Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 491.79 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір491.79 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


__________( В.П. Руденко )

"27 " серпня 2010 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з ___________"Суспільно-географічне прогнозування"_____________

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070502 ”Економічна і соціальна географія ”__________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет ___Географічний___________________________________________________


____________________________________________________________________________________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту_____________________________________________________________________


Нормативні

дані


Форма

Навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

7,8

351

10

50

60
10

2317

8


Заочна_____________________________________________________________________________________

Робоча програма складена на основі підручника Мезенцев К.В. „Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „ Київський університет ”, 2005. – 253 с.


Робоча програма складена асистентом Настюком Миколою Григоровичем


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

протокол № 1 "27 " серпня 2010 року


Завідувач кафедри _____________________ / Руденко В.П.________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"27 " серпня 2010 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/ Руденко В.П.______/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ Мета і завдання курсу:

Мета викладання дисципліни – розглянути суспільно-географічне прогнозування як напрям наукових досліджень, ознайомитись із методологічною базою і принципами суспільно-географічного прогнозування.


Завдання курсу:

  • Розглянути становлення і розвиток суспільно-географічної прогностики;

  • Вивчити її поняттєво-термінологічний апарат;

  • Ознайомитись із об’єктами суспільно-географічного прогнозування;

  • Розглянути сучасні напрями суспільно-географічних досліджень;

  • Оволодіти методологією суспільно-географічного прогнозування;

  • Познайомитись із принципами суспільно-географічного

  • оволодіти методичними засадами прогнозування зміни навколишнього середовища.

  • навчитись застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.


Компетенції : вивчити історію становлення та розвитку суспільно-географічної прогностики, оволодіти методикою прогнозування регіонального розвитку та методичними засадами прогнозування зміни навколишнього середовища.


^ Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу


Види занять


Види діяльності та

^ Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕЛ


С


Пр


Лаб

поточ-ного кон-тролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
І семестр

Змістовний модуль І

^ Суспільно-географічне прогнозування як напрям наукових досліджень

Результати навчання.

Знати і основні етапи розвитку суспільно-географічної прогностики.

Розглянути Становлення і розвиток суспільно-географічної прогностики.

^ НЕ 1.1. (Лекція)

Становлення і розвиток суспільно-географічної прогностики.


- Співвідношення понять суспільно-географічний прогноз, прогнозування та прогностика.

- Основні етапи розвитку суспільно-географічної прогностики.

[осн. 2,4. дод. 1,3,10]


2-

конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Актуальність суспільно-географічного прогнозування. Історична довідка.
2

Результати навчання.

Знати основні етапи суспільно-географічної прогностики

НЕ 1.2. (Лекція)

Характеристика основних етапів суспільно-географічної прогностики

-Етап становлення.

-Етап формування теоретичних основ.

-Сучасний етап.

[осн.1,4. дод.2 ,7,10]

2
-

-


конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Класи прогнозів.
2Результати навчання.

Вивчити поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічної прогностики, види суспіль-но-географіч-

ного прогно-зування.

^ НЕ 1.3. (Лекція)

Поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічної прогностики.

-Зв’язки суспільно-географічної прогностики з іншими науковими дисциплінами.

-Види та засоби передбачення.

-Структура процесу прогнозування.

-Класифікація видів суспільно-географічного прогнозування.

[ осн. 2,3 дод.1, 2, 9]2


конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Об’єкт та предмет суспільно-географічного прогнозування
3

Результати навчання. Вивчити основні підходи до визначення об’єктів суспільної географії.


^ НЕ 1.4. (Лекція)

Об’єкти суспільно-географічного прогнозування

- Основні підходи до визначення об’єктів суспільної географії.

- Геосферний підхід.

-Геокомплексний та геосистемний підходи.

[осн. 1,4. дод. 1,7,10]2конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Деякі поняття прогностики: мета та об’єкт прогнозування, основні операційні одиниці прогнозу
2Результати навчання.

Розглянути еволюцію об’єктів суспільно-географічного прогнозу-вання

НЕ 1.5. (Лекція)

Еволюція об’єктів суспільно-географічного прогнозування.

- Період класичної науки;

- Неокласична наука;

-Період постнеокласичної науки.

[осн. 3,4. дод. 2,3,6]2конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Просторові одиниці прогнозу
2Результати навчання. Вивчити сучасні напрями суспільно-географіч-них досліджень

НЕ 1.6. (Лекція)

Сучасні напрями суспільно-географічних досліджень

-Англо-американські дослідження.

- Теоретичні дослідження російських вчених.

[осн. 3,4. дод. 1,5,10]2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Прогнози стихійних природних явищ та надзвичайних екологічних ситуацій.
2

Результати навчання.

Розглянути прогнозу-

вання за рубежем

НЕ 1.7. (Лекція)

Прогнозування за рубежем

-Теоретико-методичні надбання чеських, польських та естонських вчених.

[осн. 2,3. дод. 7,10]


Всього за модулем 1

З них: контрольна робота

семінарські заняття

НДЗ

2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Інтуїтивні (експертні) або якісні методи.5

2


35

15

15

5
Змістовний Модуль ІІ

методологічна база суспільно-географічного прогнозування
^ Результати навчання. Вивчити методологію

суспільно-географічного прогнозування


НЕ 2.1. (Лекція)

Методологія суспільно-географічного

прогнозування

-Філософська методологія.

-Загально-наукова методологія.

-Суспільно-географічна методологія.

[осн. 2,4. дод. 1,3,10]


2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Формалізовані методи прогнозування.
2

Результати навчання. Розглянути філософську методологію прогнозування

НЕ 2.2. (Лекція)

Філософська методологія прогнозування

-Філософська методологія прогнозування.

-Філософські концепції постіндустріального суспільства.

[осн. 2,4. дод. 5,6]

2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Прогноз і план. Варіантність прогнозів.

5

2

Результати навчання. Познайомитись із загально на-уковою методологієюпрогнозування регіонального розвитку

^ НЕ 2.3. (Лекція)

Загальнонаукова методологія прогнозування регіонального розвитку

-Системно-структурний підхід.

-Біхевіоріс-тичний підхід.

-Синергети-чний підхід.

[осн. 2,4. дод. 4,6]2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Стратегічне планування і прогноз.
5

Результати навчання.

Вивчити суспільно-географічну методологію прогнозування регіонального розвитку

^ НЕ2.4.

(Лекція)

Суспільно-географічна методологія прогнозування регіонального розвитку

-Концепція комплексного регіонального розвитку.

-Концепція збалансо-

ваного регіонального розвитку.

-Концепція сталого регіонального розвитку.

-Концепція поляризова-

ного регіонального розвитку.

[осн. 2,4. дод. 1,3,10]

2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Похибки прогнозування
4

Результати навчання. Вивчити принципи суспільно-географічного прогнозування.

^ НЕ 2.5.

(Лекція)

Принципи суспільно-географічного прогнозування.

- Світоглядно-філософські принципи прогнозування.

-Загально-наукові принципи прогнозування.

- Суспільно-географічні принципи.

[осн. 2,3 дод. 5,7,10]

Всього за модулем 2

З них: контрольна робота

семінарські заняття

НДЗ

2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Класифікація географічних прогнозів.
2


35

15

15

5
^ Модуль контроль (підсумковий)

30


Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу


Види занять


Види діяльності та

^ Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕЛ


С


Пр


Лаб

поточ-ного кон-тролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ІІ семестр

Змістовний модуль І

^ Принципи, функції та методи прогнозування

Результати навчання.

Вивчити загальні наукові методи дослідження.

Розглянути специфічні підходи і методи економічного прогнозу.

^ НЕ 1.1. (Лекція)

Загальні наукові методи дослідження.

-метод економічного і соціального прогнозування як наукової дисципліни;

-загальні наукові методи дослідження;

-специфічні підходи і методи економічного прогнозу.

[ осн. 4. дод. 2, 7]


2-

-конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Прогностичні функції законів Всесвіту, загальних і специфічних.
2

Результати навчання.

Знати наукові основи прогнозування і типологію прогнозів.

Розглянути становлення і розвиток прогнозував-

ння.


^ НЕ 1.2. (Лекція)

Моделювання та прогнозування соціально-екологічних процесів

-становлення і розвиток прогнозування;

- наукові основи прогнозування і типологія прогнозів;

-поняття прогнозування і його основні напрямки.

[осн. 4. дод.1,3, 7]


2
-

-


-конспект лекцій

.
2Результати навчання.

Дати характеристику різним видам прогнозів.

НЕ 1.3. \ 1.4. (Лекція)

Система і принципи прогнозування.

-прогнози природних ресурсів;

-науково-технічні прогнози;

-прогнози соціального розвитку та демографічні; -завдання галузевого прогнозу і принципи його розробки;

-географічне прогнозування і його прогностичні принципи.

[осн. 3,4. дод. 5,6,9]4


-конспект лекцій

^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Комплексне прогнозування в системі „суспільство-оточуюче середовище „ Основні принципи соціального та економічного прогнозування.
3

Результати навчання. Вивчити основні функції і моделі суспільного прогнозування


^ НЕ 1.5. (Лекція)

Функції і моделі суспільного прогнозування.

- Соціальне передбачення: види, типи, методи;

-функції прогнозування;

-моделі соціально-економічного прогнозування.

[осн. 1,2. дод.7,8]


2-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Деякі поняття прогностики: мета та об’єкт прогнозування, основні операційні одиниці прогнозу
2Результати навчання.

Вивчити методи прогнозування та особливості їх організації.

^ НЕ 1.6. (Лекція)

Методи прогнозування та їх організація.

-класифікація методів прогнозування;

-методи колективної експертної оцінки;

-методи прогнозної екстраполяції;

-поняття про методи регулювання і моделі прогнозування..

[осн. 2,3. дод. 2,7]


2-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Організаційні форми і органи економічного прогнозування

5

4Результати навчання.

Розглянути специфічні підходи і методи економічного прогнозу

^ НЕ 1.7. (Лекція)

Методи суспільно-географічного прогнозування

-специфічні підходи і методи економічного прогнозу;

-прогностичні функції законів всесвіту, загальних і специфічних;

[осн. 2,3. дод.7,8]


Всього за модулем І

З них: контрольна робота

семінарські заняття

НДЗ

2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Об’єктивна істина прогнозування та її критерії
2


35

15

15

5

Змістовний Модуль ІІ

^ Теоретико-методологічні підходи до вивчення питання супільно-географічного прогнозування.
Результати навчання.

Розглянути теоретико-методологічні підходи до вивчення питання географічного прогнозування


^ НЕ 2.1. (Лекція)

Теоретико-методологічні підходи до вивчення питання географічного прогнозування.

-загальні особливості прогнозного аналізу природничого осередку;

-геоінформаційний прогноз як метод сучасної оцінки природних умов.

[осн. 1,2,4. дод. 1,3]2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Моделі соціально-економічного п.огнозування
2

Результати навчання. Вивчити класифікацію прогнозів і планів, дати їм коротку характеристику. Розглянути прогнозування в системі планування виробництвом

^ НЕ 2.2. (Лекція)

Економічне прогнозування і планування в системі управління виробництвом

-класифікація прогнозів і планів та їх коротка характеристика;

-функції управління. Процес прийняття рішень;

-прогнозування в системі планування виробництвом;

-прогнозування і економчний аналіз.

[осн. 2,3. дод. 5,6,10]

2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Економічне прогнозування: перспективи світової економіки.

2

Результати навчання.

Розглянути використання результатів прогнозування

НЕ 2.3. (Лекція)

Використання результатів прогнозування.

-поняття верифікації та поняття якості прогнозу;

-планування в системі державного регулювання;

[осн. 2,3. дод. 1,3,5]2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Керування за системю „Прогн– програ

ма- план”.

5

Результати навчання. Розглянути економічне прогнозування: перспективи світової економіки. Прогнозування криз.

^ НЕ2.4.

(Лекція)

Економічне прогнозування: перспективи світової економіки. Прогнозування криз.

-методи, підходи й закони соціально-економічного прогнозування:

А) приклади сучасних катастроф, криз

Б) моделі світової системи.

В) криза міжнародної системи.

Г) Модель стійкості системи

[осн. 2,4. дод. 1,3,10]

2


-конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Економічне прогнозування: перспективи світової економіки.
5

2

Результати навчання. Розглянути теорії передбачення прогнозування

^ НЕ 2.5.

(Лекція)

Теорії передбачення прогнозування

-глобальні проблеми сучасності;

-сновні мегатенденції світового розвитку;

-теорії індустріального суспільства.

[осн. 2,3. дод. 2,3,5]


2


конспект лекцій


^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Сутність техногенної цивілізації: долі раціональності.

2Результати навчання.

Розглянути систему суспільного прогнозування в контексті глобалзації

^ НЕ 2.6.

(Лекція)

Система суспільного прогнозування в контексті глобалзації

-система суспільного прогнозування;

-економічне прогнозування;

-значення і використання сіспільно-географічних прогнозів в господарській діяльності людини.


[осн. 2,4. дод. 1,3]


Всього за модулем ІІ

З них: контрольна робота

семінарські заняття

НДЗ^ Пошукова інформаційна робота на тему:

Структура економічного прогнозу

2


35

15

15

5
^ Модуль контроль (підсумковий)

30
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи