Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 371.67 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір371.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


_______( проф. Р.І. Петришин)

„30серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з ____________Історії географії в Україні_____________________________

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 7.04010402 ” Економічна і соціальна географія”________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет ___Географічний___________________________________________________


____________________________________________________________________________________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

108


3

34

17579

Заочна

5


9

108

8


4
699

Робоча програма складена на основі посібника: Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Посібник. Видання друге, доповнене. 2006.- 275 с.


Робоча програма складена доцентом Чубрей Олександрою Степанівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

протокол №1

" 30" серпня 2011 року


Завідувач кафедри __________________________ / Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"30 " серпня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету ________________________/ Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ Мета і завдання курсу:

Мета курсу полягає у вивченні процесу формування та сучасного стану географічної науки в Україні, її наукового потенціалу, обґрунтуванні ролі персоналій, їхнього наукового доробку , проблем і перспектив цієї галузі знань.

^ Завдання курсу:

 • висвітлити історію української географічної науки від найдавніших часів до наших днів ;

 • проаналізувати розвиток географічних знань на тлі складних процесів формування української державності, заселення та освоєння українських земель, їх господарського розвитку;

 • уточнити періодизацію та проблеми становлення української географії в різні історичні епохи – в умовах царської Росії, політики українізації 20-х років, комуністичного тоталітаризму;

 • охарактеризувати розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл в Чернівецькому університеті;

 • виявити основні проблеми української географії та шляхи їх подолання;

 • розглянути становлення і основні напрями наукової діяльності Українського географічного товариства та Чернівецького відділу географічного товариства.

Компетенції:

 • вивчити історію української географічної науки від найдавніших часів до наших днів ;

 • розуміти організаційну структуру української географії;

 • знати провідних науковців-географів і основні результати їх діяльності;

 • вивчити географічні напрями і школи в Чернівецькому університеті.^ Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу


Види занять


Види діяльності та

^ Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕЛ


С


Пр


Лаб

поточ-ного кон-тролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовний модуль І

^ Становлення географічної науки в Україні

Результати навчання.

Ознайомитись із географічними відомостями про Українські землі

.


НЕ 1.1.

(Лекція)

Географічні відомості про Українські землі в стародавні часи.


[ Осн. 2, дод. 2,9]

  1. Первісне заселення і пізнання території.

2. Античні географічні відомості про Україну.2


конспект лекцій


Результати навчання. Оволодіти інформацією про географічні відомості у часи Київської Русі.


НЕ1.2.

(Лекція)

Географічні відомості у часи Київської Русі.

[ Осн2. , дод2,6,9 ]

1.Освоєння території та її вивчення.

2. Географічні відомості про давньоукраїнські землі.2конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Місце географії у сучасному науковому пізнанні світу
Розуміти:

Наукові засади дослідження історії становлення і розвитку географічної науки

^ Семінарське заняття № 1

Наукові засади дослідження історії становлення і розвитку географічної науки в Україні

[ Осн. 2, дод.5, 6 ]

1. Історіографія науки.

2. Основні методи наукових досліджень.

3. Алгоритми дослідження розвитку географічної науки в Україні.

2- усне опитування;

-написан-ня рефератів

5


^ Результати навчання.

Ознайомитись із становленням географії в Україні в середньовічний період


НЕ 1.3. (Лекція)

Географія в Україні в середньовічний період

[ Осн. 2, дод.2, 6 ]1.Середньовічні джерела про Українські землі.

2.Географічні відомості про Україну у часи козацької держави.

3.Початок систематичного географічного вивчення України.


2


конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Історія поглядів на географію, її об’єкт і завдання дослідження
Результати навчання.

Охарактеризувати становлення географічної науки в Україні.


НЕ 1.4./1.5. (Лекція)

Становлення географічної науки в Україні.


[ Осн. 1,2, дод.2,8 ]

1.Господарський і культурний розвиток та географічні дослідження в Україні.

2.Формування напрямів географічних досліджень в Україні.

3.Галузева диференціація природничих досліджень.

4.Економіко-географічні дослідження.

5.Топографо-геодезичні роботи і розвиток картографії.

4конспект лекцій^ Знати і розуміти:

історичні аспекти та основні риси розвитку університетської географічної наук.


Семінарське заняття № 2

Розвиток географічної науки в Україні

[ Осн. 1,2, дод.7,8 ]

1.Історичні аспекти дослідження проблеми становлення української географії.

2. Основні риси розвитку університетської географічної наук.
2-усне опитування;

-робота з контурними картами

5


Результати навчання. Вивчити організацію географічної науки в умовах українізації

НЕ 1.6. (Лекція)

Географія в Україні в новітні часи

[ Осн. 2, дод.4, 6 ]


1.Становище географії в українській державі.

2.Організація географічної науки в умовах українізації.
2-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Історичні виміри української географії.
^ Результати навчання.

Розуміти наукову діяльність Географічного товариства


Семінарське заняття № 3

Наукова діяльність Географічного товариства

[ Осн. 2, дод.4, 6 ]


1.Розвиток географічної науки України в Російському Географічному товаристві.

2. Діяльність Географічного Товариства в Україні.

3. Основні напрямки наукової діяльності Чернівецького відділу Географічного Товариства.
2


5


^ Результати навчанн. Вивчити наукову діяльність С. Рудницького та П. тутковського

НЕ 1. 7. (Лекція)

Становище географії в українській державі


[ Осн. 2, 4, дод.3,7 ]

1. Академік С. Рудницький – фундатор української географії.

2. Академік П. Тутковський - організатор української фізико-географічної науки.

2


Конспект лекцій

Результати навчання. Охарактеризувати розвиток української географії в 20-ті роки.


НЕ 1.8. (Лекція)

Розвиток української географії в 20-ті роки.

[ Осн. 1,2.3, дод.3, 6]

1.Галузеві фізико-географічні дослідження;

2.Економіко-географічні дослідження;

3.Картографічні роботи.

2


Конспект лекцій
^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Актуальні проблеми географічного кубійовичезнавства^ Результати навчання.

Охарактеризувати основні етапи розвитку географічної науки в Україні.Семінарське заняття №4

Етапність розвитку географічної науки


[Осн. 2,4, дод.5, 7]

Характеристика основних етапів розвитку географічної науки в Україні.


Контрольна робота

Всього за модулем І

2


5

20

40


Змістовний Модуль ІІ

розвиток географічної науки в українській державі

та в Чернівецькому університеті
^ Результати навчання. Охарактеризувати географічні дослідження в 30-их роках.НЕ 2.1.

(Лекція)

Географічні дослідження в 30-их роках.


[ Осн.2,3, дод. 6,9 ]

1. Географічні дослідження в 30-их роках.

2. Прикладний характер географічного забезпечення в роки другої світової війни.2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Історико-географічне джерелознавство
^ Результати навчання. Охарактеризувати галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження.НЕ 2.2.

(Лекція)

Галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження.

[ Осн.3,4 дод. 1,8,9 ]


1.Організаційна структура української географії;

2. Галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження.

2


-усне опитування;


^ Результати навчання.

Проаналізувати

Структуру географічної науки та освіти.

Семінарське заняття №5

Територіальні аспекти аналізу сучасної географічної науки в Україні

[ Осн.1,4 дод. 6,7,9 ]


1.Структура географічної науки та освіти.

2. Забезпеченість навчальних і наукових організацій фахівцями вищої організації.
2


5


^ Результати навчання. Дати характеристику аналітичним та комплексним економіко-географічним дослідженням.НЕ2.3.

(Лекція)

Аналітичні та комплексні економіко-географічні дослідження:


[ Осн.1,4 дод. 3,5 ]

1.Географія населення і розселення

2.Географія галузей виробництва.

3.Економічне і соціально-економічне районування.

4.Соціально-географічні дослідження.

2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

  Фахові писемні суспільно-георафічні джерела     
^ Результати навчання.

Проаналізувати відродження природоохоронних та історико-географічних досліджень.


НЕ2.4.

(Лекція)

Відродження природоохоронних та історико-географічних досліджень.

[ Осн.1,4 дод. 9,10 ]

1.Природоохоронні дослідження.

2.Історико-географічні дослідження.

2

Розуміти Просторово-часові аспекти аналізу географічного наукового потенціалу України.


^ Семінарське заняття № 6

Просторово-часові аспекти аналізу географічного наукового потенціалу України.


[ Осн.1,4 дод. 5,10 ]

1. Просторово-часові аспекти аналізу географічного наукового потенціалу України.

2. Наукові школи, їх формування і структура.
2-усне опитування;

5


^ Результати навчання.

Проаналізувати Оосновні напрямки та періоди розвитку геолого-географічного та географічного факультету ЧУ

НЕ 2.5.

(Лекція)

До питання про розвиток географічної думки в ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

[ Осн. 1,3, дод.4, 6,8]

1.Основні напрямки та періоди розвитку геолого-географічного та географічного факультету ЧНУ;

2.Основні напрямки і аналіз роботи географічного факультету ЧНУ.2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

-Межі та завдання географії.

Розуміти розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл в Чернівецькому університеті.НЕ 2.6.

(Лекція)

Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл в Чернівецькому університеті.


[ Осн.1,2 дод.6,9 ]


1.Австрійський період розвитку університету ( 1876-1918).

2.Румунський період ( 1918 – 1940).

3.Радянський період(1940 – 1991).

4.Розвиток географічної науки в ЧНУ в умовах незалежної України.


2


-усне опитування;

-робота з контурними картами

5


Розуміти

сучасні проблеми української географії

^ Семінарське заняття № 7

Сучасні проблеми української географії


[ Осн.1,4 дод.7, 9, ]

1.Головні завдання географії на сучасному етапі.

2. Природничо-географічні дослідження.

3. Суспільно-географічні дослідження.

4. Еколого - географічні проблеми.

5. Картографічне забезпечення географічних досліджень.
4


5


Знати

провідних науковців Чернівецького університету та основні напрями їх наукових досліджень в галузі географії.

^ НЕ 2.7.

(Лекція)

Провідні науковці Чернівецького університету та основні напрями їх наукових досліджень в галузі географії в повоєнний період.


[ Осн.1,2,3 дод. 6 ]

Провідні науковці Чернівецького університету та основні напрями їх наукових досліджень в галузі географії: К.І. Геренчук, Б.Н. Іванов, Г.А. Ваньков, М.П. Каніболоцький.


2
^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Історичний розвиток та структура географічної науки
Охарактеризувати діяльність Українського географічного товариства.

НЕ 2.8.-2.9.

(Лекція)

Діяльність Українського географічного товариства.


[ Осн.1,4 дод. 9,10 ]

1.Основні напрями наукової діяльності Чернівецького відділу Українського географічного товариства в період його становлення;

2. Аналіз роботи Чернівецького відділу Українського географічного товариства на сучасному етапі.

3.Аналіз досягнень першої комплексної експедиції науковців Чернівецького університету на Прикарпатті 1951 року;

Контрольна робота

Всього за модулем 2

4
18

30
^ Модуль контроль (підсумковий)

30Зміст завдань самостійної роботи та запитань для

самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передба-

чено СМ


Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


^ Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Географічні відомості про Українські землі в стародавні часи

Письмове опитування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 1.2.

Географічні відомості у часі Київської Русі

Тестування

[ Осн. 1,2, дод. 6, 8 ]

НЕ 1.3.

Географія в Україні в середньовічний період

Тестування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 1.4.

Становлення географічної науки в Україні

Письмове опитування

[ Осн. 1,3, дод. 4, 5 ]

НЕ 1.5.

Становлення географічної науки в Україні

Письмове опитування

[ Осн. 1,3, дод. 5, 6 ]

НЕ 1.6.

Галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження

Реферат

[ Осн.1,3,4 дод. 1, 6 ]

НЕ 1.7.

Комплексні економіко-географічні дослідження

Тестування

[ Осн. 1, 4, дод. 3, 5 ]

НЕ 2.1.\2.7

Галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження:

  • Палеогеографія;

  • Геоморфологія;

  • Метеорологія і кліматологія;

  • Гідрологія та океанологія;

  • Ґрунтознавство і географія ґрунтів;

  • Біогеографія;

Фізико-географічне районування і районування

Письмове опитування

[ Осн. 2,3 дод. 5, 6 ]

НЕ 2.8.

Діяльність провідних науковців в галузі географії

Письмове опитування

[ Осн. 2, 4, дод.8, 9]Тематика ІНДЗ

1. Основні наукові доробки Б.М. Вишневського.

2. Основні напрями наукової діяльності М.П. Крачила.

3. Основні наукові доробки М.О. Куниці.

4. Характеристика доробку П.Т. Ващенка.

5. Основні напрями наукової діяльності К.І. Геренчука.

6. Творчий спадок Г.О. Бачинського.

7. Основні напрями наукової діяльності Г.П. Міллера.

8. Краснопольський О.В., Луцишин П.В.- провідні науковці географічної науки на Волині.

9. Ніколаєнко Д.В., Щербаков Ю.А. – провідні науковці Кримської школи географів.

10. Основні наукові доробки М.Г. Ігнатенка.

11. Основні напрями наукової діяльності Харківської школи географії.

12. Творчий спадок Пасічного Г.В.

13. Харківська школа географії: наукові напрямки та доробки.

14. Характеристика персоналій Київської школи географії.


Модуль контроль І

1. Античні географічні відомості про Україну.

 1. Освоєння території та її вивчення.

 2. Географічні відомості про давньоукраїнські землі.

 3. Середньовічні джерела про Українські землі.

 4. Географічні відомості про Україну у часи козацької держави.

 5. Початок систематичного географічного вивчення України.

 6. Господарський і культурний розвиток та географічні дослідження в Україні.

 7. Формування напрямів географічних досліджень в Україні.

 8. Галузева диференціація природничих досліджень.

 9. Економіко-географічні дослідження.

 10. Топографо-геодезичні роботи і розвиток картографії.

 11. Становище географії в українській державі.

 12. Організація географічної науки в умовах українізації.

 13. Академік С. Рудницький – фундатор української географії.

 14. Академік П. Тутковський - організатор української фізико-географічної науки.

 15. Галузеві фізико-географічні дослідження.

 16. Економіко-географічні дослідження.

 17. Картографічні роботи.

 18. Галузеві фізико-географічні дослідження.

 19. Економіко-географічні дослідження.

 20. Картографічні роботи.

 21. Історіографія науки.

 22. Основні методи наукових досліджень.

 23. Алгоритми дослідження розвитку географічної науки в Україні.

 24. Історичні аспекти дослідження проблеми становлення української географії.

 25. Основні риси розвитку університетської географічної наук.

 26. Розвиток географічної науки України в Російському Географічному товаристві.

 27. Діяльність Географічного Товариства в Україні.

 28. Основні напрямки наукової діяльності Чернівецького відділу Географічного Товариства.

 29. Характеристика основних етапів розвитку географічної науки в Україні.


Модуль контроль ІІ

 1. Географічні дослідження в 30-их роках.

 2. Прикладний характер географічного забезпечення в роки другої світової війни.

 3. Організаційна структура української географії.

 4. Галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження.

 5. Географія населення і розселення.

 6. Географія галузей виробництва.

 7. Економічне і соціально-економічне районування.

 8. Соціально-географічні дослідження.

 9. Природоохоронні дослідження.

 10. Історико-географічні дослідження

 11. Основні напрямки та періоди розвитку геолого-географічного та географічного факультету ЧНУ.

 12. Основні напрямки і аналіз роботи географічного факультету ЧНУ.

 13. Австрійський період розвитку університету ( 1876-1918).

 14. Румунський період ( 1918 – 1940).

 15. Радянський період(1940 – 1991).

 16. Розвиток географічної науки в ЧНУ в умовах незалежної України;

 17. Провідні науковці Чернівецького університету та основні напрями їх наукових досліджень в галузі географії: К.І. Геренчук, Б.Н. Іванов, Г.А. Ваньков, М.П. Каніболоцький.

 18. Основні напрями наукової діяльності Чернівецького відділу Українського географічного товариства в період його становлення.

 19. Аналіз роботи Чернівецького відділу Українського географічного товариства на сучасному етапі.

 20. Аналіз досягнень першої комплексної експедиції науковців Чернівецького університету на Прикарпатті 1951 року;

 21. Діяльність ґрунтово-геоморфологічного, економіко-географічного, екологічного, геолого-хімічного, гідролого-кліматичного загонів.

 22. Структура географічної науки та освіти.

 23. Забезпеченість навчальних і наукових організацій фахівцями вищої організації.

 24. Просторово-часові аспекти аналізу географічного наукового потенціалу України.

 25. Наукові школи, їх формування і структура.

 26. Головні завдання географії на сучасному етапі.

 27. Природничо-географічні дослідження.

 28. Суспільно-географічні дослідження.

 29. Еколого - географічні проблеми.

 30. Картографічне забезпечення географічних досліджень.Контрольні питання до дисципліни

 1. Античні географічні відомості про Україну.

 2. Освоєння території та її вивчення.

 3. Географічні відомості про давньоукраїнські землі.

 4. Середньовічні джерела про Українські землі.

 5. Географічні відомості про Україну у часи козацької держави.

 6. Початок систематичного географічного вивчення України.

 7. Господарський і культурний розвиток та географічні дослідження в Україні.

 8. Формування напрямів географічних досліджень в Україні.

 9. Галузева диференціація природничих досліджень.

 10. Економіко-географічні дослідження.

 11. Топографо-геодезичні роботи і розвиток картографії.

 12. Становище географії в українській державі.

 13. Організація географічної науки в умовах українізації.

 14. Академік С. Рудницький – фундатор української географії.

 15. Академік П. Тутковський - організатор української фізико-географічної науки.

 16. Галузеві фізико-географічні дослідження.

 17. Економіко-географічні дослідження.

 18. Картографічні роботи.

 19. Галузеві фізико-географічні дослідження.

 20. Економіко-географічні дослідження.

 21. Картографічні роботи.

 22. Історіографія науки.

 23. Основні методи наукових досліджень.

 24. Алгоритми дослідження розвитку географічної науки в Україні.

 25. Історичні аспекти дослідження проблеми становлення української географії.

 26. Основні риси розвитку університетської географічної наук.

 27. Розвиток географічної науки України в Російському Географічному товаристві.

 28. Діяльність Географічного Товариства в Україні.

 29. Основні напрямки наукової діяльності Чернівецького відділу Географічного Товариства.

 30. Характеристика основних етапів розвитку географічної науки в Україні.

 31. Географічні дослідження в 30-их роках.

 1. Прикладний характер географічного забезпечення в роки другої світової війни.

 2. Організаційна структура української географії.

 3. Галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження.

 4. Географія населення і розселення.

 5. Географія галузей виробництва.

 6. Економічне і соціально-економічне районування.

 7. Соціально-географічні дослідження.

 8. Природоохоронні дослідження.

 9. Історико-географічні дослідження.

 10. Основні напрямки та періоди розвитку геолого-географічного та географічного факультету ЧНУ.

 11. Основні напрямки і аналіз роботи географічного факультету ЧНУ.

 12. Австрійський період розвитку університету ( 1876-1918).

 13. Румунський період ( 1918 – 1940).

 14. Радянський період(1940 – 1991).

 15. Розвиток географічної науки в ЧНУ в умовах незалежної України.

 16. Провідні науковці Чернівецького університету та основні напрями їх наукових досліджень в галузі географії: К.І. Геренчук, Б.Н. Іванов, Г.А. Ваньков, М.П. Каніболоцький.

 17. Основні напрями наукової діяльності Чернівецького відділу Українського географічного товариства в період його становлення.

 18. Аналіз роботи Чернівецького відділу Українського географічного товариства на сучасному етапі.

 19. Аналіз досягнень першої комплексної експедиції науковців Чернівецького університету на Прикарпатті 1951 року.

 20. Діяльність ґрунтово-геоморфологічного, економіко-географічного, екологічного, геолого-хімічного, гідролого-кліматичного загонів.

 21. Структура географічної науки та освіти.

 22. Забезпеченість навчальних і наукових організацій фахівцями вищої організації.

 23. Просторово-часові аспекти аналізу географічного наукового потенціалу України.

 24. Наукові школи, їх формування і структура.

 25. Головні завдання географії на сучасному етапі.

 26. Природничо-географічні дослідження.

 27. Суспільно-географічні дослідження.

 28. Еколого - географічні проблеми.

 29. Картографічне забезпечення географічних досліджень.Питання до заліку

Білет 1

1. Проаналізуйте античні географічні відомості про Україну.

2. Охарактеризуйте історіографію науки.

3. Основні напрямки та періоди розвитку геолого-географічного та географічного факультету ЧНУ.


Білет 2

 1. Проаналізуйте історію освоєння території та її вивчення.

 2. Алгоритми дослідження розвитку географічної науки в Україні.

 3. Охарактеризуйте основні напрямки і аналіз роботи географічного факультету ЧНУ.


Білет 3

 1. Географічні відомості про давньоукраїнські землі.

 2. Проаналізуйте історичні аспекти дослідження проблеми становлення української географії.

 3. Австрійський період розвитку університету в м. Чернівці ( 1876-1918).Білет 4

 1. Середньовічні джерела про Українські землі.

 2. Охарактеризуйте основні риси розвитку університетської географічної наук.

 3. Румунський період розвитку географії в м. Чернівці ( 1918 – 1940).Білет 5

 1. Географічні відомості про Україну у часи козацької держави.

 2. Розвиток географічної науки України в Російському Географічному товаристві.

 3. Радянський період розвитку географії в м. Чернівці (1940 – 1991).


Білет 6

 1. Початок систематичного географічного вивчення України.

 2. охарактеризуйте діяльність Географічного Товариства в Україні.

 3. Розвиток географічної науки в ЧНУ в умовах незалежної України;


Білет 7

 1. Господарський і культурний розвиток та географічні дослідження в Україні в радянський період.

 2. Основні напрямки наукової діяльності Чернівецького відділу Географічного Товариства.

 3. Провідні науковці Чернівецького університету та основні напрями їх наукових досліджень в галузі географії: К.І. Геренчук, Б.Н. Іванов, Г.А. Ваньков, М.П. Каніболоцький.Білет 8

1.Охарактеризуйте особливості формування напрямів географічних досліджень в Україні.

2. Дайте характеристику основних етапів розвитку географічної науки в Україні.

3. Основні напрями наукової діяльності Чернівецького відділу Українського географічного товариства в період його становлення.


Білет 9

 1. Галузева диференціація природничих досліджень в Україні.

 2. Географічні дослідження в 30-их роках в Україні, їх хараткреистика.

 3. Аналіз роботи Чернівецького відділу Українського географічного товариства на сучасному етапі.


Білет 10

 1. Економіко-географічні дослідження.

 2. Прикладний характер географічного забезпечення в роки другої світової війни.

3. Аналіз досягнень першої комплексної експедиції науковців Чернівецького університету на Прикарпатті 1951 року;


Білет 11

 1. Топографо-геодезичні роботи і розвиток картографії в Україні.

 2. Проаналізуйте організаційну структуру української географії.

 3. Діяльність ґрунтово-геоморфологічного, економіко-географічного, екологічного, геолого-хімічного, гідролого-кліматичного загонів в Чернівецькому університеті в повоєнний період.Білет 12

 1. Становище географії в українській державі.

 2. Галузеві і комплексні фізико-географічні дослідження в Україні, їх характеристика

 3. Просторово-часові аспекти аналізу географічного наукового потенціалу України.Білет 13

 1. Проаналізуйте організацію географічної науки в умовах українізації.

 2. Охарактеризуйте становлення географії населення і розселення.

 3. Наукові школи України, їх формування і структура.Білет 14

 1. Академік С. Рудницький – фундатор української географії.

 2. Становлення географії галузей виробництва.

 3. Проаналізуйте забезпеченість навчальних і наукових організацій України фахівцями вищої організації.Білет 15

 1. Академік П. Тутковський - організатор української фізико-географічної науки.

 2. Проаналізуйте становлення економічного і соціально-економічного районування в Україні.

 3. Структура географічної науки та освіти в Україні.Білет 16

 1. Галузеві фізико-географічні дослідження в Україні, особливості їх становлення.

 2. Охарактеризуйте становлення соціально-географічних досліджень в Україні.

 3. Головні завдання географії на сучасному етапі.Білет 17

 1. Економіко-географічні дослідження, особливості їх становлення.

 2. Охарактеризуйте особливості становлення історико-географічних досліджень в Україні.

 3. Картографічне забезпечення географічних досліджень в Україні.^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS

з курсу

« Історія географії в Україні »

у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича


Відповідь оцінюється за 100 бальною шкалою.


^ Відповідь у 90-100 балів (А, 5 - відмінно) оцінюється, коли студент володіє знаннями щодо процесу формування та сучасного стану географічної науки в Україні, її наукового потенціалу, обґрунтуванні ролі персоналій, їхнього наукового доробку, проблем і перспектив цієї галузі знань. Вільно володіє відповідною термінологією.

^ Відповідь у 82-89 балів (В, 4 – добре) оцінюється, коли студент на базі сформованих знань дає розгорнуту відповідь щодо історії української географічної науки від найдавніших часів до наших днів, розуміє організаційну структуру української географії, знає провідних науковців-географів і основні результати їх діяльності. Користується науковою термінологією, аргументує свої твердження та висновки. Разом з тим, студент виявляє в процесі викладу неточне володіння вище згаданою інформацією.

^ Відповідь у 75-81 балів (С, 4 - добре) оцінюється, коли студент лише характеризує основні поняття процесу формування та сучасного стану географічної науки в Україні, її наукового потенціалу, але не завжди може розкрити їх у конкретних випадках. Пояснює в загальних рисах доробок персоналій, знає програмний мінімум термінології з даного курсу.

^ Відповідь у 69-74 бали (Д, З - задовільно) оцінюється, коли студент лише відтворює основи формування та сучасного стану географічної науки в Україні, але не вміє розкрити роль персоналій. Дає нечіткі визначення основних понять і термінів.

^ Відповідь у 60-68 балів (Е, 3 - задовільно) оцінюється, коли студент володіє лише основними особливостями становлення і розвитку географічної науки в Україні, не розуміє їх зміст і застосування.

^ Відповідь у 35-59 балів (FX, 2 – незадовільно з можливістю повторного складання) оцінюється, коли студент може назвати лише основні поняття, що застосовуються при викладанні дисципліни.

^ Відповідь у 1-34 бали (F, 2 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом) оцінюється, коли студент не розуміє елементарних понять з курсу

«Історія географії в Україні».


Основна література

 1. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Посібник. Видання друге, доповнене. 2006. – 275 с.

 2. Жупанський Я. Географічні відомості і географія в Україні в давні часи. Чернівці, 1992.

 3. Жупанський Я. Географія в Україні в нові часи. Чернівці 1993.

 4. Олійник Я., Красно польська Н. географічна наука в Україні: становлення і розвиток. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 148 с.

Додаткова література

 1. Геренчук К., Скварчевська Л. До історії розвитку фізико-географічних наук у Львівському університеті // Фізична географія та геоморфологія. Вип. 16. К., 1976.

 2. Жупанський Я. Стародавня картографічна інформація про Україну // Укр. географ. журнал. 1993. № 1.

 3. Жупанський Я. Становлення економіко-географічних досліджень в Україні ( ХІХ – початок ХХ ст.) // Укр. географ. журнал. 1994. № 1-2.

 4. Жупанський Я. Прикладний характер географії в роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років // Укр. географ. журнал. 1995. № 1-2.

 5. Жупанський Я. Головні початкові етапи розвитку української економічної географії // Економічна та соціальна географія. 1995. Вип. 46.

 6. Кожурина М., Курилюк М. Розвиток географічної науки в Чернівецькому університеті // Фізична географія та геоморфологія. Вип. 16. К., 1976.

 7. Маринич О. Структура географічної науки та її сучасний стан в Україні // Укр. географ. журнал. 1993. № 1.

 8. Маринич О. Внесок академіків АН України в розвиток природничо-географічних наук // Укр. географ. журнал. 1993. № 3.

 9. Одарченко П. Видатні українські діячі. Статті і нариси.- К.: Смолоскип. 1999. – 322 с.

 10. Шаблій О., Вістак О. Історико - географічне джерелознавство// Історія української географії. 2000. Вип. 2.


Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами

поточного та підсумкового контролю

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи