Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" icon

Робоча програма з дисципліни "Основи географічного моделювання"




Скачати 358.49 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Основи географічного моделювання"
Дата31.05.2012
Розмір358.49 Kb.
ТипДокументи

національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

16січня 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни "Основи географічного моделювання"______

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________

для спеціальності_______6.040104 Географія____________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічний___________________________________________


Кафедра__економічної географії та екологічного менеджменту________________





Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних(год

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

3

6

54

1,5

14

16




6




18




6





Заочна

3

6

54

1,5

4

4










46




6




Робоча програма складена на основі ___^ Програми курсу “Основи географічного моделювання” для студентів географічного ф-ту ЧНУ ім. Ю.Федьковича. затв. на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (Протокол №1 від 27.08.2010 р.)_______________


_____________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

__________________________________________________________________


Робоча програма складена ___^ Худіковською Валентиною Анатоліївною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

__________________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ____економічної географії та екологічного менеджменту________________________________

__________________________________________________________________

протокол № _9_

"___16___" __січня_______ 2012 року


Завідувач кафедри ________________________ /Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою географічного факультету


"__18__ " січня 2012 року

Голова методичної ради


географічного факультету __________________ /_Цепенда М.В._/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

Мета викладання дисципліни – сформувати знання про понятійний апарат і способи моделювання, оволодіти основами картографічного ландшафтно-гідроекологічного модельного районування території; навчити студентів застосовувати набуті знання та навички при моделюванні факторів динаміки та стійкості геосистем та екологічного стану геосистем і тенденцій його зміни, враховуючи відгуки систем на антропогенне навантаження.

^ Завданням вивчення дисципліни:

  • Ознайомитись з вихідними поняттями про модель і моделювання навколишнього середовища;

  • Оволодіти теоретичними основами моделювання стійкості природних геосистем до антропогенних навантажень;

  • Отримати навички застосування комплексу кількісних показників і методів моделювання стійкості природних геосистем;

  • Ознайомитись з основами еколого-стохастичного методу моделювання динаміки та стійкості природно-технічних геосистем;

  • Оволодіти методами моделювання поширення забруднень у навколишньому середовищі;

  • Навчитись застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Ознайомитись із основними методами моделювання в фізичній географії і економіко-географічних дослідженнях, типами і класифікацією моделей. Вивчити теоретичні основи моделювання стійкості природних геосистем до антропогенних навантажень, форми, способи і прийоми моделювання. Оволодіти методологією моделювання поширення забруднень у навколишньому середовищі, вивчити загальні алгоритми типових методично-оптимізаційних та методично-прикладних рішень при екологічній реабілітації довкілля.

^ 2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Основи Географічного Моделювання»

Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Моделі та їх класифікація

Знати основні етапи розвитку глобальної екосистеми

НЕ.1.1.(Лекція)

Особливості сучасної екологічної ситуації

Предмет і об’єкт вивчення курсу. Етапи розвитку глобальної соціоекосистеми. Властивості соціоекосистеми. Приклади глобальних екологічних криз.

2

-

-

-

конспект лекції



^

Пошукова інформаційна робота на тему: Основні глобальні моделі розвитку соціоекоситеми








Розуміти принципи побудови статистичних моделей.

^ Знати та вміти визначати функції регресії графічним, аналітичним та графоаналітич-ним методом

(Семінарське заняття) Статистичні моделі

Деякі відмінності з теорії імовірностей; Принципи побудови статистичних моделей; Методи визначення функції регресії: графічний метод, аналітичний метод, графоаналітичний метод; Приклади розвязання задач.

-

2

-

-

обговорення проблемних питань, робота в группах.










Розуміти й розрізняти систему і модель.

Знати значення моделей для фізичної географії. Вміти визначити типи моделей у фізичній географії

(Самостійна робота) Моделювання в фізичній географії

Моделі і інформація в фізичній географії. Система і модель. Типи моделей. Значення моделей для фізичної географії










2

Письмове опитування













Ознайомитись із поняттям «моделювання" завданнями курсу та його організаційною структурою.

Розглянути характеристики моделей, особливості і значення моделювання в географії.

НЕ.1.2.(Лекція)

Моделі та їх класифікація

Моделювання як методологія пізнання. Види моделювання. Характеристики моделей. Особливості моделювання в екології. Значення моделювання в екології

2

-

-

-

конспект лекції




Пошукова інформаційна робота на тему:Класифікація моделей та видів моделювання







Навчитись давати характеристику глобальних моделей розвитку соціоекосистеми

(Семінарське заняття) Глобальні моделі розвитку соціоекосистеми

Моделі Форестера-Медоуза; Модель Месаровича-Пестеля «Стратегія виживання»; «Модель Барілоче»; Японський роект «Новий погляд на розвиток», Модель Габора




4







тестування. обговорення проблемних питань, робота в групах.













Розуміти характеристику принципів картографічного моделювання. Знати поняття і терміни картографічного моделювання.

Вміти класифікувати моделі

(Самостійна робота) Картографічне моделювання

Принципи картографічного моделювання. Поняття і терміни. Класифікація моделей. Карта як модель. Система принципів картографічного моделювання










4

Реферативні доповіді з поясненням













Вивчити елементарні блокові моделі, промислову модель Піцкчера-Харта.

НЕ.1.3.(Лекція)

Блокові моделі геосистеми

Побудова блокових моделей. Модель екосистеми. Елементарні блокові моделі. Промислові моделі. Блокова модель "Енергія-гроші-цивілізація"

2










Конспект лекції




Пошукова інформаційна робота на тему:Роль і місце математичного моделювання в екології







Розглянути моделі яякості і самоочи-щення води в природі

(Семінарське заняття) Поширення забруднень у навколишньому середовищі

Моделі якості води, Моделі самоочищення води в природі, Молекулярна дифузія в атмосфері та у водному середовищі, Дифузія в грунті та донних осадах




2







реферативні доповіді













Розуміти відмінності між формами і прийомами моделювання.

Знати історію, класифікацію і метод моделювання

(Самостійна робота) Метод моделювання в економіко-географічних дослідженнях

Історія моделювання. Класифікація моделей. Метод моделювання. Форми, способи і прийоми моделювання










2

Письмове тестове опитування














Розуміти математичні ссособи побудови моделей.

Знати та вміти визначати роль і місце математичного моделювання в географії.

НЕ.1.4.(Лекція)

Математичне моделювання


Роль і місце математичного моделювання в екології. Етапи математичного моделювання. Математичні засоби побудови моделей. Аналіз властивостей математичної моделі. Формалізовані блокові моделі

2










конспект лекції




Пошукова інформаційна робота на тему: Принципи моделювання в екології







Вивчити особливості розвитку сучасного світу в умовах глобалізації. Ознайомитись із соціокуль-турними та політичними аспектами глобалізації в контексті західних глобалістів

(Семінарське заняття) Тенденції розвитку сучасного світу в умовах глобалізації

Основні тенденції розвитку сучасного світу як виклик глобалізації. Глобалізація: поняття, концепції, підходи. Соціокультурні та політичні аспекти глобалізації в контексті західних глобалістів. Концепція «конфлікту цивілізацій» Самуела Хантінгтона




2







тестування. обговорення проблемних питань, робота в групах.













Розуміти абстрактність, вибірковість, синтетичність, метричність, однозначність, безперервність зображення.

^ Знати недоліки картографічних моделей.

Вміти застосовувати властивості картографічних моделей.

(Самостійна робота) Властивості картографічних моделей

Просторово-тимчасова подібність. Змістовна відповідність. Абстрактність, вибірко-вість, синтетичність, метричність, однозначність, безперервність зображення. Наочність, оглядовість, логічність легенди. Недоліки картографічних моделей










2

Захист рефератів














Всього за ЗМ. 1:


Змістовий модуль 2. Моделі соціально-економічного прогнозування

40


Розуміти завдання соціоекологічного моделювання.

Знати та вміти використовувати методи математико-картографіч-ного моделювання

НЕ.2.1.(Лекція)

Математико-картографічне моделювання соціоекосистеми

Джерела і передумови розвитку методів математико-картографіч­ного моделювання. Етапи математико-карто­графічного моделювання. Математико-картографічна модель оптимального функціонального зонування CEC (модель ОФЗ). Математико-картографічна модель оптимального функціо­нального структурування СЕС (модель ОФС)

2










конспект лекції




Пошукова інформаційна робота на тему:Аналіз властивостей математичної моделі







Розуміти особливості соціально-економічного прогнозування. Вміти використовувати систему і стрктуру економічного прогнозу на практиці.

(Семінарське заняття) Система соціально-економічного прогнозування в крнтексті глобалізації

Економічне прогнозування. Політичне прогнозування. Соціально-політичне прогнозування: парадокси світової історії. Структура економічного прогнозу. Проблема взаємодії біосфери і людини: глобальна криза світової цивілізації




2







обговорення проблемних питань, робота в групах.













Розуміти основні поняття і етапи системного аналізу

Знати методологічні питання системного підходу.

(Самостійна робота) Еволюція природних систем і соціоекологічне моделювання

Роль системного аналізу в гармонізації суспільства і природи. Основні поняття і етапи системного аналізу. Методологічні питання системного підходу










4

Тестування














^ Знати і розуміти основні поняття прогнозу і класифікацію його методів.

Вміти прогнозувати якість довкілля при різноманітних підходах

НЕ.2.2.(Лекція)

Прогнозування стану навколишнього середовища

Поняття прогнозу та прогнозування. Основна класифікація прогнозів та методів прогнозування. Деякі базові методики прогнозування стану довкілля. Прогнозування якості довкілля. Від прогнозування – до проектування соціоекосистеми

2










конспект лекції




Пошукова інформаційна робота на тему: Побудова інформаційної моделі природного комплексу







Розуміти особливості мегатенденцій світового розвитку.

Вміти використовувати теорії передбачення і пргнозування

(Семінарське заняття) Теорії передбачення і прогнозування.

Глобальні проблеми сучасності. Сутність техногенної цивілізації: долі раціональності. Основні мегатенденції світового розвитку. Теорії технологічного детермінізму. Теорії постіндустріального суспільства




2







тестування. обговорення проблемних питань, робота в групах.













^ Знати і вміти застосовувати методи системного моделювання і прогнозування.

(Самостійна робота) Індуктивні методи системного моделювання і прогнозування стану довкілля

Теоретичні та емпіричні методи математичного моделювання. Моделювання процесів забруднення довкілля. Імітаційне моделювання. Імітаційно-оптимізаційне моделювання. Системний підхід як методологія прогнозування та оптимізації










2

Письмове опитування














Розуміти процеси оптимізації природних екосередовищ.

^ Знати та вміти використовувати  оптимізаційні водні системи

НЕ.2.3.(Лекція)

Оптимізація природних середовищ

Оптимізація технологічного процесу. Оптимізаційні водні системи. Оптимізація повітряного середовища. Оптимізація ґрунтового середовища. Оптимізація впливу дренажного стоку на водне середовище

2










конспект лекції




Пошукова інформаційна робота на тему: Значення моделювання в фізичній географії







Розуміти загальні ідеї стійкого розвитку.

Вміти використовувати глобалістику в контексті прогнозування.

(Семінарське заняття) Глобалістика в контексті прогнозування

Глобалістика як наука про сучасний світ. Складність сучасного світу в умовах глобалізації. Стійкий розвиток: від загальних ідей до конструктивної концепції. Дисгармонія світової спільноти




2







тестування. обговорення проблемних питань, робота в групах.













Розуміти соціоекологічну роль грунтів.

Знати постановку задачі соціоекологічного моделювання.

Вміти вирішувати соціоекологічні задачі

(Самостійна робота) Моделювання стану довкілля на принципах самоорганізації

Постановка задачі соціоекологічного моделювання і прогнозування. Соціоекологічні задачі захисту повітряного басейну від забруднення. Соціоекологічна роль грунтів і завдання їх збереження. Концептуальні передумови моделювання










2

Реферативні доповіді з поясненням













Всього за ЗМ.2: 30

Модуль-контроль: 30

Разом : 100



^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


^ ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема,

завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

К-ть

год

НЕ 1.1.

Моделювання в фізичній географії

Письмове опитування


[Осн. 1, 2; дод.2]

2

НЕ 1.2.

Картографічне моделювання

Реферативні доповіді з поясненням

[Осн. 1, 3; дод.1, 2]

4

НЕ 1.3.

Метод моделювання в економіко-географічних дослідженнях

Письмове тестове опитування

[Осн. 1, 2; дод.1, 2, 4]

2

НЕ 1.4.

Властивості картографічних моделей

Захист рефератів

[Осн. 1, 4, 5; дод.1, 4]

2

НЕ 2.1.

Еволюція природних систем і соціоекологічне моделювання

Тестування

[Осн. 1, 4, 5;дод.1, 4]

4

НЕ 2.2.

Індуктивні методи системного моделювання і прогнозування стану довкілля

Письмове опитування

[Осн. 2, 3, 5; дод.1, 2]

2

НЕ 2.3.

Моделювання стану довкілля на принципах самоорганізації

Реферативні доповіді з поясненням

[Осн. 2, 3;дод.1, 3, 4]

2

Всього










18


Тематика ІНДЗ

1.Основні глобальні моделі розвитку соціоекосистеми.

2. Принципи і завдання моделювання.

3. Етапи розвитку глобальної соціоекосистеми.

4. Приклади глобальних екологічних криз.

5. Фізико-географічні моделі і їх типи.

6. Класифікація моделей та видів моделювання.

7. Значення моделювання в фізичній географії.

8. Роль і місце математичного моделювання в екології.

9. Принципи моделювання в екології.

10. Етапи математичного моделювання.

11. Аналіз властивостей математичної моделі.

12. Формалізовані блокові моделі.

13. Завдання географічного моделювання.

14. Програми поведінки живих і неживих систем.

15. Побудова інформаційної моделі природного комплексу.

16. Поняття про комплексні методи моделювання.

17. Побудова графічної моделі відмов у вигляді «дерева відмов».

18. Алгоритм вибору оптимального методу моделювання стійкості геосистем.

19. Загальна схема таксономізації на прикладі геосистеми рівнинної водойми.

20. Особливості оптимізації довготермінових і оперативних режимів управління геосистемами.

^ 4. Модуль контроль

Модуль контроль І

1. Види моделювання;

2. Характеристики моделей;

3. Особливості моделювання в географії;

4. Значення моделювання в географії.

5. Деякі відмінності з теорії імовірностей;

6. Принципи побудови статистичних моделей;

7. Методи визначення функції регресії: графічний метод, аналітичний метод, графоаналітичний метод;

8. Приклади розвязання задач.

9. Побудова блокових моделей;

10. Модель геосистеми;

11. Елементарні блокові моделі: модель системи з прямим перетворенням,

12. Розширена блокова модель процесу творення промислових відходів;

13. Промислова модель Пікчера-Харта;

14. Блокова модель «Енергія-гроші-цивілізація»

15. Роль і місце математичного моделювання в географії;

16. Етапи математичного моделювання;

17. Математичні способи побудови моделей;

18. Аналіз властивостей математичної моделі;

19. Формалізовані блокові моделі

20. Моделі Форестера-Медоуза;

21. Модель Месаровича-Пестеля «Стратегія виживання»;

22. «Модель Барілоче»

23. Японський проект «Новий погляд на розвиток»

24. Модель Габора

25. Джерела і передумови розвитку методів математико-картографічного моделювання;

26. Завдання соціоекологічного моделювання;

27.Математико-картографічна модель оптимального функціонального зонування СЕС;

28.Математико-картографічна модель оптимального функціонального структурування СЕС

29. Моделі якості води

30. Моделі самоочищення води в природі

31. Молекулярна дифузія в атмосфері та у водному середовищі

32. Дифузія в грунті та донних осадах

33. Оптимізація технологічного процесу

34. Оптимізаційні водні системи

35. Оптимізація повітряного середовища

36. Оптимізація грунтового середовища


Модуль контроль ІІ

1. Основні тенденції розвитку сучасного світу як виклик глобалізації

2. Глобалізація: поняття, концепції, підходи

3. Соціокультурні та політичні аспекти глобалізації в контексті західних глобалістів

4. Концепція «конфлікту цивілізацій» Самуела Хантінгтона

5. Економічне прогнозування

6. Політичне прогнозування

7. Соціально-політичне прогнозування: парадокси світової історії

8. Структура економічного прогнозу

9. Проблема взаємодії біосфери і людини: глобальна криза світової цивілізації

10. Коротка характеристика основних концепцій кризи

11. Класифікація соціальних криз та їх характеристика

12. Концептуальне пояснення причин кризи і шляхів її подолання

13. Сучасна криза українського суспільства

14. Глобальні проблеми сучасності

15. Сутність техногенної цивілізації: долі раціональності

16. Основні мегатенденції світового розвитку

17. Теорії технологічного детермінізму

18. Теорії постіндустріального суспільства

19. Основні визначення і поняття фізичної теорії катастроф

20. Механізм катастроф і їх математичне моделювання

21. Прогноз катастроф

22. Еколого-математичний моніторинг потенційно небезпечних об’єктів

23. Контури планетарної цивілізації

24. Модель еволюції людства «навпаки»

25. Постділове суспільство

26. Модель багатополюсного світу

27. Модель самоорганізації соціальних процесів

28. Глобалістика як наука про сучасний світ

Контрольні питання до дисципліни

1. Особливості моделювання в географії;

2. Значення моделювання в географії.

3. Деякі відмінності з теорії імовірностей;

4. Принципи побудови статистичних моделей;

5. Методи визначення функції регресії: графічний метод, аналітичний метод, графоаналітичний метод;

6. Приклади розвязання задач.

7. Побудова блокових моделей;

8. Модель геосистеми;

9. Елементарні блокові моделі: модель системи з прямим перетворенням,

10. Розширена блокова модель процесу творення промислових відходів;

11. Промислова модель Пікчера-Харта;

12. Блокова модель «Енергія-гроші-цивілізація»

13. Роль і місце математичного моделювання в географії;

14. Етапи математичного моделювання;

15. Математичні способи побудови моделей;

16. Аналіз властивостей математичної моделі;

17. Формалізовані блокові моделі

18. Моделі Форестера-Медоуза;

19. Модель Месаровича-Пестеля «Стратегія виживання»;

20. «Модель Барілоче»

21. Японський проект «Новий погляд на розвиток»

22. Модель Габора

23. Джерела і передумови розвитку методів математико-картографічного моделювання;

24. Завдання соціоекологічного моделювання;

25.Математико-картографічна модель оптимального функціонального зонування СЕС;

26.Математико-картографічна модель оптимального функціонального структурування СЕС

27. Моделі якості води

28. Моделі самоочищення води в природі

29. Соціально-політичне прогнозування: парадокси світової історії

30. Структура економічного прогнозу

31. Проблема взаємодії біосфери і людини: глобальна криза світової цивілізації

32. Коротка характеристика основних концепцій кризи

33. Класифікація соціальних криз та їх характеристика

34. Концептуальне пояснення причин кризи і шляхів її подолання

35. Сучасна криза українського суспільства

36. Глобальні проблеми сучасності

37. Сутність техногенної цивілізації: долі раціональності

38. Основні мегатенденції світового розвитку

39. Теорії технологічного детермінізму

40. Теорії постіндустріального суспільства

41. Основні визначення і поняття фізичної теорії катастроф

42. Механізм катастроф і їх математичне моделювання

43. Прогноз катастроф

44. Еколого-математичний моніторинг потенційно небезпечних об’єктів

45. Контури планетарної цивілізації

46. Модель еволюції людства «навпаки»

47. Постділове суспільство

48. Модель багатополюсного світу

49. Модель самоорганізації соціальних процесів

50. Глобалістика як наука про сучасний світ

51. Складність сучасного світу в умовах глобалізації

52. Стійкий розвиток: від загальних ідей до конструктивної концепції

53. Дисгармонія світової спільноти

Запитання до заліку


Білет № 1


1. Проаналізувати моделі якості води

2. Визначити роль і місце математичного моделювання в географії

3. Розкрити зміст поняття про комплексні методи моделювання


Білет № 2


1. Проаналізувати математичні способи побудови моделей

2. Охарактеризувати моделі самоочищення види в природі

3. Розкрити зміст формалізованих блокових моделей


Білет № 3


1. Охарактеризувати основні тенденції розвитку сучасного світу як виклик глобалізації

2. Проаналізувати основні глобальні моделі розвитку соціоекосистеми

3. Визначити види моделювання


Білет № 4


1. Розкрити зміст глобалізації: поняття, концепції, підходи

2. Проаналізувати принципи і завдання моделювання

3. Дати характеристику моделей


Білет № 5


1. Визначити соціокультурні та політичні аспекти глобалізації в контексті західних глобалістів

2. Проаналізувати етапи розвитку глобальної соціоекосистеми

3. Охарактеризувати особливості моделювання в географії


Білет № 6


1. Розкрити зміст концепції «конфлікту цивілізацій» Самуела Хантінгтона

2. Навести приклади глобальних екологічних криз

3. Обгрунтувати значення моделювання в географії


Білет № 7


1. Розкрити зміст економічного прогнозування

2. Охарактеризувати фізико-географічні моделі і їх типи

3. Назвати відмінності з теорії відмінностей


Білет № 8


1. Розкрити зміст політичного прогнозування

2. Класифікувати моделі та види моделювання

3. Обгрунтувати принципи побудови статистичних моделей


Білет № 9


1. Розкрити зміст соціально-політичного прогнозування

2. Проаналізувати значення моделювання в фізичній географії

3. Визначити методи визначення функцій регресії: графічний метод, аналітичний метод, графоаналітичний метод


Білет № 10


1. Охарактеризувати структуру економічного прогнозу

2. Визначити роль і місце математичного моделювання в екології

3. Навести приклад розв’язання задачі з географічного моделювання


Білет № 11


1. Проаналізувати проблему взаємодії біосфери і людини

2. Охарактеризувати принципи моделювання в екології

3. Побудувати блокову модель


Білет № 12


1. Дати коротку характеристику основних концепцій кризи

2. Охарактеризувати етапи математичного моделювання

3. Проаналізувати модель геосистеми


Білет № 13


1. Провести класифікацію соціальних криз та їх характеристику

2. Проаналізувати властивості математичної моделі

3. Охарактеризувати елементарні блокові моделі


Білет № 14


1. Пояснити причини кризи і шляхи її подолання

2. Охарактеризувати формалізовані блокові моделі

3. Проаналізувати розширену блокову модель процесу перетворення промислових відходів


Білет № 15


1. Проаналізувати сучасну кризу українського суспільства

2. Визначити завдання географічного моделювання

3. Охарактеризувати промислову модель Пікчера-Харта


Білет № 16


1. Розкрити зміст глобальних проблем сучасності

2. Охарактеризувати програми поведінки живих і неживих систем

3. Проаналізувати блокову модель «Енергія-гроші-цивілізація»


Білет № 17


1. Розкрити сутність техногенної цивілізації

2. Побудувати інформаційну модель природного комплексу

3. Визначити роль і місце математичного моделювання в географії


Білет № 18


1. Охарактеризувати основні мегатенденції світового розвитку

2. Проаналізувати етапи математичного моделювання

3. Розкрити зміст поняття про комплексні методи моделювання


Білет № 19


1. Розкрити зміст теорії технологічного детермінізму

2. Побудувати графічну модель відмов у вигляді «дерева відмов»

3. Проаналізувати математичні способи побудови моделей


Білет № 20


1. Розкрити зміст теорії постіндустріального суспільства

2. Скласти алгоритм вибору оптимального методу моделювання стійкості геосистем

3. Проаналізувати властивості математичної моделі


Білет № 21


1. Розкрити зміст основних визначень і понять фізичної теорії катастроф

2. Інтегрувати загальну схему таксономізації на прикладі гесистеми рівнинної водойми

3. Охарактеризувати формалізовані блокові моделі


Білет № 22


1. Розкрити зміст механізму катастроф і їх математичного моделювання

2. Проаналізувати особливості оптимізації довготермінових і оперативних режимів управління геосистемами

3. Охарактеризувати моделі Форестера-Медоуза


Білет № 23


1. Охарактеризувати прогноз катастроф

2. Проаналізувати модель Месаревича-Пестеля «Стратегія виживання»

3. Розкрити зміст молекулярної дифузії в атмосфері та водному середовищі


Білет № 24


1. Розкрити зміст еколого-математичного моніторингу потенційно небезпечних об’єктів

2. Проаналізувати «Модель Барілоче»

3. Дати оцінку дифузії в грунті та донних осадах


Білет № 25


1. Визначити контури планетарної цивілізації

2. Проаналізувати японський проект «Новий погляд на розвиток»

3. Розкрити зміст оптимізації технологічного процесу


Білет № 26


1. Проаналізувати модель еволюції людства «навпаки»

2. Проаналізувати модель Габора

3. Розкрити зміст оптимізаційних водних систем


Білет № 27


1. Проаналізувати джерела і передумови розвитку методів математико-кортографічного моделювання

2. Дати оцінку постділовому суспільству

3. Розкрити зміст оптимізації повітряного середовища


Білет № 28


1. Охарактеризувати модель багатополюсного світу

2. Проаналізувати завдання соціоекологічного моделювання

3. Розкрити зміст оптимізації грунтового середовища


Білет № 29


1. Охарактеризувати модель самоорганізації соціальних процесів

2. Проаналізувати математико-картографічну модель оптимального функціонування зонування СЕС

3. Обгрунтувати принципи моделювання в еколгії


Білет № 30


1. Визначити етапи математичного моделювання

2. Розкрити зміст глобалістики як науки про сучасний світ

3. Проаналізувати математико-картографічну модель оптимального функціонування структурування СЕС


Білет № 31


1. Охарактеризувати етапи математичного моделювання

2. Проаналізувати модель геосистеми

3. Розкрити зміст оптимізаційних водних систем


Білет № 32


1. Розкрити сутність техногенної цивілізації

2. Побудувати інформаційну модель природного комплексу

3. Проаналізувати модель Габора


Білет № 33


1. Дати оцінку дифузії в грунті та донних осадах

2. Охарактеризувати принципи моделювання в екології

3. Побудувати блокову модель


Білет № 34


1. Охарактеризувати структуру економічного прогнозу

2 Розкрити зміст поняття про комплексні методи моделювання

3. Навести приклад розв’язання задачі з географічного моделювання


Білет № 35


1. Проаналізувати математичні способи побудови моделей

2. Охарактеризувати моделі самоочищення види в природі

3. Пояснити причини кризи і шляхи її подолання


Білет № 36


1. Розкрити зміст концепції «конфлікту цивілізацій» Самуела Хантінгтона

2. Охарактеризувати формалізовані блокові моделі

3. Проаналізувати розширену блокову модель процесу перетворення промислових відходів


Білет № 37


1. Розкрити зміст глобалізації: поняття, концепції, підходи

2. Проаналізувати принципи і завдання моделювання

3. Обгрунтувати значення моделювання в географії


Білет № 38


1. Розкрити зміст політичного прогнозування

2. Розкрити зміст теорії технологічного детермінізму

3. Обгрунтувати принципи побудови статистичних моделей


Білет № 39


1 Розкрити зміст теорії технологічного детермінізму

2. Проаналізувати значення моделювання в фізичній географії

3. Визначити методи визначення функцій регресії: графічний метод, аналітичний метод, графоаналітичний метод


Білет № 40


1. Пояснити причини кризи і шляхи її подолання

2. Охарактеризувати етапи математичного моделювання

3. Проаналізувати модель геосистеми


^ 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою

ECTS та національною шкалою


^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Критерії оцінювання

90-100

А

5 (відмінно)

зараховано

Знання предмету "Основи географічного моделювання" міцні і глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників і навчальних посібників та носять науковий й інноваційний характер (самостійно на основі первинних знань, отриманих від педагога чи з підручника). Знання використовуються вільно. Легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної професії

82-89

В

4 (добре)

зараховано

Знання предмету "Основи географічного моделювання" міцні і глибокі, перебувають у межах навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Студент здатний виконувати засвоєні види діяльності та окремі операції в нових нестандартних умовах, самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань, знаходити і за допомогою педагога усувати помилки.

75-81

С

4 (добре)

зараховано

На відміну від оцінки В, при оцінці С студент потребує періодичної підтримки з боку викладача при вирішенні нетипових завдань, однак самостійно розв'язує типові задачі.

69-74

D

3 (задовільно)

зараховано

Знання, завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент самостійно використовує знання у завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності вони переносяться за допомогою викладача. Здатний виконувати діяльність за інструкцією, за певним алгоритмом чи за допомогою викладача.

60-68

E

3 (задовільно)

зараховано

Студент спроможний працювати лише за підтримки викладача, орієнтуючись в картографічних та графічних матеріалах.

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

Вимоги на оцінку “зараховано” не виконані. Студент відтворює лише окремі фрагменти навчальної програми дисципліни “Основи географічного моделювання ”.

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

Не зараховано

Студент неспроможний давати відповіді на вузлові та елементарні питання з курсу “Основи географічного моделювання ”.



6. Література

Література до змістового модуля І

Основна література

1. Быков А.А. Моделирование природоохранной деятельности. Уч. Пособие. – Москва: Изд-во Госкомэкологии России, 1998.

2. Богобоящий В.В., Чурбанов К.Р. та ін. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216с.

3. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: Навчальний посібник. – Вінниця: Атлас, 1999. – 328с.

4. Самойленко В.М. Математичне моделювання в геоекології: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 206с.

5. Самойленко В.М. Ймовірні математичні методи в геоеклогії: Навчальний посібник. К.: Нша-Центр, 2002. – 404с.

Додаткова література

1. Армад А.Д. Информационные модели природних комплексов. – М.: Наука, 1975. – 126 с.

2. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навч.посіб. – 3-тє вид., доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 207с. 

3. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Либідь, 1995. – 233с.

4. Левицкий И. Ю., Пересадько В. А. Методические указания по разработке и использованию структурно-логических моделей для природоохранного картографирования / И. Ю. Левицкий, В. А. Пересадько. — Х., 1988. — 14 с.


Література до змістового модуля ІІ

Основна література

1. Армад А.Д. Информационные модели природних комплексов. – М.: Наука, 1975. – 126 с.

2. Быков А.А. Моделирование природоохранной деятельности. Уч. Пособие. – Москва: Изд-во Госкомэкологии России, 1998.

3. Богобоящий В.В., Чурбанов К.Р. та ін. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216с.

4. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: Навчальний посібник. – Вінниця: Атлас, 1999. – 328с.

5. Самойленко В.М. Математичне моделювання в геоекології: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 206с.

6. Принципи моделювання та прогнозування в екології. / [В. В. Богобоящий, К. Р. Курбатов, П. Б. Палій, В. М. Шмандій]. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. —216с.

Додаткова література

1. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навч.посіб. – 3-тє вид., доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 207с.  

2. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Либідь, 1995. – 233с.

3. Самойленко В.М. Ймовірні математичні методи в геоеклогії: Навчальний посібник. К.: Н-Центр, 2002. – 404с.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання електромеханічних систем для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 092200 «Електричні системи І комплекси транспортних засобів»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Моделювання електромеханічних систем
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconХарківська національна академія міського господарства б. П. Бочаров, І. Л. Яковицький Програма І Робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика та основи комп’ютерного моделювання» (для студентів 2 курсу денної...
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconО. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconІ. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconРобоча програма та програма навчальної дисципліни “основи менеджменту”
Робоча програма та програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту” для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Робоча програма з «Інтелектуальної власності» для студентів географічного факультету за напрямом підготовки 04010401, 04010401 «Географія»....
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconРобоча програма навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів географічного факультету напряму підготовки
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Робоча програма з дисципліни \"Основи географічного моделювання\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «основи менеджменту І маркетингу»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи