Економіка І ціноутворення в галузі туризму icon

Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Скачати 384.9 Kb.
НазваЕкономіка І ціноутворення в галузі туризму
Дата31.05.2012
Розмір384.9 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

проф. Р.І. Петришин

_________________

«_1вересня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з предмету Економіка і ціноутворення в галузі туризму


спеціальності 7.14010301 Туризмознавство


Факультет географічний

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

^ Розрахункові графіки роботи (сем.)

Курсові роботи (сем.)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

3

5

91,8
14

48

-

-

-

7

-

-

20,1Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Туризм”


Робоча програма складена доцентом Костащуком Володимиром Івановичем


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № 1

«30» серпня 2011 року

Завідувач кафедри ________ (доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № 1

«31 » _серпня_2011 р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (доц. М.В. Цепенда)

1. Пояснювальна записка


1.1. Мета вивчення дисципліни: ознайомлення майбутніх бакалаврів-туристів з основним теоретичними і практичними положеннями утворення цін в туризмі під час практичної фахової діяльності, показати роль знань про формування цін на розвиток туристичного бізнесу, сформувати уявлення про основні методи формування цін в туризмі.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: сформувати в студентів уявлення про роль ціни в розвитку туристичного бізнесу, ознайомити із особливостями із особливостями формування цін в туризмі, вивчити основні методи формування цін.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні знати:

- роль ціни в розвитку туристичного бізнесу;

- основні методи формування цін в туризмі;

- функції цін в розвитку туризму;

- особливості державної політики в формуванні цін;

- нормативно-правові акти щодо цін в туристичній діяльності в Україні та світі;

- вплив економічних процесів на формування цін в туристичній галузі;

- основні чинники які найбільше впливають на формування цін в туризмі;

- цінові ризики та їх вплив на діяльність туристичного підприємства.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати основні фактори формування цін в туризмі;

 • планувати цінову політику в сфері туризму;

 • класифікувати види цін;

 • проводити моніторинг цін на ринку туристичних послуг;

 • використовувати різні методи формування цін на туристичні послуги.

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр. Шифр та назва напряму 6.050400 – туризм, спеціальність – міжнародний туризм.

Кількість кредитів – 3. Загальна кількість годин – 108

Кількість годин на тиждень – лекцій 1, практичних 2.

5 семестр.

Кількість годин на лекції – 14, в т. ч. 4 години на індивідуальну роботу.

Кількість годин на самостійну роботу –74

Вид підсумкового контролю – іспит.

Предмет викладають:

Лекції – доц. В.І. Костащук

Практичні - доц. В.І. Костащук

^ 2. Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни «Економіка і ціноутворення в туризмі»


^ Компетенції (прогнозні результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

^ Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навчаль-них занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

ЗМ 1. Теоретичні аспекти ціноутворення

Знати і розуміти роль цін в розвитку туризму, їх о види .

НЕ 1.1 (Лекція) Соціально-економічна сутність ціни- Функції ціни за різних умов господарював­ня

- Класифікація цін

- Вплив ціни на діяльність туристичної фірми/ [1,13,16,20,23]

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему: «Залежність ціноутворення від типу ринку»

2

1

Розуміти вплив цін на розвиток туризму, знати та вміти класифікувати ціни та особливості їх формування на різних типах ринку

(Семінарське заняття) Роль ціни в розвитку ТП

- Ціна, як соціально-економічна категорія.

- Поняття, функції та місце ціни в системі рин­кових відно­син. [2,3,3,12,15,21, 23,25]


-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань, тестування,8

Розуміти вплив цін на туризм вміти класифікувати ціни

(самостійна робота) Вплив цін на туристичну діяльність

- Види впливу.

- Види ринків та формування цін. [8,9,13,15,31]

-

-

12

-

-


3

Знати основні структурні елементи цін, особливості їх формування та функціонування, вміти аналізу-вати основні етапи формування цін

^ НЕ 1.2. (лекція) Принципи і фактори ціноутворення в туризмі


- Сутність принципів ціноутворення;

- чинники формування цін.

Склад ціни

- Види витрат

- Ціна і прибу­ток. [1,5,7,13,24,31]

2

-

-

-

-

Конспект лекцій1

Знати особливо-сті цінової політики проводити порівняльний аналіз політики за змінних умов

(семінарське заняття) Цінова політика туристичного підприємства

- Соціально-економічна сутність цінової політики;

- Принципи цінової політики.

- класифікація цін. [3,7,9,10,13,19]

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування.

Пошукова інформаційна робота на тему: «Суть та підходи політики ціноутворення»

2

7

Знати особливості формування цінової політики вміти виявляти взаємозв’язок ціною та економічним середовищем.

(самостійна робота) Особливості цінової політики на окремих етапах життєвого циклу товару

- Характери-тика витратних методів визна-чення ціни.

- Визначення ціни на основі попиту споживачів.

- Стратегії ціноутворення на нові товари.

- Стратегії ціноутворення, які існують на ринку товарів та послуг.

- Модифікація цін по географічному принципу. [2,3,7,9,10,13,18,]14
2

Знати сутність попиту і пропозиції, вміти визначати їх вплив на формування цін

НЕ. 1.3. (лекція) Попит і пропозиція туристичного продукту як основа формування цін.


- Поняття про попит.

- Чинники, що впливають на попит

- Поняття про пропозицію.

- Чинники, що впливають на пропозицію. [1,3,5,8,11,20]

2

Конспект лекцій

Фактори, що впливають на ініціатив­ну зміну цін.

1
Знати види конкуренції та визначати її вплив на ціноутворення

(семінарське)

Особливості формування попиту і пропозиції в туризмі

- Сутність попиту і пропозиції.

- Основні чинники що визначають попит.

- Особливості ринкового ціноутворення. [1,3,7,18,28,29]
2


Обговорення проблемних питань, амостійна письмова робота,

- тестове опитува­ння.8
(самостійна робота) Характеристика конкурент­ного середо­вища, яке контролюється ринком, виробником та урядом

- Вплив дохо-дів споживачів на формування ціни.

- Обставини та умови ініціати­вної зміни ціни.

- Реакція спо­живачів та конкурентів на зміну цін.

- Реакція фірми на зміну цін конкурентами. [1,4,6,8,11,12,

15,18,23]^ НЕ. 1.4. (лекція) Конкуренція та її форми. Особливості формування цін за умов конкуренції.- Соціально-економічна сутність ринкової конкуренції.

- Форми та методи формування цін на різних типах ринків.

- види цін за орієнтацією на конкурентів.[2,4,5,7,11,14]

2

Конспект лекції2
(Семінарське)

Формування цін на різних типах ринків

- Ринок моно по­лістичної конкуренції

-Обговорення проблемних питань, амостійна письмова робота,

- тестове опи­тування.

- Цінова дис­кримінація.[1,4,6,8,10,11]
2


Обговорення проблемних питань, амостійна письмова робота,

- тестове опитува­ння.

(Самостійна робота) Суть та значення закупівельних цін.


- Методика розрахунку оптової ціни.

- Роздрібні ціни та їх місце в загальній системі цін.

- Особливості формування роздрібних цін в туризмі.[1,3,6,13,16]
Всього

8

8
5

30

ЗМ 2. Особливості визначення цін в туризмі.

Знати роль держави в формуванні цін, вміти визначати методи державного регулювання цін

НЕ 2.1. (лекція) Маркетингова діяльність


- Сутність маркетингової діяльності.

- Маркетинго-ві стратегії формування цін.

- Стратегія знижок.

- Дискриміна-ційні ціни. [8,10,15,18,19]

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

;

2

1

Знати особливості формування цін на різних типах ринків , вміти організовувати моніторинг цін

(Семінарське заняття) Вплив маркетингу на формування цін


- Маркетингові цілі, цінової політики.

- Фактори цінової політики.

- маркетингові стратегії формування цін. [10, ,18,19]

-

2

-

-

-

- Обговорення проблемних питань, амостійна письмова робота,

- тестове опитува­ння.5

Знати особливості формування цін на різних типах монополістичних ринків , вміти організовувати моніторинг цін

(Самостійна робота) Формування цін в умовах монополісти-ної конкурент-ції

- Монополі-стина конку-ренція

- Олігополі-стичний ринок

[4,5,6,8,11]

Знати сутність цінової політики, вміти розробляти цінову політику туристичного підприємства

^ НЕ 2.2. (Лекція) Методи визначення цін

- Система методів ціноутворення

- Параметричні методи ціноутворення

- Порядок визначення цін. [1,3,8,19,20,21]

2


2

^ Знати суть модифікації цін вміти стимулювати збут проводити заходи щодо покращення збуту

(Семінарське заняття) Методи визначення цін

- Модифікація цін з метою стимулювання збуту продукції.

- Суть і форми цінової дискримінації.

- Види та можливість застосування цінових знижок.

- Східчаста зміна цін в межах пропонованого асортименту товарів.

- Вплив зміни ціни на прибуток підприємства. [1,3,5,6,8,13,14,

18,19,20,21]

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.5

Знати сутність маркетингових стратегій формування цін

^ НЕ 2.3. (Лекція) Цінові ризики та їх вплив на формування цін

- Сутність цінового ризику.

- чинники та причини виникнення цінових ризиків.

- Напрямки зниження цінових ризиків. [1,2,3,7,10,13,20]

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Стратегія цільових і незмінних цін

2

2

Знати сутність стратегій вміти їх використову­вати для ціно­утворення

(Семінарське заняття) Роль цінових ризиків у формуванні цін на ТП.

- Функції цінового ризику

- Чинники виникнення цінового ризику

- Методи оцінки цінових ризиків. [2,7,10,13,]

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.5

Знати сутність цінового ризику, вміти враховувати цінові ризики при формуванні цін

(самостійна робота) Оцінка цінового ризику

- Поняття та методика розрахунку величини цінового ризику.

- Вибір цінової політики підприємства під впливом імовірності настання цінового ризику. [2,3,7,10]

-

-

12

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування2

Знати сутність змішаних маркетингових стратегій;.

^ НЕ 2.4. (лекція) Інфляційні процеси та їх вплив на формування цін.


- Соціально-економічна сутність інфляції.

- причини інфляції та її види.

- Антиінфляцій-на політика держави. [1,5,8,9,11,16]

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Маркетингові страт Огії та формування цін.

1

1

Знати сутність цін зовнішнього ринку вміти їх враховувати в ціновій політиці турфірми

(Семінарське заняття) Антиінфля-ційна політика держави.

- Поняття антиінфляційної політики.

- Методи антиінфляційної політики держави.

- необхідність врахування інфляційних процесів при визначенні цін. [5,6,8,11]

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань,

- самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.5

Знати методи ціноутворення, вміти використовувати їх для формування цін турфірмою.

(Самостійна робота) Методи ціноутворення


- . Визначення цін на підставі витрат вироб­ництва

- Визначення цін з орієнта­цією на цінніс­ну значущість товару

Визначення цін з орієнта­цією на конку­ренцію. [1,3,6,14,19]

-

-

12

-

-


2

Всього за ЗМ 2.

10

10

48

-

-5

30

Модуль поточний

14

16

74

10

70

Модуль контроль - екзамен

-

-

-

-

-

-

-

-

30


^ 3. Зміст лекційного курсу.п/п

Тема

Кількість годин

1.

Тема 1. Соціально-економічна сутність ціни

1.1. Об’єкт і предмет курсу, його основні завдання.

1.2. Ціна, як соціально-економічна категорія.

1.3. Функції цін та ціноутворення.

1.4. Вплив ціни на діяльність туристичних підприємств.

[1,5,8,10,15]

2

2.

Тема 2. Принципи і фактори ціноутворення

2.1. Особливості та принципи ціноутворення в туризмі.

2.2. Цінова політика туристичного підприємства.

2.3. Чинники, що впливають на формування цін в туристичній сфері.

2.4. Класифікація цін.

[1,2,4,14,15,21]

2

3.

Тема 3. Попит і пропозиція туристичного продукту як основа формування цін.

3.1. Поняття про попит та пропозицію.

3.2. Поняття про рівноважну ціну. Її зміна залежно від взаємодії попиту і пропозиції

3.3. Поняття про корисність туристичного продукту.

3.4. Пряма і перехресна еластичність попиту за ціною

3.5. Еластичність попиту за прибутком і чинники, що її визначають.

[2,4,5,6,8,14,15,22]

2

4.

Тема 4. Конкуренція та її форми. Особливості формування цін за умов конкуренції.

4.1. Соціально-економічна сутність ринкової конкуренції. Її функції.

4.2. Основні фори ринкової конкуренції.

4.3. Методи ціноутворення при врахуванні цін конкурентів.

4.4. Види цін, які зорієнтовані на конкурентів.

[2,8,13,15,19,23]

2

5.

Тема 5. Маркетингова діяльність туристичного підприємства та формування цін.

5.1. Маркетингова діяльність туристичного підприємства та її вплив на формування ціни.

5.2. Маркетингові стратегії формування цін.

5.3. Стратегія знижок, дискримінаційні ціни.

[9,12,14,16,19,22,25]

2

6.

Тема 6. Методи визначення ціни.

6.1. Система методів ціноутворення.

6.2. Параметричні методи ціноутворення і метод статистичних ігор

6.3. Основи практичного ціноутворення.

[2,4,10,14,18,25]
7.

Тема 7. Інфляційні процеси та їх вплив на формування ціни.

7.1. С оціально-економічна сутність інфляції. Методи визначення темпів інфляції.

7.2. Основні причини інфляції та її види.

7.3. Антиінфляційна політика держави.

[1,3,5,10,14,18]

2

Всього

14

^ 4. Зміст практичних занять.п/п

Тема

Кількість годин

1.

^ Тема 1. Роль ціни у розвитку туристичного підприємства.

Ціна, як соціально-економічна категорія. Роль цін, у розвитку туристичного бізнесу. Функції цін та ціноутворення для підвищення ефективності туристичного бізнесу. Вплив ціни на діяльність туристичних підприємств. Вплив економічного середовища на формування цін на туристичному підприємстві. [1,5,8,10,15]

2

2.

^ Тема 2. Цінова політика туристичного підприємства.

Особливості формування цін в туризмі. Сутність принципів принципи ціноутворення в туризмі. Основні принципи формування ціни в туризмі. Соціально-економічна сутність цінової політики туристичного підприємства. Основні цілі цінової політики туристичного підприємства. Розкрийте соціально-економічну сутність чинників, що впливають на формування цін в туристичній сфері. Соціально-економічна сутність класифікації цін та її основні критерії.[1,2,4,14,15,21]

2

3.

^ Тема 3. Особливості формування попиту і пропозиції в туризмі.

Соціально-економічна сутність понять „попит” та „пропозицію.” Основні чинники які впливають на попит в туризмі. Основні чинники які впливають на пропозицію туристичних послуг. Розкрийте сутність рівноважної ціни на ринку туристичних послуг. Зміна рівноважної ціни залежно від взаємодії попиту і пропозиції. Соціально-економічна сутність категорії „корисність туристичного продукту”. Пряма і перехресна еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту за прибутком і чинники, що її визначають.[2,4,5,6,8,14,15,22]

2

4.

^ Тема 4. Формування цін на різних типах ринків.

Соціально-економічна сутність ринкової конкуренції. Функції ринкової конкуренції. Внутрішньогалузева конкуренція. Поняття про міжгалузеву конкуренцію та її особливості. Міжнародна конкуренція, її суть та особливості в туризмі. Основні фори ринкової конкуренції. Методи ціноутворення при врахуванні цін конкурентів. Види цін, які зорієнтовані на конкурентів.[2,8,13,15,19,23]

2

5.

^ Тема 5. Вплив маркетингу на формування цін в туризмі.

Маркетингова діяльність туристичного підприємства та її вплив на формування ціни. Маркетингові цілі цінової політики. Основні фактори які визначають маркетингову політику туристичного підприємства. Класифікація маркетингових стратегій формування цін залежно від принципів ціноутворення. Активні та пасивні маркетингові стратегії формування цін в туризмі. Охарактеризуйте основні маркетингові стратегії формування цін. [9,12,14,16,19,22,25]

2

6.

^ Тема 6. Методи визначення ціни.

Сутність методів ціноутворення та їх роль в формуванні ціни. Система методів ціноутворення. Особливості формування цін на туристичний продукт із врахуванням витрат та стану ринку. Основні етапи формування цін із врахуванням витрат та стану ринку. Сутність параметричних методів формування цін в туризмі. Основні параметричні методи формування ціни. Охарактеризуйте основні етапи формування цін на туристичні послуги. [2,4,6,13,18,19]

2

7.

^ Тема 7. Роль цінових ризиків у формування цін на туристичний продукт.

Ціновий ризик, як соціально-економічне явище. Функції цінового ризику. Розкрийте особливості класифікації цінових ризиків. Зовнішні чинник виникнення цінових ризиків. Внутрішні чинники виникнення цінових ризиків. Методи визначення цінових ризиків.[1,3,5,10,14,18]

2

8.

^ Тема 8. Антиінфляційна політика держави.

Соціально-економічна сутність інфляції. Методи визначення темпів інфляції. Вплив інфляції на діяльність туристичного підприємства та формування цін. Основні причини інфляції та її види. Внутрішні та зовнішні причини інфляції. Види інфляції за ступенем тяжкості. Антиінфляційна політика держави. Основні заходи держави щодо запобіганню інфляції.

2

Всього

16^ 5. Питання для самостійної роботи.


ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

Кількість годин

НЕ 1.1.

Вплив цін на туристичну діяльність

[1], [12], [13], [19].

2

НЕ 1.2.

Особливості цінової політики на окремих етапах життєвого циклу товару

[10], [11], [16], [17].

2

НЕ 1.3.

Характеристика конкурент­ного середо­вища, яке контролюється ринком, виробником та урядом

[3], [5], [7], [8], [9], [14], [18], [20].

2

НЕ 1.4.

Суть та значення закупівельних цін.


[3], [5], [7], [8], [18], [21].

2

НЕ 2.1.

Формування цін в умовах монополістичної конкуренції

[3], [4], [7], [9], [18], [19].

2

НЕ 2.3.

Оцінка цінового ризику

[3], [7], [8], [12], [13], [18].

2

НЕ. 2.4.

Методи ціноутворення


[5], [8], [10], [12], [13], [18]

2


^ 6. Перелік питань до змістовних модулів.

Змістовний модуль 1.

 1. Соціально-економічна сутність об’єкту і предмету курсу.

 2. Основні завдання курсу „Економіка і ціноутворення в туризмі” для підготовки фахівців із туризму.

 3. Ціна, як соціально-економічна категорія.

 4. Роль цін, у розвитку туристичного бізнесу.

 5. Функції цін та ціноутворення для підвищення ефективності туристичного бізнесу.

 6. Вплив ціни на діяльність туристичних підприємств.

 7. Вплив економічного середовища на формування цін на туристичному підприємстві.

 8. Особливості формування цін в туризмі.

 9. Сутність принципів принципи ціноутворення в туризмі.

 10. Основні принципи формування ціни в туризмі.

 11. Соціально-економічна сутність цінової політики туристичного підприємства.

 12. Основні цілі цінової політики туристичного підприємства:

 13. Розкрийте соціально-економічну сутність чинників, що впливають на формування цін в туристичній сфері.

 14. Соціально-економічна сутність класифікації цін та її основні критерії.

 15. Класифікація цін за сферами товарного обслуговування.

 16. Класифікація цін за способом відображення транспортних витрат в ціні;

 17. Класифікація цін за формою продажу.

 18. Класифікація цін за стадіями продажу.

 19. Класифікація цін за ступенем регулювання.

 20. Класифікація цін за ступенем стійкості.

 21. Розкрийте соціально-економічну сутність понять „попит” та „пропозицію.”

 22. Розкрийте основні чинники які впливають на попит в туризмі:

 23. Розкрийте основні чинники які впливають на пропозицію туристичних послуг.

 24. Розкрийте сутність рівноважної ціни на ринку туристичних послуг.

 25. Зміна рівноважної ціни залежно від взаємодії попиту і пропозиції.

 26. Поняття про дефіцит туристичного продукту;

 27. Поняття про профіцит туристичного продукту.

 28. Соціально-економічна сутність категорії „корисність туристичного продукту”.

 29. Пряма і перехресна еластичність попиту за ціною

 30. Еластичність попиту за прибутком і чинники, що її визначають.

 31. Соціально-економічна сутність ринкової конкуренції.

 32. Функції ринкової конкуренції.

 33. Функція збалансованості;

 34. Функція погодження інтересів;

 35. Функція зниження індивідуальних витрат;

 36. . Функція стимулювання якості туристичного продукту.

 37. Внутрішньогалузева конкуренція.

 38. Поняття про міжгалузеву конкуренцію та її особливості.

 39. Міжнародна конкуренція, її суть та особливості в туризмі.

 40. Основні фори ринкової конкуренції.

 41. Методи ціноутворення при врахуванні цін конкурентів.

 42. Види цін, які зорієнтовані на конкурентів.


Змістовний модуль 2.

 1. Маркетингова діяльність туристичного підприємства та її вплив на формування ціни.

 2. Маркетингові цілі цінової політики.

 3. Максимізація поточного прибутку;

 4. Збільшення частки ринку торгового підприємства;

 5. Завоювання лідерства за якістю товарів;

 6. Забезпечення виживання фірми.

 7. Основні фактори які визначають маркетингову політику туристичного підприємства:

 8. Витрати на закупівлю товарів;

 9. Витрати обігу;

 10. Визначення попиту на товари та його еластичність;

 11. Аналіз цін та товарів конкурентів.

 12. Класифікація маркетингових стратегій формування цін залежно від принципів ціноутворення.

 13. Активні та пасивні маркетингові стратегії формування цін в туризмі.

 14. Охарактеризуйте основні маркетингові стратегії формування цін.

 15. Стратегія зняття вершків (високих цін);

 16. Стратегія престижних цін;

 17. Стратегія слідування за лідером;

 18. Стратегія ціни сегменту ринку;

 19. Стратегія низьких цін;

 20. . Стратегії цільових та пільгових цін.

 21. Стратегія знижок, дискримінаційні ціни.

 22. Види цінових знижок та особливості їх використання.

 23. Форми дискримінації.

 24. . Встановлення цін на товар чи послугу з урахуванням різновидів покупців.

 25. Встановлення цін з урахуванням варіантів товарів.

 26. Встановлення цін з урахуванням місцезнаходження.

 27. Встановлення цін з урахуванням тимчасового фактору.

 28. Основні риси ринку досконалої конкуренції.

 29. Особливості ціноутворення на туристичний продукт в умовах досконалої конкуренції.

 30. Особливості ціноутворення в умовах чистої монополії. Її основні риси.

 31. Стратегії ціноутворення в умовах чистої монополії.

 32. Стратегія множинності цін;

 33. Стратегія сегментації ринку;

 34. Стратегія демпінгових цін.

 35. Основні риси монополістичної конкуренції.

 36. Стратегія за кривою попиту.

 37. Стратегія з урахуванням географічного чинника.

 38. Стратегія використання дискримінаційних цін.

 39. Стратегія комплектного ціноутворення.

 40. Стратегія двоскладових товарів.

 41. Стратегія лідерства при втратах.

 42. Особливості ціноутворення на олігополістичному ринку.

 43. Моделі ціноутворення на олігополістичному ринку.

 44. Сутність методів ціноутворення та їх роль в формуванні ціни.

 45. Система методів ціноутворення.

 46. Визначення ціни на підставі витрат;

 47. Визначення цін з орієнтацією на ціннісну значущість товару.

 48. Метод визначення цін на нові вироби на підставі опитування – метод «метання списів».

 49. Особливості формування цін на туристичний продукт із врахуванням витрат та стану ринку.

 50. Основні етапи формування цін із врахуванням витрат та стану ринку:

 51. Сутність параметричних методів формування цін в туризмі.

 52. Основні параметричні методи формування ціни.

 53. Метод питомих показників.

 54. Кореляційно-регресивний метод.

 55. Метод структурної аналогії.

 56. Охарактеризуйте основні етапи формування цін на туристичні послуги:

 57. Ціновий ризик, як соціально-економічне явище.

 58. Функції цінового ризику.

 59. Розкрийте особливості класифікації цінових ризиків.

 60. Зовнішні чинник виникнення цінових ризиків:

 61. Внутрішні чинники виникнення цінових ризиків.

 62. Методи визначення цінових ризиків.

^ 7. Питання підсумкового модульного контролю


 1. Особливості ціноутворення в умовах ринкової економіки.

 2. Суть ціни та її функції.

 3. Структура ціни та характеристика її складових.

 4. Класифікація цін.

 5. Система факторів, що впливають на ціни.

 6. Методи державного регулювання цін в Україні.

 7. Повноваження органів державної влади в Україні в галузі ціноутворення.

 8. Зарубіжний досвід державного регулювання цін.

 9. Цінова політика підприємства.

 10. Вибір цінової стратегії підприємства.

 11. Методи встановлення ціни та їх зміст.

 12. Специфіка формування цін підприємством на різних типах ринків.

 13. Стратегії ціноутворення на нові товари.

 14. Встановлення цін за географічним принципом.

 15. Конкуренція та її вплив на формування ціни.

 16. Відмінні риси середовища, яке контролюється ринком, виробником та урядом.

 17. Врахування під час визначення ціни споживчого вибору та замінності товарів.

 18. Ініціативна зміна цін.

 19. Ціноутворення у сфері виробництва товарів.

 20. Роздрібні ціни на споживчі товари.

 21. Закупівельні ціни та їх соціально-економічне значення.

 22. Постачальницько-збутова надбавка як ціна на послуги оптової торгівлі.

 23. Ціни на продукцію підприємств громадського харчування.

 24. Ціноутворення на транспорті.

 25. Ціноутворення у сфері послуг.

 26. Модифікація цін через систему знижок.

 27. Модифікації цін для стимулювання збуту.

 28. Цінова дискримінація.

 29. Східчасте зниження цін по пропонованому асортименту товарів.

 30. Тестування цін.

 31. Роль оцінки ризику рішень, що приймають у ціноутворенні.

 32. Сутність та економічна основа інфляційного процесу.

 33. Показники, за якими розраховують інфляційне очікування.

 34. Особливості розрахунку відпускної ціни на підприємствах легкої промисловості.

 35. Особливості розрахунку цін на підприємствах харчової промисловості.

 36. Вантажні тарифи на залізничному транспорті.

 37. Вантажні тарифи на автомобільному транспорті.

 38. Вантажні тарифи на водному транспорті.

 39. Система цін на внутрішньому ринку товарів, їх взаємозв’язок і взаємозалежність.

 40. Особливості формування роздрібних цін на імпортні товари.

 41. Стратегії ціноутворення на товари, що існують на ринку.

 42. Суть витратних методів ціноутворення.

 43. Розробка політики ціноутворення залежно від життєвого циклу товару.

 44. Методи ціноутворення, що грунтуються на попиті споживачів.

 45. Вплив конкуренції на формування ціни.

 46. Необхідність антимонопольної політики та державного регулювання цін.

 47. Соціально-економічна природа цін.

 48. Економічний зміст та призначення торговельної надбавки.

 49. Вплив зміни цін на прибуток підприємства.

 50. Склад підприємницьких витрат виробництва.

 51. Види цін у зовнішній торгівлі.

 52. Фактори, що впливають на ціни зовнішньої торгівлі.

 53. Джерела інформації про ціни зовнішньої торгівлі.Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін.

 54. Митне регулювання ціноутворення.

^ 8. Теми індивідуальних

навчально-дослідних завдань.


 1. Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні.

 2. Умови ефективного здійснення процесу ціноутворення в суспільстві.

 3. Система ціноутворюючих факторів та їх вплив на формування ринкової ціни.

 4. Функції цін в умовах ринкової економіки.

 5. Особливості ціноутворення в Україні

 6. Особливості формування цін в туризмі.

 7. Роль принципів ціноутворення у визначені цни на туристичному підприємстві.

 8. Суть та підходи політики ціноутворення.

 9. Розробка політики ціноутворення залежно від життєвого циклу товару.

 10. Вплив природно-географічних чинників на формування цін в туризмі.

 11. Вплив соціально-економічних чинників на формування цін в туризмі.

 12. Вплив політико-юридичних чинників на формування цін в туризмі.

 13. Вплив попиту на формування цін в туризмі.

 14. Основні чинники формування попиту на туристичний продукт.

 15. Пропозиція як чинник формування цін на туристичний продукт.

 16. Основні чинники формування пропозиції та їх вплив на визначення рівня цін.

 17. Необхідність врахування еластичності попиту і пропозиції при формуванні цін на туристичний продукт.

 18. Конкуренція, як соціально-економічне явище.

 19. Вплив конкуренції на формування ціни.

 20. Особливості формування ціни на туристичний продукт за різних форм конкуренції.

 21. Особливості формування цін на туристичний продукт із врахуванням цін конкурентів.

 22. Маркетинг та його вплив на формування цін.

 23. Активні маркетингові стратегії формування цін в туризмі.

 24. Пасивні маркетингові стратегії формування цін в туризмі.

 25. Вплив географічних чинників на формування маркетингових стратегій формування цін.

 26. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах досконалої конкуренції.

 27. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах чистої монополії.

 28. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах монополістичної конкуренції.

 29. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах олігополістичної конкуренції.

 30. Розкрийте особливості використання основних методів формування цін в туризмі.

 31. Особливості використання параметричних методів встановлення цін на туристичний продукт.

 32. Особливості формування цін при використанні методу „ витрати+прибуток ”.

 33. Особливості формування цін при використанні методу „ визначення цільового прибутку з урахуванням беззбитковості ”.

 34. Особливості формування цін при використанні методу „ обліку попиту ”.

 35. Особливості формування цін при використанні методу „цінності туристичного продукту”.

 36. Особливості формування цін при використанні методу „тендерів”.

 37. Особливості формування цін при використанні методу „ кошторису витрат”.

 38. Вплив цін на формування прибутку.

 39. Соціально-економічна сутність цінових ризиків.

 40. Основні причини виникнення цінових ризиків.

 41. Необхідність врахування цінових ризиків при формуванні цін на туристичний продукт.

 42. Основні методи визначення цінових ризиків.

 43. Інфляція як соціально-економічне явище.

 44. Основні чинники виникнення інфляції.

 45. Особливості інфляційних процесів в Україні.

 46. Необхідність врахування інфляційних процесів при формуванні цін на туристичний продукт.

 47. Методи визначення рівня інфляції.

 48. Необхідність державного регулювання цін.

 49. Основні методи державного регулювання цін.

 50. Особливості цінового регулювання в Україні.

^ 9. Рекомендована література.


9.1. Основна література

 1. Верхоглядова Н.І. Основи ціноутворення: Навчальний посібник / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, Н.А. Іванникова, Я.Я. Слабко, Ю.В. Лисенко. – К.: Кондор, 2007р. – 252с.

 2. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. / В.В.Герасименко – М.: Финстатинформ, 1999. – 192 с.

 3. Голощапов Н.А. Организация ценообразования на туристическом предприятии: Учеб.-практ. пособие. / Н.А. Голощапов – М.: ГЕЛАН, 2000. – 360 с.

 4. Гребенников П.И. Микроэкономика. / П.И.Гребенников, А.И. Леусский – СПб.: УЭФ, 1998. – 447 с.

 5. Есипов В. Ценообразование на мировом туристическом рынке./ В.Есипов, И. Маховикова – М.: ЛФЭИ, 1991. – 144 с.

 6. Козлова И.Е. Теория цены. / И.Е.Козлова, Р.М.Энтов – М.: Прогресс, 1995. – 239 с.

 7. Корінєв В.Л. Цінова політика туристичного підприємства: Монографія. / В.Л. Корінєв - К.: КНЕУ, 2001. – 257с.

 8. Липсиц И.К. Коммерческое ценообразование. – М.: БЕК, 1997. – 368 с.

 9. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” / Уряд. кур’єр. – 1994. - № 177-178.

 10. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.

 11. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 751 с.

 12. Слепов В.А., Лавров С.И. Цены мирового рынка туризма. Особенности ценообразования. – СПб.: ЛФЭИ, 2001. – 240 с.

 13. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: ЭКМОС, 2002. – 224 с.

 14. Цаулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга туризма. - М.: Флинт, 1997. – 448 с.

 15. Ценообразование и рынок / Под ред. Е.И. Пунина – М.: Прогресс, 1992. – 318 с.

 16. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. И.К. Салимжанова. – М.: Финстатинформ, 2000. – 304 с.

 17. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Интер, 1999. – 464 с.

 18. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике туристического предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 224 с.

 19. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат. – М.: Филинъ, 1996. – 344 с.

 20. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – с.214.

 21. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие. – М.: Маркетинг, 1998. – 152 с.


9.2. Додаткова література


 1. Гладких Д. Держава як суб’єкт цінового регулювання // Банківська справа. – 2001- №4. С.22-26

 2. Голощапов Н.А. Цена и ценообразование: Словарь-справочник / Ред. В.И. Осипов. – Обинск: ВИКИНГ, 2000. – 262 с.

 3. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. У 5-ти Т., Т.5. Ціни, ціноутворення і грошовий обіг за ринкової трансформації економіки / За заг. ред. В.Ф. Беседіна та ін. – К.: НДЕІ, 1998. – 422 с.

 4. Про ціни та ціноутворення: Закон України від 3 груд. 1990 р.// Закони України. – К., 1996. – Т.1. –32 с.

 5. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997р. (із змінами і доповненнями від 22.05.2003р.) // Закони України. – К., 1997. – Т.12. – 119 с.

 6. Про ставки акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію): Закон України від 11.07.1996 р. // Закони України. – К., 1996. – Т.11. – 55 с.

 7. Закон України “Про митний тариф України” від 05.04.2001р. №2371 // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 14.- С. 354-360.

 8. Лузанов І.І., Лисікова Л.Е. Ціни та ціноутворення у зовнішній торгівлі // Фінанси України. – 1996. - №11. – С.12-16

 9. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи та послуги монопольних утворень: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 1995 р.// Податки і бухгалтерський облік. – 2002. - №50. – С. 4-5.

 10. Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 груд. 2000 р. // Зібрання законодавства України. – К., 2001, №2. – 67 с.

 11. Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій: Указ Президента України від 18 листоп. 1994 р.// Голос України. 1994, № 226. – С.8-10

37. Про ставки митних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січ. 1997 р. // Зібрання законодавства України. – К., 1997, №2. –35 с.
^

10. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕCTS


Оцінювання в системі ЕCTS

Оцінка за національною шкалою

Рейтингова оцінка з дисципліни


Критерії оцінювання

А

Відмінно

90-100

Ставиться у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Ґрунтовно складає визначення та сутність основних понять, термінів у сфері ціноутворення. Залучає до відповіді власний досвід, що набутий у процесі науково-дослідницької діяльності. Знає наукові здобутки вчених. Вміє провести комплексний аналіз формування ціни на туристичний продукт. Самостійно розкриває методи та особливості формування цін на туристичний продукт. Виконав і успішно здав всі практичні роботи.

В

Добре

82-89

Оцінка „добре” (В) виставляється, якщо студент самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у ціноутворенні, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників. Володіє методикою та розкриває основні методи формування цін, їх зміст і функції. Студентом здані всі практичні роботи.

С

75-81

Оцінка „добре” (С) відрізняється від оцінки “добре” (В) тим, що студент допускає окремі помилки і неточності, які не впливають на загальний характер відповіді. Програмний матеріал знає добре, відповідь є послідовною. Може не здати одну практичну роботу.

Д

Задовільно

69-74

Знання студента завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача. Недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються визначені ціни туристичного продукту. Виконав більшу частину практичних робіт.

Е

60-68

Студент відповідає на поставлені запитання не повністю, при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів. Допускає значні помилки. Володіє мінімальними знаннями. Здав не менше полвини практичних робіт.

FXНе задовільно

35-59

Студент не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань, допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

F

1-34

Студент не орієнтується в предметі, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

Схожі:

Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Влащенко Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка та ціноутворення в галузі туризму” для студентів...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Влащенко Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка та ціноутворення в галузі туризму” для студентів...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Влащенко, Р. С. Ладиженська Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка та ціноутворення в галузі туризму” для студентів 3 курсу...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconВ. В. Жван Методичні вказівки до виконаня розрахунково графічної роботи з курсу «ціноутворення у будівництві»
«Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconГ. А. Жовтяк програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «ціноутворення» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка І підприємництво,...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconВ. В. Жван Програма І робоча програма навчальної дисципліни «ціноутворення у будівництві»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconТема 15. Ціноутворення на ринках ресурсів
Ціноутворення – це економічний процес формування цін у суспільстві з товарним виробництвом
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconКонспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій»
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі "Економіка...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconН. В., Єсіна В. О. Конспект лекцій з дисципліни Ціноутворення на підприємствах міського господарства
Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення на підприємствах міського господарства» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи