Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Скачати 421.66 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір421.66 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

________ (Руденко В.П.)

___” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з курсу «Екологічний менеджмент і аудит»


для напряму підготовки (спеціальності) 7.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища


спеціалізація гідроекологія, біоекологія, екологія хімічних виробництв, екологія лісового господарства


Факультет географічний


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Нормативні дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

5

10

108

2,5

18

16

-

-

74

-

-

-

4

Заочна

5

10

108

-

4

-

-

-

104

-

-

-

13,9Робоча програма складена асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Н.С. Андрусяк відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною системою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальностей „географія” та „економічна та соціальна географія” і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування


протокол № __1__

"30" серпня 2011 року


Завідувач кафедри ____________________ /Кілінська К.Й./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою (назва) факультету

"____ " серпня 2011 року


Голова методичної ради

(назва) факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


Екологічний менеджмент вивчає управлінські взаємини в організації, що забезпечують її стійкий розвиток, охорону навколишнього середовища, безпеку життєдіяльності людини, раціональне використання природних ресурсів і екологічну безпеку організації і її діяльності, направленої на реалізацію екологічних цілей і програм впливу на навколишнє середовище та формує знання екологічної стратегії розвитку суспільства, управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю, які визначаються біологічними і соціально-економічними особливостями об’єкта господарювання, стратегічними цілями суспільства і дозволяє організації виживати і досягати своїх цілей в довгостроковій перспективі.

^ Екологічний аудит є інструментом управління і вивчає ефективність управління підприємством у збереженні довкілля, і підтримки конкурентоспроможності за рахунок екологічного виробництва, формує знання щодо систематизації, документації, періодичності об’єктивного оцінювання відповідності систем управління охороною довкілля, функціонування обладнання екологічним цілям, надає вміння і навички для оцінки відповідності виробництва нормативним вимогам і екологічній політиці компанії.

1.1 Мета викладання дисципліни — засвоїти теоретичні і практичні основи з

екологічного менеджменту і аудиту; набути специфічних знань і навичок з організації її екологічного управління.

1.2 Завдання вивчення дисципліни

 • Набуття навичок із вирішення організаційних і технологічних завдань екологічного менеджменту і аудиту.

 • Викладення особливостей проведення екологічного менеджменту і аудиту в Україні.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

 • Порядок здійснення екологічного менеджменту і аудиту

 • Нормативну базу з питань діяльності екологічного менеджменту і аудиту

Студент повинен вміти:

 • Розрізняти особливості екологічного менеджменту і аудиту

 • Організовувати екологічне управління та перевірку

 • Здійснювати екологічний аудитТематичний план лекційних занять


НЕ

Тема та план лекції

К-ть годин

Змістовий модуль 1. Екологічний менеджмент

НЕ 1.1.

Сутність, принципи і функції сучасного екологічного менеджменту.

 1. Сутність екологічного менеджменту.

 2. Принципи і функції екологічного менеджменту.

 3. Методологічні основи екологічного менеджменту.

2

НЕ 1.2.

Інструменти екологічного менеджменту

 1. Загальна характеристика екологічних і економічних інструментів екоменеджменту.

 2. Стандартизація як нормативно-методична основа екологічного менеджменту.

 3. Міжнародні стандарти екоменеджменту

2

НЕ 1.3.

Організаційна структура державного екоменеджменту

 1. Мета, завдання та функції державного екологічного менеджменту.

 2. Органи загального державного управління в екологічних галузях.

 3. Діяльність міністерства екології і природних ресурсів.

2

НЕ 1.4.

Державний екологічний менеджмент у сфері охорони здоров’я населення

 1. Взаємозв’язок стану навколишнього середовища і здоров’я населення.

 2. Картографування медико-демографічних проблем.

 3. Управління якістю продуктів споживання.

2

Змістовий модуль 2. Екологічний аудит

НЕ 2.1.

Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту.

 1. Сутність, обʼєкти та субʼєкти екологічного аудиту.

 2. Мета і принципи екологічного аудиту.

 3. Типи екологічного аудиту.

2

НЕ 2.2.

Особливості здійснення екологічного аудиту

 1. Завдання та функції екологічного аудиту

 2. Стадії екологічного аудиту.

 3. Основні чинники успіху екологічного аудиту

2

НЕ 2.3.

Організаційно-правові аспекти аудиторської перевірки.

 1. Послідовність проведення екологічного аудиту підприємств.

 2. Аудит викидів у атмосферу.

 3. Аудит водоспоживання та водовідведення.

 4. Аудит відходів.

3

НЕ 2.4.

Діяльність учасників екологічного аудиту

 1. Права та обовʼязки виконавця екологічного аудиту.

 2. Права та обовʼязки замовника екологічного аудиту.

 3. Звіт про екологічний аудит.

2

Всього за курс

17

^ Тематичний план практичних занять


НЕ

Тема та план практичного заняття

К-ть годин

Змістовий модуль 1. Екологічний менеджмент

НЕ 1.1.

Правове та інформаційне забезпечення екологічного менеджменту.

 1. Правове забезпечення екологічного менеджменту.

 2. Інформаційне забезпечення екологічного менеджменту.

 3. Механізми правової і економічної відповідальності суб’єктів екоменеджменту

2

НЕ 1.2.

Екологічна сертифікація як інстумент екологічного менеджменту

 1. Становлення екологічної сертифікації.

 2. Системи сертифікації.

 3. Сертифікація системи екологічного менеджменту підприємства (таблиця показників, що підлягають сертифікації продукції).

2

НЕ 1.3.

Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування

 1. Організація проведення інспекторських перевірок.

 2. Регулювання взаємодії органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього середовища.

 3. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.

2

НЕ 1.4.

Екологічні ризики

 1. Сутність і класифікація ризиків. Управління екологічними ризиками. Оцінювання екологічних ризиків.

 2. Екологічні ризики інновацій.

 3. Ризики використання генетично модифікованої продукції

2

Змістовий модуль 2. Екологічний аудит

НЕ 2.1.

Розрахунок стягнень за збитки, спричинені порушенням водного законодавства

 1. Основні поняття та роз'яснення

 2. Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих та морських вод.

2

НЕ 2.2.

Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням населених пунктів.

 1. Основні поняття та розʼяснення.

 2. Розрахунок збитків за знищення або пошкодження дерев і чагарників.

 3. Розрахунок збитків за знищення або пошкодження газонів і квітників

2

НЕ 2.3.

Обчислення розміру шкоди (майнових стягнень), заподіяних лісовому господарству.

 1. Основні поняття та розʼяснення

 2. Розрахунок збитків внаслідок пошкодження дерев і чагарників до ступеня припинення росту.

2

НЕ 2.4.

Розрахунок стягнень за збитки, заподіяні рибному господарству.

 1. Основні поняття та розʼяснення.

 2. Розрахунок збитків рибному господарству, заподіяні внаслідок забруднення водойми.

 3. Розрахунок збитків внаслідок незаконного добування піщано-гравійної суміші, днопоглиблювання, несанкціонованих гідро- механізованих та вибухових робіт.

2

^ Всього за курс

16

2. Структура змістових модулів , навчальних елементів
дисципліни “Екологічний менеджмент і аудит” та навчальної діяльності студента


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

^ Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
^ ЗМ 1. Екологічний менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знати і розуміти основні поняття екологічного менеджменту

^ НЕ 1.1

(Лекція)

Сутність, принципи і функції сучасного екологічного менеджменту

Сутність екологічного менеджменту. Принципи і функції екологічного менеджменту. Методологічні основи екологічного менеджменту.

[13, 15].

2

-

-

-

-

конспект лекції
 

 

Розуміти поняття

правового регулювання екологічного менеджменту

(Семінарське заняття)

Правове та інформаційне забезпечення екологічного менеджменту.


Правове забезпечення екологічного менеджменту.

Інформаційне забезпечення екологічного менеджменту. Механізми правової і економічної відповідальності суб’єктів екоменеджменту

[17, 15].

-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань - робота в групах.

 

 

4

Знати та розуміти закон України про охорону навколишнього середовища

(Самостійна робота)

Закон України про охорону навколишнього середовища

Основні поняття

Загальні положення

Терміни та визначення

[19, 23].

-

-

20

-

-

Тестування.


 

 

4
^ Всього годин
2

2

20

-

-


8

Знати інструменти екоменеджменту

^ НЕ 1.2.

(Лекція)

Інструменти екологічного менеджментуЗагальна характеристика екологічних і економічних інструментів екоменеджменту.

Стандартизація як нормативно-методична основа екологічного менеджменту.

Міжнародні стандарти екоменеджменту.

[14, 15].

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розрізняти особливості екологічної сертифікації

(Семінарське заняття)

Екологічна сертифікація як інстумент екологічного менеджменту


Становлення екологічної сертифікації.

Системи сертифікації.

Сертифікація системи екологічного менеджменту підприємства (таблиця показників, що підлягають сертифікації продукції).

[24, 19].

-

2

-

-

-

Обговорення в групах4
^ Всього годин
2

2

-

-

-


4

Знати та розуміти систему державного екологічного менеджменту

^ НЕ 1.3

(Лекція)

Організаційна структура державного екоменеджменту

Мета, завдання та функції державного екологічного менеджменту. Органи загального державного управління в екологічних галузях.

Діяльність міністерства екології і природних ресурсів.

[23, 14].

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміти систему контролю за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування

(Семінарське заняття)

Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування


Організація проведення інспекторських перевірок.

Регулювання взаємодії органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього середовища.

Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.

[13, 14].

-

2

-

-

-

Робота в групах4
^ Всього годин
2

2

-

-

4

Знати та розуміти основи екоменеджменту

у сфері охорони здоров’я населення

^ НЕ 1.4

(Лекція)

Державний екологічний менеджмент у сфері охорони здоров’я населення

Взаємозв’язок стану навколишнього середовища і здоров’я населення.

Картографування медико-демографічних проблем. Управління якістю продуктів споживання.

[23,13].

2

-

-Конспект лекції


Знати та розуміти проблематику екологічних ризиків

(Семінарське заняття)

Екологічні ризики

Сутність і класифікація ризиків. Управління екологічними ризиками. Оцінювання екологічних ризиків.

Екологічні ризики інновацій.

Ризики використання генетично модифікованої продукції

[17, 19].

-

2

-Обговорення проблемних питань4
Модуль контроль 1
-

-

-Контрольне тестування10
^ Всього годин
2

2

-
20
Всього за модуль 1
8

8

20
30

ЗМ 2. Екологічний аудит

Розуміти та знати особливості екологічного аудиту, його суб’єкти та об’єкти

НЕ 2.1

(Лекція)

Екологічний аудит у сис­темі еко­ло­гічного мене­джменту

[9,15]

1.Сутність, обʼєкти та субʼєкти екологічного аудиту.

2.Мета і принципи екологічного аудиту.

3.Типи екологічного аудиту

2

-

-Конспект лекції


Вміти розраховувати стягнення за збитки спричинені порушенням водного законодавства.

(Практична робота)

Розрахунок стягнень за збитки, спричинені порушенням водного законодавства

[8,13]

1. Основні поняття та роз'яснення

2.Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок забру­днення поверхневих та морських вод.

-

2

-Обговорення проблемних питань4

Знати різноманітність стандартів у галузі екологічного аудиту.

(Самостійна робота)

Стандарти у галузі екологічного аудиту

1.Схема екологічного менеджменту та аудиювання EMAS

2.Стандарти серії ISO та керівні нормативні документи у галузі екологічного аудиту.

-

-

20Тестування1
^ Всього годин
2

2

20
5

Знати та розуміти особливості здійснення екологічного аудиту.

^ НЕ 2.2

(Лекція) Особливості здійснення екологічного аудиту

[22,15,20]

Завдання та функції еколо­гічного аудиту

Стадії екологічного аудиту.

Основні чинники успіху еко­логічного аудиту

2

-

-Конспект лекції


Вміти обчислювати розмір шкоди заподіяної зеленим насадженням населених пунктів

(Практична робота)

Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням населених пунктів.

[15]

Основні поняття та розʼяснення.

Розрахунок збитків за знищення або пошкодження дерев і чагарників.

Розрахунок збитків за знищення або пошкодження газонів і квітників

-

2

-Робота в групах4

Знати та розуміти фінансові механізми реалізації екологічного аудиту

(Самостійна робота)

Фінансові механізми реалізації екологічного аудиту.

[8]

Форми платежів у природокористуванні та природоохоронній діяльності.

Структура фінансових механізмів10
1
^ Всього годин
2

2

10

-

-


5

Знати організаційно-правові аспекти аудиторської перевірки

^ НЕ 2.3

(Лекція)

Організаційно-правові аспекти аудиторської перевірки.

[18,12,16]

Послідовність проведення еко­логічного аудиту підприємств.

Аудит викидів у атмосферу.

Аудит водоспоживання та водо­відведення.

Аудит відходів.

3

-

-Конспект лекції


Вміти обчислювати розмір шкоди заподіяних лісовому господарству

(Практична робота)

Обчислення розміру шкоди (майнових стягнень), заподіяних лісовому господарству.

[8]

1.Основні поняття та розʼяснення

2.Розрахунок збитків внаслідок пошкодження дерев і чагарників до ступеня припинення росту.

-

2

-Обговорення проблемних питань4

Розуміти основи проведення екологічного аудиту територій

(Самостійна робота)

Екологічний аудит територій

1.Концептуальні засади екологічного аудиту територій.

2.Методика екологічного аудиту територій10
1
^ Всього годин
2

2

10

-

-


5

Знати та розуміти діяльність учасників екологічного аудиту

^ НЕ 2.4

(Лекція)

Діяльність учасників екологічного аудиту

[18,14,13]

Права та обовʼязки виконавця екологічного аудиту.

Права та обовʼязки замовника екологічного аудиту.

Звіт про екологічний аудит.


2

-

-Конспект лекції

Пошуково-інформаційна робота за обраною тематикою

5
Вміти розраховувати розмір стягнень за збитки заподіяні рибному господарству.

(Практична робота)

Розрахунок стягнень за збитки, заподіяні рибному господарству.

[18,14,12]

Основні поняття та розʼяснення.

Розрахунок збитків рибному господарству, заподіяні внаслідок забруднення водойми.

Розрахунок збитків внаслідок незаконного добування піщано-гравійної суміші, днопоглиблюва-ння, несанкціонованих гідро-механізованих та вибухових робіт.

-

2

-
4

Знати та розуміти особливості проведення екологічного аудиту промислових виробництв і господарських систем.

(Самостійна робота)

Екологічний аудит промислових виробництв і господарських систем

[11,14,13]

1.Особливості організації екологічного аудиту територій.

2.Напрями екологічної діяль­ності підприємств14
1
^ Всього годин


14
5
Модуль контроль 2
-

-

-
10
Всього за модуль 2
9

8

54

10

20
^ Модуль контроль
30
^ Всього за курс
18

16

74
100
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи