Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Скачати 491.65 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір491.65 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

________ (Руденко В.П.)

___” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з курсу «Екологічна експертиза і аудит»


для напряму підготовки (спеціальності) 6.04010401_географія____________

6.04010402 економічна та соціальна географія_________________________


Факультет ___________________географічний__________________________

__________________________________________________________________

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування______Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

4

8

54

2

16

16

-

2

20

-

-

8

-

Заочна

4

8

54

-

8

-

-

-

46

-

-

8

-Робоча програма складена асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Н.С. Андрусяк відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною системою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальностей „географія” та „економічна та соціальна географія” і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

протокол № ____________

"______" ___________________ 2011 року


Завідувач кафедри ____________________ / Кілінська К.Й. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою (назва) факультету

"____ "__________2011 року


Голова методичної ради

(назва) факультету ______________________/Цепенда М.В../

(підпис) (прізвище, ініціали)

1. Пояснювальна записка


1.1 Мета викладання дисципліни «Екологічна експертиза і аудит»­­ ­полягає в формуванні у студентів уявлень та знань про зміст та процедуру здійснення екологічної експертизи та аудиту як важливих механізмів запобігання негативним екологічним ситуаціям.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

 • розкриття теоретичних основ екологічної експертизи і аудиту;

 • викладення порядку проведення екологічної експертизи і аудиту;

 • розкриття правових основ та законодавчої бази екологічної експертизи і аудиту;

 • викладення міжнародного досвіду у проведенні екологічної експертизи і аудиту.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • вміти визначати перелік обов’язкових питань, які потребують розгляду при проведенні екологічної експертизи.

 • знати, як встановити відповідність об’єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм і правил та оцінити вплив діяльності цих об’єктів на стан навколишнього середовища.

 • знати правові форми та види екологічної експертизи; етапи проведення екологічної експертизи; структуру, зміст та юридичне значення висновку еколоічної експертизи; теоеретико-методологічні засади і принципи проведення екологічної експертизи проектів, схем розвитку і розміщення галузей господарства; освоїти методику розрахунків фактичних та ймовірних збитків при екологічних катастрофах.

 • формулювати основні завдання, принципи та вимоги до експертної оцінки довкілля;

 • вміти обґрунтовувати доцільність проведення експертних оцінок діючих промислових об'єктів і комплексів. На основі фактичного матеріалу вміти складати екологічний паспорт промислового об'єкту;

 • вміти обґрунтовувати доцільність проведення експертних оцінок при містобудуванні, проектуванні об'єктів базової енергетики, водосховищ, природоохоронних та природозахисних обєктів;

 • вміти розраховувати за запропонованою в лекційному матеріалі методикою фактичні та ймовірні збитки при екологічних ризиках та катастрофах.

 • знати правову та нормативно-організаційну базу екологічного аудиту, європейські й вітчизняні стандарти з екологічного аудиту, системи показників, процедуру та протокол екологічного аудиту

 • уміти виконувати практичне аудитування, укладати договір з екоаудиту за європейським стандартом, працювати з тематичними офіційними документами з екологічного аудиту.


^ Тематичний план лекційних занять


НЕ

Тема та план лекції

К-ть годин

Змістовий модуль 1. Екологічна експертиза

НЕ 1.1.

Екологічна експертиза як складова процедури оцінки впливу на навколишнє середовище

 1. Поняття екологічної експертизи та важливість її проведення.

 2. Проекти екологічної експертизи у комплексній оцінці впливу на навколишнє природне середовище.

 3. Завдання екологічної експертизи.

2

НЕ 1.2.

Форми, види і стадії проведення екологічної експертизи.

 1. Форми екологічної експертизи.

 2. Види екологічної експертизи

 3. Стадії екологічної експертизи

2

НЕ 1.3.

Процесуальне здійснення екологічної експерт­тизи.

1.Процедура проведення екологічної експертизи.

2.Права та обовʼязки експерта та замовників.

3. Висновки екологічної експертизи.

2

НЕ 1.4.

Нормативно-методологічна база проведення екологічної експертизи.

 1. Процедура оцінки впливу на НПС

 2. Вимоги до складу та змісту матеріалів

 3. Змістовна структура оцінки впливу антре­погенної діяльності на навколишнє середовище.

2

Змістовий модуль 2. Екологічний аудит

НЕ 2.1.

Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту.

 1. Сутність, обʼєкти та субʼєкти екологічного аудиту.

 2. Мета і принципи екологічного аудиту.

 3. Типи екологічного аудиту.

2

НЕ 2.2.

Особливості здійснення екологічного аудиту

 1. Завдання та функції екологічного аудиту

 2. Стадії екологічного аудиту.

 3. Основні чинники успіху екологічного аудиту

2

НЕ 2.3.

Організаційно-правові аспекти аудиторської перевірки.

 1. Послідовність проведення екологічного аудиту підприємств.

 2. Аудит викидів у атмосферу.

 3. Аудит водоспоживання та водовідведення.

 4. Аудит відходів.

2

НЕ 2.4.

Діяльність учасників екологічного аудиту

 1. Права та обовʼязки виконавця екологічного аудиту.

 2. Права та обовʼязки замовника екологічного аудиту.

 3. Звіт про екологічний аудит.

2

Всього за курс

16


^ Тематичний план практичних занять


НЕ

Тема та план лекції

К-ть годин

Змістовий модуль 1. Екологічна експертиза

НЕ 1.1.

Визначення якості та обсягу забруднення атмос­ферного повітря у зоні діяльності промислових під­при­­ємств.

 1. Вивчити теоретичні відомості до практичної роботи.

 2. Ознайомитись із принципом розрахунку завдань.

 3. Розрахувати обсяг забруднення атмосферного повітря згідно розрахункових формул.

2

НЕ 1.2.

Розрахунок об’єму стічних вод на підприємстві.

 1. Вивчити теоретичні відомості до практичної роботи.

 2. Ознайомитись із принципом розрахунку завдань.

 3. Розрахувати обʼєм стічних вод на підприємстві.

2

НЕ 1.3.

Розрахунок забруднення поверхневого шару ґрунтів.

 1. Вивчити теоретичні відомості до практичної роботи.

 2. Ознайомитись із принципом розрахунку завдань.

 3. Розрахувати забруднення поверхневого шару грунту.

2

НЕ 1.4.

Висновок екологічної експертизи та особливості його оформлення.

 1. Поняття висновку екологічної експертизи.

 2. Приклади оформлення висновку громадської та державної екологічної експертиз.

 3. Оформити висновок державної екологічної експертизи.

2

Змістовий модуль 2. Екологічний аудит

НЕ 2.1.

Розрахунок стягнень за збитки, спричинені порушенням водного законодавства

 1. Основні поняття та роз'яснення

 2. Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих та морських вод.

2

НЕ 2.2.

Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням населених пунктів.

 1. Основні поняття та розʼяснення.

 2. Розрахунок збитків за знищення або пошкодження дерев і чагарників.

 3. Розрахунок збитків за знищення або пошкодження газонів і квітників

2

НЕ 2.3.

Обчислення розміру шкоди (майнових стягнень), заподіяних лісовому господарству.

 1. Основні поняття та розʼяснення

 2. Розрахунок збитків внаслідок пошкодження дерев і чагарників до ступеня припинення росту.

2

НЕ 2.4.

Розрахунок стягнень за збитки, заподіяні рибному господарству.

 1. Основні поняття та розʼяснення.

 2. Розрахунок збитків рибному господарству, заподіяні внаслідок забруднення водойми.

 3. Розрахунок збитків внаслідок незаконного добування піщано-гравійної суміші, днопоглиблювання, несанкціонованих гідро- механізованих та вибухових робіт.

2

^ Всього за курс

16

2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни “Екологічна експертиза і аудит” та навчальної діяльності студента


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

К-ть балів за ІНДЗ

^ Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

^ ЗМ 1. Екологічна експертиза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Знати і розуміти основні поняття екологічної експертизи, її предмет та завдання.

НЕ 1.1. (Лекція)

Екологічна екс­пер­­тиза як скла­­­дова про­це­дури оцінки впливу на нав­ко­лишнє сере­довище

[1,8]

1.Поняття еколо­гіч­ної експертизи та важ­ливість її прове­дення.

2.Проекти екологіч­ної експертизи у комплексній оцінці впливу на навко­лишнє природне середо­вище.

3.Завдання еко­ло­гіч­ної експерт­тизи.

2

-

-

-

-

конспект лекції
 

 

^ Вміти розрахову­вати обсяг забру­д­­нення атмос­фер­ного повітря.

(Практична робота)

Визначення якості та обсягу забруднення атмос­ферного повітря у зоні діяльності промислових під­при­­ємств.

[2]

1.Вивчити теоре­тичні відомості до прак­тичної роботи.

2.Ознайомитись із принципом розра­хунку завдань.

3.Розрахувати обсяг забруднення атмос­ферного повітря згідно роз­рахунко­вих формул.

-

2

-

-

-

Розвʼязування розрахункових завдань.

 

 

4

^ Знати основні правові форми здійснення екологічної експертизи

(Самостійна робота)

Правові основи здійс­нення еко­ло­гічної експер­тизи в Україні.

[8,3,6]

1.Законодавча база проведення екологічнох експертизи.

2.Спеціальні вимоги до доку­ментації на обʼєкти державної екологічної експертизи.

3.Державне регулювання та управління у галузі екологічної експертизи.

-

-
-

-

Контрольна робота


 

 

2
^ Всього годин
2

2
-

-

^ Знати і розуміти форми, види і стадії проведення екологічної експертизи.

НЕ 1.2.

(Лекція)

Форми, види і стадії проведе­н­ня екологічної екс­пер­тизи.

[1,5]

1.Форми екологічної експертизи.

2.Види екологічної експертизи

3.Стадії екологічної експертизи

2

-

-

-

-

Конспект лекції


^ Вміти розраховувати обʼєм стічних вод на підприємстві.

(Практична робота)

Розрахунок об’єму стічних вод на підпри­ємстві.

[8,4,3]

1.Вивчити теоретичні відомості до практичної роботи.

2.Ознайомитись із принципом розрахунку завдань.

3.Розрахувати обʼєм стічних вод на підприємстві.

-

2

-

-

-

Розвʼязування розрахункових завдань.4

^ Знати екологічні вимоги до проект­ту­вання та будів­ництва промислових обʼєктів.

(Самостійна робота)

Екологічні ви­мо­­­­­ги до проект­тування, розмі­щення та будів­ництва помис­лових обʼєктів.

[1,8]

1.Характеристика процесів будівельного техногенезу.

2.Принципи екологічно-раціо­нального промислового будів­ництва.

3.Принципи захисту природного середовища при будівництві.

-

-


Контрольна робота
2
^ Всього годинЗнати та розуміти процедуру проведення екологічної експертизи.

НЕ 1.3

(Лекція)

Процесуальне здійснення екологічної експер­тизи.

[8,4,3]

1.Процедура проведення еколо­гічної експертизи.

2.Права та обовʼязки експерта та замовників.

3. Висновки екологічної експерт­тизи.

2

-

-Конспект лекції


Вміти розраховувати забруднення поверхневого шару грунту

(Практична робота)

Розрахунок забруднення поверхневого шару ґрунтів.

[8]

1.Вивчити теоретичні відомості до практичної роботи.

2.Ознайомитись із принципом розрахунку завдань.

3.Розрахувати забруднення поверхневого шару грунту.

-

2

-Робота в групах4

Вміти оформляти висновок державної екологічної експертизи

(Самостійна робота)

Висновок державної екологічної експертизи.

[8]

1. Вступна частина.

2.Констатуюча частина.

3.Заключна частина.

-

-

2Тестування2
^ Всього годин
2

2

2Знати нормативно-методологічну базу проведення екологічної експертизи.

НЕ 1.4

(Лекція)

Нормативно-методологічна база проведення екологічної експертизи.

[8,4,3]

1.Процедура оцінки впливу на НПС

2.Вимоги до складу та змісту матеріалів

3.Змістовна структура оцінки впливу антре­погенної діяльності на навколишнє середовище.

2

-

-Конспект лекції


Вміти оформляти висновок державної екологічної експертизи

(Практична робота)

Висновок еколо­гічної експертизи та особливості його оформлення.

[4,6]

1.Поняття висновку екологічної експертизи.

2.Приклади оформлення висно­вку громадської та державної екологічної експертиз.

3. Оформити висновок державної екологічної експертизи.

-

-

-Розвʼязування розрахункових завдань4

Знати та розуміти склад та зміст матеріалів ОВНС

(Самостійна робота)

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування ДБН А.2.2-1-95.

[8]

1. Загальні положення.

2.Структура і склад розділу ОВНС

3.Підстави для проведення ОВНС.

3
Модуль контроль 1
-

-


Контрольне тестування10
^ Всього годин
2

2

2


Всього за модуль 1
8

8

10
35

ЗМ 2. Екологічний аудит

Розуміти та знати особливості екологічного аудиту, його суб’єкти та об’єкти

НЕ 2.1

(Лекція)

Екологічний аудит у сис­темі еко­ло­гічного мене­джменту

[9,15]

1.Сутність, обʼєкти та субʼєкти екологічного аудиту.

2.Мета і принципи екологічного аудиту.

3.Типи екологічного аудиту

4

-

-Конспект лекції


Вміти розраховувати стягнення за збитки спричинені порушенням водного законодавства.

(Практична робота)

Розрахунок стягнень за збитки, спричинені порушенням водного законодавства

[8,13]

1. Основні поняття та роз'яснення

2. Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок забру­днення поверхневих та морських вод.

-

2

-Обговорення проблемних питань4

Знати різноманітність стандартів у галузі екологічного аудиту.

(Самостійна робота)

Стандарти у галузі екологічного аудиту

1.Схема екологічного менеджменту та аудиювання EMAS

2.Стандарти серії ISO та керівні нормативні документи у галузі екологічного аудиту.

-

-

2Тестування1
^ Всього годин
4

2

2Знати та розуміти особливості здійснення екологічного аудиту.

НЕ 2.2

(Лекція) Особливості здійснення екологічного аудиту

[22,15,20]

 1. Завдання та функції еколо­гічного аудиту

 2. Стадії екологічного аудиту.

 3. Основні чинники успіху еко­логічного аудиту
Вміти обчислювати розмір шкоди заподіяної зеленим насадженням населених пунктів

(Практична робота)

Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням населених пунктів.

[15]

 1. Основні поняття та розʼяснення.

 2. Розрахунок збитків за знищення або пошкодження дерев і чагарників.

 3. Розрахунок збитків за знищення або пошкодження газонів і квітників

-
-Робота в групах4

Знати та розуміти фінансові механізми реалізації екологічного аудиту

(Самостійна робота)

Фінансові механізми реалізації екологічного аудиту.

[8]

 1. Форми платежів у природокористуванні та природоохоронній діяльності.

 2. Структура фінансових механізмів

-

-

3Тестування1
^ Всього годин
-

2

3Знати організаційно-правові аспекти аудиторської перевірки

^ НЕ 2.3

(Лекція)

Організаційно-правові аспекти аудиторської перевірки.

[18,12,16]

 1. Послідовність проведення еко­логічного аудиту підприємств.

 2. Аудит викидів у атмосферу.

 3. Аудит водоспоживання та водо­відведення.

 4. Аудит відходів.

2

-

-Конспект лекції


Вміти обчислювати розмір шкоди заподіяних лісовому господарству

(Практична робота)

Обчислення розміру шкоди (майнових стягнень), заподіяних лісовому господарству.

[8]

1.Основні поняття та розʼяснення

2.Розрахунок збитків внаслідок пошкодження дерев і чагарників до ступеня припинення росту.

-

2

-Обговорення проблемних питань4

Розуміти основи проведення екологічного аудиту територій

(Самостійна робота)

Екологічний аудит територій

1.Концептуальні засади екологічного аудиту територій.

2.Методика екологічного аудиту територій

-

-

3Тестування1
^ Всього годин
2

2

3Знати та розуміти діяльність учасників екологічного аудиту

НЕ 2.4

(Лекція)

Діяльність учасників екологічного аудиту

[18,14,13]

 1. Права та обовʼязки виконавця екологічного аудиту.

 2. Права та обовʼязки замовника екологічного аудиту.

 3. Звіт про екологічний аудит.
2

-

-Конспект лекції


Вміти розраховувати розмір стягнень за збитки заподіяні рибному господарству.

(Практична робота)

Розрахунок стягнень за збитки, заподіяні рибному господарству.

[18,14,12]

 1. Основні поняття та розʼяснення.

 2. Розрахунок збитків рибному господарству, заподіяні внаслідок забруднення водойми.

 3. Розрахунок збитків внаслідок незаконного добування піщано-гравійної суміші, днопоглиблювання, несанкціонованих гідро- механізованих та вибухових робіт.

-

2

-
4

Знати та розуміти особливості проведення екологічного аудиту промислових виробництв і господарських систем.

(Самостійна робота)

Екологічний аудит промислових виробництв і господарських систем

[11,14,13]

1.Особливості організації екологічного аудиту територій.

2.Напрями екологічної діяль­ності підприємств

1
Модуль контроль 2
-

-

-

5

10
Всього за модуль 2
8

8

10
35
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи