Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” icon

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Скачати 362.44 Kb.
НазваРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Дата04.06.2012
Розмір362.44 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

перший проректор


________ (р.і. петришин)


« 30 « серпня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

( за кредитно-модульною системою)


з дисципліни

Управління персоналом ”


напряму підготовки ____Менеджмент___________________________

для спеціальності Менеджмент організації

Факультет ____ географічний________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

7

108

3

16

14

-

4

74

-

-

-

7Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

Напряму_____Менеджмент


Робоча програма складена _к. б. н. , доц. Кібич І.В.____________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту__________________________________

Протокол № 1_ від « 30» ___серпня____2011__р.


Завідувач кафедрою __________________ ( проф. Руденко В.П.)


Схвалено методичною радою географічного факультету

«30» _____серпня____2011 р.


Голова методичної ради

географічного факультету_________________ (_доц. Цепенда М.В.)


1.Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни - формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання , забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

^ 1.2. Завданням вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів із таких питань:

 • обґрунтовування методологічних принципів управління персоналом.

 • формування та аналізування кадрової політики.

 • управління соціальним розвитком трудового колективу.

 • застосування сучасних методів планування потреб у персоналі

 • організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах.

 • атестування персоналу та використання її результатів.

 • оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • вміти розраховувати оптимальну кількість працівників організації;

 • використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;

 • володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

 • здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

 • здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;

 • інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;

 • застосовувати методи оцінки персоналу;

 • розраховувати показники ефективності роботи персоналу;

 • адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній.^ 2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

управління персоналом” та навчальної діяльності студента


Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій


Результати навчання

Знати і розуміти основні поняття управління персоналом, предмет, об‘єкт, структуру, методи та функції.

.


НЕ.1.1.(Лекція)

Управління персоналом як наука і специфічна функція менеджменту.Предмет і об’єкт вивчення курсу. Еволюція концепцій і теорій управління персоналом. Системний підхід в управлінні персоналом організації.

2

-

-

-

конспект лекції
Розуміти систему закономірностей та принципів менеджменту персоналу.


(Практичне заняття)

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту


Повторення лекційного матеріалу

-

-

2

-

- усне опитування;

- термінологічний диктант;
5


5

10

Розуміти й розрізняти особливості і відмінності управління персоналом в різних країнах світу

(Самостійна робота)

Закордонний досвід управління персоналом

Управління персоналом в США, країнах західної Європи, Японії.---18- реферативні доповіді;

55
Знати класифікації персоналу за різними ознаками.

Розуміти структуру персоналу


^ Знати основні показники структури і чисельності персоналу, вміти їх вираховувати.


Знати вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників

НЕ.1.2.(Лекція)

Управління персоналом як соціальною системою


(Практичне заняття)

Персонал як соціальна система.


(Самостійна робота)

Вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Структура персоналу. Соціальна структура персоналу.. Поняття посади, професії, кваліфікації. Компетентність працівника


Закріплення лекційного матеріалу


Підготувати повідомлення про основні вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників

4


-


-


-


-


-

-


2


-

-


-


12

конспект лекції


- фронтальне опитування

- тести


повіідомлення
5


5


2


10


2Розуміти роль менеджера з персоналу у формуванні колективу.

^ Знати основні принципи та етапи формування колективу


Вміти виявляти

соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.

НЕ.1.3.(Лекція)

Формування колективу організації


Практичне заняття)

Соціальний розвиток колективу.


Колектив як соціальна група. Принципи та етапи формування колективу. Ознаки колективу. Формальні і неформальні групи. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом.


Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Сутність та значення соціального розвитку колективу.

4


-

-


-

-


2

-


-

Конспект лекції


- реферативні доповіді;3

3Всього за ЗМ. 1:

Змістовий модуль 2. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації


30


Знати загальні організаційні засади управління персоналом організації.


Розуміти мету та завдання планування персоналу.


^ Знати основні структурні складові кадрової політики.


Розуміти зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.

НЕ.2.1.(Лекція)

Служби персоналу: організація та функції. Кадрове планування в організаціях


(Практичне заняття)

Кадрова політика організації. Кадрове планування .Загальні організаційні засади управління персоналом організації. Служби персоналу й основні напрями їх діяльності. Функції служб персоналу на сучасному етапі. Планування роботи з персоналом організації. Організація обліку та звітності по персоналу.. Стратегічне планування людських ресурсів

Мета та завдання планування персоналу. Планування чисельності персоналу по категоріях.


Основні структурні складові кадрової політики. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики.


4


--


--


2-


-Конспект лекції


- тестування

- письмо-

ве опитування;

5


5Історія формування японського типу менеджерів

1010Знати методи і форми організації набору та відбору кадрів, методи та форми професійної орієнтації


^ Знати методи відбору працівників.

Вміти складати професіограму


Вміти аналізувати працю і робочі місця працівників, Розуміти, як організувати робоче місце працівника


НЕ.2.2.(Лекція) Організація набору та відбору кадрів. Організування праці персоналу.


(Практичне заняття)

Моделі та методи відбору працівників.


(Самостійна робота)

Аналіз праці і робочих місць працівників. Організування робочих місць працівників


Добір кадрів Професіограма: модель співробітника і модель посади. Методи відбору працівників. Характеристика джерел залучення кандидатів.. Лізинг персоналу. Методи та форми професійної орієнтації.

Визначення і регламентування службовіх прав, повноважень та обов’язків працівників управління.


Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях. Етапи відбору кадрів

Підготувати коротку доповідь на зазначену тему6


-


--


-


--


2


--


-


20

Конспект лекції


- тестування;

- письмове опитування


- доповідь-повідомлення

5


5


5Соціально-психологічні аспекти мотивації праці

1010


5^ Знати критерії та методи оцінки різних категорій персоналу, види атестацій і винагородження.


Розуміти роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників.


Розуміти соціальну відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником

^ НЕ.2.3. (Лекція)

Оцінювання та атестація персоналу. Управління винагородженням персоналу


(Практичне заняття)

Соціальне партнерство в організації як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.


(Самостійна робота)

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства

Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу.

Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців. Оцінювання спеціалістів. Оцінювання керівників. Атестація персоналу. Види атестацій. Сутність і функції винагородження персоналу. Стратегія винагородження персоналу.


Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Імовірність виникнення і загострення конфліктів. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників.


Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.

4


-


-

-


-


-

-


2


-

-


-


20

Конспект лекції


фронтальне опитування


реферативні доповіді
5


5

Підходи до стимулювання ініціативи в японських компаніях

105


5

Знати сутність професійного розвитку персоналу.

Розуміти управління мобільністю кадрів, розстановку персоналу за посадами.


^ Знати різні методики оцінки ефективності управління персоналом

Вміти їх застосовувати на практиці

Н.Е.2.4. (Лекція)

Управління процесом розвитку та рухом персоналу


(Практичне заняття)

Ефективність управління персоналом


Професійний розвиток персоналу. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. Програми підготовки персоналу. Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників.. Розстановка персоналу за посадами. Причини та фактори вивільнення персоналу. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Управління плинністю кадрів.


Методика оцінки ефективності. Критерії ефективності соціальна та економічна ефективність роботи персоналу. Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу


2


-

-


-

-


2

-


-

Конспект лекції


Письмова відповідь

-


5

-

-

-


5

Всього за ЗМ.2: 40

Модуль-контроль: 30

Разом : 100
^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ НЕ

в яких

передба-

чено СМ

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки

й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Закордонний досвід управління персоналом

Захист реферату;

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTS

Основна літ-ра: 10,11,12,16

Додаткова літ-ра: 1, 4

Інтернет- ресурси

НЕ 1.2.

Вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників

реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 2 балів за шкалою ECTS

Основна літ-ра: 16,17, 20

Додаткова літ-ра:4,5

Інтернет- ресурси


НЕ 2.2.

Аналіз праці і робочих місць працівників. Організування робочих місць працівників

Захист реферату;

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTS


Основна літ-ра: 1,10,19,20

Інтернет- ресурси

НЕ 2.3.

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства

Захист реферату;

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTS


Основна літ-ра: 5, 19, 20, 21

Додаткова літ-ра: 4,6,8

Інтернет- ресурси
^

4. Зміст лекційного курсу
Назва розділу, теми, зміст теми


Кільк. годин

1

2

Змістовий модуль 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Н.Е. 1.1. Управління персоналом як наука

Роль та значення управління персоналом як науки. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «кадровий менеджмент». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.


Н.Е. 1.2. Управління персоналом як соціальною системою

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Характеристика персоналу організації. «індивід», «особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці. Різновиди соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Показники чисельності персоналу організації. Вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації. Компетентність працівника. Професійна компетентність і професійна придатність.

Н.Е. 1.3. Формування колективу організації

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність .людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами. Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.

Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку.


Змістовий модуль 2. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації


н.е. 2.1. Служби персоналу: організація та функції. Кадрове планування в організаціях

Загальні організаційні засади управління персоналом організації. Служби персоналу й основні напрями їх діяльності. Функції служб персоналу на сучасному етапі. Планування роботи з персоналом організації. Менеджер служби персоналу Організація обліку та звітності по персоналу. Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу.Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі. Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі. Зміст понять вакансія, посада, професія, спеціальність аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу. Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.


Н.Е. 2.2. Організація набору та відбору кадрів. Організування праці персоналу.

Добір кадрів. Оновні джерела інформації про вакансії. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Методи відбору працівників. Створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. Лізинг персоналу.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях. Етапи відбору кадрів.

Трудова адаптація працівників: первинна та вторинна. Аналіз праці і робочих місць працівників. Організування робочих місць працівників. Визначення і регламентування службовіх прав, повноважень та обов’язків працівників управління.


Н.Е. 2.3. Оцінювання та атестація персоналу. Управління винагородженням персоналу

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу.

оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо. Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників. Атестація персоналу. Види атестацій. Сутність і функції винагородження персоналу. Стратегія винагородження персоналу. Засади побудови системи винагороджень. Особливості винагородження менеджерів.


Н.Е. 2.4. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу. Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Наступник дублер. Розстановка персоналу за посадами. Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії. Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу.


Всього:
2


2


2


4


2


2


2


16^ 5. Зміст практичних занять
НЕ


Назва теми

Кільк.

Годин

1.1.


1.2.


1.3.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Закордонний досвід управління персоналом

[3,5,6,9 ,25].

Управління персоналом як соціальною системою.

[9, 25].

Соціальний розвиток колективу.


Кадрова політика організації. Кадрове планування . Організація набору та відбору кадрів.


Моделі та методи відбору працівників.


Соціальне партнерство в організації як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.


Ефективність управління персоналом


Всього:

2


2


2


2


2


2


2


14 год.
6. Тематика ІНДЗ

6.1. Тематика індивідуальних наукових пошуків


 1. Управління розвитком і рухом персоналу організації

 2. Соціальне партнерство в організації

 3. Ефективність управління персоналом організації

 4. Історія формування японського типу менеджерів

 5. Підходи до стимулювання ініціативи в японських компаніях

 6. Соціально-психологічні аспекти мотивації праці^ 6.2. Тематика рефератів

 1. Сутність професійного розвитку персоналу

 2. Планування і управління службовими кар’єрами працівників

 3. Навчання персоналу організації

 4. Формування і підготовка резерву кадрів

 5. Управління мобільністю кадрів і структуризація праці

 6. Працедавець і наймані працівники як соціальні партнери в структурі організації

 7. Роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників.

 8. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства

 9. Сутність ефективності управління, критерії і методи її оцінювання

 10. Оцінювання ефективності діяльності служби персоналу організації.

 11. Професійне навчання: зарубіжний досвід

 12. Розвиток кар’єри в організаціях

 13. Соціальне партнерство в організаціях: зарубіжний досвід

 14. Інвестиції в персонал як основа розробки виробничих і соціальних показників розвитку організації

 15. Витрати на розвиток персоналу: класифікація, аналіз, планування.

 16. Формування та підготовка резерву керівників

 17. Роль і місце соціального управління в плануванні та організації розвитку персоналу

 18. Нормативно-правові і соціальні основи управління трудовими конфліктами

 19. Практика вирішення трудових конфліктів в зарубіжних країнах

 20. Соціальне партнерство в організації: вітчизняний досвід.7. Засоби діагностики навчальних досягнень

студентів

Перелік контрольних питань до модуля 1.


 1. Об’єкт, предмет вивчення та завдання науки управління персоналом.

 2. Показники, що характеризують чисельність персоналу організації.

 3. Концепції застосування людського чинника у виробництві, їх головна ідея.

 4. Яка концепція управління персоналом є однією з найперспективніших в Україні і чому?

 5. Теорії людських ресурсів, їх головна ідея.

 6. Сутність теорій людського капіталу.

 7. Функції і методи управління персоналом.

 8. Організаційна структура персоналу і показники, що використовуються при її аналізі.

 9. Професійно-кваліфікаційна структура персоналу.

 10. Показники, що характеризують кваліфікацію персоналу.

 11. Поняття «персонал». Аргументуйте твердження, що персонал виступає одночасно об’єктом та суб’єктом управління.

 12. Психологічні характеристики колективу. Соціально-психологічний клімат та чинники, що на нього впливають.

 13. Сутність і умови згуртованості колективу. Стадії формування згуртованості групи.

 14. Етапи розвитку колективу і особливості управління на кожному з етапів.

 15. Основні відмінності формальних і неформальних груп працівників. Завдання управління цими групами.

 16. Фактори, що впливають на ефективне функціонування груп у колективі, їх характеристика.Перелік контрольних питань до модуля 2.

 1. Етапи розроблення кадрової політики.

 2. Стратегія управління персоналом.

 3. Основні учасники системи управління персоналом та їх завдання.

 4. Найпоширеніші моделі організаційної побудови служб управління персоналом.

 5. Засади функціонування служб управління персоналом.

 6. Оптимальна функціональна структура служби управління персоналом.

 7. Ролі, які виконує служба персоналу.

 8. Компетенції і завдання служб персоналу.

 9. Функції служб персоналу на сучасному етапі.

 10. Сутність кадрового планування, його завдання.

 11. Фази (етапи) і принципи кадрового планування.

 12. Сутність стратегічного планування, його суб’єкти і методи.

 13. Методи визначення загальної чисельності працівників.

 14. Методи визначення чисельності ІТП і фахівців управління.

 15. Методи планування забезпечення кадрових потреб організації.

 16. Методи планування використання (розстановки) персоналу.

 17. Вибір форм трудових відносин з працівниками і організування їх праці.

 18. Поняття «добір» і «відбір» кадрів. Етапи процесу добору і відбору кадрів в організацію.

 19. Засоби (джерела) залучення працівників на вакантні місця.

 20. Моделі, що застосовуються при доборі працівників.

 21. Професіограма: модель співробітника і модель посади.

 22. Основні методи відбору працівників.

 23. Професійна орієнтація і трудова адаптація працівників.

 24. Ефективність процесу добору і відбору працівників.

 25. Аналіз праці і робочих місць працівників.

 26. Організування робочих місць працівників.

 27. Службові права, повноваження та обов’язки працівників управління.

 28. Поняття і функції оцінювання персоналу.

 29. Засади застосування систем оцінювання працівників.

 30. Помилки оцінювання персоналу.

 31. Критерії, що використовуються у системах оцінювання працівників.

 32. Загальна характеристика методів і технік оцінювання персоналу.

 33. Об’єктивні методи оцінювання персоналу, їх характеристика.

 34. Суб’єктивні методи оцінювання персоналу, їх характеристика.

 35. Комплексні техніки оцінювання персоналу, їх характеристика.

 36. Атестування персоналу організації.


Критерії оцінювання навчальних досягнень

студентів за шкалою ECTS та національною шкалою


Рейтингова

оцінка у балах

Оцінка в системі ECTS

Оцінка за національною

шкалою

Критерії оцінювання

90 – 100


82 -89


75 -81


69 -74


60 -68


35 -59


1 -34

А


В


С


D


Е

F

5 (відмінно)

(зараховано)


4 (добре)

(зараховано)


4 ( добре )


3 ( задовільно )

(зараховано)


3 ( задовільно )


2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

(незараховано)

2 (незадовільно) з обв’язковим повторним курсом

Знання предмету управління персоналом міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників. Знання використовуються вільно, легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної спеціальності.


Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Знання студент трансформує самостійно, легко переносить на нові види діяльності в межах теми чи предмету. Студент здатний виконати засвоєні види діяльності, дії, окремі операції.


Знання завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Самостійно використовуються в завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності переносяться тільки за допомогою викладача. Студент здатний виконувати діяльність за інструкцією.


Вимоги на оцінку “задовільно” не виконані.


Основи курсу студентом не освоєні, завдання не виконані, знання не продемонстровані.


9. Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Кодекс законів України про працю. – К., 1998.

 2. Про зайнятість: закон України // Урядовий кур'єр, 1991.

 3. Про оплату праці: Закон України // Урядовий кур'єр, 1995

 4. Закон України « Про зайнятість населення». //Закони України, том 1. 1999. – С. 252-268

 5. Закон України «Про колективні договори і угоди». //Закони України, том 6, 1996. С.5-11.

 6. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». //Закони України, том 15., 1999. С.332-343.

 7. Закон України «Про оплату праці». //Закони України, том 8., 1997. С.210-218.

 8. Закон України «Про охорону праці». //Закони України, том 4. -к., 1996. С. 114-133.

 9. Аттестация руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций: метод. рекомендации. -М., 1989.

 10. Дятлов В.А.и др. Управление персоналом: учеб. пособие для студ.экон. вузов й фак./ В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало. – М: Приор, 1998.

Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с.

 1. . Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2007. – 414 Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: Нимб, 1999.

 2. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998.

 3. Колот А.Т. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1998.

 4. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. - М.: ГАУ, 1996.

 5. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. Управление персоналом организации: учебник/ под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Инфра, 1997. – 348 с.

 6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

 7. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. – М.: бизнес-школа «интел-синтез», 1998.

 8. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1996. – 336с.

 9. Управление персоналом: учеб.-практ. пособие для студ. экон. вузов и фак. /Под ред. А.Я. Кибанова и др.. – М.: Приор, 1999.

 10. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навч.закл. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 11. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учеб.-практ.пособие. – 3-є изд. Перераб. и доп. – М.: бізнес-школа «интел-синтез», 1998.

 12. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Норма –инфра. – 1998.

 13. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Уебник. – 3-е изд;, перераб. И доп . – К.: Мауп, 1999.Додаткова література


 1. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001.

 2. Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці: Навч. посіб./ Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. – К.: Кондор, 2005. – 332 с.

 3. Брюховецький П.Ю. Тенденції і закономірності розвитку систем управління персоналом у сучасних умовах господарювання // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2005. – №2. – С.140.

 4. Вартанова Е.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом як напрям роботи з персоналом підприємства // Вісник СНУ імені Володимира Даля. – 2008. – №2 (84). Ч. I. – С.19.

 5. Вершов О.Ю. Вплив управлінської праці на якість продукції в системі управління // Вісник ДонДУЕТ. Серія: Економічні науки. – 2006. – №3 (19). – С.13.

 6. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій. – К: КНТУ. – 1998

 7. Данчева О.В., Швальб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К.: Лібра, 1999.

 8. Дреслер Гарри. Управление персоналом. – М: Бином. – 1997.

 9. Довідник кваліфікаційних характеристик професійй працівників. – Краматорськ: Центр продуктивності, 1998. – Вип. 1. – розд. 1-2

 10. Класифікатор професій дк 003-95. – К.: Держстандарт України, 1995.

 11. с.

 12. Стадник В. В., Йохна М. А.. Менеджмент: Підручник. – 2. вид., випр. и доп. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.

 13. Шаповал М.І. Менеджмент якості Підручник. 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2007. – 471 с.

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І. В
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання)
...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Конверсикологія», затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи