Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” icon

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Скачати 397.61 Kb.
НазваРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Дата31.05.2012
Розмір397.61 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

перший проректор


________ (Р.І. Петришин)


« 30 « серпня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

( за кредитно-модульною системою)


з дисципліни


Менеджмент природоохоронної діяльності”


напряму підготовки ______Географія____________________________

для спеціальності _______8.050209 – “Економічна і соціальна географія ”

Факультет ____ географічний________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

108

3

34

17

-

-

57

-

-

9

-

Заочна

5

9

108

3

8

4

-

-

96

-

-

9

-Робоча програма складена на основі Програми курсу «Менеджмент природоохоронної діяльності», затвердженої __29 серпня 2002 р._____________

Напряму_________Географія_______________________________________

Робоча програма складена _к. б. н. , доц. Кібич І.В.____________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту__________________________________

Протокол № 1_ від « 30 » ___серпня____2011_р.


Завідувач кафедрою __________________ ( проф. Руденко В.П.)


Схвалено методичною радою географічного факультету

«_____» ___________________2011 р.


Голова методичної ради

географічного факультету _________________ (_доц. Цепенда М.В.)


1.Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни - закласти основи з теорії та практики управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю, показати основні шляхи ефективного управління екобезпекою.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити теоретико-методологічну основу оптимального управління процесами охорони навколишнього природного середовища, предмет, мету і завдання курсу на сучасному етапі;

 • Показати місце менеджменту природоохоронної діяльності в системі наук, його розвиток в Україні;

 • Розглянути основні елементи функціональної та забезпечуючої підсистем господарського механізму природокористування та роль менеджменту організації природоохоронної діяльності в цій системі;

 • Ознайомити з сучасними методами і діючою організаційною структурою управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю на державному і регіональному рівнях, виявити і розкрити позитивні й негативні боки цієї системи;

 • Звернути увагу на управління регіональними природоохоронними програмами та методи підвищення їх економічної ефективності;

 • Сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння необхідності управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю, вміння й навички застосування правового та економічного механізмів управління.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • знання предмету, мети та завдань менеджменту природоохоронної діяльності на сучасному етапі;

 • розуміння зв`язків та структури управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю, компетенцій та функцій основних структурних елементів системи управління;

 • знання діючої організаційної структури управління діяльністю на державному і регіональному рівнях, їх основних функцій і методів діяльності;

 • розуміння ролі менеджменту природоохоронної діяльності, його основних напрямків у системі господарського механізму природокористування;

 • знання основних методів правового регулювання та економічного механізму управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю, уміння їх практичного застосування.^ 2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

Менеджмент природоохоронної діяльності” та навчальної діяльності студента


Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Семестр 7. Змістовий модуль 1. Менеджмент природоохоронної діяльності в системі наук, предмет, об’єкт, структура, методи, функції,форми.


Результати навчання

Знати і розуміти основні поняття менеджменту ПОД, предмет, об‘єкт, структуру, методи та функції.

.


НЕ.1.1.(Лекція)

Визначення менеджменту природоохоронної діяльності (ПОД), його зв‘язок з іншими дисциплінами.

[6,7,8, 9, 12,17,21,25, 34].Концепція сталого розвитку і мета управління. Поняття “екологічне управління” і “екологічний менеджмент”. Предмет та об‘єкт вивчення. Структура управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю. Методи і форми управління. Функції управління. Принципи природокористування й управління раціональним природокористуванням.

6

-

-

-

конспект лекції
Розуміти систему закономірностей та принципів менеджменту ПОД.

^ Знати та вміти класифікувати методи і принципи управління природоохоронною діяльністю.


(Практичне заняття)

Структура, принципи, методи, функції та форми управління ПОД

[8,9, 12,,19,34].


Основні елементи системи управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю;

Методи дослідження, що використовує менеджмент ПОД.

Принципи природокористування і управління природоохоронною діяльністю.

Функції та форми управління

-

-

2

-

- усне опитування;

- термінологічний диктант;
5


5

10

Розуміти й розрізняти поняття «управління ПОД», «менеджмент ПОД», «екологічний менеджмент».

^ Знати систему наук, з якою пов’язаний менеджмент ПОД.

Вміти визначити місце менеджменту ПОД в системі наук.

(Самостійна робота)

Місце менеджменту ПОД в системі наук про людину і природуЗв’язок менеджменту ПОД:

  • з географічними науками;

  • з екологічними дисциплінами;

  • з економічними науками;

  • з правовими науками
---8- реферативні доповіді;


- структурнологічні схеми

55Знати структуру господарського механізму управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.


^ Знати структуру системи органів управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю та їх головні функції.

Розрізняти відомчі і надвідомчі, державні і регіональні органи управління.


Знати про діяльність провідних громадських екологічних організацій України та Карпатського регіону.

НЕ.1.2.(Лекція)

Господарський механізм природокористування та управління [7, 8, 9, 12, 25, 34,35].


(Практичне заняття)

Організаційна структура управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.

[8,9,12,].


(Самостійна робота)

Громадські організації з екологічного управлінняЗміст, мета, структура, основні завдання господарського механізму природокористування. Основні проблеми та напрямки його удосконалення. Організаційна структура управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.


Система органів управління природокористуванням в Україні. Важливіші надвідомчі органи управління та їх функції. Органи управління міністерств і відомств. Регіональні органи управління природоохоронною діяльністю


Загальнодержавні громадські екологічні об’єднання.

Регіональні громадські екологічні організації та їх функції.

4


-


--


-


-

-


2


-

-


-


12

конспект лекції


фронтальне опитування


реферативні доповіді

5


5
Пошукова робота з аналізу діяльності, проблем і перспектив провідних громадських екологічних організацій.155


5


Розуміти й розрізняти поняття планування і прогнозування.

^ Знати основні показники планування, етапи підготовки ц.к.п.


Вміти навести приклади цільових комплексних програм і пояснити їх мету та завдання.


НЕ.1.3.(Лекція)

Планування й прогнозування природокористування і природоохоронної діяльності.

[6,12, 17, 35].


(Практичне заняття)

Зміст, мета і завдання екологічного планування. Цільові комплексні програми з охорони природи в Україні.

[6,11,12, 35].


Мета планування, основні його показники. Прогноз як важливіший передплановий документ, його мета, завдання, структура і принципи побудови. Порядок розробки плану з охорони природи та методи його обґрунтування.

Цільові комплексні програми ( ц.к.п.) як метод управління природокористуванням.

Основні етапи підготовки цільових комплексних програм. Зміст проекту програми. Типи програм за різними ознаками.


Порядок розробки екологічних програм і планів.

Приклади природоохоронних цільових комплексних програм в Україні

4


-

-


-

-


2

-


-

Конспект лекції


- реферативні доповіді;

5

5

Всього за ЗМ. 1:

Змістовий модуль 2. Основні напрямки екологічного управління


30


Знати основні вимоги державного контролю за охороною та раціональним використанням природних ресурсів, основні порушення, що підлягають накладанню стягнень.

Розуміти зміст, мету екологічного аудиту, знати методи і порядок проведення екологічного аудиювання на підприємстві.


^ Знати основні положення про державний контроль за охороною природних ресурсів.

Знати мету, завдання, методи і порядок проведення екологічного аудиту на підприємстві.


Вміти обґрунтувати і обчислити розмір штрафу за порушення природоохоронного законодавства у межах територій та об‘єктів природно-аповідного фонду України.


^ Вміти показати значення екологічного аудиту для розвитку екологічного менеджменту в країнах світу

НЕ.2.1.(Лекція)

Контроль і нагляд як основні функції екологічного управління.

[8,9, 13, 27].


(Практичне заняття)

Екологічне інспектування та екологічний аудит. [8,9, 13, 27].


(Практична робота)

Штрафи за порушення природоохоронного законодавства.


(Самостійна робота)

Екологічний аудит в розвинених країнах світу.

Екологічне інспектування: зміст, мета, завдання, порядок здійснення. Державний контроль в галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів, надр, тваринного та рослинного світу. Держконтроль за дотриманням природоохоронного законодавства.

Екологічний аудит та його значення для природоохоронної діяльності. Об’єкт, мета, завдання і основні вимоги до екологічного аудиту. Методи проведення екологічних аудиторських програм. Організація екологічного аудиту підприємства.


Закріплення лекційного матеріалу.


Вивчення такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об‘єктів природно-заповідного фонду України, практичне застосування названих такс. Розв’язування задач


Приклади застосування екологічного аудиту в різних країнах світу.

8


-


-


-

-


-


-


--


2


2


--


-


-


10

Конспект лекції


тестування

- письмо-

ве опитування;


усне пояснення,

розрахунки


реферативні доповіді із захистом5


5


5


5

10


5


5

Розуміти зміст і мету економічного механізму управління.

^ Знати основні методи економічного механізму, їх переваги та недоліки.


Вміти порівняти систему методів економічного механізму управління природокористуванням в Україні та розвинених країнах, виявити позитивний досвід інших країн.


Розуміти принципи обчислення та вміти розрахувати розміри екологічного податку для підприємства.


Знати основні елементи системи забезпечення та вміти пояснити їх значення.

НЕ.2.2.(Лекція) Економічний механізм управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.

[4,5,8,9,12,15, 17, 19, 22, 27, 33].


(Практичне заняття)

Система методів економічного механізму управління природокористуванням в розвинутих країнах світу та в Україні.[4,5,8,9, 12,15, 17, 19, 22, 27, 33].

(Практична робота)

Вивчення методики розрахунку екологічного податку в Україні.


(Самостійна робота)

Система забезпечення діяльності й управління господарського механізму природокористування.

[9,12].


Зміст, мета і основні завдання економічного механізму. Система основних методів економічного механізму. Методи “прямого” регулювання ресурсоспоживання. Платежі за природні ресурси, їх функції і види. Екологічні податки, їх значення, принципи визначення. Штрафні санкції. Методи “непрямого” регулювання ресурсоспоживання. Методи регіонального управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.


Характеристика системи платежів за природні ресурси в Україні. Порівняння застосовуваних методів економічного механізму управління в Україні та інших країнах. Висновки з досвіду розвинутих країн світу.


Розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті викидів і скидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, водні об’єкти та за розміщення відходів на прикладах.


Основні елементи системи забезпечення та їх коротка характеристика. Основні вимоги до інформаційно-техніч-

ної бази. ГІС-технологія. Шляхи удосконалення системи інформації в Україні.

8


-


-


-

-


-


-


-

-


3


4


-

-


-


-


10

Конспект лекції


- тестування;

- письмове опитування


розрахунки задач;

пояснення


реферативні доповіді із захистом

5


5


55


5


5

Знати про стан розвитку екологічного менеджменту в Україн, його проблеми та завдання.НЕ.2.3.(Лекція)

Проблеми та перспективи вдосконалення менеджменту природоохоронної діяльності в Україні.

[1,8, 9, 12, 23,25, 26, 29, 33,34,35].


(Самостійна робота)

Екологічні проблеми України та необхідність еколого-економічних реформ.


Завдання екологічного менеджменту згідно з еколого-економічною моделлю розвитку.

Міжнародні стандарти у галузі систем екологічного менеджменту (СЕМ) та їх застосування в Україні. Переваги впровадження СЕМ в Україні.

Екологічна експертиза в Україні. Організація екологічного ринку як запорука розвитку власне екологічного менеджменту. Екоіндустрія. Екобізнес.


Проаналізувати негативні тенденції розвитку економіки України та виявити екологічні проблеми, викликані ними.


4


-

-


-

-


-

-


16

Конспект лекції


реферативні доповіді
5

Завдання та перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні.


155

Всього за ЗМ.2: 40

Модуль-контроль: 30

Разом : 100

^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ ЗМ,

НЕ

в яких

передба-

чено СМ


Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки

й оцінювання самостійної

роботи


Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Місце менеджменту ПОД в системі наук про людину і природу

Показати зв’язок менеджменту ПОД:

  • з географічними науками;

  • з екологічними дисциплінами;

  • з економічними науками;

  • з правовими науками

Скласти структурно логічні схеми

Захист реферату;

пояснення структурно логічної схеми.

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTSОсновна літ-ра: 5 ( с. 174 -176); 6 (с. 84-150); 9 (с. 6-10);НЕ 1.2.

Громадські організації з екологічного управління

Загальнодержавні громадські екологічні об’єднання.

Регіональні громадські екологічні організації та їх функції.

реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTSОсновна літ-ра: 6 (с. 309-324); 9 (с. 35];

Додаткова літ-ра:

www.gerhardt.com.ua

www.ecoleague.net

www.ji.lviv.ua/n41texts/andrusevych.htm

НЕ 2.1.

Екологічний аудит в розвинених країнах світу.

Навести приклади застосування екологічного аудиту в різних країнах світу.

реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTSОсновна літ-ра: 5 (с.268-277)

Додаткова літ-ра:

Портал «Экоаудит»

www.ecoaudit.com.ua


НЕ 2.2.

Система забезпечення діяльності й управління господарського механізму природокористування.

Розглянути основні елементи системи забезпечення та знати їх коротку характеристику. Основні вимоги до інформаційно-технічної бази. ГІС-технологія. Шляхи удосконалення системи інформації в Україні

Захист реферату;

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTS


Основна літ-ра: 6 (c.362-398) ]

Додаткова літ-ра:

Інтернет, ст.. «ГІС – технологія»

НЕ 2.3.

Екологічні проблеми України та необхідність еколого-економічних реформ.

Проаналізувати негативні тенденції розвитку економіки України та виявити екологічні проблеми, викликані ними.Захист реферату;

Макс. оцінка – 10 балів за шкалою ECTS


Основна літ-ра: 2 ( с. 14-23); 19 (с. 2-43); 22 ( с.12-23), 24 (с.7-9; с.262-273)].

Додаткова літ-ра:4 (64-69),6 ( 28-23)
^

4. Зміст лекційного курсу
Назва розділу, теми, зміст теми


Кільк. годин

1

2

Змістовий модуль 1. Менеджмент природоохоронної діяльності в системі наук, предмет, об’єкт, структура, методи.


НЕ 1.1. Визначення менеджменту природоохоронної діяльності, його зв‘язки з іншими дисциплінами.

Необхідність управління природоохоронною діяльністю. Концепція сталого розвитку і мета управління. Поняття “екологічне управління” і “екологічний менеджмент”. Місце менеджменту природоохоронної діяльності в системі наук. Предмет та об‘єкт вивчення. Структура управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю. Методи і форми управління. Функції управління .

Еволюція принципів природокористування. Принципи раціонального природокористування. Принципи управління раціональним природокористуванням і природоохоронною діяльністю. [3,5,6,9 ,25].


НЕ.1.2. ^ Господарський механізм природокористування та управління

Зміст, мета, структура, основні завдання господарського механізму природокористування. Основні проблеми та напрямки його удосконалення. Організаційна структура управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю в Україні. Аппарат державного управління. Важливіші надвідомчі органи управління природокористуванням і природоохороною діяльністю та їх функції. Органи управління міністерств і відомств. Регіональні органи управління природоохоронною діяльністю [5,6,9,17,24,25].


НЕ 1.3.^ Планування й прогнозування природокористування і природоохоронної діяльності.

Мета планування, основні його показники. Прогноз як важливіший передплановий документ, його мета,завдання, структура і принципи побудови. Порядок розробки плану з охорони природи і раціонального природокористування та методи його обгрунтування. Основні напрямки удосконалення планування [4,14]. Цільові комплексні програми як метод управління природокористуванням.

Зміст і значення програмно-цільового підходу до розв‘язання проблем природокористування. Основні етапи підготовки цільових комплексних програм. Зміст проекту програми. Типи програм за різними ознаками

[5,6,9,25,26].


^ Змістовий модуль 2. Основні напрямки екологічного управління


НЕ.2.1.Контроль і нагляд як основні функції екологічного управління.

Екологічне інспектування: зміст, мета, завдання, порядок здійснення. Державний контроль в галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів, надр, тваринного та рослинного світу. Держконтроль за дотриманням природоохоронного законодавства.

Екологічний аудит та його значення для природоохоронної діяльності. Об’єкт, мета, завдання і основні вимоги до екологічного аудиту. Методи проведення екологічних аудиторських програм. Організація екологічного аудиту підприємства. [6,20].


НЕ 2.2. ^ Економічний механізм управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.

Зміст, мета і основні завдання економічного механізму природокористування. Система основних методів економічного механізму. Методи “прямого” регулювання ресурсоспоживання. Платежі за природні ресурси, їх функції і види. Екологічні податки, їх значення, принципи визначення. Штрафні санкції. Методи “непрямого” регулювання ресурсоспоживання. Методи регіонального управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю. Система управління природокористуванням в розвинутих країнах світу та в Україні. Висновки з досвіду розвинутих країн .

[2,3,5,9,11,12,14,].


НЕ 2.3. . Проблеми та перспективи вдосконалення менеджменту природоохоронної діяльності

Екологічна політика України на сучасному етапі та її недоліки. Завдання екологічного менеджменту згідно з еколого-економічною моделлю розвитку Міжнародні стандарти у галузі систем екологічного менеджменту (СЕМ) та їх застосування в Україні. Переваги впровадження СЕМ в Україні.

Екологічна експертиза в Україні: завдання, об‘єкти та суб‘єкти експертизи, порядок проведення та результати.

Організація екологічного ринку як запорука розвитку власне екологічного менеджменту. Екоіндустрія. Екобізнес. Чинники формування ринку екологобезпечних товарів та послуг і фактори обмеження економічних можливостей на цьому ринку . [1,2,3,5,6,9,12,19,22, 25].


Всього:
6


4


4


8


8


4


34
^ 5. Зміст практичних занять
НЕ


Назва теми

Кільк.

Годин

1.1.


1.2.


1.3


2.1.


2.1.


2.2.


2.2.


.

Структура, принципи, методи та форми управління ПОД

[3,5,6,9 ,25].


Організаційна структура управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.

[9, 25].


Зміст, мета і завдання екологічного планування. Цільові комплексні програми з охорони природи в Україні.

[5,6,9,25,26].


Екологічне інспектування та екологічний аудит. [6,20].


Штрафи за порушення природоохоронного законодавства.


Система методів економічного механізму управління природокористуванням в розвинутих країнах світу та в Україні.

[2,3,5,9,11,12,14,].


Вивчення методики розрахунку екологічного податку в Україні.


Всього:

2


2


2


2


2


3


4


17

6. Тематика ІНДЗ

6.1. Тематика індивідуальних наукових пошуків


 1. Аналіз діяльності, проблем і перспектив провідних громадських екологічних організацій України.

 2. Завдання та перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні.


^ 6.2. Тематика рефератів

 1. Зв’язок менеджменту природоохоронної діяльності з географією.

 2. Зв’язок менеджменту природоохоронної діяльності з економікою.

 3. Зв’язок менеджменту природоохоронної діяльності з екологією.

 4. Зв’язок менеджменту природоохоронної діяльності з юриспруденцією.

 5. Головні громадські екологічні організації України та їх діяльність.

 6. Регіональні громадські екологічні організації України та їх діяльність.

 7. Цільові комплексні програми з охорони навколишнього середовища в Україні, їх зміст, завдання, значення.

 8. Екологічний аудит у розвинених країнах світу: особливості, завдання, мета.

 9. Фінансове забезпечення управління природоохоронною діяльністю та його значення.

 10. Інформаційно-технічне забезпечення управління та його важливість в сучасних умовах.

 11. ГІС- технологія в Україні: стан і перспективи розвитку.

 12. Законодавче забезпечення управління природоохоронною діяльністю та його значення.

 13. Екологічні проблеми України та можливості їх розв’язання.

 14. Причини екологічних проблем в Україні та способи їх усунення.

 15. Роль екологічного менеджменту в подоланні екологічних проблем України.


7. Засоби діагностики навчальних досягнень

студентів

Модуль контроль ( підсумковий до заліку)

 1. Необхідність і мета управління природоохоронною діяльністю.

 2. Менеджмент природоохоронної діяльності в системі наук.

 3. Предмет та об’єкт вивчення менеджменту природоохоронної діяльності.

 4. Співвідношення понять "екологічне управління" та " екологічний менеджмент".

 5. Структура управління природоохоронною діяльністю.

 6. Методи і форми управління природоохоронною діяльністю.

 7. Економіка та екологія в сучасних умовах. Екологія та національні рахунки.

 8. Принципи раціонального природокористування та управління природоохоронною діяльністю.

 9. Структура господарського механізму управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю.

 10. Цільові комплексні програми як метод управління природокористуванням.

 11. Державний контроль за охороною атмосферного повітря. Що враховується при визначенні податку за забруднення атмосфери?

 12. Планування й прогнозування природоохоронної діяльності.

 13. Державний контроль за охороною водних ресурсів. Що враховується при визначенні податку за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти?

 14. Методи обґрунтування планових показників.

 15. Екологічне інспектування, його зміст, об’єкти та основні завдання.

 16. Організаційна структура управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю.

 17. Методи проведення екологічного аудиту.

 18. Програма проведення екологічної аудиторської перевірки.

 19. Що являє собою екологічний податок за забруднення навколишнього природного середовища? Як він нараховується?

 20. Головні надвідомчі органи управління природоохоронною діяльністю, їх функції..

 21. Державний контроль за поводженням з відходами та їх розміщенням. Що враховується при визначенні податку за розміщення твердих відходів.

 22. Основні етапи створення цільової комплексної програми

 23. Зміст і завдання економічного механізму управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю.

 24. За які порушення природоохоронного законодавства в межах природних комплексів ПЗФ накладаються стягнення ? Як нараховується штраф за незаконне вирубування дерев?

 25. Економічні методи прямого регулювання ресурсоспоживання.

 26. Державний контроль за охороною тваринного світу.

 27. Методи непрямого регулювання ресурсоспоживання.

 28. Екологічний аудит та його роль в управлінні природоохоронною діяльністю. Об’єкти та суб’єкти екоаудиту. Завдання екологічного аудиту.

 29. Методи регіонального управління економічного механізму.

 30. Які санкції накладаються на порушників природоохоронного законодавства?

 31. Система методів економічного механізму управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю.

 32. Інформаційно-технічне забезпечення та його роль в управлінні природокористуванням та природоохоронною діяльністю.

 33. Які основні матеріали повинен розглянути інспектор під час перевірки підприємства?

 34. Висновки з досвіду розвинених країн світу з управління природоохоронною діяльністю.

 35. Система забезпечення управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю та її роль..

 36. Державний контроль за охороною лісових та інших рослинних ресурсів. Що слід розуміти під незаконною рубкою дерев?^ Критерії оцінювання навчальних досягнень

студентів за шкалою ECTS та національною шкалою


Рейтингова

оцінка у балах

Оцінка в системі ECTS

Оцінка за національною

шкалою

Критерії оцінювання

90 – 100


82 -89


75 -81


69 -74


60 -68


35 -59


1 -34

А


В


С


D


Е

F

5 (відмінно)

(зараховано)


4 (добре)

(зараховано)


4 ( добре )


3 ( задовільно )

(зараховано)


3 ( задовільно )


2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

(незараховано)

2 (незадовільно) з обв’язковим повторним курсом

Знання предмету міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників. Знання використовуються вільно, легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної спеціальності.


Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Знання студент трансформує самостійно, легко переносить на нові види діяльності в межах теми чи предмету. Студент здатний виконати засвоєні види діяльності, дії, окремі операції.


Знання завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Самостійно використовуються в завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності переносяться тільки за допомогою викладача. Студент здатний виконувати діяльність за інструкцією.


Вимоги на оцінку “задовільно” не виконані.


Основи курсу студентом не освоєні, завдання не виконані, знання не продемонстровані.


^ 9. Список рекомендованої літератури

І. Основна література до курсу.


 1. БалацькийО., Лук’янихін В., Лук’янихіна О. Екологічний менеджмент: проблеми і перспективи становлення та розвитку //Економіка України.– 2000.–№ 5.–С. 67-73.

 2. Веклич О. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні //Економіка України.– 1998.– № 9.– С.65-74.

 3. Галушкіна Т. Екологічний менеджмент в Україні //Економіка України.– 1999.– № 6.– С. 78-83.

 4. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні //Економіка України.– 1994.– №11.– С. 59-62.

 5. Екологічний менеджмент: навч. Посіб./ за ред.. В.Ф. Семнова, О.Л. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літ-ри, 2004. – 407 с.

 6. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 7. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн. /Відп. ред. проф. В.І. Андрейцев.- К.: Юрінком Інтер, 1997.– Кн. 1.– 704 с.

 8. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. В 10-ти Т.- Чернівці: Зелена Буковина, 1996-2004 р.р.

 9. Кібич І.В. Менеджмент організації природоохоронної діяльності: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 104 с.

 10. Кожушко Л.Ф.,Скрипчук П.М. Екологічний менеджмент: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 432 с.

 11. Кузнецова Р.П., Скляренко Е.А., Сватко В.Ю. Система управления природоохранной деятельностью на уровне предприятий //Организация и регулирование экономики: Межвед. науч. сб.–, Вып. 106.– Киев,1992.– С.51-56.

 12. Кукушкин Г.О. О некоторых вопросах экономического механизма природопользования //Экономика.– 1993.– №1.– С.92-96.

 13. Малишко М.І. Екологічний менеджмент на Україні //Вісн. АН України.– 1992.– № 1.– С. 96-97.

 14. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. Підручник. – Суми: «Університетська книга». – 2003. – 346 с.

 15. Міщенко В. Екоресурсні платежі в Україні //Економ. України.– 1998.– № 10.– С. 59-63.

 16. Національна доповідь України “Навколишнє середовище і розвиток”. Бразилія, 1992.- К.: Час, 1992.– 43 с.

 17. Неверов А.В. Экономика природопользования.- Минск: Вышейшая школа,1990.–216 с.

 18. Природокористування: методологічні та соціальні проблеми оптимізації.- К.: Наук. думка, 1992.– 140 с.

 19. Пунько Б. Проблеми еколого-економічного менеджменту довкілля //Екон. України.–2000.–№ 8.– С. 60.

 20. Руденко Л.Г. Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України //Укр. геогр. журн.– 1998.– №1(21).– С. 5-12.

 21. Сівак В.К., Солодкий В.Д., Робулець С.В. Природоохоронне інспектування: Посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 264 с.

 22. Скалон А.В. Региональное природопользование в условиях реформы: элементы стратегии и управления //Изв. Всесоюз. геогр. общ-ва, 1990.– Т.122.– Вып.6.– С.515-521.

 23. Трегобчук В., Веклич О. Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні //Економ. України.– 1997.– № 4.– С.12-23.

 24. Фоменко Г.А. Развитие территориальных систем управления природопользованием и стратегия перехода к устойчивому развитию // Изв. Рос. АН. Сер. геогр.– 1995.– №6.– С. 78-86.

 25. Шевчук В.Я. Еколого-економічний підхід до проблем природокористуванння і охорони навколишнього середовища // Укр. геогр. журнал.– 1997.– № 2.– С. 3-9.

 26. Шмандій В.М., Солошич І.О. Управління природоохоронною діяльністю: навчал. посібник. – К.: Центр навчал. літ-ри, 2004. – 296 с.

 27. Шматко В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навч. посібник. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.

 28. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.В. Гирусова.-М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.–455 с.


^ 2. Додаткова література


 1. Барановський В. Екологічна ситуація в Україні //Економіка України.– 1998.– № 8.– С. 14-23.

 2. Дорошенко Л., Тищенко О. Методологічні проблеми регулювання природоохоронної діяльності. //Економіка України.–1994.– №1.– С. 63-69.

 3. Коренчук Ф.М., Солодкий В.Д. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – 248 с.

 4. Мельник Л., Мельник О. Економічна точка опори екологізації суспільного виробництва //Екон. України.– 1998.– № 7.– С. 64-69.

 5. Пилипчук М., Калмакова В. Роль екологічних фондів у період доринкової економіки //Економ. України.– 1998.– № 2.– С.73-78.

 6. Потапенко Н. Особливості формування ринку екологобезпечних товарів, технологій та послуг // Економ. України.–2001.–№ 8.–С.28-33.

 7. Федорищева А., Бутрим О. Техногенно-екологічна ситуація в Україні та управління рівнем її безпеки //Екон. України.– 1998.– № 5.– С. 74-79.

 8. Фоменко Г.А., Поярков Б.В. Преобразование управления природопользованием в условиях перехода к рыночным отношениям и децентрализации государственной власти // Изв. Рос. АН. Сер. геогр.–, 1993.– №4.– С. 77-85.

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І. В
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі вибраних програм нормативних та спеціальних курсів для менеджменту організації природоохоронної...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання)
...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі на основі навчальної програми доц. Данилової О. М. «Ресурсний менеджмент», затвердженої на засіданні...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Конверсикологія», затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи