: 7, 10, д.:1, 2]

Фізико-географічні та економіко-географічна характеристика. Фізичні та хімічні особливості. Екологічні аспекти. Особливості застосування у національного господарстві.
2Реферативні доповіді із захистом


Тестові завдання до НЕ 1.1


Опорний конспект до семінару

3


2


27

Знати методи та механізми, що застосовуються в природоохоронній діяльності та природокористуванні.


НЕ1.2.(Лекція)

Методи та механізми природоохоронної діяльності і природокористування. [

осн.:5, 8; д.:6]

Загальні методи природоохоронної діяльності і природокористування. Обов’язкові методи природоохоронної діяльності і природокористування. Метод прогнозування. Метод планування. Метод нормування. Механізми природоохоронної діяльності і природокористування

6


Конспект лекції


Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.2.


3,0

3

Охарактеризувати загальні особливості складових ресурсного менеджменту

НЕ 1.2 (Семінар) Характеристики субєктів ресурсного менеджменту (на вибір центральний орган виконавчої влади в галузі природоохоронної діяльності та приро-докористування)

[осн.: 4, 6, д.:1, 2]

Структура організації суб’єкту ресурсного менеджменту. Завдання та функції. Нормативно-правове забезпечення їх функціонування
2Реферативні доповіді із захистом


Тестові завдання до НЕ 1.2


Опорний конспект до семінару

3


2


27

^ Контроль знань навчальних елементів

НЕ 1.3 Контрольна робота215

^ Всього за змістовий модуль 1

10

6
30

35

Змістовий модуль 2. Земельно-ресурсний менеджмент

Розуміти роль та значення земельних ресурсів.


^ НЕ 2.1 (Лекція) Роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні екосистем

[осн.:1, 3, 7; д.:1, 2]

Значення земельних ресурсів у житті людини. Особливості земельних ресурсів як засобів виробництва. Таксономічні одиниці класифікації земельного фонду. Основні екологічні функції земель. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів

4


Конспект лекції

Пошукова інформаційна робота до НЕ 2.1

1,0

1

Знати особливості формування земельних відносин в України

НЕ 2.2 (Лекція) Особливості формування земельних відносин України та їх нормативно-правове забезпечення

[осн.:3, 4, 5].


Державна політика охорони та раціонального використання земельних ресурсів. Земельні відносини в Україні: стан та перспективи. Принципи земельного нормативно-правового забезпечення. Характеристика та структура земельного законодавства України. Поняття і склад земельного фонду. Органи державного управління земельним фондом та їх функції

4


Конспект лекції

Пошукова інформаційна робота до НЕ 2.1

1.0

1

Охарактеризувати особливості земельних відносин земель різного цільового використання

НЕ 2.1 (Семінар) Характеристика категорій земель за цільовим призначенням

[осн.:6, 7 д.:5]

Землі сільськогосподарського призначення. Землі населених пунктів. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Землі оздоровчого призначення. Землі рекреаційного призначення. Землі історико-культурного призначення. Землі лісового фонду. Землі водного фонду. Землі запасу.
2Реферативні доповіді із захистом


Тестові завдання до НЕ 2.1


3


2

5

^ Знати основні показники та індикатори сталого розвитку та розуміти необхідність їх застосування

НЕ 2.3 (Лекція) Особливості право власності, користування та оренди землі

[осн.:4, 8; д.:2, 5].

Загальна характеристика права власності на землю. Право державної, колективної та приватної власності на землю. Особливоті та умови передачі земель у власність. Особливості та умови користування земельними ділянками. Особливості використання земельних ділянок на умовах оренди. Особливості використання земельних ділянок на умовах суборенди. Припинення і перехід прав на землю. Плата за придбання землі у власність, земельний податок, орендна плата за землю. Права і обов'язки власників землі та землекористувачів

6


Конспект лекції
Пошукова інформаційна робота до НЕ 2.3

1,0

1

Знати як здійснюються основні функції земельного менеджменту

НЕ2.4 (Лекція)

Еколого-економічні складові системи управління земельними ресурсами

Контроль за використанням і охороною земель і їх моніторинг. Державний земельний кадастр. Особливості організації землеустрою. Система якості та нормування земельних ресурсів.

4


Конспект лекції

Пошукова інформаційна робота до НЕ 2.4

1,0

1

Навчитися визначати як здійснюються збори та платежі за використання земельних ділянок

^ НЕ 2.2 (Практична робота) Визначення розмірів плати за землю


2
Виконана практична


Тестові завдання до НЕ 2.2

3


25

Навчитися визначати як обчислюються розміри заподіяної шкоди нераціональним природокористуванням

^ НЕ 2.3 (Практична робота) Обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям та об'єктам природно-заповідного фонду


2
Виконана практична


Тестові завдання до НЕ 2.3 і НЕ 2.4

3


36

Контроль знань навчальних елементів

НЕ 1.3 Контрольна робота215

^ Всього за змістовий модуль 2

18

4

4

31

35

Модуль контроль (підсумковий)

30

^ Всього (за змістовий модуль №1 та №2)

100
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи