Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 476.52 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір476.52 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


________(проф. Р.І. Петришин)

„16січня 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

З____ Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі______

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для напряму 6.040104 ”Географія”_____________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет ___Географічний___________________________________________________


____________________________________________________________________________________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

3

6

72

2

32

18
4

186

Заочна

3

6

72
6

4626


Робоча програма складена на основі Шищенко П.Г., Олійник Я.Б.,

Дмитрук О.Ю. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія. – Київ: Тандем, 2000 – 588 с.


Робоча програма складена доцентом Чубрей Олександрою Степанівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту


протокол № __9__________

" 16 " січня 2012 року


Завідувач кафедри _____________________ / Руденко В.П.________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

" 16 " січня 2012 року


Голова методичної ради

(назва) факультету ___________________________/ Цепенда М.В.______/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ Мета і завдання курсу:

Мета курсу: ознайомлення студентів із основними засадами соціальної педагогіки як підгрунттям методики соціально-виховної роботи.

^ Завдання курсу:

  • розуміння особливостей соціально-виховної роботи в сучасних умовах;

  • оволодіння студентами діапазоном знань і вмінь щодо сутності, специфіки, форм, методів роботи з дітьми та молоддю різних соціальних категорій;

  • професійно-педагогічна підготовка до здійснення соціально-виховної роботи у закладах шкільної та позашкільної освіти, соціально-педагогічної підтримки різного типу;

  • забезпечити ґрунтовну й всебічну підготовку студентів до організації, здійснення і управління соціально-виховною роботою у навчальному закладі відповідно до основних орієнтирів сучасного виховання учнів 1-12 класів.

Компетенції:

  • студент повинен знати: теоретико-методологічні основи виховання дітей та учнівської молоді в сучасних умовах; інноваційний комплекс технологій оптимізації виховного процесу на різних освітніх рівнях; стратегії здійснення соціально-педагогічної експертизи стану виховання особистості в сучасному освітньому просторі; механізми розробки навчально-методичного супроводу становлення і розвитку виховних систем, програм виховання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладах, дитячих та молодіжних громадських організаціях і об'єднаннях;

  • студент повинен вміти: здійснювати послідовний системний аналіз реальної практики виховання дітей та учнівської молоді; планувати, організовувати, здійснювати та контролювати реалізацію програмно-методичних комплексів психолого-педагогічної підтримки розвитку особистості, процесів її соціальної інтеграції.


^ Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу


Види занять


Види діяльності та

^ Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕЛ


С


Пр


Лаб

поточ-ного кон-тролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовний модуль І

^ Сутність, принципи і методи соціально-педагогічної діяльності

Результати навчання.

Ознайомитись із категорійно-понятійним аппаратом, предметом та цілями соціальної роботиНЕ 1.1.

(Лекція)

^ СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА І СОЦІАЛЬНА

РОБОТА У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

[ Осн. 2, дод. 2,9]


1.1.1 Сучасна соціальна концепція України

1.1.2 Предмет та цілі соціально-педагогічної діяльності

1.1.3 Категорійно-понятійний апарат соціальної педагогіки

та соціальної роботи

1.1.4 Сутність категорії “соціальне виховання”

2


конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Формування моральної культури особистості дитини з особливими

потребами.
Результати навчання.

Вивчити історію становлення та сучасний стан соціально-виховної роботи

НЕ1.2.

(Лекція)

^ ВИТОКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[ Осн 2. , дод2,6,9 ]

1.2.1 Доброчинність як підґрунтя соціально-педагогічної

діяльності в Україні

1.2.2 Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності

1.2.3 Міжнародні організації у соціальні сфері2конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Види соціально-педагогічної допомоги сім’ям, що виховують дітей з

обмеженими функціональними можливостями.
Розуміти:

Знати загально дидактичні і соціально-педагогічні принципи самопізнання і саморозвитку суспільства

Семінарське заняття № 1.1

^ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

[ Осн. 2, дод.5, 6 ]

1.1.1 Визначення об’єкта соціально-педагогічної науки

1.1.2 Розробка методу соціально-педагогічної науки

1.1.3 Соціально-педагогічні закони саморозвитку суспільства

1.1.4 Соціально-педагогічні принципи самопізнання і саморозвитку суспільства.

1.1.5 народна педагогіка як джерело соціального виховання
2- усне опитування;

-написан-ня рефератів

5


Результати навчання.

Ознайомитись із сутністю соціально-педагогічної професії, її функціями, етичними вимогами та якостями соціального педагога


НЕ 1.3. /1.4 (Лекція)

^ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК

ПРОФЕСІЯ

[ Осн. 2, дод.2, 6 ]1.3.1 Сутність соціально-педагогічної професії

1.3.2 Посадові обов’язки та напрямки діяльності соціального

педагога

1.3.3 Функції соціального педагога.

1.3.4 Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога

1.3.5 Соціальні ролі та професійні знання соціального

педагога

1.3.6 Особистісні якості та система цінностей соціального педагога

4


конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Зміст і структура індивідуальної програми реабілітації дитини з

особливими потребами.
^ Знати і розуміти: соціально-педагогічні проблеми, принципи системності будування навчальної діяльності у вищій школі.Семінарське заняття № 1.2

^ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ


1.2.1 Соціально-педагогічні проблеми проектування навчальних занять в умовах вищої школи.

1.2.2 Принцип системності будування навчальної діяльності у вищій школі.

1.2.3 Розробка соціально-педагогічних чинників стану справи у прийнятті управлінських рішень

1.2.4 Розробка соціально-педагогічних чинників розвитку справи у прийнятті управлінських рішень

1.2.5 Розробка соціально-педагогічних чинників спрямування справи у прийнятті управлінських рішень

1.2.6 Розвідка соціально-педагогічних чинників призначення справи у прийнятті управлінських рішень

1.2.7 програма самопідготовки до захисту проекту суспільно-корисної справи
2


5


^ Результати навчання.

Ознайомитись із головними принципами та методами соціально-педагогічної діяльності

НЕ 1.5. (Лекція)

^ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.


[ Осн. 1,2, дод.2,8 ]

1.5.1 Головні принципи соціально-педагогічної діяльності

1.5.2 Класифікація принципів соціально-педагогічної

діяльності

1.5.3 Загальна характеристика методів соціально-

педагогічної діяльності.

1.5.4 Науково-дослідницька група методів соціально-

педагогічної діяльності

1.5.5 Практично-перетворювальна група методів

2конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Поняття девіантної поведінки. Причини та прояви девіантної поведінки.
^ Результати навчання. Вивчити зміст освіти з точки зору самоідентифікації та

самоактуалізації особистості


НЕ 1.6. (Лекція)

^ ЗМІСТ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

[ Осн. 2, дод.4, 6 ]

1.6.1 Школа як відкрита соціальна система .

1.6.2 Зміст освіти з точки зору самоідентифікації та

самоактуалізації особистості

1.6.3 Клас як мала соціальна група. Мікроклімат шкільного

класу

1.6.4 Соціодинамічні відхилення від процесу адаптації

дитини до класу. Тривожність як підґрунтя можливих

соціальних девіацій школяра

1.6.5 Мінімізація дезадаптаційних процесів у класному

колективі2-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Характеристика видів девіантної поведінки^ Результати навчання.

Розуміти особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами


Семінарське заняття № 1.3

Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми,

батьки яких позбавлені батьківських прав

[ Осн. 2, дод.4, 6 ]

1. Аналіз системи соціальних закладів для дітей-сиріт та дітей, щозалишилися без батьківського піклування.

2. Аналіз вищезазначених закладів в Чернівецькій області.

3. Форми соціально-виховної роботи в державних опікунсько-виховних закладах.

4. Методи соціально-виховної роботи.

5. Соціальний захист та соціально-педагогічний патронаж дітей-сиріт в умовах їх адаптації у різних соціумах.

2


7


Результати навчанн. Вивчити соціально-економічні закономірності, принципи навчання персоналу


НЕ 1. 7. (Лекція)

^ СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА У САМОРОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: САМОРОЗВИТОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

[ Осн. 2, 4, дод.3,7 ]

1.7.1 Соціально-економічні закономірності навчання персоналу

1.7.2 Соціально-економічні принципи навчання персоналу

1.7.3 Соціально-економічні ситуації навчання персоналу


2


Конспект лекцій
^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Характеристика загальних форм і методів соціально-педагогічної роботи
^ Результати навчання. Охарактеризувати соціально-педагогічна інтерпретації естетичного виховання в розбудові інформаційного простору країни.


НЕ 1.8 (Лекція)

^ СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

[ Осн. 1,2.3, дод.3, 6]

1.8.1 Соціально-педагогічна інтерпретації естетичного виховання в розбудові інформаційного простору країни.

1.8.2 Молодіжні та дитячі об’єднання як чинник соціалізації особистості.

1.8.3 Огляд сучасного стану підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у світовій практиці

2


Конспект лекцій
^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Профілактика девіантної поведінки як систематичний, планомірний і

цілеспрямований аспект діяльності суб’єктів навчально-виховного

процесу.
^ Результати навчання.

Охарактеризувати особливості соціально-виховної роботи для дітей з особливими потребами


Семінарське заняття № 1.4

Соціально-педагогічна допомога дітям з особливими потребами

[Осн. 2,4, дод.5, 7]

1. Характеристика функцій соціально-виховної роботи з дітьми, що мають особливі потреби (теоретико-пізнавальна, прикладна, гуманістична).

2. Соціально-педагогічна допомога дітям з особливими потребами в Чернівецькійобласті

3. Форми соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю, що

мають обмежені функціональні можливості.

4. Методи соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю, що

мають обмежені функціональні можливості.

5. Аналіз програм роботи соціальних служб з дітьми-інвалідами (акцент на

регіональних програмах).

6. Як ви думаєте, у чому полягає сутність процесу інтеграції дітей-

інвалідів у соціальне середовище? 7. Чия діяльність у цьому процесі,

на вашу думку, буде відігравати значиму роль – батьків, педагогів,

громадськості?

8. Якими є Ваші актуальні й потенційні ресурси для здійснення соціально-виховної роботи з дітьми-інвалідами?

9. Яких знань потрібно ще набути? Над якими вміннями ще варто попрацювати?”.


Контрольна робота

Всього за модулем І

2


7

16

40


Змістовний Модуль ІІ

особливості соціально-виховної роботи з різними категоріями

дітей та підлітків
Результати навчання. Охарактеризувати основні чинники соціального формування особистості

НЕ 2.1. /2.2

(Лекція)

^ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ

ОСОБИСТОСТІ

[ Осн.2,3, дод. 6,9 ]


2.1.1Формування Я-концепції як необхідна умова процесу соціалізації.

2.1.2 Багаторівнева соціальна структура "Я" та принципи

конструювання особистості

2.1.3 Загальна характеристика соціалізаційних чинників

2.1.4 Мікрочинники у процесі соціалізації дитини

2.1.5 Культура та етнос як чинники соціалізації дитини

2.1.6 Засоби масової комунікації у процесі соціалізації дітей

та підлітків

2.1.7 Об`єднання ровесників і соціалізація.

2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Характеристика загальних форм і методів соціально-педагогічної роботи

з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки.
^ Результати навчання.

Охарактеризувати особливості соціально-виховної роботи з дітьми схильними до девіантної поведінки

Семінарське заняття № 2.1

Соціально-виховна робота з дітьми, схильними до девіантної поведінки

[Осн. 2,4, дод.5, 7]

1. Особливості соціалізації дітей з девіантною поведінкою.

2. Характеристика загальних форм соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки.

3. Методи роботи з даною групою молоді.

4. Шляхи попередження різних видів девіантної поведінки.

5.Як Ви, у майбутній професійній діяльності, уявляєте реалізацію індивідуального підходу у подоланні девіантної поведінки дітей та молоді?

6. Якою, на Вашу думку, є роль сім’ї у профілактиці чи подоланні

девіантної поведінки дітей та молоді?

2


5


^ Результати навчання. Охарактеризувати типологію соціально дезадаптованих дітей, причини та чинники соціальної дезадаптаціїНЕ 2.3/2.4

(Лекція)

^ АСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ДИТИНИ ЯК

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

[Осн.3,4 дод. 1,8,9 ]


2.3.1 Соціалізація у контексті поняття “норма” та “відхилення”

2.3.2 Вияви, стани та чинники соціальних відхилень у

поведінці дітей .

2.3.3 Потреби як чинник та підґрунтя асоціальної поведінки .

2.3.4 Типологія соціально дезадаптованих дітей

2.3.5 Причини та чинники соціальної дезадаптації

2.3.6 Агресивність як чинник формування соціально

Від хиленої поведінки дитини

2.3.7 Розвиток соціально неадекватної девіантної, делінквентної та кримінальної поведінки

дітей та підлітків.

2.3.8 Типологія життєвих криз

2.3.8 Соціально-педагогічна корекція як спосіб подолання життєвої кризи

4


-усне опитування;

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Зміст соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі.

Документація психолога, соціального педагога.
^ Результати навчання.

Охарактеризувати особливості соціально-педагогічну діяльність в загальноосвітніх закладах


Семінарське заняття № 2.2

Соціально-педагогічна діяльність в загальноосвітніх закладах

[ Осн.1,4 дод. 6,7,9 ]


1. Соціально-педагогічна діяльність в загальноосвітній школі, її сутність та

основні напрями.

2. Застосування форм і методів соціально-виховної роботи в

загальноосвітніх закладах.

3. За якими параметрами, на Вашу думку, варто проводити оцінку результативності соціально-виховної роботи

загальноосвітньої школи?

4. Психологічні особливості розвитку підлітка

5. Розробіть методичні рекомендації для соціального

педагога, практичного психолога з метою здійснення

соціально-виховної роботи з конкретною категорією

дезадаптованих дітей і підлітків.

6. Опрацюйте Державну програму подолання дитячої

безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки та

зазначте її основні положення.


2


5


^ Результати навчання. Дати характеристику християнської моралі у контексті навчально-виховного процесу


НЕ2.5

(Лекція)

^ КОНФЕСІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ

АДАПТАЦІЇ


[ Осн.1,4 дод. 3,5 ]

2.5.1 Конфесії і соціальне виховання.

2.5.2 Феноменологія християнської виховної моделі

2.5.3 Християнська мораль у контексті навчально-виховного процесу

2.5.4 Поняття „християнської педагогіки”

2.5.5 Роль християнської моралі у формуванні позитивної

“Я-концепції” підлітків.

2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

  Форми і методи соціально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах.

^ Результати навчання.

Дати характеристику сутності і завданням ресоціалізаційного виховання


НЕ2.6

(Лекція)

^ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

[ Осн.1,4 дод. 9,10 ]

2.6.1 Сутність і завдання ресоціалізаційного виховання

2.6.2 Структура ресоціалізаційних методів виховання

2.6.3 Можливості впливу на чинники соціально відхиленої

поведінки дітей та підлітків

2.6.4 Головні методики ресоціалізації

2
^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Закономірності та принципи виховання.
Розуміти особливості соціально-виховної роботи з батьками^ Семінарське заняття № 2.3

Особливості соціально-виховної роботи з батьками

[ Осн.1,4 дод. 5,10 ]

1. Проаналізуйте особливості прийомної сім’ї як форми

сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування.

2. Розробіть програму діяльності педагогів, психологів, що

працюють з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими

батьківського піклування з метою створення оптимальних

умов для розширення соціальних контактів вихованців.

3. Опишіть методику роботи з батьками, які виховують

дітей-інвалідів.

4. Підготовте тематичний виступ (або буклет, пам’ятку,

листівку) щодо проблем дитячої інвалідності з метою формування позитивних установок громадськості.

5. Психологічні особливості розвитку підлітка. (Корисна інформація для батьків)
2-усне опитування;

5


^ Результати навчання.

Охарактеризувати структуру соціальних служб України, зміст і пріоритети соціальної роботи.


НЕ 2.7

(Лекція)

^ СТРУКТУРА ТА СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ В УКРАЇНІ

[ Осн. 1,3, дод.4, 6,8]

2.7.1 Нормативно-правова база діяльності соціальних служб

в Україні

2.7.2 Структура соціальних служб України. Зміст і пріоритети соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні

2.7.3 Особливості діяльності соціальних служб у сільській

місцевості

2.7.4 Організація діяльності регіональних центрів соціальних

служб для молоді

2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Шляхи  реформування   виховання  означені   в  національній  концепції розвитку освіти України в XXI столітті.

Розуміти сутність та особливості соціально-педагогічної діагностикиНЕ 2.8

(Лекція)

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА

ДІАГНОСТИКА


[ Осн.1,2 дод.6,9 ]


2.8.1 Cутність та особливості соціально-педагогічної діагностики

2.8.2 Дослідження соціальної ситуації розвитку дітей та

підлітків

2.8.4 Діагностика соціально-педагогічної занедбаності дітей.

4


-усне опитування;

-робота з контурними картами

5

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Функції і види педагогічна діагностики
Розуміти

особливості соціально-виховної роботи в школі


Семінарське заняття № 2.4

Особливості соціально-виховної роботи в школі

[ Осн.1,4 дод. 5,10 ]

2.4.1 Мудрість і культура класного керівника

2.4.2 бесіда як діагностична процедура психолога та педагога

2.4.3 емоційна перевантаженість учнів

2.4.4. Творча активність школярів

2.4.5 Духовність творчої особистості

Контрольна робота

Всього за модулем ІІ

Модуль- контроль
5

10

30

30
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи