Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 303.93 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір303.93 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


_______(проф. Р.І. Петришин )

„16січня 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з ____________Менеджменту туристичного бізнесу________________________

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності ”Менеджмент організацій”_________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет ___Географічний___________________________________________________


____________________________________________________________________________________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

Заочна

5


10

81

2,5

4


7510
Робоча програма складена на основі Шищенко П.Г., Олійник Я.Б.,

Дмитрук О.Ю. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія. – Київ: Тандем, 2000 – 588 с.


Робоча програма складена доц. Чубрей Олександрою Степанівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

протокол № __1__________

" 16 " січня 2012 року


Завідувач кафедри _____________________ / Руденко В.П.________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

" 16 " січня 2012 року

Голова методичної ради

(назва) факультету ___________________________/ Цепенда М.В.______/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Мета і завдання курсу:

Протягом останніх десятиліть туризм перетворився на масове соціально-економічне явище міжнародного масштабу. Його бурхливий розвиток є однією з характерних рис сучасності. Особливо сприяє цьому розширення політичних, економічних, наукових і культурних зв'язків між країнами й народами світу. Соціально-політичне значення туризму не завжди можна виміряти кількісними економічними показниками.

З економічного погляду, туризм - це окрема галузь економіки, діяльність якої спрямована на надання та реалізацію послуг і товарів для задоволення матеріальних і духовних потреб туристів. Туристична індустрія забезпечує туриста всім необхідним: транспортом, засобами розміщення та харчування, культурно-побутовими послугами, сувенірами, розважальними заходами тощо.

Як окреме туристичне підприємство, так і галузь у цілому потребують спеціального виду діяльності, суть якої полягає в управління економічними процесами. Система управління туризмом включає такі підсистеми: правові норми управління туризмом; організаційну структура управління туризмом; прогнозування та планування туризму; економічний механізм туристичної діяльності та ін. Досягнення високої ефективності туристичної діяльності можливе лише при розвитку кожної підсистеми управління й комплексного вдосконалення механізму управління.

^ Метою дисципліни «Менеджмент туристичного бізнесу» є формування у студентів базових знань в галузі управління туристичною діяльністю та навичок їх застосування на практиці.

^ Досягнення цієї мети передбачає:

 • набуття студентами знань з питань організації туризму та ознайомлення зі складовими елементами туристичної індустрії;

 • розуміння основних чинників функціонування й розвитку туристичних організацій;

 • опанування управлінських функцій та ознайомлення з головними проблемами туристичного менеджменту;

 • оволодіння методичним інструментарієм розробки і реалізації завдань менеджменту при формуванні туристичної організації та управлінні її розвитком, виробленні стратегії й плануванні туристичного бізнесу тощо.

Завдання:

 • Розглянути теоретико-методологічні та організаційно-правові засади менеджменту туристичного бізнесу;

 • Ознайомитись із особливостями державного регулювання та стандартизація в туризмі;

 • Розглянути місце економічної стратегії в управлінні туризмом;

 • Вивчити особливості формування та реалізація туристичного продукту;

 • Розглянути виробничу програма підприємств туристичного бізнесу;

 • Вивчити особливості диверсифікаціяк одного із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємстваКомпетенції: вивчити теоретико-методологічні та організаційно-правові засади менеджменту туристичного бізнесу, ознайомитись із особливостями економічного управління у ньому.


^ Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу


Види занять


Види діяльності та

^ Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕЛ


С


Пр


Лаб

поточ-ного кон-тролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовний модуль І

теоретико-методологічні та організаційно-правові

засади менеджменту туристичного бізнесу

^ Результати навчання.

Вивчити теоретичні засади менеджменту туристичного бізнесу. Розглянути організаційно-правові форми, методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту.


НЕ 1.1. (Лекція)

Економіка та менеджмент туристичної діяльності


[ Осн. 1, 2, дод.4, 6 ]

1.Туристичний менеджмент як система управління.

2. Методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту.

3.Туристично-рекреаційний комплекс у міжгалузевому конкурентному середовищі.2-

конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу .^ Результати навчання. Вивчити договірні засади організації туристичної діяльності. Розглянути організаційно-правові форми суб’єктів туристичної діяльності.


НЕ1.2.

(Лекція)

Договірні засади організації туристичної діяльності


[ Осн. 2,4,дод.3,7,8 ]

1.Господарські договори, їх характеристика та застосування.

2. Організаційно-правові форми суб’єктів туристичної діяльності.

3. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності.

2конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Економічний механізм формування й розподілу доходу ...^ Результати навчання.

Вивчити особливості державного регулювання та стандарти-зація в туризмі.


НЕ 1.3. (Лекція)

Державне регулювання та стандартизація в туризмі.

[ Осн. 2,4, дод.4, 6 ]1. Державна туристична політика України.

2. Проблеми стандартизації туристичної індустрії в Україні.

3. Становлення туризму в Україні в контексті міжнародних відносин.

2


конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Стратегія формування доходу підприємствРезультати навчання.

Вивчити функції менеджменту в туризмі.


НЕ 1.4. (Лекція)

Менеджмент в туризмі

[ Осн. 1,2, дод.7,8 ]

1.Функція менеджменту «планування».

2. Функція менеджменту «організація» .

3. Функція менеджменту «мотивація».

4. Функція менеджменту «контроль».


Контрольна робота

Всього за модулем 1

2конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Політика оптимізації доходу туристичних підприємств


20

30


Змістовний Модуль ІІ

^ Економічне управління туристичним бізнесом
Результати навчанн.

Розглянути місце економічної стратегії в управлінні туризмом


НЕ 2.1. (Лекція)

Місце економічної стратегії в управлінні туризмом


[ Осн. 1,2, дод.3, 7 ]

1. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу

2.Види базових економічних стратегій діяльності підприємств

3.Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив

4.Механізми економічного управління туристичним бізнесом

5.Комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємствами

4


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Сутність і структура витрат на формування та

реалізацію турпродукту^ Результати навчання.

Вивчити особливості формування та реалізація туристичного продукту. Розглянути методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг.


НЕ 2.2. (Лекція)

Формування та реалізація туристичного продукту

[ Осн. 1,3, дод.4, 6 ]

1. Потік туристів - основа комплектування туристичного продукту

2. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб' єктів туристичного бізнесу

3.Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту)

4.Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг

5.Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту

6.Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства


2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Калькуляція собівартості і цін на туристичний продукт^ Результати навчання.

Розглянути виробничу програма підприємств туристичного бізнесу.НЕ 2.3. (Лекція)

Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу

[ Осн. 1,3, дод.5, 6 ]

1.Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура.

2. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора.

2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Планування витрат туристичних підприємств^ Результати навчання.

Розглянути особливості планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів


НЕ2.4.

(Лекція)

Планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів

[ Осн.1,3 дод. 6,8 ]

1.Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів

2.Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу.

3.Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів.

4.Планування доходів підприємств готельного типу2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі^ Результати навчання..

Розглянути иробничу програму та товарооборот підприємств харчування туристів.


НЕ 2.5.

(Лекція)

Виробнича програма та товарооборот підприємств харчування туристів

[ Осн. 1,3, дод.4, 6 ]

1.Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування

2. Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності

3.Характеристика продукції підприємств харчування

4.Склад і структура товарообороту

5. Обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу^ Результати навчання..

Розглянути оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів


НЕ 2.6.

(Лекція)

Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах


[ Осн. 1,3, дод.4, 6 ]

1. Оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів

2.Мотивація праці та організація заробітної плати

3.Державне й договірне регулювання оплати праці

4.Планування чисельності працівників

5.Обґрунтування витрат на оплату праці
^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Стратегія економічного управління прибутком підприємствРезультати навчання..

Вивчити особливості диверсифікаціяк одного із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства


НЕ 2.7., 2.8.

(Лекція)

Диверсифікація - один із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства


1.Стратегія входження в новий бізнес.

2. Стратегія пов’язаної диверсифікації.

3. Стратегія непов’язаної диверсифікації.

4. Стратегія зростання і ліквідації.

5. Стратегія перебудови, скорочення підприємства і реструктуризація портфеля підприємства.


Контрольна робота

Всього за модулем 2^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Економічне управління формуванням і розподілом прибутку підприємств


30

40
Модуль контроль (підсумковий)

30^ Зміст завдань самостійної роботи та запитань для

самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передба-

чено СМ


Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


^ Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Поняття турист і туристична подорож. Чинники туризму.

Письмове опитування

[ Осн. 2,3, дод. 4, 6 ]

НЕ 1.2.

Види туризму.

Форми туризму.

Тестування

[ Осн. 2,4, дод. 5, 6, 8 ]

НЕ 1.3.

Туристичні оператори.

Туристичні агентства.

Тестування

[ Осн. 2,5, дод. 4, 6 ]

НЕ 1.4.

Готельне господарство.

Ресторанне господарство.

Пасажирський транспорт

Письмове опитування

[ Осн. 1,2, дод. 4, 5 ]

НЕ 2.1.

Чинники управління та прийняття рішень у туризмі.

Письмове опитування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.2.

Рекреаційні ресурси.

Трудові ресурси

Письмове опитування

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ]

НЕ 2.3.

Територіальні проблеми управління туризмом.

Письмове опитування

[ Осн. 2, 3дод. 7,8 ]

НЕ 2.3.

Економічна ефективність управлінської діяльності в туризмі.

Письмове опитування

[ Осн. 1,2, дод. 5, 6 ]

НЕ 2.3.

Територіальна організація туризму

Тестування

[ Осн. 2, дод. 4, 7]

НЕ 2.4.

Туризм у схемах районного планування

Тестування

[ Осн.1. 2, дод. 4, 5]

НЕ 2.5.

Обслуговування в закладах розміщення

Реферат

[ Осн. 1,3 дод. 6, 7]

НЕ 2.6.

Організація харчування туристів

Письмове опитування

[ Осн. 1,3 дод. 6, 7]

НЕ 2.7.

Транспортне обслуговування в туризмі

Письмове опитування

[ Осн. 1,3 дод. 6, 7]

НЕ 2.8.

Сервісне забезпечення дозвілля

Реферат

[ Осн. 1,3 дод. 6, 7]Тематика ІНДЗ

 1. Джерела формування та напрями використання доходу туристичних підприємств.

 2. Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу.

 3. Економічний механізм формування й розподілу доходу.

 4. Стратегія формування доходу підприємств.

 5. Політика оптимізації доходу туристичних підприємств.

 6. Поточні витрати та собівартість туристичного продукту.

 7. Сутність і структура витрат на формування та реалізацію тур продукту.

 8. Калькуляція собівартості і цін на туристичний продукт.

 9. Планування витрат туристичних підприємств.

 10. Система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств.

 11. Сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі.

 12. Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу.

 13. Стратегія економічного управління прибутком підприємств.

 14. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу.

14.Сутність, роль і види грошових потоків.

15.Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів.

16.Методи оптимізації руху грошових коштів.

17.Планування руху грошових коштів підприємств.

18.Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів.

19. Класифікація закладів розміщення.

20. Національні системи класифікації готелів.

21.Служби готелю та їх функції.

22.Організація прийому і розміщення клієнтів готельних підприємств.

23.Організація перебування гостей.

24.Обслуговування в польоті.

25. Ресторанний бізнес: основи функціонування.

26. Класифікація ресторанних закладів.

27.Функції комплексу харчування при готельному
підприємстві.

28. Обслуговування туристів на авіаційному транспорті.

30. Обслуговування туристів на залізничному транспорті.

31.Обслуговування туристів на автомобільному транспорті.
32. Перевезення туристів водним транспортом.

33.Основи екскурсійного обслуговування.

34. Анімаційні програми.

35.Передреалізаційні процеси в туризмі.

36.Проектування (розробка) турів.

37.Схеми доставки турпродукту до споживача.

38.Просування турпродукту та стимулювання продажу.

39. Обслуговування клієнтів тур фірми.

40.Методи продажу тур продукту.

41.Документальне оформлення турів.

42.Управління якістю тур продукту.

43. Якість туристичного продукту.

44. Умови якісного сервісу в туризмі.

45.Комфорт як ключовий інструмент у створенні якісного тур продукту.

46.Управління якістю сервісного забезпечення турпродукту .


Модуль контроль І

1.Туристичний менеджмент як система управління.

2. Методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту.

3.Туристично-рекреаційний комплекс у міжгалузевому конкурентному середовищі.

4.Господарські договори, їх характеристика та застосування.

5. Організаційно-правові форми суб’єктів туристичної діяльності.

6. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності.

7. Державна туристична політика України.

8. Проблеми стандартизації туристичної індустрії в Україні.

9. Становлення туризму в Україні в контексті міжнародних відносин.

10.Функція менеджменту «планування».

11. Функція менеджменту «організація» .

12. Функція менеджменту «мотивація».

13. Функція менеджменту «контроль».

14. Основні поняття туристичного менеджменту.

15.Поняття турист і туристична подорож.

16. Чинники і види туризму.

17. Форми туризму.

18. Туристична індустрія як об’єкт управління.

19. Чинники управління та прийняття рішень у туризмі.

20. Рекреаційні ресурси.

21.Трудові ресурси.

22. Планування туризму.

23.Організація туризму.

24. Контроль туризму.

25.Територіальні проблеми управління туризмом.

26. Економічна ефективність управлінської діяльності в туризмі..

27. Територіальна організація туризму.


Модуль контроль ІІ

1. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу

2.Види базових економічних стратегій діяльності підприємств

3.Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив

4.Механізми економічного управління туристичним бізнесом

5.Комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємствами

5. Потік туристів - основа комплектування туристичного продукту

6. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб'єктів туристичного бізнесу

7.Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту)

8.Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг

9.Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту

10.Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства

11.Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура.

12. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора.

13.Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів

14.Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу.

15.Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів.

16.Планування доходів підприємств готельного типу

17.Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування

18. Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності

19.Характеристика продукції підприємств харчування

20.Склад і структура товарообороту

21. Обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту

22. Оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів

23.Мотивація праці та організація заробітної плати

24.Державне й договірне регулювання оплати праці

25.Планування чисельності працівників

26.Обґрунтування витрат на оплату праці

27.Стратегія входження в новий бізнес.

28. Стратегія пов’язаної диверсифікації.

29. Стратегія непов’язаної диверсифікації.

30. Стратегія зростання і ліквідації.

31. Стратегія перебудови, скорочення підприємства і реструктуризація портфеля підприємства.


Контрольні питання до дисципліни

1.Туристичний менеджмент як система управління.

2. Методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту.

3.Туристично-рекреаційний комплекс у міжгалузевому конкурентному середовищі.

4.Господарські договори, їх характеристика та застосування.

5. Організаційно-правові форми суб’єктів туристичної діяльності.

6. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності.

7. Державна туристична політика України.

8. Проблеми стандартизації туристичної індустрії в Україні.

9. Становлення туризму в Україні в контексті міжнародних відносин.

10.Функція менеджменту «планування».

11. Функція менеджменту «організація» .

12. Функція менеджменту «мотивація».

13. Функція менеджменту «контроль».

14. Основні поняття туристичного менеджменту.

15.Поняття турист і туристична подорож.

16. Чинники і види туризму.

17. Форми туризму.

18. Туристична індустрія як об’єкт управління.

19. Чинники управління та прийняття рішень у туризмі.

20. Рекреаційні ресурси.

21.Трудові ресурси.

22. Планування туризму.

23.Організація туризму.

24. Контроль туризму.

25.Територіальні проблеми управління туризмом.

26. Економічна ефективність управлінської діяльності в туризмі..

27. Територіальна організація туризму.

28. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу

29.Види базових економічних стратегій діяльності підприємств

30.Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив

31.Механізми економічного управління туристичним бізнесом

32.Комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємствами

33. Потік туристів - основа комплектування туристичного продукту

34. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб' єктів туристичного бізнесу

35.Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту)

36.Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг

37.Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту

38.Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства

39.Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура.

40. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора.

41.Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів

42.Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу.

43.Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів.

44.Планування доходів підприємств готельного типу

45.Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування

46 Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності

47.Характеристика продукції підприємств харчування

48.Склад і структура товарообороту

49. Обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту

50. Оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів

51.Мотивація праці та організація заробітної плати

52.Державне й договірне регулювання оплати праці

53.Планування чисельності працівників

54.Обґрунтування витрат на оплату праці

55.Стратегія входження в новий бізнес.

56. Стратегія пов’язаної диверсифікації.

57. Стратегія непов’язаної диверсифікації.

58. Стратегія зростання і ліквідації.

59. Стратегія перебудови, скорочення підприємства і реструктуризація портфеля підприємства.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Зараховано»

Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Знання студент трансформує самостійно, легко перено­сить на нові види діяльності в межах теми чи предмету. Студент здатний виконати засвоєні види діяльності, дії, окремі операції. Студент знає основні теоретико-методологічні та організаційно-правові засади менеджменту туристичного бізнесу, володіє особливостями формування та реалізація туристичного продукту, знає особливості диверсифікаціяк одного із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства.


«Не зараховано»

Знання завчені з підручника не можуть бути висвітленні за допомо­гою конспекту. Самостійно не використовуються в завчених умовах і ситуаціях Студент не здатний вико­нувати діяльність за інструкцією.


Література до дисципліни

Основна література

 1. Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 240 с.

 2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

 3. Менеджмент туризма: Основи менеджмента. Под ред. Квартальнова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с.

 4. Менеджмент туристичної індустрії. Школа І.М. та ін. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.

5. Проблеми географії та менеджменту туризму. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. - Чернівці: Рута, 2006. - 260 с.

Додаткова література

1. Александрова А.Ю. Международний туризм. - М.: Аспект-Пресс, 2002. - 470 с.

2. Бейдик О.О. Пріоритети регіонального розвитку туризму і рекреації в Україні // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. - К.: Обрій, 2004. - Т.2. - СІ67-168.

3. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 256 с.

4. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. - Минск.: Новое издание, 2001.-432с.

5. Король О.Д. Основи туристського маркетингу. - Чернівці: Рута

2002.-110 с.

6. Костриця М.М. До питання про регіональну політику розвитку туризму // Україна: географічні проблеми сталого розвитку.-К.: Обрій, 2004.-Т.2.-С.155-157.

7. Крачило Н.П. География туризма. - К.: Вища шк., 1987. - 208 с.

8.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. — К.: Альтерпрес, 2005.-436 с.

9.Менеджмент туризма: Економика туризма. Под ред. Квартальнова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.

10.Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник / За ред. проф.І.М.Школи. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.

11.Руденко Л.Г., Лісовський С.А. Природно-ресурсний потенціал як чинник Географія природно-ресурсного потенціалу України // УГЖ. - 2001. - № 3. - С.17-27.

12.Смаль І., Смаль В. Сталий розвиток індустрії туризму: економіко-географічний контекст // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. - К.: Обрій, 2004. - Т.З. - С.33-35.


Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами

поточного та підсумкового контролю

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи