Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Скачати 348.59 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Сторінка1/2
Дата31.05.2012
Розмір348.59 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

________ (Руденко В.П.)

___” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з курсу «Діяльність туристської самодіяльної організації»


для напряму підготовки (спеціальності) 6.14010301 туризмознавство (за видами).


Факультет географічний


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

 481 

2,5 

18 

16 

 -

 -

47

 - 8

Робоча програма складена асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Н.С. Андрусяк відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною системою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста з напряму підготовки 1401 „Сфера обслуговування”, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

протокол № ____________

"______" ___________________ 2011 року


Завідувач кафедри ____________________ /Кілінська К.Й./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою (назва) факультету

"____ " серпня 2011року


Голова методичної ради

(назва) факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


1.1 Мета викладання дисципліни — засвоїти теоретичні і практичні основи з

діяльності туристської самодіяльної організації; набути специфічних знань і навичок з організації її діяльності.


1.2 Завдання вивчення дисципліни


 • Набуття навичок із вирішення організаційних і технологічних завдань діяльності туристично самодіяльних організацій

 • Викладення особливостей створення та функціонування туристично самодіяльниї організацій


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

 • Порядок створення туристсської самодіяльної організації

 • Особливості функціонування та організації діяльності туристично самодіяльної організації

 • Нормативну базу з питань діяльності туристично самодіяльної організації

Студент повинен вміти:

 • Розрізняти особливості діяльності туристської самодіяльної організації

 • Організовувати діяльність туристичних клубів

 • Розширювати інформаційну структуру туристської самодіяльної організації^ Тематичний план лекційних занять


НЕ

Тема та план лекції

К-ть годин

НЕ 1.1

Вступ. Загальні поняття та визначення

Структура предмета “Діяльність туристської самодіяльної організації”. Загальні поняття і визначення.

2

НЕ 1.2

Історія розвитку туристських самодіяльних організацій в Україні

Передумови виникнення перших туристських організацій.Розвиток туризму на самодіяльних і планових засадах у післявоєнний період. Введення спортивних нормативів і включення туризму до єдиної Всесоюзної спортивної класифікації (1949 р.).Ради з туризму — новий етап розвитку туризму в країні (1962–1990 рр.). Створення Федерації туризму (1976 р.).

Організація самодіяльного туризму на сучасному етапі. Створення Туристсько-спортивної спілки України (1989 р.), Міжнародної туристсько-спортивної спілки (1992 р.), Федерації спортивного туризму України (2000 р.).

3

НЕ 1.3

Нормативно-правові основи діяльності туристських самодіяльних організацій в Україні

Огляд міжнародних нормативно-правових і програмних документів з туризму: Хартія туризму (1985 р.), Гаазька декларація з туризму (1989 р.), Всесвітній кодекс етики туризму (1999 р.). Характеристика нормативно-правових і програмних документів загальнодержавного рівня: Конституції України, Закону

України “Про туризм”, “Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року”.Основні положення “Умов ліцензування туристської діяльності в Україні”. Закон України “Про страхування”.

2

НЕ 1.4

Структура і діяльність туристських клубів

Роль і значення туристського клубу як організаційного, навчально-методичного та консультаційного центру туристської роботи. Основні напрями роботи туристських клубів. Планування роботи. Фінансування клубу і кошторис.

Завдання територіальних туристських клубів. Організація роботи, структура. Зв’язок з федераціями туризму та іншими організаціями.

2

НЕ 2.1

Спортивний напрям діяльності туристських

самодіяльних організацій

Підготовка, організація та проведення туристського походу. Правила організації та проведення змагань різних форм (першості, зльоту та ін.) за різними видами туризму (пішохідний, гірський, водний, велосипедний тощо), а також різної технічної складності (визначення класу дистанцій).

3

НЕ 2.2

Навчально-методичний напрям діяльності

ту­рис­тських самодіяльних організацій

Нормативні документи з підготовки кадрів.

Форми підготовки кадрів спортивного туризму. Курси (школи), семінари (збори), їх характерні особливості, структура. Порядок затвердження у МКК. Організація та фінансування курсів з кадрової підготовки різних напрямів туризму (“Юний турист”, “Молодший інструктор”, “Юний суддя”, “Інструктор шкільного туризму”).

2

НЕ 2.3

^ Особливості розвитку та функціонування самодіяльного туризму в Карпатському регіоні

Лижний туризм

Спелеотуризм

Водний туризм

Спортивний туризм

4

^ Всього годин

18Тематичний план семінарських занять


НЕ

Тема та план семінарського заняття

К-ть годин

НЕ 1.1.

Тема 4. Види туристських самодіяльних організацій

Визначення поняття “туристська самодіяльна організація”.

Туристські союзи, федерації. Цілі, основні завдання і напрями роботи.

Туристські клуби, станції. Цілі, основні завдання і напрями роботи.

2

НЕ 1.2

Тема 10. Краєзнавчий напрям діяльності туристських

самодіяльних організацій

Розробка та організація краєзнавчої роботи. Методика організації та особливості проведення краєзнавчих експедицій.

2

НЕ 1.3

Тема 5. Структура і діяльність туристських союзів, федерацій

Порядок створення федерацій, їх структура.Зв’язок федерацій і Держкомітету з фізичної культури спортута туризму. Положення і зміст роботи комісій з видів туризму, напрями роботи. Положення про маршрутно-кваліфікаційну комісію, її роль у підготовці туристських кадрів, порядок створення, повнова-

ження.

3

НЕ 1.4

Тема 7. Порядок створення туристської самодіяльної

організації

Структурування туристської організації. Визначення напряму діяльності, штатного розкладу, функціональних обов’язків. Умови функціонування організації. Розробка статуту туристської організації. Порядок реєстрації туристської організації різних організа ційно-правових форм діяльності.

3

НЕ 2.1.

Тема 9. Організаційно-масовий напрям діяльності

туристських самодіяльних організацій

Організація і проведення масових заходів туристської спрямованості: конкурсів, вечорів, фестивалів, ігор, свят. Організація відпочинку та дозвілля в туристському середовищі.

2

НЕ 2.2

Діяльність туристських самодіяльних організацій регіону

Вивчення туристських самодіяльних організацій регіону, України.

Виявлення організаційно-територіальних особливостей туристських організацій.

2

НЕ 2.3

Організація туристичних походів Правила організації туристичних походів.

Планування маршрутів.

Документація по організації туристичних походів

2

Всього

16


2. Структура змістових модулів , навчальних елементів
дисципліни “Діяльність туристської самодіяльної організації” та навчальної діяльності студента


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

^ Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

^ ЗМ 1. Основні положення діяльності туристської самодіяльної організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знати і розуміти основні поняття діяльністі туристської самодіяльної організації

^ НЕ 1.1

(Лекція)

Вступ. Загальні поняття та визначення

[3; 4; 11]


Структура предмета “Діяльність туристської самодіяльної організації”. Загальні поняття і визначення.


2

-

-

-

-

конспект лекції
 

 

^ Розуміти поняття

“туристська самодіяльна організація”.

(Семінарське заняття)

Види туристських самодіяльних організацій

[9; 11; 16; 31; 36]


Визначення поняття “туристська самодіяльна організація”. Туристські союзи, федерації. Цілі, основні завдання і напрями роботи.


-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань - робота в групах.

 

 

4

Розуміти та знати порядок створення туристських клубів

(Самостійна робота)

Туристські клуби.

[9; 11; 16; 31; 36

Туристські клуби, станції. Цілі, основні завдання і напрями роботи

-

-

20

-

-

Тестування.


 

 

4
^ Всього годин
2

2

20

-

-


8

Знати історію розвитку самодіяльних туристичних організацій

^ НЕ 1.2.

(Лекція)

Історія розвитку туристських самодіяльних

організацій в Україні

[3; 28; 39]


.Передумови виникнення перших туристських організацій.

Розвиток туризму на самодіяльних і планових засадах у післявоєнний період. Введення спортивних нормативів і включення туризму до єдиної Всесоюзної спортивної класифікації (1949 р.). Ради з туризму — новий етап розвитку туризму в країні (1962–1990 рр.). Створення Федерації туризму (1976 р.).

Організація самодіяльного туризму на сучасному етапі. Створення Туристсько-спортивної спілки України (1989 р.), Міжнародної туристсько-спортивної спілки (1992 р.), Федерації спортивного туризму України (2000 р.).


3

-

-

-

-

Конспект лекції


Розрізняти особливості краєзнавчого самодіяльного туризму

(Семінарське заняття)

Краєзнавчий напрям діяльності туристських

самодіяльних організацій

[5; 6; 18]


Розробка та організація краєзнавчої роботи.

Методика організації та особливості проведення краєзнавчих експедицій

-

2

-

-

-

Обговорення в групах4
^ Всього годин
2

2

-

-

-


4

Знати та розуміти нормативно-законодавчу базу самодіяльного туризму

^ НЕ 1.3

(Лекція)

Нормативно-правові основи діяльності туристських

самодіяльних організацій в Україні

[10; 15; 21–24; 32; 33]


Огляд міжнародних нормативно-правових і програмних документів з туризму: Хартія туризму (1985 р.), Гаазька декларація з туризму (1989 р.), Всесвітній кодекс етики туризму. Характеристика нормативно-правових і програмних документів загальнодержавного рівня: Конституції України, Закону України “Про туризм”, “Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року”. Основні положення “Умов ліцензування туристської діяльності в Україні”. Закон України “Про страхування”.


2

-

-Конспект лекції


Розуміти діяльніть туристичних союзів та федерацій

(Семінарське заняття)

Структура і діяльність туристських союзів, федерацій

[7; 8; 12; 20; 36; 38; 39]


Порядок створення федерацій, їх структура. Зв’язок федерацій і Держкомітету з фізичної культури спорту та туризму.

Положення і зміст роботи комісій з видів туризму, напрями роботи.

Положення про маршрутно-кваліфікаційну комісію, її роль у підготовці туристських кадрів, порядок створення, повноваження

-

2

-Робота в групах4
^ Всього годин
2

2

-

-

4

Знати та розуміти основні структурні елементи туристських клубів

^ НЕ 1.4

(Лекція)

Структура і діяльність туристських клубів

[7; 8; 12; 20; 36; 38; 39]


Роль і значення туристського клубу як організаційного, навчально-методичного та консультаційного центру туристської роботи. Основні напрями роботи туристських клубів. Планування роботи. Фінансування клубу і кошторис. Завдання територіальних туристських клубів. Організація

роботи, структура. Зв’язок з федераціями туризму та іншими організаціями

2

-

-Конспект лекції


Знати порядок створення самодіяльних організацій

(Семінарське заняття)

Порядок створення туристської самодіяльної організації

[9; 11; 25; 26–28; 38]


Структурування туристської організації.

Визначення напряму діяльності, штатного розкладу, функціональних обов’язків. Умови функціонування організації. Розробка статуту туристської організації. Порядок реєстрації туристської організації різних організа-

ційно-правових форм діяльності.

-

2

-Обговорення проблемних питань4
Модуль контроль 1
-

-

2Контрольне тестування15
^ Всього годин
2

2

2
20
Всього за модуль 1
9

8

27
35

^ ЗМ 2. Порядок створення та функціонування туристських самодіяльних організацій

Розуміти та знати особливості портивного напрямку діяльності туристських самодіяльних організацій

^ НЕ 2.1

(Лекція)

Спортивний напрям діяльності туристських

самодіяльних організацій

[7; 8; 12; 20; 29; 36; 38; 39]


Підготовка, організація та проведення туристського походу.

Правила організації та проведення змагань різних форм (першості, зльоту та ін.) за різними видами туризму (пішохідний, гірський, водний, велосипедний тощо), а також різної технічної складності (визначення класу дистанцій).

3

-

-Конспект лекції


Вміти характеризувати організаційно-масовий напрям діяльності

туристських самодіяльних організацій


(Семінарське заняття)

Організаційно-масовий напрям діяльності

туристських самодіяльних організацій

[7; 8; 16; 20; 36; 38; 39]


Організація і проведення масових заходів туристської спрямованості: конкурсів, вечорів, фестивалів, ігор, свят. Організація відпочинку та дозвілля в туристському середовищі.


-

2

-Обговорення проблемних питань5

Розуміти основні положення закону України «Про туризм»

(Самостійна робота)

Закон України «Про туризм»


Основні положення Закону України про турзм. Поняття про суб’єкти та об’єкти у туризмі

-

-

20Тестування5
^ Всього годин
3

2

20
10

Знати та розуміти навчально-методичну роботу самодіяльних організацій

^ НЕ 2.2

(Лекція)

Навчально-методичний напрям діяльності

туристських самодіяльних організацій

[5; 16; 20; 29; 30; 35; 38]


Нормативні документи з підготовки кадрів.

Форми підготовки кадрів спортивного туризму. Курси (школи), семінари (збори), їх характерні особливості, структура.

Порядок затвердження у МКК.

Організація та фінансування курсів з кадрової підготовки

різних напрямів туризму (“Юний турист”, “Молодший інструк-

тор”, “Юний суддя”, “Інструктор шкільного туризму”).

2

-

-Конспект лекції


Знати та розуміти особливості діяльності самодіяльних організацій у регіоні

(Семінарське заняття)

Діяльність туристських самодіяльних організацій

регіону

[3; 5; 6]


Вивчення туристських самодіяльних організацій регіону,

України.

Виявлення організаційно-територіальних особливостей турист-

ських організацій.


-

2

-Робота в групах5
^ Всього годин
3

2

-
5

Розуміти особливості туристичної привабливості Карпатського регіону

^ НЕ 2.3

(Лекція)

Особливості розвитку та функціонування самодіяльного туризму в Карпатському регіоні

[3; 5; 6]

Лижний туризм

Спелеотуризм

Водний туризм

Спортивний туризм

4

-

-Конспект лекції

Пошукова робота на обрану тематику

10
Знати порядок організаційних заходів у підготовці до туристичного походу

(Семінарське заняття)

Організація туристичних походів

.Правила організації туристичних походів.

Планування маршрутів.

Документація по організації туристичних походів

-

2

-Обговорення проблемних питань5
Модуль контроль 2
-

2

-
10
^ Всього годин
4

4

-

5

20
Всього за модуль 2
9

8

20
353. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконанняЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

К-ть годин

НЕ 1.1

Туристські клубиТестування

[9; 11; 16; 31; 36]

27

НЕ 2.1

Закон України «Про туризм»


Тестування

[24]

20

Всього

47


4. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань) 1. Роль спортивного туризму в формуванні духовності і фізичного розвитку особистості

 2. Історія розвитку туризму в Україні

 3. Туризм, природа, право

 4. Керівні та нормативні матеріали в туризмі

 5. Структура центральних і регіональних туристських організацій.

 6. Діяльність і структура туристських секцій і клубів

 7. Туристські можливості рідного краю

 8. Суспільно-корисна, краєзнавча і природо-охоронна діяльність. Спостереження в поході

 9. Науково-спортивна діяльність і організація експедицій

 10. Загальна і спеціальна фізична підготовка туриста

 11. Види туризму, їх особливості

 12. Класифікація туристських маршрутів і характеристика перешкод

 13. Структура та організація діяльності Німецького Альпійського Союзу. Туристський клуб у Німеччині

 14. Правила організації і проведення спортивних походів. Особливості проведення походів за кордоном

 15. Організація, підготовка і проведення спортивних походів

 16. Спорядження спортивних походів

 17. Харчування у спортивних походах

 18. Топографія і орієнтування на місцевості спортивних походів

 19. Стратегія походу

 20. Тактика походу

 21. Техніка пересування і подолання перешкод

 22. Привали і ночівлі

 23. Причини травматизму і аналіз нещасних випадків

 24. Забезпечення безпеки подорожі.Страхування і самострахування
 1. Медзабезпечення і долікарняна допомога. Лікарняний контроль і самоконтроль

 2. Умови виживання в екстремальних ситуаціях

 3. Організація і проведення пошуково-рятувальних робіт. Транспортування потерпілого

 4. Огляд районів туризму

 5. Керівник походу, його відповідальність і обов'язки

 6. Звіт про похід

 7. Походи вихідного дня. Екскурсії

 8. Правила змагань з техніки туризму, методика суддівства і проведення.

 9. Організація і проведення чемпіонатів, туристських зльотів тощо.

 10. Фінансування туристсько-спортивних заходів.

 11. Організація платних послуг.

 12. Складання кошторисів і калькуляцій на послуги та заходи.

 13. Організація туристського сервісу.

 14. Природно-спортивні та рекреаційні ресурси рідного краю для розвитку спортивного туризму, здійснення туристських походів за класифікованими маршрутами.

 15. Географічне положення рідного краю. Річки, водойми, геологічне минуле і рельєф, корисні копалини, клімат. Рослинний та тваринний світ. Пам’ятні місця, музеї, заповідники, цікаві природні об’єкти.

 16. Література про рідний край. Можливі маршрути екскурсій, походів вихідного дня, ступеневих та категорійних походів з різних видів туризму.

 17. Краєзнавчий огляд рідного краю.

 18. Форми організації краєзнавчих спостережень, обробка матеріалів та складання звітів, пропаганда краєзнавчих досліджень (експозиції, виставки), використання їх в розробці маршрутів туристських спортивних походів.

 19. Роль і значення туристської секції у розвитку масового туризму. Завдання секції, її організація і структура.

 20. Бюро секції, розподіл обов’язків. Комісії секції, їх функції. Плани та організація роботи секції. Матеріально-технічна база та джерела фінансування.

 21. Територіальні та місцеві туристські клуби, їх структура та організація роботи.

 22. Клуби туристів підприємств, навчальних закладів, установ, відомств – осередки масової спортивно-туристської роботи.

 23. Зв’язок діяльності секцій і клубів з місцевими та територіальними осередками Федерацією спортивного туризму України

 24. Законодавчі та нормативно-правові акти України про охорону навколишнього середовища, пам’яток історії та культури.

 25. Виховне та естетичне значення пам'яток природи. історії та культури. Пропаганда збереження та охорони природи, пам’яток історії та культури. Просвітницька діяльність та інші форми участі туристів в охороні природи, пам’яток історії та культури.


5. Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)1. Основні положення Гаазької декларації з туризму (1989 р.).

2. Охарактеризувати Всесвітній кодекс етики туризму (1999 р.).

3.Дати перелік нормативно-правових і програмних документів загальнодержавного рівня.

4. Основні положення Закону України “Про туризм”, їх значення для діяльності туристської самодіяльної організації.

5. Основні положення та значення “Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року”.

6. Основні положення “Умов ліцензування туристської діяльності в Україні”.

7. Основні положення Закону України “Про страхування”.

8. Визначення поняття “туристська самодіяльна організація”.

9. Що таке туристські союзи, федерації? Їх цілі, основні завдання та напрями роботи.

10. Що таке туристські клуби, станції? Їх цілі, основні завдання та напрями роботи.

11. Порядок створення федерацій та їх структура.

12. Зв’язок федерацій і Держкомітету з фізичної культури спорту та туризму.

13. Положення і зміст роботи комісій з видів туризму, напрями їх роботи.

14. Основні положення маршрутно-кваліфікаційної комісії.

15. Роль МКК у підготовці туристських кадрів.

16. Порядок створення МКК.

17. Повноваження МКК.

18. Роль і значення туристського клубу.

19. Основні напрями роботи туристських клубів.

20. Планування роботи турклубів.

21. Складові фінансування клубу та кошторис.

22. Завдання територіальних туристських клубів.

23. Порядок організації роботи територіальних туристських клубів, їх структура.

24. Зв’язок територіальних туристських клубів з федераціями туризму та іншими організаціями.

25. Структурування туристської організації.

26. Як визначається напрям діяльності туристської організації?

27. Як складається штатний розклад туристської організації?

28. Як визначаються функціональні обов’язки туристської організації?

29. Як визначаються умови функціонування організації?

30. Положення статуту туристської організації. Його мета та завдання.

31. Порядок реєстрації туристської організації різних організаційно-правових форм діяльності.

32. Загальні вимоги до підготовки, організації та проведення туристського походу.

33. Правила організації та проведення різних форм змагань.

34. Особливості організації та проведення масових заходів туристської спрямованості: конкурсів, вечорів, фестивалів,

Особливості організації відпочинку та дозвілля в туристському середовищі.

36. Порядок розробки та організації краєзнавчої роботи.

37. Методика організації та особливості проведення краєзнавчих експедицій.

38. Нормативні документи з підготовку кадрів. Охарактеризувати.

39. Форми підготовки кадрів спортивного туризму.

40. Характерні особливості та структура курсів (школи), семінарів (зборів).

41. Порядок затвердження курсів і семінарів МКК.

42. Особливості організації та фінансування курсів з кадрової підготовки різних напрямів туризму (“Юний турист”, “Молодший інструктор”, “Юний суддя”, “Інструктор шкільного туризму”).

43. Туристські самодіяльні організації регіону, України.

44. Організаційно-територіальні особливості туристських організацій.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалоюВідповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється систематичний поточний контроль знань, наприкінці вивчення курсу передбачається підсумковий контроль (залік).

Навчальним планом передбачено лекційні заняття, практичні заняття самостійна та індивідуальна робота.

Поточний контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях, які проводяться з метою отримання знань з визначених тем та питань.

Поточний контроль організовано у формі захисту практичних робіт, вибіркового усного опитування та тестових завдань.

Модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними питаннями, виконанням практичних завдань та тестовими завданнями. Оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи робиться на основі перевірки змісту роботи та її захисту у формі доповіді. Усі завдання які формують модульні контрольні роботи, також виносяться і на залік. Перша його частина проходить у формі тестування. Усі тестові завдання розроблені у закритій формі трьох рівнів складності в тестовій оболонці.

Оцінювання знань і умінь студентів в межах практичної роботи.

На семінарських заняттях студент може отримати по 4 (М 1) або 5 (М 2). До уваги береться володіння студентом теоретичним матеріалом, який пропонує викладач для засвоєння та розв’язок практичного завдання (якщо передбачено).

Оцінювання знань і умінь студентів в межах індивідуальної роботи студентів.

Індивідуальне завдання у формі реферату перевіряється на відповідність оформлення згідно вимог, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів. Реферат як правило доповідається, якщо за поважної причини реферат не доповідався, але відповідає вимогам, застосовується понижуючий коефіцієнт 1 бал.

Успішно виконане ІНДЗ оцінюється у 5 балів.

Оцінювання знань і умінь студентів на контрольних роботах

Усі теоретичні завдання 1 та 2 модульних контрольних робіт оцінюються однаково по 10 балів.

Оцінювання знань і умінь студентів на заліку.

Технічна сторона рейтингової оцінки студента представлена у таблиці наприкінці цього розділу.

Залікова форма контролю знань передбачає комплексний підхід, який має здійснювати оцінку набутих теоретичних знань. Залік проводиться за вищезазначеними питаннями.

Усі типи завдань оцінюються однаково по 10 балів. В сумі за залік кожен студент може отримати 30 балів.


^ Визначення навчального рейтингу з дисципліни проводиться

за наступними критеріями:


^ Вид занять

Кількість

Максимум балів за 1

Разом

І. Робота в семестрі

Модуль 1

Семінарське заняття

4

4

16

Тестування

1

4

4

Контрольна робота

1

10

15

Разом за модуль 1.

35

Модуль 2

Практична робота

3

5

15

Тестування

1

5

5

Контрольна робота

1

10

10

ІНДЗ

1

5

5

Разом за модуль 2.

35

Разом за семестр

70

ІІ. Залік

30

РАЗОМ

100
  1   2

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи